Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.559 t.j.) art. 32 ust.1 oraz art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021.1899. t.j. ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, oznaczonej nr ewid. 948/1 o pow. 0,0065 ha, położonej w Sandomierzu przy ul. Wojska Polskiego, obręb Lewobrzeżny, na rzecz jej użytkownika wieczystego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx

PDFZalacznik1 .pdf

Wersja XML