Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.559 t.j.) art. 13 ust. 2, 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021.1899. t.j. ze zm) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Sandomierz w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu Obręb Mokoszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 155/58 o powierzchni 0,0024 ha. Darowizna następuje z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu zaliczonej do kategorii dróg gminnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (5,84KB)

PDFZalacznik1 .pdf (195,31KB)