Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 31/3/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 31/3/2022
Komisja Praworządności
z dnia 26 stycznia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Komisja odbyła się w formie wideokonferencji z uwagi na pogarszający się stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Godz. rozpoczęcia obrad: 09:00
Godz. zakończenia obrad: 09:10

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni goście:

  1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
  2. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
  3. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Promocji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radna spóźniona: Kazimiera Bednarska.
Radna nieobecna: Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody za założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Czwórmiasto”. 
  4. Sprawy różne, wnioski komisji;
  5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody za założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Czwórmiasto”. 

Na posiedzenie Komisji podłączyła się radna Kazimiera Bednarska. Komisja Praworządności obraduje w składzie 5 – osobowym.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały. Dodał, że został on przesłany członkom komisji w wersji elektronicznej.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 4. Sprawy różne, wnioski komisji;

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Praworządności
Marek Chruściel

Sprawozdanie sporządził
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz