Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 26/1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 26/1/2022
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu  19 stycznia 2022 rok

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.
Radny nieobecny: Pan Andrzej Majewski.

Zaproszeni:

Pani Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (czyt.: OPS),
Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Sandomierza,
Pani Agata Król - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (czyt.: SSZ)

Ad. 1. Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2. Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Sandomierzu na 2021 rok.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2022. 
5. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz.
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
8. Sprawy różne, wnioski komisji.
9. Zamknięcie obrad.

Głosowano - 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Sandomierzu na 2021 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie ww. projektu uchwały Panią Agatę Król, która rzetelnie przestawiła uzasadnienie dokumentu.

Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 3 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału radnej Marioli Stępień.

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2022.  

Radna Kazimiera Bednarska ponownie poprosiła Panią Agatę Król o omówienie powyższego projektu uchwały.

Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnej Marioli Stępień.

Ad.5. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Pani Dorota Tarnawska rzetelnie przedstawiła powyższy dokument.

Wobec braku pytań radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz.

Radna Kazimiera Bednarska ponownie poprosiła o wypowiedź Dyrektora OPS-u w celu omówienia projektu uchwały.

Wobec braku uwag przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Dyrektor OPS-u rzetelnie przedstawiła uzasadnienie do ww. uchwały.

Wobec braku pytań radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do  głosowania.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.8. Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Kazimiera Bednarska oznajmiła, że członkowie komisji otrzymali je drogą mailową pisma:

1. Odpowiedź znak: PSZ.VI.946.81.2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3.12.2021 r. dotycząca realizacji Programu Rządowego Senior+,

2. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: ROPS- I.910.24.2021  z dnia 29.12.2021 dotycząca wsparcia utworzenia „Domu Pobytu Dziennego Seniora w Sandomierzu”.

Brak wniosków.

Ad.9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu