Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 191/2022/GN z dnia 21 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 191/2022/GN
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 21 września 2022r.
w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 25 w związku z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza:
§1

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024 w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Sandomierza
Marcin MarzecZałącznik do Zarządzenia Nr 191/2022/GN
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 21 września 2022r.
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
na lata 2022-2024
Plan zawiera:
 

 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste,
   
 2. Prognozę:
 1. dotyczącą  udostępnienia nieruchomości zasobu
 2. nabywania nieruchomości do zasobu,
 3. poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu, nabywaniem nieruchomości do zasobu
 4.  poziom wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową,
 5. wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Sandomierz oddanych w użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy, dzierżawy gruntów gminnych oraz opłaty adiacenckiej.
 6. dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu,
 1. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.
 2. Zasób budynkowy Gminy Sandomierz
 1. budynki w zarządzie PGKiM
 2. budynki w zarządzie własnym Urzędu
 3. budynki i lokale przekazane w trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie


  PDFZarzadzenie nr 191 2022 GN.pdf (3,63MB)
   
 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 1.01.2022r.

 

Obręb
 

Powierzchnia
/ha/

Ogółem
 

Zasób gruntów
 

Użytkowanie
wieczyste

Poscaleniowy
 

48,6802

47,9905

0,6897

Lewobrzeżny
 

163,7507

125,4126

38,3381

Prawobrzeżny
 

104,2230

88,8404

15,3826

Kamień Plebański
 

14,6188

14,6188

-
 

Mokoszyn
 

20,7309

20,7309

-
 

Chwałki

0,0534

0,0534

 

Trwały zarząd
 

24,9452
 

24,9452
 

 

OGÓŁEM
 

377,0022

322,5918

54,4104
 


Prognoza
a. Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu w latach 2022-2024

 

Lp.

Sposób udostępniania nieruchomości

2022 rok
Pow. w /ha/

2023 rok
Pow. w /ha/

2024 rok
Pow. w /ha/

1

dzierżawa nieruchomości

43

47

47

3

użyczenie nieruchomości

11

11

11

4

trwały zarząd

25

25

30,5

5

użytkowanie wieczyste

54

53

53

 

Ad 5. Przewiduje się zmniejszenie powierzchni oddanej w użytkowanie wieczyste w skutek przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
b. Prognoza nabywania nieruchomości do zasobu w latach 2022-2024
 

Lp.

Sposób i cel nabycia nieruchomości

2022 rok
Pow. w /ha/

2023 rok
Pow. w /ha/

2024 rok
Pow. w /ha/

1

Nabywanie nieruchomości pod drogi gminne

drogi przejęte w wyniku podziałów działek – 0,2

drogi przejęte
w wyniku podziałów działek – 0,2-

drogi przejęte
 wyniku podziałów działek – 0,2

2

Nabywanie nieruchomości na realizację zadań gminy

-

1

0,2

3

Komunalizacja nieruchomości

0,01
(Zamkowa 2)

0,2

0,2

 

c. Poziom wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu

Cel wydatków

Wydatki w zł

Lp.

 

2022 rok

2023 rok

2024 rok

1

Użytkowanie wieczyste (aktualizacja opłat – wyceny)
 

-

10.000

10.000

2

Nabycie gruntów:
- wydzielanie gruntów pod drogi – mapy
- wyceny nieruchomości
- opłaty notarialne
i sądowe

20.000

20.000
 

20.000

3

Komunalizacja:
- wyrysy i mapy do celów prawnych

3.000
 

3.000

3.000

4

Wydatki inwestycyjne
 

50.000

1.000.000

100.000

d. Poziom wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową

Cel wydatków

Wydatki w zł

Lp.

 

2022 rok

2023 rok

2024 rok

1

Zakupy materiałów i wyposażenia

10.000

10.000

10.000

2

Energia

150.000

200.000

300.000

3

Zakup usług remontowych

300.000

500.000

1.000.000

4

Zakup usług pozostałych

300.000

350.000

400.000

5

Opłaty za administrowanie

1.150.000

1.200.000

1.300.000

6

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-

-

-

e. Wpływy osiągane z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, dzierżawy gruntów gminnych, opłaty adiacenckiej oraz najmu lokali komunalnych
 

Lp.

Sposób udostępnienia

Wpływy w zł
 

2022 rok

2023 rok

2024 rok

1.

Użytkowanie wieczyste

450.000

460.000

460.000

2.

Trwały zarząd

20.000

20.000

20.000

3.

Dzierżawa gruntów

850.000

850.000

850.000

4.

Opłata adiacencka

85.000

50.000

100.000

5.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

50.000

50.000

50.000

6.

Najem lokali

3.900.00

4.000.000

4.500.000

 

f. Prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
 

Lp.

Aktualizacja opłat rocznych - podmioty

2022 rok

2023 rok

2024 rok

Ilość działek

Pow.
/ha/

Ilość działek

Pow.
/ha/

Ilość działek

Pow.
/ha/

1

Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa

-

-

-

-

-

-

2

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

-

-

37

3,0362

-

-

5

Działki pod zabudową garażową

-

-

18

0,0403

-

-

6

Nieruchomości oddane pod cele usługowe
i produkcyjne

3

0,2840

-

-

-

-

7

Nieruchomości oddane w trwały zarząd

-

-

-

-

-

-

8

Nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi                   i jednorodzinnymi

-

-

Waloryzacja opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

 

 

 

                 

 

3. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.
 

Wyszczególnienie

Położenie i oznaczenie nieruchomości

2022 rok

2023 rok

2024 rok

Planowany dochód w tyś. zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych

ul. Krukowska
 

100

-

-

ul. Błonie – 2 działki

-

150

-

ul. Piaski –

-

100

-

ul. Polna - nr 43/1- 0,2326 ha

-

100

-

lokale mieszkalne

520

300

300

ul. POW -76/5 – 0,2317 ha

600

-

-

ul. Browarna – cz. dz. 928/3             - 0,80 ha

-

-

2.000

Sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste sprzedawane na wniosek użytkowników wieczystych

30

30

30

4. Zasób budynkowy Gminy Sandomierz
4.a Budynki w zarządzie PGKIM

 

Lp.

Położenie

Nr działki

Powierzchnia działki
 m²

funkcja

Powierzchnia użytkowa budynku
 m²

1

Rynek 2

1115

0,0472

mieszkalno-użytkowy

448

2

Rynek 3

1116

0,0392

mieszkalno-użytkowy

306

3

Rynek 3a

1116

0,0392

mieszkalno-użytkowy

228,9

4

Rynek 4

1118

0,0646

mieszkalno-użytkowy

607

5

Rynek 6

1121

0,0264

mieszkalno-użytkowy

408

6

Rynek 7

1123/1

0,0465

mieszkalno-użytkowy

192

7

Rynek 8

1124/4

0,0282

mieszkalno-użytkowy

244

8

Rynek 9

1125/2

639

mieszkalno-użytkowy

318

9

Rynek 13/14

1145

407

mieszkalno-użytkowy

627

10

Rynek 18

1170/1

377

mieszkalno-użytkowy

329

11

Rynek 20

1167

548

mieszkalno-użytkowy

280

12

Rynek 21

1166/1

351

mieszkalno-użytkowy

469

13

Rynek 22

1165/1

341

mieszkalno-użytkowy

513

14

Rynek 23

1164/1

282

mieszkalno-użytkowy

423

15

Rynek 24

1163/1

389

mieszkalno-użytkowy

170

16

Rynek 25/26

1162/1
1325

231
260

mieszkalno-użytkowy

110
274

17

Rynek 28

1108/1

677

mieszkalno-użytkowy

344

18

Rynek 28a/ Bulińskiego 1

 

-II-

mieszkalny

180

19

Rynek 29

1326

193

mieszkalno-użytkowy

224

20

Rynek 30

1106

472

mieszkalno-użytkowy

480

21

Rynek 31a

1105

1336

mieszkalno-użytkowy

489

22

Rynek 31b

1105

1336

mieszkalno-użytkowy

}

24

Opatowska 2a

1136/1

116

mieszkalno-użytkowy

115

25

Opatowska 4

1138

192

mieszkalno-użytkowy

384

26

Opatowska 5

1130/2

475

mieszkalno-użytkowy

488

27

Opatowska 6

1139

181

mieszkalno-użytkowy

265

28

Opatowska 7

1439/4

321

mieszkalno-użytkowy

336

30

Opatowska 13

1133

475

mieszkalno-użytkowy

493

31

Opatowska 15

1134/2

591

mieszkalno-użytkowy

741

32

Opatowska 17

1134/1

533

mieszkalno-użytkowy

439

33

Sokolnickiego 1

1146/1

117

mieszkalno-użytkowy

200

34

Sokolnickiego 8

1176

225

mieszkalno-użytkowy

276

35

Sokolnickiego 10

1177

246

mieszkalno-użytkowy

260

36

Zamkowa 2

1075

171

mieszkalny

282

37

Zamkowa 6

1073

137

mieszkalno-użytkowy

273

38

Zamkowa 8

1072

79

mieszkalno-użytkowy

133

39

Zamkowa 10

1071

153

mieszkalno-użytkowy

259

40

Żydowska 8

1080

352

mieszkalny

310

41

Plac Poniatowskiego 4

1114

557

mieszkalno-użytkowy

270

42

Długosza 2

1171

914

mieszkalny

262

43

Długosza 4

1167

548

mieszkalny

209

44

Krótka 1

1161

266

mieszkalny

259

45

Katedralna 5

1188

1244

mieszkalny

476

46

Katedralna 7

1186/2

821

mieszkalny

331

47

Podole 1

1241/5

1737

mieszkalny

172

48

Podole 7

1241/3

811

mieszkalny

223

49

Kościuszki 1

402/1

898

mieszkalny

496

50

Puławiaków 10

393

568

mieszkalny

99

51

Lubelska 27

154/4

2418

mieszkalny

730,49

52

Lubelska 29

154/4

2418

mieszkalny

382,08

54

Puławiaków 5

358/3

502

mieszkalny

162

55

Lubelska 29A

154/3

2145

mieszkalny

538

56

Trześniowska 46

900/6

5000

mieszkalny

894

57

Schinzla 7

934/59

4715

mieszkalny

894,20

58

Trześniowska 46A

900/6

 

mieszkalny

894

59

Lubelska 31A

154/6

2,3066

mieszkalny

101

60

Lubelska 31B

154/6

2,3066

mieszkalny

379

61

Rynek 11

1137

155

mieszkalno-użytkowy

231

62

Rynek 10 (oficyna)

1126

464

użytkowy

75,50

63

Rynek 15

1171

914

mieszkalno-użytkowy

262

64

Sokolnickiego 4

1173

307

mieszkalno-użytkowy

204

65

Sokolnickiego 6

1175

243

mieszkalno-użytkowy

182

67

Parkowa 2

777/1

1437

użytkowy

942,93

68

Armii Krajowej 3

1427/19

2679

użytkowy

690

70

Sokolnickiego 18

1241/9

934

użytkowy

25,96

71

Ogrodowa 4

984/4

776

mieszkalny

656

72

Ogrodowa 6

984/3

1093

mieszkalny

639

73

Słowackiego 4

426/17

584

mieszkalny

2251

74

Słowackiego 5
lokal nr 5 – pow.
użytkowa 35,90
lokal nr 7 – pow.
użytkowa 42,10
lokal nr 9 – pow.
 użytkowa 44,50
lokal nr 17 – pow. użytkowa 24,40
lokal nr 33 – pow. użytkowa 42,10
lokal nr 42 – pow. użytkowa 42,10
lokal nr 45 – pow. użytkowa 42,10

729/6

2154

mieszkalny

1817

75

Słowackiego 13

730/2

221

mieszkalny

829

76

Słowackiego 15

732/4

644

mieszkalny

870

77

Słowackiego 16

425/35

684

mieszkalny

592

78

Słowackiego 20

425/26

250

mieszkalno-użytkowy

742

79

Słowackiego 22

425/25

252

mieszkalny

743

80

Słowackiego 28

425/29

251

mieszkalny

719

81

Mickiewicza 11

426/12

537

mieszkalno-użytkowy

1714

82

Mickiewicza 17

426/14

332

mieszkalny

1077

83

Mickiewicza 19

426/11

408

mieszkalno-użytkowy

1011

84

Mickiewicza 21

426/13

330

mieszkalny

1077

85

Mickiewicza 25

425/5

1321

mieszkalny

1817

86

Mickiewicza 27

425/22

565

mieszkalny

1817

87

Mickiewicza 31

425/21

577

mieszkalny

1597

88

Mickiewicza 35

425/17

432

mieszkalny

749

89

Koseły 1

426/9

409

mieszkalny

854

90

Koseły 2

425/23

249

mieszkalny

774

91

Koseły 3

426/10

415

mieszkalno-użytkowy

981

92

Koseły 10

425/19

572

mieszkalny

595

93

Żółkiewskiego 3c

529/4

2154

mieszkalny

2173

94

Króla 6

435/10

986

mieszkalny

3849

95

Króla 8

435/9

1236

mieszkalny

4785

96

Czachowskiego 9

64/9

1484

mieszkalny

1259,50

97

Czachowskiego 14

64/10

1412

mieszkalny

1241,50

98

Portowa 6

1385/4

1195

mieszkalny

360

99

Portowa 8

1385/9

1085

mieszkalny

343

100

Portowa 16

1406/52

1749

mieszkalny

907,25

101

Portowa 18

1406/53

2273

mieszkalny

907,25

102

Portowa 20

1406/54

2010

mieszkalny

904,63

103

Portowa 22

1406/55

1450

mieszkalny

907,25

104

Portowa 26

1406/64

4192

mieszkalny

1489,47

105

Baczyńskiego 9

1572/50

2095

mieszkalny

2770

             

 

4.b Budynki w zarządzie własnym Urzędu
 

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow.
działki
m2

Funkcja budynku/wykorzystanie

Powierzchnia użytkowa budynku
m2

1

Mariacka 8

1104/2

382

mieszkalna

72

2

11-go Listopada 32

328/1

2204

użytkowa

832,79

3

Kamienica Oleśnickich

1126

464

użytkowa

582  

4

Ratusz

1135/1

10309

użytkowa

822

5

Plac Poniatowskiego 1

1328

1706

użytkowa

511  

6

Plac Poniatowskiego 3

1327

2230

użytkowa

781  

7

Opatowska 3a

1129

82

użytkowa

144,70

8

Garaże murowane Słowackiego 5

729/6

2154

użytkowa

33,44

9

Garaż murowany Zamkowa 3

1102

1661

użytkowa

102,80

10

Pawilon handlowo-gastronomiczny
Przemysłowa 2A

1352/27

46908

użytkowa

67

             

4.c Budynki i lokale przekazane w trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie
 

lp

Położenie budynku

Nr działki

Pow. działkim2

Funkcja budynku/wykorzystanie

Forma przekazania

Pow. użytkowa budynku
m2

1.

Okrzei 8

806/16

8109

Przedszkole Nr 1

Trwały zarząd

917,76

2.

Parkowa 4

778

1027

Filia przedszkola N 1

Trwały zarząd

145,20

3.

Słowackiego 9

731

4201

Przedszkole Nr 3

Trwały zarząd

793,70

4.

Portowa 28

1406/88
1406/90 1406/92

łączna 8003

Przedszkole Nr 5 + Żłobek

Trwały zarząd

1472,39

5.

T.Króla 3 + Żłobek

574/11

6482

Przedszkole Nr 6 + Żłobek

Trwały zarząd

1496,56

6.

Armii Krajowej 5

1486

5581

Przedszkole Nr 7

Trwały zarząd

912,76

7.

Okrzei 6

786/12

14398

Szkoła Podstawowa Nr 1

Trwały zarząd

3516

8.

Mickiewicza 9

1117/1

11251

Szkoła Podstawowa Nr 2

Trwały zarząd

2295-udział Gminy 2525/4591

9.

Flisaków 30

295

11529

Szkoła Podstawowa Nr 3

Trwały zarząd

1830
2062,74

10.

Mickiewicza 39

1331/2

8969

Szkoła Podstawowa Nr 4

Trwały zarząd

4130

11.

Cieśli 2 (2 budynki)

1448/2

14449

Szkoła Podstawowa Nr 4

Trwały zarząd

5725

12.

Zielna 7

1500/167
1500170

5916

Basen kryty

Użyczenie MOSiR

2510

13.

Portowa 24

1572/11
1571/15

143
13415
 

Budynek centrum rekreacji

Trwały zarząd MOSiR

579

14.

Koseły 3A

1394/2

26034

 budynek stadionu

Trwały zarząd
MOSiR

1576,29

15.

Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego 3

1000/1
 

19058

Budynek administracyjno-sportowy

Trwały zarząd
MOSiR

155,20

16.

Patkowskiego 2a

813/2

3891

Hala sportowa

Użyczenie MOSiR (1/2 części)

2119

17.

Piszczele 11A

729/25

1245

Budynek „Zielone Centrum”

Użyczenie MOSiR

124,60

18.

Koćmierzów 33

2101

978

Dworek

Nieodpłatne używanie rzeczy SCK

121

19.

Portowa 24

1572/16

5023

Dom Kultury

Nieodpłatne używanie rzeczy SCK

1060

20.

Błonie 55

209/3

769

Placówka Wsparcia Dziennego

użyczenie

116,8

21.

Armii Krajowej 5A

1500/309

452

Biblioteka -filia Miejskiej Biblioteki Publicznej

użyczenie

596

22.

Plac 3 Maja 1

435/85

3173

Pawilon handlowy

Trwały zarząd
Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy

498,89

23.

Katedralna 5/1

1188

1244

Mieszkanie chronione

Umowa użyczenia OPS

52,30 m²

24.

Rynek 11/1

1137

155

Mieszkanie treningowe, Stowarzyszenie Dobrze, że jesteś 

Umowa użyczenia, Stowarzyszenie Dobrze, że jesteś 

55,53 m²

25.

Kościuszki 1/1

402/1

898

Mieszkanie chronione

Umowa użyczenia OPS

43,66 m²

26.

Słowackiego 17a

732/14

841

OPS, Ludowy Klub Sportowy, Ośrodek Kuratorski

Umowa życzenia OPS Ludowy Klub Sportowy, Ośrodek Kuratorski

564,80 m²

27.

Żydowska 6C

63/2
1081/8

218

OPS

Umowa użyczenia OPS

171,82 m²

28.

Słowackiego 15

732/4

644

Świetlica Środowiskowa

Umowa użyczenia Świetlica Środowiskowa

182 m²

29.

Rynek 10 oficyna

1126

464

Działalność statutowa SCK

Umowa użyczenia SCK

147 m²

30.

Rynek 10

1126

464

Działalność statutowa SCK

Umowa użyczenia SCK

55 m²

31.

Rynek 25/26
(część)

1162/1,1325

491 łącznie

Działalność statutowa

Umowa użyczenia  SCK

347,61 m²

32.

Rynek 20
(część)

1167

548

 Działalność statutowa

Umowa użyczenia SCK

60,44 m²

33.

Rynek 22
(część)

1165/1

341

Działalność statutowa

Umowa użyczenia SCK

69,91 m²
 

34.

Budynek obsługi placu targowego Przemysłowa 2A

1352/27

46908

użytkowa

Umowa użyczenia Zakład Budżetowy Targowiska Miejskie

75,62

35.

Budynek przemysłowo-magazynowy Przemysłowa 2B

1352/28

2581

użytkowa

 

284

 

Załącznik: wykaz nieruchomości (działek) z opisem sposobu ich udostępniania
i przeznaczenia wchodzących w skład gminnego zasobu, oraz wykaz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste.
Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec