Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 38/10/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 38/10/2022
Komisja Praworządności
z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni goście:

Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza;

insp. Ryszard Komański – Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu;

nadkom. Grzegorz Jaworski – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu;

podinsp. Dariusz Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Sandomierz;

kpt. Łukasz Zięba – Dowódca JRG PSP Sandomierz;

st. insp. Adam Piskor – p. o. Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu;

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radny spóźniony: Piotr Chojnacki.

Radna nieobecna: Kazimiera Bednarska.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego (pkt. z planu pracy);
 4. Wnioski komisji, sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod glosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego (pkt. z planu pracy);

Na posiedzenie Komisji Praworządności przybył radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w składzie 5 – osobowym.

nadkom. Grzegorz Jaworski – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Sandomierza za I półrocze 2022 roku.  

Dodał, że sandomierska policja w omawianym okresie zrealizowała 2747 służb zewnętrznych, co średnio daje 15 służb dziennie. Zrealizowano 114 służb wspólnie ze Strażą Miejską zwłaszcza w okresie pandemii. Wykryto ok. 1307 wykroczeń, na gorącym uczynku schwytano 60 sprawców przestępstw. Nie odnotowano przestępstw na niekorzyść turystów. W I półroczu 2022 roku podjęto 2540 interwencji policyjnych, co średnio daje 11 interwencji dziennie. Czas reakcji policji na ewentualne zgłoszenie wynosi 10 minut i 34 sekundy. Sandomierska policja zabezpieczyła 30 wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i piłkarskim, w których zaangażowano łącznie 410 funkcjonariuszy.

Odnotowano spadek liczby wypadków drogowych. W ciągu I półrocza odnotowano jedynie 3 wypadki drogowe oraz 114 kolizji. Nie odnotowano wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano na drogach krajowych przebiegających przez miasto. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku wykryto 49 kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu w tym 21 osób popełniło w tym zakresie przestępstwo a 28 osób wykroczenie. 

W omawianym okresie odnotowano 178 przestępstw o charakterze kryminalnym, a ich wykrywalność wynosi 84%. W tym miejscu przypomniał o schwytaniu dilera narkotykowego oraz wandali niszczących wiaty przystankowe. 

Na koniec nadkomisarz przypomniał o funkcjonowaniu aplikacji „Moja Komenda” oraz przedstawił działania profilaktyczne sandomierskiej policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wyraził słowa podziękowania za wzorcową współpracę z władzami samorządowymi i Strażą Miejską.

Radny Andrzej Bolewski wyraził słowa uznania w stosunku do pracy sandomierskiej policji oraz dzielnicowego prawobrzeżnej części miasta. Zaapelował o dodatkowe patrole policji zwłaszcza w okresie wakacji i ferii zimowych, głównie w obrębie garaży i Skate Parku. Poruszył również kwestię związaną z domniemanym, nielegalnym hazardem.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza oraz insp. Ryszard Komański – Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu podziękowali oraz wręczyli nagrody policjantom zaangażowanym w schwytanie osób, którzy dopuścili się niszczenia na terenie miasta wiat przystankowych.

Burmistrz Miasta Sandomierza: Czy zauważalny jest w Sandomierzu proceder kradzieży produktów spożywczych z przyczyn wysokiej inflacji i zubożenia mieszkańców? 

insp. Ryszard Komański – Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu powiedział, że na terenie Sandomierza nieodnotowywane są kradzieży z przyczyn biedy. Następnie przedstawił najczęściej pojawiające się formy kradzieży. Podkreślił dobrą współprace z sandomierskim Caritasem i PCK.

Radny Andrzej Bolewski poprosił o przedstawienie form współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w kontekście budowanego monitoringu miejskiego.   

st. insp. Adam Piskor – p. o. Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że na tego typu decyzje przyjdzie jeszcze czas ze względu na fakt, że system monitoringu jest w dalszym ciągu w budowie i trudno jest określić na tym etapie nowe formy współpracy.

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek poruszyła kwestie techniczne związane z monitoringiem miejskim i ich usytuowaniem w przestrzeni publicznej głownie na Pl. 3 Maja i ul. T. Króla oraz w Parku Piszczele, gdzie często dochodzi do zakłócania porządku publicznego.   

insp. Ryszard Komański – Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu przedstawił system przekazywania interwencji.  

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że istotna jest kwestia profilaktyczna tj. częstsze patrole policji i straży miejskiej, co działa odstraszająco w stosunku do potencjalnych przestępców. Radny pozytywnie odniósł się do pracy policji w tym dzielnicowego prawobrzeżnej części miasta.  

Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę na przekraczanie prędkości i dopuszczalnego tonażu przez kierowców na ul. Zaleśnej oraz na konieczność montażu kamer na skrzyżowaniu ul. Trześniowskiej i Lwowskie oraz Trześniowskiej, Wielowiejskiej i Zaleśnej. Na koniec dodał, że kamery monitoringu powinny również znajdować się w okolicach budowanego nowego budynku socjalnego przy ul. Lubelskiej. 

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że dobiega końca budowa I etapu systemu monitoringu, w którym zamontowane zostanie 58 kamer w 42 miejscach. Dodał, że punkty, o których wspominał radny Piotr Chojnacki nie są uwzględnione w I etapie budowy systemu, ale będzie w przyszłości możliwość zwiększania ilości kamer w nowych lokalizacjach.

kpt. Łukasz Zięba – Dowódca JRG PSP Sandomierz powiedział m.in., że w I półroczu 2022 roku na terenie powiatu było łącznie 1040 zdarzeń. W analogicznym okresie w roku ubiegłym było to 856 zdarzeń. Ponadto zanotowano 522 pożary oraz 317 miejscowych zagrożeń. Z kolei na terenie Miasta Sandomierza zanotowano 157 zdarzeń, 43 pożary oraz 114 interwencji związanych z zagrożeniami. Z działalności kontrolno – rozpoznawczej obiektami objętymi były m.in. szkoły. W najbliższym czasie kontroli na terenie miasta podlegać będą hydranty zewnętrzne, sieci wodociągowe. Na koniec w imieniu Komendanta PSP w Sandomierzu złożył wyrazy podziękowania za dofinansowanie przez sandomierski samorząd zakupu quadu i busa na potrzeby PSP. Podkreślił również działalność profilaktyczną straży pożarnej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży m.in. poprzez akcję „Bezpieczne ferie ze strażakami”. W miesiącach maj i czerwiec sandomierska komenda gościła dzieci z terenów sandomierskich szkół i przedszkoli. W okresie wakacyjnym straż pożarna razem z policją patrolują Wisłę na odcinku od mostu kolejowego do ujścia Koprzywianki. Straż Pożarna również ćwiczyła ewentualną ewakuację Podziemnej Trasy Turystycznej i Bramy Opatowskiej.    

Radny Piotr Chojnacki poruszył kwestię nowelizacji ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 roku, w którym stwierdza się, że gmina, na terenie której nie funkcjonuje OSP zobowiązana jest do zawarcia porozumienia z gminą, w której taka jednostka działa pod uprzednim uzgodnieniu z Komendantem PSP.

Rozgorzała na ten temat dyskusja.

st. insp. Adam Piskor – p. o. Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że w I kwartale 2022 straż miejska zajmowała się kontrolą osób przebywającą na kwarantannie związaną z trwającą pandemią koronawirusa i decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w tej sprawie. Ponadto zadaniem straży było również pilnowanie w przestrzeni miejskiej przestrzegania reżimu sanitarnego. Dodał, że straż miejska wykonywała swoje zadania w zakresie przestrzegania gospodarowania odpadami komunalnymi, realizacją zadań związanych z kontrolą miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. W I półroczu straż miejska odebrała łącznie 739 zgłoszeń od mieszkańców, w tym:

 1. zakłócanie porządku publicznego – 83 zgłoszenia;
 2. zagrożenia w ruchu drogowym – 206 zgłoszeń;
 3. przestrzeganie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami – 31 zgłoszeń;
 4. zagrożenie zdrowia i życia ludzi – 44 zgłoszenia;
 5. zagrożenia pożarowe i katastrofy – 4 zgłoszenia;
 6. awarie techniczne – 95 zgłoszeń;
 7. zagrożenia dot. zwierząt – 153 zgłoszenia;
 8. pozostałe – 123 zgłoszenia.

Strażnicy Miejscy w omawianym okresie wykryli 524 wykroczenia w tym 282 razy udzielili pouczenia a w 204 przypadkach nałożyli mandaty. Ponadto złożyli 30 wniosków do sądów a w 8 przypadkach nadano im dalszy bieg. W zakresie przestrzegania ruchu drogowego zwłaszcza w okresie turystycznym związanym z niewłaściwym parkowaniem strażnicy miejscy wykryli 362 wykroczenia w tym: 192 razy udzielili pouczenia, wystawili 148 mandatów, sporządzono 18 wniosków o ukaranie do sądów oraz 33 razy skorzystali z możliwości zablokowania koła. Ponadto wykryto 76 wykroczeń w zakresie utrzymania porządku i czystości.

Strażnicy wykonywali również obowiązki w zakresie administracyjnym na potrzeby gminy m.in. poprzez kontrolowanie deklaracji śmieciowych. Takich kontroli przeprowadzono w I półroczu w sumie 123. Ponadto na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przeprowadzono 144 kontrole a na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych 98 kontroli.  

  Radny Marcin Świerkula: Czy straż miejska w obecnym składzie osobowym poradzi sobie z obsługą przyszłego systemu monitoringu miejskiego?

st. insp. Adam Piskor – p. o. Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że na obecną chwilę nie można precyzyjnie określić ewentualnych potrzeb kadrowych w tym zakresie do czasu zakończenia inwestycji i przeszkolenia pracowników. Dodał, że operatorami systemu nie muszą być strażnicy mogą to być osoby cywilne po uprzednim przeszkoleniu.    

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że na etapie opracowywania projektu budowy systemu monitoringu powinna być przygotowana i zaprezentowana struktura obsługi tego systemu wraz z określeniem stosownych kosztów w tym zakresie. Na koniec poruszył problem dzikich wysypisk śmieci na ul. Portowej oraz stanu mieszkań komunalnych i socjalnych pozostających w zasobach Gminy Sandomierz. Zaapelował również o piesze patrole straży miejskiej na sandomierskich osiedlach.

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji;

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił pisma jakie wpłynęły do komisji, tj.

 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pozytywnie zaopiniowało skreślenie urzędowych nazw: Sandomierz – Budowa oraz Sandomierz – Dzielnica Zachodnia. Nazwy te zostaną skreślone z ewidencji z dniem 1 stycznia 2023 roku;
 2. Kapituła Honorowa ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza informuje, że Juliusz Sarwa został wytypowany do tytułu Zasłużony dla Miasta Sandomierza.  

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że na każdym posiedzeniu Komisji Praworządności powinien być przedstawiciel Burmistrza Miasta, co ułatwiłoby pracę komisji i przyspieszyłoby realizację zadań komisji.

 

Radny Andrzej Bolewski poruszył kwestię cieku wodnego „Atramentówka” i konieczności jego rewitalizacji. Przedstawił dotychczasowe działania w tym zakresie oraz pojawiające się problemy w ich realizacji.  

 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że problem cieku wodnego „Atramentówka” sprowadza się do braku konkretnego właściciela, gdyż teoretycznie cześć należy do Pilkingtona, część do powiatu sandomierskiego i do PGW Wody Polskie. Jednym z rozwiązań jest przejęcie tego cieku wodnego przez Miasto Sandomierz i skorzystanie ze środków zewnętrznych na jego rewitalizację.   

 

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

 

Przewodniczący

Komisji Praworządności

Marek Chruściel

 

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz