Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-05-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z dnia 2022.03.09) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082 z dnia 2021.06.17 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Sandomierz na rok szkolny 2022/2023:
1) dla gazu płynnego LPG - 3,76 zł za 1 litr. 2) dla oleju napędowego ON - 7,31 zł za 1 litr; 3) dla benzyny Pb 95 - 6,73 zł za 1 litr; 4) dla benzyny Pb 98 – 7,00 zł za 1 litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (6,19KB)