Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03.01.2022 r.

Sandomierz, dnia 03 stycznia 2022 roku

CUW.421.1.1A.2022.JA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Sandomierza na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia  27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1930) ogłasza, co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji od dnia 1 stycznia 2022 roku, o której mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy wynosi: 15 092,70 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa 70/100).
 2. Statystyczna liczba dzieci ogółem, o której mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy w publicznych przedszkolach wynosi: 619;

(zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2021 roku).

 1. Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o której mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy w publicznych przedszkolach wynosi: 11;

(zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2021 roku).

 1. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, o której mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy w publicznych przedszkolach wynosi: 0;

(zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2021 roku).

Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta

PDFOgłoszenie ws podstwowej kwoty dotacji od 01 01 2022 r.pdf
 

Wersja XML