Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 35/7/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 35/7/2022
Komisja Praworządności

z dnia 20 kwietnia 2022 roku

Tryb wideokonferencji

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Komisja odbyła się w formie wideokonferencji z uwagi na trwający stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00
Godz. zakończenia obrad: 13:30

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Zaproszeni goście:

 1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 2. Piotr Wójtowicz – naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 3. Katarzyna Knap-Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:

 1. Andrzej Bolewski – Radny Miasta Sandomierza;
 2. T.P.*) – mieszkaniec Sandomierza.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 5 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radna nieobecna: Kazimiera Bednarska.

Radna usprawiedliwiona.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Sandomierz;
 4. Sprawy różne, wnioski komisji;
 5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Sandomierz;

Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza przedstawiła projekt uchwały, który został zredagowany wspólnie z przedstawicielami Środy Wielkopolskiej. Projekt uchwały jest pokłosiem dwóch spotkań władz miast. Partnerstwo miast będzie obejmować obszary: kultury, promocji, sportu, turystyki, międzyszkolnej wymiany młodzieży, edukacji pozaszkolnej, rozwoju gospodarczego oraz samorządu i administracji. Dodała, że władze Sandomierza otrzymały zaproszenie na dni śrockie w dniach 27-29 maja bieżącego roku, na którym zostanie oficjalnie zainicjonowane partnerstwo miast.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o przybliżenie form współpracy i wspólnych działań. Dodała, że Sandomierz współpracuje z wieloma miasta nie tylko w Polsce, ale również zagranicą.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że idea jest właściwa i będzie głosował „za” projektem uchwały. Niemniej jednak dodał, że bez konkretnych działań i inicjatyw będzie to pusta współpraca. Podkreślił konieczność określenia konkretnych obszarów, w których będzie podejmowana współpraca.

Radny Andrzej Bolewski wyraził podobne stanowisko do przedmówców. Podkreślił konieczność określenia korzyści jakie gmina będzie miała z podjętej współpracy. Dodał, że Sandomierz współpracuje już z wieloma samorządami nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Zauważył również o obowiązywaniu wielu programów, strategii o charakterze prorozwojowych, które powinny być realizowane. Stwierdził, że trudności gospodarcze powinny powstrzymywać samorząd przed zaciąganiem kolejnych ewentualnych zobowiązań. Na koniec radny powiedział, że Sandomierz jako marka powinna się wysoko cenić i że jako radny czuje niedosyt z dotychczasowej współpracy z innymi samorządami.

Radny Marek Chruściel stwierdził, że trudna sytuacja budżetu gminy powinna skłaniać do oszczędzania a zawiązywanie współpracy i podejmowanie wspólnych działań będzie generowało dodatkowe koszty.

T.P.*) mieszkaniec Sandomierza zwrócił uwagę, że umowa o współpracy w pewnym sensie wyczerpuje się we współpracy Sandomierza i Środy Wielkopolskiej w ramach Związku Miasta Polskich.

Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że propozycja partnerstwa została zaproponowana przez włodarzy Środy Wielkopolskiej, którzy przygotowali projekt umowy. Dodała, że współpraca nie musi wiązać się ze znacznymi kosztami dla budżetu Sandomierza. Umowa jest ogólna, gdyż to przyszłość pokaże w jaki sposób współpraca będzie się odbywać.

Katarzyna Knap-Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że Sandomierz zyskuje na współpracy z innymi podmiotami, jako przykład podała wydarzenie kulturalne Fashion Street, które jest finansowane przez kilka samorządów.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że sandomierski podatnik przez ostatnie 10 lat inwestował w branże turystyczną i w markę miasta. Dodał, że przyszedł czas, by otrzymane środki z turystyki podniosły standard życia mieszkańców Sandomierza. Podkreślił konieczność partycypacji w kosztach wydarzeń kulturalnych przez przedsiębiorców z branży turystycznej.

Rozgorzała dyskusja na temat korzyści finansowych wynikających z rozwoju turystyki dla budżetu Miasta Sandomierza.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że radni miasta powinni być z większym wyprzedzeniem informowani o podejmowanych przez Burmistrza Miasta tego typu decyzji dot. najważniejszych aspektów funkcjonowania samorządu.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że projekt uchwały nie generuje żadnych zobowiązań finansowych. Współpraca ze Środą Wielkopolską to możliwość promocji Sandomierza na terenie Wielkopolski. Wyrażany przez radnych sceptycyzm dot. przyszłej współpracy jest przedwczesny. Środa Wielkopolska jak i Sandomierz w przeszłości mieli tego samego starostę - Hieronima Gostomskiego.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Następnie przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 4. Sprawy różne, wnioski komisji;

Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił dwa pisma, które wpłynęły do Komisji Praworządności, a które zostały przesłane w postaci skanu drogą elektroniczną wszystkim członkom, komisji tj.: pismo S.O.*) w sprawie upamiętnienia Idalii Jędrzejczyk z domu Stępień działaczki Solidarności oraz Państwa I. i J.G.*) dot. ruchu drogowego przy posesji zlokalizowanej przy ul. Opatowskiej 15 i 17.

T.P.*)  mieszkaniec Sandomierza powiedział, że w ślad za pismem Pana S.O.*) składa wniosek wraz z radną Agnieszką Frańczak-Szczepanek o uhonorowanie większej ilości osób, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności, a którzy należeli do ruchu „Solidarność” lub byli represjonowani w latach 80 – tych m.in. L.K.*), P.J.*). Dodał, że dobrą formułą uczczenia tych osób byłaby tablica pamiątkowa zlokalizowana na skwerze „Solidarności”.

Radny Marek Chruściel pozytywnie odniósł się do propozycji mieszkańca Sandomierza.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że samorząd pamięta o bohaterach zrywu „Solidarności” m.in. poprzez ustanowienie skweru „Solidarności” u podnóża Starego Miasta. Pozytywnie odniósł się do kolejnych inicjatyw upamiętnienia. Z kolei sceptycznie wyraził się na temat umieszczania imion
i nazwisk, gdyż taka forma zarezerwowana jest dla tych, którzy oddali życie w walce za ojczyznę.   

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że warto upamiętnić osoby, które walczyły o wolną Polskę w okresie stanu wojennego i po nim. Stawianie pomników czy tablic pamiątkowych jest jedną z form uczczenia tych ludzi oraz formą pamięci dla potomnych zwłaszcza młodego pokolenia Polaków. Na koniec dodała, że współczesna Polska nie powinna o tych bohaterach zapomnieć.

Następnie radny Marek Chruściel przewodniczący komisji  złożył wniosek o następującej treści: „Członkowie komisji zapoznali się z pismami S.O.*), Agnieszki Frańczak-Szczepanek oraz T.P.*) i jako komisja pozytywnie przychylają się do wspomnianych pism dot. godnego i trwałego upamiętnienia osób z terenu Miasta Sandomierza, którzy należeli do ruchu „Solidarność” i swoimi działaniami w okresie stanu wojennego przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności. Na upamiętnienie zasługują również osoby represjonowane w latach 1981 – 1989 nie należące do ruchu „Solidarność”.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał wniosek pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku.

Następnie radny Marek Chruściel przedstawił pismo Państwa I. i J.G.*) dot. uzupełnienia i doprecyzowania treści znaku drogowego znajdującego się przy wjeździe na podwórko posesji przy ul. Opatowskiej 15 i 17 poprzez dodanie sformułowania „i najemców lokali użytkowych”.

W odpowiedzi Burmistrz Miasta Sandomierza napisał, że zgodnie z organizacją ruchu drogowego możliwość parkowania na tym terenie mają wyłącznie mieszkańcy. Z kolei najemcy mogą parkować na innych parkingach zlokalizowanych w bliskiej odległości od wspomnianej posesji.

Rozgorzała dyskusja na ten temat.

Członkowie komisji zapoznali się z ww. pismem i nie podjęli żadnych wiążących decyzji w tej sprawie.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek przypomniała o złożonym piśmie dot. nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Sandomierza” dla M.S.*) oraz dla Państwa Z. i M.H.*). Dodała, że to pismo zostanie uzupełnione przez przedstawienie szczegółowego uzasadnienia na następnym posiedzeniu Komisji Praworządności.

Radny Andrzej Bolewski poruszył dwa tematy:

 1. Konieczności Rewitalizacji cieku wodnego „Atramentówka”, który zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Dodał, że w najbliższych dniach złoży zawiadomienie do prokuratury na: byłego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Burmistrza Miasta Sandomierza, PGW Wody Polskie i Hutę Szkła Okiennego - Pilkington Polska za brak działań zmierzających do rewitalizacji oraz poprawy bezpieczeństwa terenu wokół ww. cieku wodnego.
 2. Nielegalnego działania podmiotów z branży hazardowej na terenie osiedla Baczyńskiego. Dodał, że samorząd powinien rozwiązać umowy najmu i złożyć wniosek do Urzędu Celno-Skarbowego, gdyż doraźne kontrole niczego nie rozwiązują ze względu na fakt ich zgłaszania najemcom.

Posiedzenie Komisji Praworządności opuściła radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek. Komisja obraduje w składzie 4 członków.

W toku dyskusji członkowie komisji sformułowali następujące wnioski:

 1. „O zwrócenie się Burmistrza Miasta Sandomierza do Policji oraz Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach z zapytaniem: Czy w stosunku do najemców terenów zlokalizowanych na działkach o nr. ewidencyjnych: 1406/89 i 1572/64 Sandomierz Prawobrzeżny trwają postępowania/kontrole dot. charakteru prowadzonej działalności przez te podmioty;
 2. O zwrócenie się Burmistrza Miasta Sandomierza do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z koniecznością podjęcia działań mających na celu rewitalizację cieku wodnego „Atramentówka” oraz z pytaniem Czy Urząd Marszałkowski posiada zabezpieczone środki w budżecie na ten cel”. 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał wnioski pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosków.

Ad. 6.Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Praworządności
Marek Chruściel

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna - Inspektor
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.