Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 39/11/2022 z dnia 23 września 2022 r.

Sprawozdanie Nr 39/11/2022

Komisja Praworządności

z dnia 23 września 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni goście:

Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;

Piotr Wojtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu;

Piotr Paszkiewicz - Naczelnik Wydziału urbanistyczno – Architektonicznego Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu;

W posiedzeniu komisji uczestniczył radny Tomasz Malinowski.

 

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest
4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radni nieobecni: Kazimiera Bednarska, Marcin Świerkula.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Krzysztof Burek);
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Stanisław Krawczyński);
  5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Wiesław Wilk);
  6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Sandomierz;
  7. Wnioski komisji, sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3 -5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Krzysztof Burek);

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Stanisław Krawczyński);

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Wiesław Wilk);

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił blokowo projekty uchwał mówiąc, że są one konsekwencją opinii Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek zaproponowała blokowe głosowanie nad projektami uchwał.

Głosów sprzeciwu nie było.

W związku z powyższym przewodniczący komisji poddał projekty uchwał pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał.

Ad. 6

Informacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Sandomierz;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że punkt ten jest pokłosiem wniosku w tej sprawie radnego Piotra Chojnackiego i związany jest z aktualizacją map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Dodał, że na najbliższe posiedzenie sesji rady zaproszeni zostali przedstawiciele PGW Wody Polskie. Z otrzymanej korespondencji wynika, że na sesji nie będzie przedstawiciela Wód Polskich.

Piotr Paszkiewicz - Naczelnik Wydziału urbanistyczno – Architektonicznego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawił zaktualizowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, które są korzystniejsze dla gminy i mieszkańców od dotychczasowo obowiązujących. Dodała, że po aktualizacji teren o szczególnym zagrożeniu powodzi jest określony we fragmentach na wschód od ul. Lwowskiej do rzeki Trześniówki i na południe od linii rzeki Wisły do linii kolejowej. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę na tym terenie indywidualnie każda działka będzie rozpatrywana w związku z koniecznością ubiegania się o pozwolenie wodno – prawne.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że operat wodno – prawny to koszt ok. 4 tyś. zł.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że Wody Polskie nie wydają pozytywnej decyzji wodno – prawnej na terenach, gdzie ewentualny poziom zalania wynosi powyżej 2 metrów, czyli zagraża życiu człowieka. Na wspomniany terenie tego stanu rzeczy nie ma w przeciwieństwie do terenów położonych
w lewobrzeżnej części miasta. 

Następnie Piotr Paszkiewicz - Naczelnik Wydziału urbanistyczno – Architektonicznego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawił zaktualizowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego obowiązujące w lewobrzeżnej części miasta. W tym wypadku teren o szczególnym zagrożeniu powodzi obejmuje od wzgórza staromiejskiego przez ul. Żwirki i Wigury aż po Góry Pieprzowe jak również wzdłuż ul. Krakowskiej.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że następna aktualizacja map odbędzie się za 4 lata. Pozostaje pytanie: Czy samorząd jest zadowolony z zaktualizowanych map czy będzie interweniować, zabiegać
o kolejne zmian w zakresie rozbudowy infrastruktury zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. Na koniec dodał, że obowiązujące mapy negatywnie odbiją się na kondycji budżetu miasta i ewentualnych inwestycjach.

Radny Jerzy Żyła powiedział, że pomimo obowiązywania takich lub innych map zagrożenia i ryzyka powodziowego zagrożenie przed realną powódź nie zmniejsza się. To natura w przyszłości zweryfikuje podejmowane dzisiaj działania. 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że samorząd, radni i mieszkańcy powinni zabiegać w instytucjach państwa o dalsze inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

Radny Marek Chruściel powiedział, że nie ma idealnych zabezpieczeń przed powodzią.

Radny Piotr Chojnacki przedstawił rozbieżności między zaktualizowanymi mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego a danymi zawartymi na oficjalnej stronie hydro portal. Dodał, że korona wałów po lewej stronie rzeki Trześniówki jest niższa niż korona wału po prawej stronie rzeki. Stwierdził, że PGW Wody Polskie powinny podnieść wały w kluczowych miejscach po lewej stronie celem uniknięcia możliwości przelania się wału w sytuacji zagrożenia. Na koniec radny odniósł się do sytuacji związanej z istnieniem polderu zalewowego zlokalizowanego na granicy Sandomierza i Tarnobrzega. Powiedział, że w ramach aktualizacji map polder ten powinien być zniesiony, a na Hydro portalu on nadal istnieje.

Rozgorzała dyskusja na temat planowanej przez PGW Wody Polskie inwestycji tj. remontu wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Wisły po lewej stronie.

Ad. 7

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił pisma jakie wpłynęły do komisji, tj.

  1. Wniosek radnego Andrzeja Bolewskiego o uwzględnienie w porządku obrad najbliższej sesji punktu dot. bezpieczeństwa energetycznego Gminy Sandomierz w obszarze gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej;
  2. Wniosek radnego Andrzeja Bolewskiego w sprawie montażu kamer w ramach budowy monitoringu miejskiego wzdłuż powstającego muru przeciwpowodziowego celem jego ochrony przed aktami wandalizmu.

Radny Piotr Chojnacki zauważył brak oświetlenia ulicznego w wielu miejscach miasta m.in. na ul. Żwirki i Wigury.

Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że trwa odbiór inwestycji związanej z przebudową oświetlenia ulicznego. Do 30 września 2022 roku inwestycja musi zostać zakończona i odebrana.  

Dodał, że w związku z trwającym kryzysem energetycznym samorząd rozważa wygaszenie co drugiej lampy lub całkowitego wyłączenia lamp na mniej uczęszczanych ulicach.

Rozgorzała na ten temat dyskusja oraz na temat budowy monitoringu miejskiego.

Ad. 8

Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Praworządności

Marek Chruściel

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz