Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 87 ust.1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.310 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1586 ) oraz po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sandomierzu oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Sandomierz o równoważnej liczbie mieszkańców 29 601 RLM z oczyszczalnią ścieków w Sandomierzu przy ulicy Przemysłowej 9 obejmującą miejscowość Sandomierz z wyłączeniem ulic: Błonie, Głęboka, Lipowa, Łąkowa, Łukawska, Jana Pawła Mazurkiewicza, Panoramiczna, Wybrzeże im. Marszałka Piłsudskiego, Podmiejska, Przedmieście Zawichojskie, Sadownicza, Spokojna, Świerkowa, Tulipanowa, Warzywna, Zamiejska, Stara Prochownia, Klonowa oraz obszarów obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków o nr: 2- 115/6, 2-130, 2-223, 3-130/1, 3-462/4, 3-623/1, 3-929/19, 5-1699/6, 5-2118.
2. Opis aglomeracji Sandomierz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Obszar i granice aglomeracji Sandomierz wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik od nr 2 do nr 17 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Traci moc: Uchwała nr III/69/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2014 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz.pdf

DOCXUzasadnienie XXVIII/319/2020.docx

PDFZalacznik1 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik2 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik3 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik4 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik5 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik6 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik7 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik8 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik9 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik10 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik11 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik12 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik13 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik14 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik15 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik16 XXVIII/319/2020.pdf

PDFZalacznik17 XXVIII/319/2020.pdf

Wersja XML