Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2021r. poz. 1372 ze zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Rondu u zbiegu ulic: Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Wiejskiej w Sandomierzu nadaje się nazwę "Rondo Optymizmu". Położenie ronda określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx

PDFZalacznik1 .pdf

Wersja XML