Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii

Na podstawie art. 7 pkt 1 ppkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się na terenie Gminy Sandomierz rok 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii. Obchody tego jubileuszowego roku zakończą się 31 stycznia 2023 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx

Wersja XML