Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy ulicom w mieście Sandomierzu
1 ulicy obejmującej działkę numer 1172 w obrębie Sandomierz Poscaleniowy, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, nadaje się nazwę ul. Platanowa,
2 ulicy obejmującej działkę numer 1173 w obrębie Sandomierz Poscaleniowy, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, nadaje się nazwę ul. Bukowa

§ 2. Przebieg ulic przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bumistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx

PDFZalacznik1 .pdf

Wersja XML