Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 53/6/2022 z dnia 24 maja 2022 r.

Sprawozdanie Nr 53/6/2022
Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie z dnia 24 maja 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Ewa Gracz, Pan Marek Chruściel.

Zaproszeni:
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,
Pan Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),
Pani Barbara Rajkowska -  Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),
Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW).

Obecny: radny Wojciech Czerwiec

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044.
5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023.
7.Omówienie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sandomierza za 2021 rok po stronie dochodów i wydatków.
8.Omówienie Sprawozdań finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.
9.Zapoznanie z treścią Uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 29/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2021 rok.
10.Sprawy różne. Wnioski komisji.
11.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Skarbnik Sandomierza szczegółowo omówiła m.in. Zał. Nr 1 do ww. projektu uchwały dot. limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku.

Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022- 2044.

Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia uzasadnienie powyższego projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.

Przewodnicząca komisji poprosiła o zreferowanie projektu uchwały Panią Barbarę Rajkowską, która oznajmiła, że jeden z dwóch wniosków  Komisji Polityki Mieszkaniowej został uwzględniony w zapisie uchwały w §1 pkt. 3. Z kolei, wysokości procentowe udzielonej bonifikaty w przypadku wpłaty całej kwoty lub rozłożenia na raty nie uległy zmianie.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja dot. wyceny mieszkań, lokali znajdujących się przy ul. Lubelskiej oraz na ul. Schinzla 7, weryfikacji zawartych umów najmu  na lokal z zasobu gminy oraz stawki czynszu.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.  

Ad.6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023.

Radna Mariola Stępień poprosiła o omówienie ww. projektu uchwały Panią Tamarę Sochę. Radni zapytali o ilość zawartych umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i łączną kwotę pieniędzy jaką należy zwrócić prawnym opiekunom za dowóz dziecka do szkoły i przedszkola.

Przewodnicząca komisji wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano – 8 „za”- jednogłośnie. 

Ad.7. Omówienie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sandomierza za 2021 rok po stronie dochodów i wydatków.

Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła Panią Barbarę Grębowiec o przedstawienie ww. dokumentu (Zał. Nr 1 do sprawozdania).

Mówczyni po szczegółowym zapoznaniu członków komisji z zapisami obszernego sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły oświadczyła, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo trudna. Ponadto, planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.000.000 zł. Skarbnik Sandomierza powiadomiła, że przygotuje dla burmistrza oraz przewodniczącego rady miejskiej propozycję programu naprawczego z uwzględnieniem miejsc, w których można wygenerować oszczędności.

Z kolei, radni zapytali o wysokość i wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, termin odkomarzenia miasta, zapełnieniu klas w szkołach podstawowych i w grupach przedszkolnych, braku porządku na placu zabaw przy bulwarze, wysokości oszczędności z tytułu wymiany oświetlenia ulicznego.

Przewodnicząca komisji wobec braku uwag przystąpiła do głosowania ww. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2021 rok po stronie dochodów i wydatków.

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Janusza Pońskiego.

Ad.8. Omówienie Sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.

Do obrad komisji dołączył radny Janusz Poński.

Pani Barbara Grębowiec omówiła metodę i formę sporządzania powyższych sprawozdań (bilans organu, łączny bilans jednostek samorządu terytorialnego, rachunek zysków i strat gminy, zestawienie zmian w funduszu jednostki).

Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania wobec braku pytań
i uwag.

Głosowano – 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.9. Zapoznanie z treścią Uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 29/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2021 rok.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że treść ww. uchwały została przesłana drogą elektroniczną w dniu 28.04.2022 r. na skrzynki mailowe do wszystkich członków w celu wcześniejszego zapoznania się z treścią.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Salę obrad opuścili radni: Pan Robert Kurosz i Pan Tomasz Malinowski.

Ad.10. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodnicząca komisji przypomniała, że pismo złożone przez Panią B.P.*) - mieszkankę Sandomierza zostało przesłane drogą mailową w celu wcześniejszego zapoznania się z jego treścią. Obecna na posiedzeniu komisji Pani Barbara Rajkowska omówiła wniosek mieszkanki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Przewodnicząca komisji dodała, że pismo zostało skierowane tylko do Pana Wojciecha Czerwca – Przewodniczącego Rady Miasta.

Radna Mariola Stępień poddała do głosowania wniosek o przekazanie pisma wg właściwości do burmistrza w celu rozpatrzenia go przez merytoryczny wydział urzędu.

Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Ad.11. Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.