Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 37/9/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 37/9/2022
Komisja Praworządności

z dnia 20 czerwca 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni goście:

Aneta Przyłucka –Sekretarz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

 

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest
4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radni nieobecni: Marcin Świerkula i Agnieszka Frańczak – Szczepanek.

 

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Opiniowanie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok;
  4. Sprawy różne, wnioski komisji;
  5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod glosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

 

Ad. 3

Opiniowanie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że Raport został przekazany drogą elektroniczną wszystkim radnym w dniu 19 maja 2022 roku oraz udostępniony do wglądu w wersji papierowej w Biurze Rady. Poprosił o zadawanie pytań w tej materii.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że ma pytania, co do treści przedstawionego Raportu, ale zada je publicznie na najbliższej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 29 czerwca 2022 roku.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Następnie przewodniczący komisji poddał Raport pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok.

 

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że w dniu 10 czerwca 2022 roku wpłynął wniosek spełniający wymogi regulaminu przyznawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza dla dr Stanisława Krawczyńskiego. Wniosek złożyło Towarzystwo Naukowe Sandomierskie. Wniosek trafił również pod obrady Kapituły Honorowej.

Radny Piotr Chojnacki: Na jakim etapie jest projekt monitoringu miasta?

W ocenie radnego monitoring na chwilę obecną nie będzie spełniał swojego zadania. Jeśli nie zostaną objęte podglądem kamer najważniejsze skrzyżowania w mieście oraz wloty do miasta od strony Stalowej Woli oraz Tarnobrzega. Radny dodał, że na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej z Trześniowską dochodzi do częstych kolizji, które paraliżują ruch w prawobrzeżnej części miasta. Ponadto powiedział, że zostały odłączone kamery w okolicach bloków socjalnych przy ul. Trześniowskiej, gdzie dochodzi do patologicznych sytuacji.

Na koniec radny Piotr Chojnacki poprosił, aby na następnym posiedzeniu Komisji Praworządności pojawiły się osoby odpowiedzialne za wdrożenie miejskiego monitoringu. Zaapelował o rozbudowę monitoringu o ul. Zaleśnej, Wielowiejskiej, Lwowskiej oraz wokół mieszkań socjalnych przy
ul. Trześniowskiej.

Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że na parkingu przy szpitalu, którym właścicielem jest powiat, ustawiona została przenośna toaleta.
W wyniku działania czynników atmosferycznych toaleta przewróciła się i uszkodziła pobliski samochód. 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji złożył wniosek o zlikwidowanie progu zwalniającego na ul. Powiśle 25.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku.

Radny Andrzej Bolewski odniósł się do wniosków z ostatniego posiedzenia Komisji Praworządności w dniu 25 maja 2022 roku, na którym został podjęty wniosek do Burmistrza Miasta o wypowiedzenie umów dzierżawy zawartych z najemcami zlokalizowanych na działkach o nr. ewid. 1406/89 i 1572/64 Sandomierz – Prawobrzeżny. Dodał, że w tej sprawie nie ma żadnej odpowiedzi ze strony urzędu. Następnie poruszył również temat konieczności uporządkowania cieku wodnego „Atramentówka”.  

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że w sprawie cieku wodnego „Atramentówka” odpowiedź została udzielona i przesłana członkom komisji w dniu 26 maja 2022 roku.  

Radny Jerzy Żyła również stwierdził, że odpowiedzi Urzędu Miejskiego na wnioski komisji są lakoniczne i niczego nie wnoszą lub wogóle ich nie ma.

Radny Andrzej Bolewski zgodził się ze słowami radnego Marka Chruściela i jako przykład podał odpowiedź Urzędu Miejskiego na wnioski dot. wysokości podatków z prawobrzeżnej części miasta, ilości podmiotów działających na tym terenie oraz ilości działek, które nie mają udokumentowanych spadkobierców. 

Radny poruszył kwestię nielegalnych wysypisk śmieci wzdłuż ul. Portowej oraz konieczności remontu nawierzchni i chodników ul. Portowej na odcinku od ronda 100-lecia niepodległości aż do cieku wodnego „Atramentówka”.

Radny powiedział, że jego wnioskiem do budżetu miasta na 2023 rok będzie modernizacja
ul. Portowej w ramach wniosków Gminy Sandomierz do Krajowego Planu Odbudowy. W tej sprawie odczytał pismo.

Następnie zwrócił się do przewodniczącego komisji z nadzieją, że otrzyma wszystkie odpowiedzi na kolejne posiedzenie komisji.   

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że komisja nie ma prawnych możliwości wywierania nacisku na pracowników Urzędu Miejskiego. 

Radny Jerzy Żyła zwrócił uwagę, że przy cząstkowych remontach dróg są zalewane studzienki kanalizacyjne.

 

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął osiedzenie komisji.

 

Marek Chruściel
Przewodniczący Komisji Praworządności

 

Sprawozdanie sporządziła:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz