Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym

Sandomierz, 2022-07-01

GN.7124.14.2022.ESO

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, że dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym
nr 1 położonym w budynku przy ul. Sokolnickiego 8, usytuowanym na I piętrze, składającym się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 71,90 m2 wraz z przynależną piwnicą, do remontu i wymiany urządzeń odbiorczych. Ww. lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu, których dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza, proszone są
o składanie wniosków, w terminie od 07.07.2022 r. do 28.07.2022 r.

Przed złożeniem wniosku, osoby mogą zapoznać się ze stanem technicznym i złożyć w tym celu stosowne oświadczenie oraz zobowiązać się do wykonania remontu i wymiany urządzeń odbiorczych, we własnym zakresie, na własny koszt, bez prawa ubiegania się o zwrot poniesionych na ten cel nakładów finansowych od Wynajmującego – Gminy Sandomierz.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz.U.2022.172 t. j. z dnia 2022.01.25 ze  zm. osoby składające wniosek o wynajem ww. lokalu mieszkalnego, proszone są o zgłoszenie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Pl. Poniatowskiego 1, I piętro pok. 104, po nowo opracowane druki dotyczące: deklaracji o wysokości dochodów, oświadczenia o stanie majątkowym, oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wysokości dochodów – brutto/netto , powinna dotyczyć okresu ostatnich trzech miesięcy tj. kwiecień, maj , czerwiec 2022 r. wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, umieszczonych we wniosku do wspólnego zamieszkania.

Przez dochód należy rozumieć wszelkie dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego objętych wnioskiem, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do dochodu nie wlicza się zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, nagród jubileuszowych, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatków dla sierot zupełnych, dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń z programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. rodzina 500 plus.

W przypadku braku złożenia informacji o wysokości aktualnego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich osób umieszczonych we wniosku do wspólnego zamieszkania) - w podanym powyżej terminie, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że z urzędu będą rozpatrywane wnioski złożone w okresach poprzednich przez osoby, których potrzeby mieszkaniowe są nadal niezaspokojone,
spełniają kryteria wynikające z uchwały Nr XLI/402/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz oraz posiadają pozytywną opinię Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza.

Osoba, z którą zostanie zawarta umowa najmu, zobowiązana będzie do wpłaty kaucji mieszkaniowej, w wysokości 12 – krotności miesięcznego czynszu, w kwocie 4 081,08 zł.

PDFOgłoszenie o wolnym lokalu Sokolnickiego 8 m 1.pdf (396,89KB)

Z up. Burmistrza
mgr Aneta Przyłucka
Sekretarz Miasta