Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 26/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 26/2/2021

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 25 lutego 2021 r.

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radna nieobecna: Pani Kazimiera Bednarska,

Radny spóźniony: Pan Andrzej Majewski.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pan Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pani Barbara Rajkowska, Pani Edyta Sobieraj- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),

Pani Monika Hill- Referat Opłat, Podatków i Windykacji (czyt.: ROPW),

Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu w osobie Pana Henryka Wilczka (czyt.: PGKiM).

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji, Pani Ewa Gracz, powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad
i otworzyła zdalne posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad zachowując zasady ochrony danych osobowych wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu związana z kosztami zarządzania mieszkań komunalnych
w latach 2019 – 2020 oraz wykaz lokali (socjalnych, komunalnych, użytkowych) przeznaczonych do remontu z zasobu Gminy Sandomierz.

4.Informacja z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego nt. aktualnych stawek czynszu za wynajem gminnych lokali mieszkalnych.

5.Informacja z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w sprawie podjętych kroków w kwestii skutecznej windykacji zadłużenia czynszowego lokali z zasobu Gminy Sandomierz oraz aktualny nadzór nad terminowością ww. opłat za 2020 rok.

6.Przedstawienie poziomu zaległości czynszowych w latach 2018- 2020 w gminnych  lokalach socjalnych, komunalnych i użytkowych oraz omówienie bieżącej sytuacji zadłużenia czynszowego mieszkań.

7.Opiniowanie wniosku Pani M.B.*) w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego.

8.Opiniowanie wniosku Pani P.B.*) w sprawie przydziału lokalu komunalnego. 

9.Opiniowanie wniosku Pana D.Z.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu na ul.(…)*).

10.Opiniowanie wniosku Pana D.Z.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu na ul.(…)*).

11.Opiniowanie wniosku Pana M.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na ul.(…)*).

12.Sprawy różne. Wnioski komisji.

13.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnych: Pana Andrzeja Bolewskiego, Pana Andrzeja Majewskiego.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3. Informacja z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu związana z kosztami zarządzania mieszkań komunalnych w latach 2019 – 2020 oraz wykaz lokali (socjalnych, komunalnych, użytkowych) przeznaczonych do remontu z zasobu Gminy Sandomierz.

Radna Ewa Gracz poprosiła o wypowiedź Pana Henryka Wilczka w celu przedstawienia sytuacji związanej z kosztami zarządzania mieszkań komunalnych w latach   2019 – 2020 oraz wykaz lokali (socjalnych, komunalnych, użytkowych) przeznaczonych do remontu z zasobu Gminy Sandomierz.

Przedstawiciel Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przypomniał umowę o powierzeniu zarządzania i administrowania budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz zawartą w dniu 22 marca 2012 roku
w Sandomierzu z mocą obowiązującą od 01.03.2012 r. pomiędzy Gminą Sandomierz reprezentowana przez Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Spółka z o. o reprezentowanym przez Tadeusza Przyłuckiego – Prezesa Zarządu, która stanowi podstawę do zarządzania ww. lokalami.

Pan Henryk Wilczek wymienił trzy obowiązujące stawki za m2 na przestrzeni lat 2019-2020:

1.Lokale stanowiące 100% własności Gminy Sandomierz:

2019 r. - 3,69 zł/m2 powierzchni użytkowej

2020 r. - 3,77 zł/m2

Przez 9 lat wzrost wyniósł 0,37 zł.

2. Lokale zarządzane w zasobach Wspólnot mieszkaniowych, a będących własnością Gminy Sandomierz:

2019 r. - 0,50 zł/m2powierzchni użytkowej

2020 r. - 0,51 zł/m

Przez 9 lat wzrost wyniósł 0,06 zł.

3. Lokale Gminy Sandomierz, w których większość powierzchni to lokale użytkowe:

2019 r. - 0,43 zł/m2 powierzchni użytkowej

2020 r. - 0,44 zł/m2

Przez 9 lat wzrost wyniósł 0,04 zł.

Na przestrzeni roku stawki były waloryzowane o inflację. Na podstawie zapisów zawartych w umowie jeśli inflacja się zmieni stawki automatycznie ulegają zmianie.

Pan Henryk Wilczek oznajmił, że: 

Łączna ilość lokali komunalnych wynosi: 676

Łączna ilość lokali socjalnych wynosi : 90

Łączna ilość lokali użytkowych wynosi : 96.

PGKiM nie prowadzi remontów lokali z zasobu Gminy Sandomierz, ponieważ wykonuje je właściciel.

Radna Ewa Gracz zwróciła się do członków komisji: „czy ktoś ma pytania bądź uwagi”? Wobec ich braku przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4. Informacja z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego nt. aktualnych stawek czynszu za wynajem gminnych lokali mieszkalnych.

Pani Edyta Sobieraj omówiła aktualne stawki czynszu za wynajem lokali z zasobu Gminy Sandomierz. Do końca czerwca 2020 r. stawka za lokal komunalny wynosiła 4,84 zł/m2, a za lokal socjalny 1,67 zł/m2.

Od 1 lipca 2021 r. stawka za czynsz najmu ww. lokali ulegnie podwyżce
ze względu na inflację i wyniesie: lokale komunalne 5,00 zł/m2, lokale socjalne 1,74 zł/m2 .

Ad.5. Informacja z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w sprawie podjętych kroków w kwestii skutecznej windykacji zadłużenia czynszowego lokali z zasobu Gminy Sandomierz oraz aktualny nadzór nad terminowością ww. opłat za 2020 rok.

Pani Monika Hill przedstawiła proces windykacji należności czynszowych:

- I etap – polubowny (wysyłanie wezwań do zapłaty, ew. ugoda stron)

W 2020 r. wysłano 492 przedsądowe wezwania do zapłaty. Burmistrz podpisał 15 umów na łączną kwotę 127.924,80 zł z najemcami rozkładając zaległości na raty.

- II etap – sądowy (sprawa skierowana do sądu).

W 2020 r. przekazano do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 61 wezwań przesądowych do zapłaty w wysokości 344.343,43 zł z wnioskiem o skompletowanie dokumentów i przekazanie do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miejskiego celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. kwota zadłużenia czynszowego z lokali komunalnych, socjalnych, użytkowych wynosiła 2.379.892,57 zł.
Radny Marek Chruściel  przypomniał, że złożył interpelację dot.  wykazu lokali komunalnych, socjalnych, użytkowych, na których ciąży zadłużenie czynszowe pow. 3 miesięcy.

Zaapelował, aby eksmitować osoby zalegające z płatnościami za czynsz z lokalu komunalnego do lokalów socjalnych w celu zmobilizowania do regularnych opłat.  Zapytał, ile osób zaczęło regulować dług? Ile zostało przeprowadzonych eksmisji lokalowej?

Pani Edyta Sobieraj oznajmiła, że dla każdego lokalu z zasobu Gminy Sandomierz, w którym zadłużenie z tyt. czynszu wynosi powyżej 3 miesięcy wysyłane jest uprzedzenie o zamiarze rozwiązania umowy najmu oraz podany miesięczny termin na uiszczenie opłaty powstałych zaległości.

Powyższa metoda sprawdza się, ale nie działa na kilkuletnich dłużników. Eksmisje na okres pandemii koronawirusa zostały wstrzymane.

Wydział GN będzie kierował kolejne wnioski o eksmisję jednak na ich wykonanie będzie trzeba poczekać do końca pandemii.

Pani Edyta Sobieraj powiadomiła, że zadłużenie można odpracować w formie robót publicznych.

Radny Marek Chruściel zapytał, kiedy została przeprowadzona ostatnia eksmisja z mieszkania komunalnego do mieszkania socjalnego?

Pani Edyta Sobieraj odparła, że zostały przeprowadzone dwie eksmisje z lokalu na ul. Baczyńskiego 9 oraz z ul. Mickiewicza 11 do lokalu socjalnego na ul. Trześniowskiej oraz do lokalu nie posiadającego właściciela, które zostało zabezpieczone w depozycie przez Gminę Sandomierz.

Radny Andrzej Bolewski poprosił o pisemne informacje związane z procesem windykacji przedstawionym przez Panią Monikę Hill.  Zdaniem  mówcy egzekucja zadłużenia jest nieskuteczna i należy zaproponować inny system. Radny zasugerował, aby wystosować pismo do sandomierskich spółek (PEC i PGKiM) o informację nt. wysokości zobowiązań za ogrzewanie centralne, wodę, ścieki, odpady komunalne.

Przewodnicząca komisji zwróciła się do Pani Moniki Hill o udostępnienie  powyższych danych w wersji papierowej.

Kierownik ROPiW zadeklarowała przekazanie pisemnej informacji dotyczącej punktów 3-5 zawartych w porządku obrad w rozbiciu na lokale komunalne, socjalne, użytkowe oraz skierowanie pisma do wymienionych spółek.

Ad.6. Przedstawienie poziomu zaległości czynszowych w latach 2018-2020 w gminnych  lokalach socjalnych, komunalnych i użytkowych oraz omówienie bieżącej sytuacji zadłużenia czynszowego mieszkań.

Kierownik ROPiW omówiła zadłużenie najemców pod względem opłat czynszowych w latach 2018-2020 w gminnych lokalach komunalnych, socjalnych, użytkowych.

Do obrad komisji dołączył radny Andrzej Majewski.

Ad.7. Opiniowanie wniosku Pani M.B.*) w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego.

Radna Ewa Gracz poprosiła o przedstawienie dokumentów wnioskodawczyni przez Panią Edytę Sobieraj.

Wśród członków komisji rozgorzała dyskusja.

Radni stwierdzili, że wniosek Pani M.B.*) nie zostanie przegłosowany z przyczyn  formalnych. Rodzina posiada tytuł prawny do innej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym - brak rozdzielności majątkowej małżonków. Mieszkanka nie spełnia podstawowego wymogu wynikającego z zapisów obowiązującej uchwały.

Ponadto, Pani Barbara Rajkowska dodała, że wydział od 2020 r. weryfikuje wszystkich najemców lokali z zasobu Gminy Sandomierz pod względem posiadania prawa do innej nieruchomości  mieszkalnej, które stanowiłoby podstawę do wypowiedzenia umowy najmu.

Wniosek nieprzegłosowany.

Ad.8. Opiniowanie wniosku Pani P.B.*) w sprawie przydziału lokalu komunalnego. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie powyższego wniosku Panią Edytę Sobieraj.

Radna Ewa Gracz wobec braku pytań i uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 6 „za” – jednogłośnie.

Opinia pozytywna.

Ad. 9. Opiniowanie wniosku Pana D.Z.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu na ul.(…)*).

Pani Edyta Sobieraj przedstawiła sytuację życiową Pana D.Z.*). Mieszkaniec posiada zaległości pod względem opłat czynszowych, za dostawę wody i odbiór ścieków, a także za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Głosowano - 0 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Opinia negatywna.

Wydział GN wystosuje wezwanie do mieszkańca o uregulowanie zadłużenia.

W przypadku spłacenia długu, wniosek zostanie ponownie zwrócony do rozpatrzenia przez Komisję Polityki Mieszkaniowej.

Ad.10. Opiniowanie wniosku Pana D.Z.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu na ul.(…)*).

Radna Ewa Gracz poprosiła merytorycznego pracownika Wydziału GN o przybliżenie treści wniosku mieszkańca.

Głosowano - 0 „za”, 6 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Opinia negatywna.

Wydział GN wystosuje wezwanie do mieszkańca o uregulowanie zadłużenia.

W przypadku spłacenia długu, wniosek zostanie ponownie zwrócony do rozpatrzenia przez Komisję Polityki Mieszkaniowej.

Ad.11. Opiniowanie wniosku Pana M.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na ul.(…)*).

Radna Ewa Gracz przypomniała, że wniosek Mieszkańca był omawiany na poprzednim posiedzeniu komisji jednak nie został przegłosowany. Wydział GN w dalszym ciągu czeka na odpowiedź Radcy prawnego Urzędu Miejskiego w kwestii przekształcenia dotychczasowej umowy najmu na lokal socjalny i zawarcie nowej na ten sam lokal, ale z umową na komunalny, na czas nieoznaczony.

Pani Edyta Sobieraj stwierdziła, że na podstawie obecnie złożonych dokumentów Mieszkaniec spełnia wszystkie kryteria, aby starać się o mieszkanie komunalne. 

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Opinia pozytywna.

Ad.12. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Wojciech Czerwiec poprosił Naczelnika Wydziału GN o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania:

Kto płaci podatek od nieruchomości oraz za utrzymanie (opłaty za c.o., odpady komunalne, wodę, ścieki) kamienicy zlokalizowanej na ul. Opatowskiej 3 w Sandomierzu?

Pani Barbara Rajkowska odparła, że wydaje się jej, że powyższe opłaca Skarb Państwa. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału GN o zbadanie sytuacji i przedstawienie danych
na kolejne posiedzenie komisji.

Pani Barbara Rajkowska przychyliła się do prośby.

Radny kontynuował zadając następne pytanie o prawną sytuację budynku na ul. Mariackiej 3 (tzw. budynek sędziowski)? Czy miasto podjęło jakieś działania?

Pani Barbara Rajkowska oznajmiła, że Starosta Sandomierski miał wygasić trwały zarząd i zapewne jest na tym etapie. Niemniej jednak, należałoby wystąpić do starostwa, aby formalnie przedstawili powyższe stanowisko.

Radny Wojciech Czerwiec ponownie zwrócił się do Naczelnika Wydziału GN o przygotowanie odpowiedzi w poruszonej materii na kolejne obrady komisji.

Radna Ewa Gracz sformułowała następujący wniosek:

„Prośba o udostępnienie pisemnej informacji związanej ze stanem zadłużenia najemców na mieszkaniach komunalnych, socjalnych i użytkowych z zasobu Gminy Sandomierz w latach 2018-2020, a także zaległością lokali znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych pod względem:

- opłat czynszowych w rozbiciu na poszczególne budynki oraz

- zadłużenia w latach 2018-2020 wobec spółek miejskich PEC i PGKiM w rozbiciu na budynki mieszkalne i użytkowe”.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Ad. 13. Zamknięcie obrad.

Pani Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.

 

 

 

Wersja XML