Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Gmina Sandomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI CZĘŚĆ I:
Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi 1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym z tytułu administrowania drogami 2. Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk 3. Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i
jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Ogłoszenie nr 774695-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

ZIPSIWZ.zip (7,23MB)