Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 48/1/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 48/1/2022
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 25 stycznia 2022 roku - wideokonferencja

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Majewski, Pan Tomasz Malinowski.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza,
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,
Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),
Pan Krzysztof Kwieciński- Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI),
Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),
Pani Katarzyna Knap – Sawicka- Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki.

Obecny: radny Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044.
5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia
2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej.
7.Sprawy różne. Wnioski komisji.
8.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 9 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Radna Mariola Stępień przekazała głos Pani Barbarze Grębowiec w celu omówienia zmian w budżecie w przygotowanym projekcie uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Radni poruszyli temat opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Bukowa) w Sandomierzu” oraz miejskiego monitoringu.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania wobec braku uwag.

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022- 2044.

Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Skarbnika Sandomierza, aby przybliżyła ww. projekt uchwały.

Pani Barbara Grębowiec rzetelnie omówiła dokument.

Wobec braku pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.   

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Angelikę Kędzierską w celu omówienia przygotowanego dokumentu.

Naczelnik Wydziału NK przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Pani Barbara Grębowiec dodała, że w §1 została błędnie zapisana słowna kwota (powinno być: „siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych”). Powyższa zmiana zostanie zgłoszona autopoprawką burmistrza na sesji w dniu 26 stycznia br.

Radni poruszyli temat kontroli z ramienia urzędu zawartych umów z przedsiębiorcami na wywóz odpadów komunalnych oraz umieszczenia ew. fotopułapek przy śmietnikach.  Powyższe kwestie wyjaśniła Naczelnik Wydziału NK.

Radna Mariola Stępień poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano – 7 „za”- jednogłośnie.

Ad. 6

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Kierownika Referatu KSPiT w celu przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały.

Radny Sylwester Łatka zgłosił wniosek o zmniejszenie stawki opłaty targowej  Załącznik do uchwały w formie tabeli – wiersz 4., kolumna  „plac 3 Maja”  z 30 zł na 20 zł.

Radna Mariola Stępień poddała pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowano – 3 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Wniosek nierozstrzygnięty. 

Wobec powyższego, przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano- 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 

Ad.7

Sprawy różne, wnioski komisji.

Obrady opuścił radny Sylwester Łatka.

Radna Mariola Stępień zapoznała członków komisji z pismem Pana G.D.*) w sprawie podjęcia kroków zmierzających do budowy drogi z nawierzchnią bitumiczną na ul. Klonowej w Sandomierzu.

Komisja Budżetu i Finansów przegłosowała wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w przyszłości. 

Głosowano -  6 „za”- jednogłośnie.

Radni poruszyli temat weryfikacji rozmieszczenia światłowodów na słupach i ich wykorzystania. Ponadto, członkowie komisji bezpośrednio zwrócili się do zastępcy burmistrza o wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą poszerzenia i oznaczenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Lubelskiej poprzez ul. Zawichojską oraz Żwirki i Wigury.    

Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.