Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 34/6/2022 z dnia 25 marca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 34/6/2022
Komisja Praworządności

z dnia 25 marca 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Komisja odbyła się w formie wideokonferencji z uwagi na pogarszający się stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00
Godz. zakończenia obrad: 12:15

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w za łączonej liście obecności.

Zaproszeni goście:

  1. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad.1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radni nieobecni: Kazimiera Bednarska i Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Radni usprawiedliwieni.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”;
  5. Sprawy różne, wnioski komisji;
  6. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:
„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;

Projekt uchwały przedstawiła Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu mówiąc, że projekt uchwały jest efektem połączenia zmian przepisów ustawowych w tym zakresie. Z jednej strony jest to ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która odnosi się do tych osób, które przybywają do Polski a z drugiej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 9 marca 2022 roku, która umożliwia pomoc społeczności lokalnej poza granicami Naszego kraju.

Radny Piotr Chojnacki: Czy gmina planuje obciążać mieszkańców, którzy przyjęli uchodźców z terenu Ukrainy opłatami za odpady komunalne? Radny dodał, że byłaby to sytuacja kuriozalna i niesprawiedliwa.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że w tej materii samorządy różne podejmują działania. W zdecydowanej większości gminy nie pobierają opłat z tego tytułu. Po jednym miesiącu trudno jest określić wpływ uchodźców na ilość produkowanych odpadów komunalnych, a tym samym podejmować jakiekolwiek decyzje w tej sprawie. Samorząd nie przewiduje znacznego wpływu uchodźców na ilość śmieci. Na obecną chwilę samorząd ma wiedzę o 370 uchodźcach z terenu Ukrainy zamieszkałych w 84 lokalach. Liczba ta ulega zmianie, gdyż część uchodźców wyjeżdża z Sandomierza.  

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Następnie przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:
„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”;

Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały. Dodał, że jest on wszystkim członkom komisji bardzo dobrze znany. W związku z tym otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:
„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad.5. Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Piotr Chojnacki złożył wniosek dotyczący zwrócenia się do Burmistrza Miasta Sandomierza o należyte utrzymywanie przez samorząd zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenów tzw. Gęsiej Wólki. Teren ten wymaga, podobnie jak w latach poprzednich, częstszego koszenia celem uniknięcia niekontrolowanego wypalania traw, które miało miejsce w ostatnich dniach, przez osoby postronne.

Wniosek został zaakceptowany przez członków komisji.

Ad.6. Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Praworządności
Marek Chruściel

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna - Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz