Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 15 marca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 33/5/2022
Komisja Praworządności

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z dnia 15 marca 2022 roku
Ratusz

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Część członków Komisji Praworządności w składzie: Kazimiera Bednarska, Marcin Świerkula oraz Jerzy Żyła uczestniczyła w posiedzeniu komisji w sposób zdalny za pomocą programu ZOOM.

Część członków Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w składzie: Kazimiera Bednarska, Sylwester Łatka, Andrzej Lebida, Krzysztofa Szatan oraz Jerzy Żyła podłączyła się w sposób zdalny za pomocą programu ZOOM.

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00
Godz. zakończenia obrad: 14:10

Posiedzeniu wspólnemu ww. komisji przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w za łączonej liście obecności.

Lista obecności Komisji Praworządności – Załącznik Nr 1;

Lista obecności Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Załącznik Nr 2.

Radna nieobecna: Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Komisja Praworządności.

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Marcin Piwnik – Starosta Sandomierski;
 3. Krzysztof Sobiecki – Dyrektor Zarządu Zlewni Sandomierz;
 4. Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Roman Zbojak – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Sandomierzu;
 6.  Marek Strugała – Radny Miasta Sandomierza;
 7. J.S.*) – mieszkanka Sandomierza;
 8. Z.W.*) - mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 5 radnych Komisji Praworządności i wszyscy członkowie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Omówienie sytuacji przeciwpowodziowej w Sandomierzu w kontekście trwającej aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego;
 4. Sprawy różne, wnioski komisji;
 5. Zamknięcie obrad.

Radny Andrzej Bolewski zapytał się czy na dzisiejsze posiedzenie zostali zaproszeni parlamentarzyści z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności powiedział, że nie, gdyż nie było to elementem wniosku poprzedniej Komisji Praworządności, na której był obecny radny Andrzej Bolewski.

Uwag do projektu porządku obrad nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania – Komisja Praworządności:
„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
„za” – 9;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3. Omówienie sytuacji przeciwpowodziowej w Sandomierzu w kontekście trwającej aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego;

Krzysztof Sobiecki – Dyrektor Zarządu Zlewni Sandomierskiej powiedział m.in., że:

 1. Na podstawie jesiennego porozumienia z 2021 roku zawartego między Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” a przedstawicielami samorządów tzw. zlewni sandomierskiej – PGW „Wody Polskie” przystąpiły do aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Proces ten miał zakończyć się w styczniu 2022 roku. Został przedłużony do 22 czerwca 2022 roku.
 2. Poseł na Sejm RP Marek Kwitek złożył w sprawie aktualizacji map interpelacje poselską do Ministra Infrastruktury.

Odpowiedź stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

 1. PGW Wody Polskie przygotowały propozycję zmiany Prawa Wodnego polegającego na wydawaniu pozytywnych opinii wodnoprawnych dla inwestycji zlokalizowanych na terenach szczególnego zagrożenia powodziowego w sytuacji w której przynajmniej jeden z elementów branych pod uwagę przy wydawaniu opinii, a mianowicie sposób przejścia wód powodziowych, nie byłby zaburzony przez daną inwestycję.
 2. Aktualizację map zagrożenia i ryzyka powodziowego wykonuje firma zewnętrzna pod nadzorem krajowego zarządu Wód Polskich.
 3. W ramach proponowanych zmian legislacyjnych pojawiła się propozycja by samorządy w ramach funkcji zastępczych mogły usuwać drzewa z międzywala na wniosek właścicieli prywatnych.
 4. PGW Wody Polskie przejęło wał wzdłuż ul. Krakowskiej w Sandomierzu, co przyczyni się do oceny jego stanu technicznego i ewentualnych inwestycji w tym zakresie.
 5. Zarząd Zlewni Sandomierskiej zgłosił w ramach zarządzania ryzykiem powodziowym inwestycję polegającą na poprawie paramentów bezpieczeństwa wału od ujścia rzeki Koprzywianki do Gór Pieprzowych.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że do 22 września 2021 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji map powodziowych. W związku z powyższym sformułował pytanie dotyczące wyników konsultacji oraz jakie wnioski mieszkańców zostały ujęte. Ponadto poprosił o informacje dot. wpływu zaktualizowanych map w stosunku do pozwoleń na budowę.

Krzysztof Sobiecki – Dyrektor Zarządu Zlewni Sandomierskiej powiedział, że wyniki konsultacji społecznych zostaną upublicznione do końca marca 2022 roku. Dodał, że wszystkie wnioski mieszkańców zostały ujęte. Ponadto dodał, że PGW Wody Polskie dokonają analizy konieczności umieszczenia suchych polderów na terenie całej górnej Wisły w tym na terenie powiatu sandomierskiego. Studium wykonalności będzie również dotyczyło wałów, mniejszych cieków wodnych typu Struga, Atramentówka itd. Analizy te potrwają ok. 2 lat. Na koniec powiedział, że wszędzie tam, gdzie istnieją plany zagospodarowania przestrzennego, a inwestycja ma charakter publiczny, nie ma obowiązku wydawania opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. W takich wypadkach Zarząd Zlewni Sandomierskiej wyda warunki dotyczące zrealizowania tego typu inwestycji. Z kolei wnioski osób prywatnych są uzależnione od stopnia zalania danego terenu. Pozytywną opinię wodnoprawną uzyskają te osoby, które będą prowadzić inwestycje na gruntach o stopniu zalania do 1 – 2 metrów.
Z kolei na terenach, gdzie stopień zalania wynosi 3 – 4 metry będą wydawane negatywne opinie.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że prawobrzeżny Sandomierz jest miejscem silenie zurbanizowanym w stosunku do innych terenów mających w głównej mierze charakter rolniczy. W prawobrzeżny Sandomierz inwestowano przez ostatnie 80 lat. W 2010 roku teren ten nawiedziła powódź, co diametralnie zmieniło status tych terenów powodując ich stopniową degradację. Do tego dochodzą teraz mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, które utrudniają rozwój miasta. Następnie radny powiedział, że trwająca inwestycja przeciwpowodziowa, która zakończy się w miesiącu sierpniu 2022 roku, odnosi się wyłącznie do bezpieczeństwa Huty Szkła i osiedla Baczyńskiego a nie prawobrzeżnej części miasta.      

Krzysztof Sobiecki – Dyrektor Zarządu Zlewni Sandomierskiej powiedział, że prowadzona inwestycja przeciwpowodziowa zakłada również inne inwestycje, które zostały już zakończone tj. przepompownia w Koćmierzowie, Nadbrzeziu oraz modernizacja cieku wodnego Atramentówki i Strugi A. Te inwestycje mają wpływ na bezpieczeństwo powodziowe całej prawej strony miasta, co będzie miało odzwierciedlenie w zaktualizowanych mapach. Przed aktualizacją map i wydaniem stosownego zarządzenia nastąpi etap konsultacji społecznych i prezentacji. Bezpieczeństwo powodziowe Miasta Sandomierza jest częścią większego planu dot. budowy również suchych polderów, czyli terenów, które mogą zostać zalane w sytuacji dużego ryzyka powodzi. Na terenie od Krakowa do Annopola łącznie zbiorniki te muszą pomieścić 150 mln m3.

Marcin Piwnik Starosta Powiatu Sandomierskiego poprosił o informacje dotyczące stanu prac legislacyjnych dotyczących wydawania przez samorząd pozwoleń na budowę w oparciu o kryterium przechodzenia fali przez działkę, na której planowana jest inwestycja. Ponadto starosta poruszył wpływ utworzenia Sandomierskiego Parku Krajobrazowego na prowadzone inwestycje z zakresu rozwoju powiatu jak i bezpieczeństwa powodziowego w tym pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej czy wycinki zakrzaczeń z terenów międzywala.

Radny Marek Strugała wyraził zdziwienie faktem, że mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego odnoszą się do prawobrzeżnej części miasta, a nie odnoszą się do terenów Trześni, która kilkakrotnie ucierpiała w wyniku powodzi. Następnie sformułował pytanie do przedstawiciela Urzędu Miejskiego dot. podejmowanych działań mających na celu zmianę dotychczasowego stanu prawnego.

Krzysztof Sobiecki – Dyrektor Zarządu Zlewni Sandomierskiej powiedział, że na podstawie obowiązujących od 6 lat map ryzyka powodziowego suchy polder zlokalizowany jest na południe od Sandomierza w kierunku Tarnobrzega na terenach Zakrzowa. Dodał, że PGW Wody Polskie nie planują w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza budowy suchego polderu. Polder to teren obwałowany z trzech stron ze swobodnym wlotem i sterowalnym wylotem. Na koszt budowy polderu wchodzą wszelkie inwestycje z zakresu przełożenia infrastruktury w tym dróg, kolei, linii energetycznych itd. Na koniec odniósł się do pomysłu utworzenia Sandomierskiego Parku Krajobrazowego mówiąc, że zgodnie z zapewnieniami powołanie tego parku nie wpłynie negatywnie na prowadzenie prac na wałach i na terenach międzywala. Istotna jest współpraca PGW Wód Polskich z lokalnym samorządem w zakresie wycinki zakrzaczeń z terenów międzywala i pogłębiania koryta rzeki.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że planuje się budowę Lwowskiej-bis oraz drogi ekspresowej S74, co nijak się ma do jakichkolwiek pomysłów umiejscowienia suchych polderów na terenie powiatu sandomierskiego. Podkreślił znaczenie tych inwestycji dla rozwoju regionu.

Radny Marcin Świerkula poprosił o informacje dotyczące przybliżonej lokalizacji tych polderów, które będą znajdować się najbliżej Miasta Sandomierza oraz ich wpływu na rzędne wysokości stanu wody w prawobrzeżnej części miasta. Poprosił również o informacje czy będą prowadzone inwestycje na terenie cieku Atramentówka.   

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że były prowadzone konsultacje dot. małych cieków wodnych znajdujących się w okolicach Sandomierza i PGW Wody Polskie wystąpiły o zwiększenie limitu wydatkowego w celu dokonania oczyszczenia tych terenów. Na koniec podkreślił znaczenie Atramentówki w kontekście pojawiających się deszczy nawalnych podobnych do tych z 2011 roku.

Wspólne posiedzenie Komisji Praworządności i Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa opuścił radny Jerzy Żyła. Komisja Praworządności obraduje w składzie 4 osób.

Radny Piotr Chojnacki: Kto ma nadzór nad utrzymaniem czystości i drożności przepustów na terenie cieku wodnego Struga A ?.

Krzysztof Sobiecki – Dyrektor Zarządu Zlewni Sandomierskiej powiedział, że na terenie Zlewni Sandomierskiej tj. od Nowego Korczyna do Annopola będzie jeden polder zalewowy. Jego lokalizacja nie jest jeszcze znana. Lokalizacja będzie znana pod wcześniejszych konsultacjach i przeprowadzonych analizach. Dodał, że brak polderu ma negatywny wpływ na stan map zagrożenia powodziowego.

Program Planowanych Inwestycji przewiduje modernizację m.in. cieku wodnego Atramentówka. Inwestycja ta będzie polegała na: odbiorze wód opadowych, zagospodarowania przestrzeni. Planowana inwestycja to 2023 rok. Na koniec powiedział, że Zarząd Zlewni zleci wykonawcy udrożnienie cieku wodnego Strugi A. Z dniem 1 kwietnia zostanie ten ciek wodny przekazany pod Zarząd w Stalowej Woli.

Radny Andrzej Lebida wyraził zadowolenie z faktu, że PGW Wody Polskie nie planują utworzenia polderu suchego na terenie Miasta Sandomierza. Następnie sformułował pytanie, czy planowana ul. Lwowska-bis będzie wyżej niż stan wody podczas powodzi w 2010 roku oraz czy przedsiębiorstwo planuje przebudowę mostku na drodze w kierunku Koćmierzowa w Gminie Samborzec, który jest zawsze zalewany podczas wyższych stanów wody.   

Krzysztof Sobiecki – Dyrektor Zarządu Zlewni Sandomierskiej powiedział, że PGW Wody Polskie nie budują mostów ani dróg. Kwestia przebudowy tego obiektu powinna być skierowana do zarządcy drogi. Przy planowanej budowie infrastruktury drogowej i mostowej brane są pod uwagę historyczne stany wód. W związku z tym nie ma możliwości by nowo wybudowane obiekty były zalewane.

Radny Marek Chruściel: Czy przy aktualizowaniu map zagrożenia i ryzyka powodziowego firma, która zlecone ma te działania opiera się na tym samym modelu co dotychczas?.  

Krzysztof Sobiecki – Dyrektor Zarządu Zlewni Sandomierskiej powiedział, że dotychczasowy model został poszerzony o działania w obszarze prowadzonej inwestycji przeciwpowodziowej. 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że organ wykonawczy gminy zwracał się z pismami w sprawie proponowanych zmian legislacyjnych. Ponadto przedstawił pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, w którym wnioski są identyczne w stosunku do dotychczasowych słów dyrektora sandomierskiej zlewni. 

Piotr Paszkiewicz Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przeczytał wnioski określone w raporcie po spotkaniach zespołu w skład którego wchodzili przedstawiciele lokalnego samorządu.

Krzysztof Sobiecki – Dyrektor Zarządu Zlewni Sandomierskiej powiedział, że ważną kwestią jest wstąpienie przez samorządy z inicjatywą ustawodawczą w zakresie Prawa Wodnego w tym przede wszystkim możliwość pełnienia przez samorząd funkcji zastępczych przy usuwaniu drzew z międzywala na terenach prywatnych.

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza, przedstawicielka Grupy Inicjatywnej poruszyła kwestię zagospodarowania terenów wokół Gęsiej Wólki. Stwierdziła, że na tym terenie mogłyby powstać: „łowiska komercyjne, w malutkim obszarze pola golfowe oraz właśnie taki zbiornik, który byłby gromadzeniem wody na okres suszy”.

Ad.4. Wnioski komisji.

W toku dyskusji radny Krzysztof Szatan złożył następujący wniosek:

„Czy samorządy wystąpiły z inicjatywą, propozycją inicjatywy ustawodawczej, aby mogły pełnić funkcje zastępczą przy usuwaniu drzewa z międzywala na wniosek właściciela prywatnego”.

W związku z powyższym poddał wniosek radnego pod głosowanie.
Wynik głosowania – Komisja Praworządności:
„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0;
1 radny nie głosował.

Wynik głosowania – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
„za” – 8;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności stwierdził przyjęcie wniosku radnego Krzysztofa Szatana.

Ad.5. Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski
przewodniczący komisji

Marek Chruściel
przewodniczący komisji

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna - Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.