Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 9/2022/CUW z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 9/2022/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza

z  dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Na podstawie art. 6 ust. 1 art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 130 ust. 1 i art. 154, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r, poz. 1737)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Przedszkoli Samorządowych i klas pierwszych Szkół Podstawowych stanowiących odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam Zasady Ogólne Rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz, stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 3 i Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza Nr 19/2021/CUW z Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 9 2022 CUW.pdf
PDFZałączniki do Zarządzenia Nr 9 2022 CUW.pdf
DOCXZałączniki do Zarządzenia Nr 9 2022 CUW.docx
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML