Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 47/17/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie Nr 47/17/2021

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 20 grudnia 2021 roku - wideokonferencja

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,
Pani Angelika Kędzierska - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Obecny: radny Wojciech Czerwiec.

Ad. 1
Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2021r.)

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2022r.)

6.Sprawy różne, wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Radna Mariola Stępień przekazała głos Pani Barbarze Grębowiec w celu omówienia zmian w budżecie w przygotowanym projekcie uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Radni poruszyli temat wysokości wpływów z podatków: od nieruchomości, środków transportowych, osób prawnych i fizycznych.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad.4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2021r.)

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Angelikę Kędzierską w celu omówienia przygotowanego dokumentu.

Naczelnik Wydziału NK oznajmiła, że przedstawi jednocześnie uzasadnienie do dwóch uchwał (na 2021 r. oraz na 2022 r.) ze względu na analogiczną problematykę.

Radny Robert Kurosz  zapytał o sposób sprawdzania i weryfikacji osób niesegregujących śmieci, a także o metody nakładania kar  z tego tytułu.

Pani Z.W.*) zwróciła się do Naczelnika NK o przedstawienie planów dotyczących ewentualnej podwyżki za śmieci na 2022 r. Ponadto zasugerowała, iż gmina nie posiada szczelnego systemu umożliwiającego minimalizowanie zadłużenie wśród mieszkańców z tytułu opłaty za odpady komunalne. 

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania każdej uchwały z osobna.

Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Ad. 5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2022r.)

Radna Mariola Stępień analogicznie do przedstawionego uzasadnienia z poprzedniego projektu uchwały przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”. 

Ad.6
Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień zapoznała członków komisji z pismem Mieszkańców z dnia 14.12.2021 r. w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w Sandomierzu poszczególnych działek.

Radna Mariola Stępień oznajmiła, że komisja przychyla się do ww. inwestycji w miarę możliwości wygospodarowanych środków finansowych w budżecie gminy.

Ad.7
Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji
 

Protokołowała:

Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.