Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 25/8/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Protokół Nr 25/8/2021
Komisja Praworządności
z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Godz. rozpoczęcia obrad: 14:00
Godz. zakończenia obrad: 14:20

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 5 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Jerzy Żyła.

Zaproszeni goście:

  1. Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza;

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.
  4. Wnioski komisji, sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

Następnie Marek Chruściel przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag, co do przedstawionego projektu porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały jest efektem prac Komisji Statutowej. Najważniejsza zmiana w stosunku do dotychczasowej uchwały w tej materii zakłada powołanie kapituły, która będzie opiniować wnioski o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. W skład Kapituły wchodzą:

  1. Burmistrz Miasta Sandomierza oraz 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza, przy czym jeden z nich z dotychczasowych Honorowych Obywateli Miasta Sandomierza;
  2. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza oraz 2 przedstawicieli rady wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.

Ponadto dodał, że kapituła będzie powoływana w drodze oddzielnej uchwały po uprawomocnieniu się uchwały procedowanej. Kadencja członków Kapituły będzie się pokrywać z kadencją samorządu.

Główną ideą zmian jest chęć wyłączenia lokalnej polityki z procedury nadawania tego zaszczytnego tytułu. Gala wręczenia tego tytułu byłaby zbieżna z galą przyznawania tytułu „Sandomierzanina Roku”.

Radna Agnieszka Franczak-Szczepanek wyraziła zadowolenie z przedstawionego projektu uchwały. Następnie poprosiła o informacje dot. tytułu „Zasłużony dla Miasta Sandomierza”. Dodała, że tym tytułem warto byłoby uhonorować osoby równie ważne i istotne dla Miasta Sandomierza. 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że nadawanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Sandomierza” pozostaje w gestii Burmistrza Sandomierza. Dodał, że są prowadzone rozmowy dot. reaktywowania tego tytułu. 

Radny Marcin Świerkula poprosił o wskazanie różnic dot. inicjatywy występowania z wnioskiem o nadanie honorowego tytułu.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że dotychczasowo inicjatywę tę mieli: Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady, Komisje Rady, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz grupa co najmniej 200 mieszkańców. W przedstawionym projekcie uchwały inicjatywę taką posiada również co najmniej ½ składu rady.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 4. Wnioski komisji, sprawy różne.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że Burmistrz Miasta przekazał odpowiedzi na wnioski złożone na poprzednim posiedzeniu komisji. Dodał, że zostały one przesłane członkom komisji w dniu dzisiejszym na skrzynki e-mailowe i poprosił o zapoznanie się z nimi.

Ponadto powiedział, że radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek złożyła wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Panu Andrzejowi Sarwie. Dodał, że radny jednoosobowo nie może składać tego typu wniosku. W związku z tym poprosił radną o dokonanie stosowanych zmian we wniosku.

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych wniosków.

Rozgorzała dyskusja dot. nazwy ronda u zbiegu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej oraz zakończonej rewitalizacji Parku Miejskiego. 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że temat ten zostanie poruszony na najbliższym posiedzeniu rady.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Praworządności
Marek Chruściel

Protokołował:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz