Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Nr 41/5/2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Sprawozdanie Nr 41/5/2022
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 10 maja 2022 roku – Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz– Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.
Radny nieobecny: Pan Marcin Świerkula

Zaproszeni:

Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW),
Pan Piotr Wójtowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),
Pani Dorota Strugała - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu (czyt.: PS1),
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza wraz z pracownikami (czyt.: MBP),

Obecni: Radny Piotr Chojnacki, Radny Wojciech Czerwiec, Pan M.S.*) - rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola Nr 1 na ul. Parkowej, Pani Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1

Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył hybrydowe posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Zapoznanie się ze zmodernizowanym obiektem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu.
4.Rozmowa nt. sytuacji dzieci z Ukrainy na terenie miasta Sandomierza w placówkach oświatowych.
5.Zapoznanie się ze stanem budynku Oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Parkowej oraz planami remontów przedszkola przy ul. Okrzei.
6.Sprawy różne. Wnioski komisji.
7.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 8„za”- jednogłośnie.

Ad. 3. Zapoznanie się ze zmodernizowanym obiektem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Wojciecha Dumina w celu przedstawienia informacji i planów biblioteki miejskiej.

Dyrektor MBP oznajmił, że  oficjalne otwarcie budynku biblioteki planowane jest na początek września br. Mówca  wyraził swoje zadowolenie, że członkowie komisji nauki zapoznają się dzisiaj ze zmodernizowanym obiektem i zwiedzą każde pomieszczenie. 

Pan Wojciech Dumin omówił poszczególne kondygnacje budynku wraz z jej przeznaczeniem oraz czynne angażowanie się w pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Radny Andrzej Lebida zasugerował, aby czytelnię miejską usytuowaną na drugim piętrze nazwać imieniem Aleksandra Kazimierza Patkowskiego.

Radny Robert Kurosz poprosił o rozważenie umieszczenia na parterze witryny z najnowszymi dziełami artystów z Sandomierza lub o mieście.

Pani Z.W.*) zapytała o sposób i formę ogrzewania budynku biblioteki.

Przewodniczący komisji podziękował za wszystkie wypowiedzi i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.    

Ad.4. Rozmowa nt. sytuacji dzieci z Ukrainy na terenie miasta Sandomierza w placówkach oświatowych.

Radny Robert Kurosz poprosił Panią Tamarę Sochę o przybliżenie sytuacji dzieci z Ukrainy w sandomierskich szkołach i przedszkolach.

Dyrektor CUW-u oznajmiła o dwóch oddziałach przygotowawczych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej Nr 2. W klasach 1-3 obecnie przebywa 16 dzieci, w klasach 4-6 przebywa 25 dzieci. Dodatkowa czwórka dzieci
z przedziału klas 4-6 kontynuuje naukę zdalną w stałym połączeniu ze szkołą w Ukrainie. Pani Tamara Socha podkreśliła, że rodzic określa formę nauczania dziecka. Z kolei, w Szkole Podstawowej Nr 4 w klasie 7 przebywa obecnie 4 dzieci, tak jak w przypadku klasy 8.

Dzieci z Ukrainy korzystają z wyżywienia w szkołach. Dyrektor CUW-u oznajmiła, że samorząd dobrze zorganizował pomoc dla uchodźców.

Radny Robert Kurosz powiedział, że brakuje czytelnej rozpowszechnionej informacji wśród rodziców/opiekunów o tym czego brakuje dzieciom z Ukrainy. Pani Tamara Socha dodała, że dyrektorzy szkół oraz wychowawcy regularnie pytają rodziców dzieci z Ukrainy o niezbędne potrzeby. Przypomniała, o wydawaniu wyprawek szkolnych , ubrań, żywności przez Polski Czerwony Krzyż oraz MOSiR.

Radna Kazimiera Bednarska dodała, że możliwość umieszczenia dziecka w placówce oświatowej pomaga rodzicowi z Ukrainy znaleźć pracę.

Pani Z.W.*) oznajmiła, że w momencie planowania ewentualnego kolejnego oddziału dla ukraińskich dzieci w mieście warto byłoby rozważyć w porozumieniu z władzami Stalowej Woli przeniesienie kilku podopiecznych z Ukrainy do Sandomierza.

Ad.5. Zapoznanie się ze stanem budynku Oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Parkowej oraz planami remontów przedszkola przy ul. Okrzei.

Przewodniczący komisji powiedział, że  poruszenie ww. punktu porządku obrad jest wynikiem plotek/pogłosek o likwidacji oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 na ul. Parkowej, które pojawiły się w mieście. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nie otrzymała żadnej informacji w tym temacie. Radny Robert Kurosz wyjaśnił, że na posiedzenie komisji została zaproszona Pani Dyrektor Dorota Strugała oraz Pani Tamara Socha, aby w jasny sposób przedstawić sytuację, ew. plany oraz zdementować nieprawdziwe informacje.

Przewodniczący komisji na początku dyskusji udzielił głosu rodzicowi w celu przedstawienia swojego punktu widzenia i odniesienia się do całej sytuacji.

Pan M.S.*) wyraził swój sprzeciw na przeniesienie kameralnego oddziału przedszkolnego z ul. Parkowej do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 na ul. Okrzei. Argumentami przemawiającymi za tym było m.in.: dogodna lokalizacja, mniej liczne grupy, znajome panie przedszkolanki. Zasugerował, aby zwiększyć w oddziale PS1  grup dzieci w wieku żłobkowym.

Radni Robert Kurosz oraz Marek Chruściel zapytali wprost Panią Tamarę Sochę oraz Panią Dorotę Strugałę ”czy są jakieś plany przeniesienia przedszkola Nr 1 z ul. Parkowej do budynku na ul. Okrzei?”

Dyrektor CUW-u oznajmiła, że „tego nie wiemy na dzień dzisiejszy”. Opowiedziała o procesie rekrutacji do przedszkoli, w tym do przedszkola Nr 1.

Pani Dorota Strugała oświadczyła, że w placówce jest 138 dzieci (105 kontynuuje nauczanie, a 33 nowo przyjęte). Mówcy poruszyli temat przyjęć dzieci do przedszkoli samorządowych w Sandomierzu z ościennych gmin.

Przewodniczący komisji zwrócił się do Dyrektor CUW-u z prośbą  wcześniejszego informowania o planach/zamierzeniach przenoszenia/likwidacji jakichkolwiek placówek oświatowych.

Radny Marek Chruściel przypomniał o zamierzeniach przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 4  jakie miały miejsce w latach 2020-21. Wśród zgromadzonych rozgorzała dyskusja.

Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek zaapelowała, aby pomyśleć nad zajęciami dla młodzieży, która coraz częściej nadużywa alkoholu.  Poddała do rozważenia lokalizację lokalu na ul. T. Króla 1 (parter) na cel utworzenie Dziennego Domu Seniora po lewej stronie miasta.

Radny Robert Kurosz poprosił o wypowiedź Panią Dorotę Strugałę, która oznajmiła, że wizytacja stanu budynku przedszkola będzie możliwa dopiero od 1 lipca br. ze względu na obowiązujący zakaz wprowadzania osób trzecich do placówki oświatowej. Mówczyni przedstawiła stan faktyczny przedszkola pokazując coroczne protokoły kontroli stanu technicznego obiektu.

Radny Marek Strugała przypomniał o sesji budżetowej, która odbyła się w grudniu 2021 r., podczas której przegłosowano zmianę w budżecie omówioną na obradach przez merytorycznego urzędnika i skarbnika na remont lub ew. przeniesienie PS1 z ul. Parkowej na ul. Okrzei.   

Radny Marek Chruściel zapytał o pieniądze przeznaczone na termomodernizację PS1 na ul. Okrzei. Pan Piotr Wójtowicza zadeklarował przygotowanie odpowiedzi radnemu. 

Naczelnik Wydziału RPI przedstawił formę realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż”, a także wykaz głównych robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie adaptacji części pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku na salę zajęć z łazienką.

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim zaangażowanym w dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad.  

Ad. 6. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Robert Kurosz poddał pod głosowanie wniosek komisji o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Sandomierza Markowi Sochackiemu - wybitnemu muzykowi, autorowi tekstów, kompozytorowi, piosenkarzowi, animatorowi kultury oraz pedagogowi.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek dołączyła dodatkowe uzasadnienie do ww. wniosku.

Salę obrad opuścili radni Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Marek Chruściel  oraz Marek Strugała.

Radny Robert Kurosz poruszył temat orkiestry dętej w Sandomierzu oraz braku chęci ze strony kapelmistrza do założenia formalnego stowarzyszenia mimo oferowanej pomocy przez urząd miasta. Mówca zaapelował o organizację pikników osiedlowych dla dzieci.

Wobec braku pytań i uwag radni wspólnie z Panem Wojciechem Duminem przystąpili do zwiedzania wszystkich pomieszczeń biblioteki miejskiej.

Ad.7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął hybrydowe posiedzenie komisji.

Robert Kurosz - Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.

 

 

 

 

Wersja XML