Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 97/2022/CUW z dnia 17 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 97/2022/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 17.05.2022 roku

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559) oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz.U.2019.502) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się przerwy w pracy przedszkoli, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2021/2022 w terminach określonych jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz”, które stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ustala się wzór wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/2022/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 17.05.2022 roku

Terminy przerw w pracy przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Nazwa placówki

Przerwa w pracy przedszkola

od

do

1.

Przedszkole Samorządowe Nr 1,

ul. Okrzei 8, 27-600 Sandomierz

01.07.2022 r.

31.08.2022 r.

2.

Przedszkole Samorządowe Nr 3,

ul. Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

3.

Przedszkole Samorządowe Nr 5,

ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz

01.07.2022 r.

31.07.2022 r.

4.

Przedszkole Samorządowe Nr 6,

ul. T. Króla 3, 27-600 Sandomierz

01.07.2022 r.

31.07.2022 r.

5.

Przedszkole Samorządowe Nr 7,

ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

W lipcu 2022 r. dyżury wakacyjne pełnią następujące przedszkola:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sandomierzu.
2. Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Sandomierzu.

W sierpniu 2022 r. dyżury wakacyjne pełnią następujące przedszkola:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Sandomierzu
2. Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Sandomierzu
 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia  Nr 97/2022/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 17.05.2022 roku

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz

§ 1. 1. Przedszkola w Gminie Sandomierz funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.

 2. Przedszkola pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący na podstawie złożonych wniosków dyrektorów przedszkoli.

§ 2. 1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców / prawnych opiekunów z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz dyżurujących przedszkoli, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.

§ 3. 1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w bieżącym roku szkolnym.

2. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje i nie korzysta  w tym czasie z urlopu wypoczynkowego  lub wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

4. Liczebność grupy  przedszkolnej jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

5. W okresie wakacyjnym przedszkole dyżurujące zapewnia dzieciom jedynie zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z możliwością pracy w grupach mieszanych  w godzinach od 6:30-16:00 .

6. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej przez  1 miesiąc.

§ 4. 1. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 15 czerwca 2022 roku.

2.Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu macierzystym w terminie od 01.06.2022 r. do 15.06.2022 r.

3. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci wraz z wnioskami i przekazuje je dyrektorowi dyżurującego przedszkola do dnia 17 czerwca 2022 roku.

4. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości  w dniu 20 czerwca 2022 r.

5. Dyrektor pełniący dyżur wakacyjny zapoznaje rodziców dzieci innego przedszkola z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki oraz procedurą zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego do dnia rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego.

§ 5. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w czasie dyżuru

regulowane są przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka przelewem na konto rachunku przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny. Opłaty pobierane będą z dołu zgodnie z zasadą  ekwiwalentności do 15 – tego dnia następnego  miesiąca  wysokości wynikającej z:

 1. liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym realizowanych po podstawie programowej zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów prawnych i ewentualnie dopłat za każdą godzinę ponad zadeklarowaną.

oraz

 1. dziennej stawki żywieniowej.

2. W przypadku pojedynczych nieobecności dziecka w przedszkolu dyżurującym opłaty za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową (nie dotyczy dzieci 6 - letnich)  oraz  za wyżywienie nie  podlegają zwrotowi.

3. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w trakcie trwania miesiąca, rodzic/opiekun prawny dziecka wnosi opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 proporcjonalnie od dnia przyprowadzenia dziecka do przedszkola dyżurującego.

4.W sytuacji kiedy rodzic/prawny opiekun zadeklarował uczęszczanie dziecka na dyżur wakacyjny i bez uzasadnionej nieobecności dziecko nie uczęszcza do przedszkola, wówczas  rodzic /prawny opiekun ponosi z tego tytułu opłatę dodatkową  w wysokości 50 zł.

§ 6. 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom / prawnym opiekunom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola.

2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.

3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.

§ 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 97/2022/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 17.05.2022 roku

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego Nr ……. w Sandomierzu

w terminie od …………………………………………………… do …………………………………………

Imię i nazwisko dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . .                                                 

ur. dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr PESEL dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. .

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . .

………………………………………………………………………………………………………………..

Rodzic (opiekun) deklaruje na …………….. godziny dziennie odpłatnych zajęć opiekuńczo -wychowawczych wykraczających poza podstawę  programową wychowania przedszkolnego oraz trzy  posiłki dziennie. Dzienny pobyt dziecka w godzinach od ………….…… do ………………..……

Potwierdzenie  zatrudnieniu rodziców / opiekunów prawnych

Oświadczam, że w okresie przebywania mojego dziecka w przedszkolu pracuję i nie korzystam w tym czasie z urlopu wypoczynkowego, wychowawczego.

…………………………………………………           …………………………………………………….

    (podpis matki/opiekunki prawnej)  (podpis ojca/opiekuna prawnego)

  Matka/ opiekunka prawna                         Ojciec/opiekun prawny

…………………………………………………                 ……………………………………………………

 ( data, pieczęć i podpis pracodawcy ) ( data ,pieczęć i podpis pracodawcy)

 

Upoważnienie dla osób odbierających dziecko

Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka …..............................................................................

                                                                                     ( imię i nazwisko dziecka)

 

……………………………………. ………………………………………………………..tel. . . . . . . . . . . . .

 

 ……………………………………….……………………………………………………..tel. . . . . . . .. . . . .

 

………………………………………..……………………………………………………..tel. . . . . . . . . . . .

Upoważnienie jest ważne od………………….……..do…………………..……….

 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka odebranego z przedszkola przez osobę upoważnioną.

Dodatkowe informacje o dziecku np. choroby, alergie, inne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………

Numery telefonów  rodziców /prawnych opiekunów do natychmiastowego kontaktu

...................................................................................................................................................

Oświadczenie:

 1. Świadoma/y/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Zobowiązuję/emy się do terminowego do 15–ego dnia następnego miesiąca kalendarzowego po okresie rozliczeniowym, w którym osoba uprawniona korzystać będzie z wyżywienia do uiszczenia opłaty związanej z pobytem dziecka w dyżurującym Przedszkolu w Sandomierzu. Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu oraz będzie skutkować naliczaniem odsetek ustawowych.

 3. Zobowiązuję/emy się do przestrzegania zadeklarowanych godzin.

 4. Jestem/jesteśmy świadoma/y/mi czynnika ryzyka COVID – 19 i zapoznałam/em/zapoznaliśmy się z procedurą bezpieczeństwa zdrowotnego w przedszkolu oraz  procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki

 5. Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka przez pracowników placówki oświatowej  przy użyciu termometru elektronicznego   w sytuacji kiedy pojawiają się u niego jakiekolwiek objawy chorobowe.

Sandomierz, dnia ………………………………………….

 

…………………………………………….                        …………………………………………………….

   (podpis matki/opiekunki prawnej)             (podpis ojca/opiekuna prawnego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA OKRES DYŻURU WAKACYJNEGO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole…………………………….……………………(przedszkole dyżurujące).

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem email: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w oraz na podstawie ustawy prawo oświatowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w związku z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego na dyżur wakacyjny, a wobec dzieci przyjętych do placówki w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych. Administrator na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia jw. przetwarza również dane osobowe zaliczane do danych szczególnej kategorii tj. dane dot. zdrowia.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania ograniczenia, przetwarzania usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola.

 

…………………………………...          (miejscowość, data)       

 

 

 

………………………………………………

(podpisy  rodziców/ prawnych opiekunów)

 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej:

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu…………………………………………………………

 1. Zakwalifikowała dziecko  na dyżur wakacyjny w okresie …………………………………

 2. Nie zakwalifikowała dziecka na dyżur wakacyjny w okresie………………………………………

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej Podpis Przewodniczącego
 

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA W ZAKRESIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest:

……………………………………………………………………………………………………………

(określić Przedszkole dyżurujące, nazwa, siedziba)

w zakresie:  mojego imienia i nazwiska, nr. telefonu dla celów weryfikacji ww. danych podczas odbioru dziecka …………………………………………….………... (imię i nazwisko dziecka) z przedszkola. 

Zostałam/-em poinformowana/ -y, że podanie danych osobowych jest dobrowolne a zgodę mogę wycofać w każdym momencie.

.………………………………………………………….

 (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole………………………………………………………………(przedszkole dyżurujące, dane kontaktowe).

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem email: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w – na podstawie zgody na ich przetwarzanie w celu weryfikacji tożsamości podczas odbioru dziecka z przedszkola.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 11. Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od rodziców / opiekunów prawnych dziecka, do odbioru którego zostaje Pani/Pan upoważniona/y.

 12. Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym odbiór dziecka z przedszkola.

………………………………..                               ……………….…………………

      (miejscowość, data)                 (podpis osoby upoważnionej)

PDFZarządzenie nr 97 2022 CUW.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97 2022 CUW.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97 2022 CUW.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97 2022 CUW.pdf
 

 

 

 

Wersja XML