Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Sandomierza ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z późn.zm.)

Burmistrz Sandomierza

ogłasza

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.  

 

 1. Obszary zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację określone w projekcie Budżetu Miasta Sandomierza na 2022 rok.

 

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe*

Termin realizacji zadania**

1.

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate

20 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

2.

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego

7 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

3.

Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania

20 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

4.

Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza 

10 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

5.

Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej 

90 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

6.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza

20 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

7.

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej

280 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

8.

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki

25 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

9.

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej

500 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

10.

Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu

8 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

11.

Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych

10 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2022 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

 

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe

Termin realizacji zadania**

1.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sandomierz

165 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

 

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2022 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

 

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe

Termin realizacji zadania**

1.

Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową

8 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

2.

Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin

8 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

3.

Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa

5 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

4.

Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

5 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

5.

Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę

7 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

6.

Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

20 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

7.

Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa

6 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

8.

Prowadzenie przeglądów, obsługi oraz szkoleń z zakresu działania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz

3 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

9.

Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych

3 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2022 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

 

IV. Obszary zadań z zakresu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe*

Termin realizacji zadania**

1.

Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok

6 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

2.

Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem 

6 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

3.

Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami

5 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2022 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

 

V. Obszary zadań z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym:

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe*

Termin realizacji zadania**

1.

Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie

33 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

2.

Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci  i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy

15 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

 

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2022 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

VI. Obszary zadań z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:

L.p.

Obszary finansowania

Planowane środki finansowe*

Termin realizacji zadania**

1.

Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza

10 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

2.

Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza

20 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

3.

Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej

20 000,00 zł

II 2022 r. – XII 2022 r.

*Podane kwoty na realizację wyżej wymienionych obszarów są ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2022 rok. Ostateczna kwota na realizację zadania ujęta zostanie w umowie.

**Termin realizacji zadania może ulec zmianie. Jego uszczegółowienie nastąpi w umowie na realizację zadania.   

 1. Warunki i termin składania ofert:
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl oferty sporządzonej na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Osoby  wymienione do reprezentacji Oferenta w systemie WITKAC powinny być jednocześnie wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie i posiadać na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 2. Oferta konkursowa winna zawierać nazwę zadania  spójną z opisem działań przedstawionym w ofercie.
 3. Ofertę należy złożyć w systemie www.witkac.pl.
 4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

3. Oferta wspólna

 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną.
 2. Oferta wspólna wskazuje:
 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy.

 

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa dnia 19 stycznia 2022 roku o godz. 14.00 (system Witkac rejestruje datę i godzinę wpływu).  

 

5. Zasady przyznawania dotacji

 

6. Termin i warunki finansowania zadania.

1. Zadania mogą być realizowane do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2. W ramach przyznanej przez Gminę Sandomierz dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją zadania, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku. Nie obowiązuje refundacja wydatków poniesionych z dotacji przed dniem zawarcia umowy.

3. Koszty będą uznane za kwalifikowane, czyli uznane za możliwe do sfinansowania tylko wtedy gdy:

1) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;

2) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;

3) są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, m.in.: czynszu, rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników etatowych);

4) zostaną poniesione w czasie realizacji zadania.

4. Zakres dofinansowania nie obejmuje:

g. rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

h.  odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

i.   nagród, premii i innych form gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla osób zajmujących się realizacją  zadania,

 j.   dotowania   przedsięwzięć,  które  są  dofinansowywane  z  budżetu   Gminy  na   podstawie przepisów szczególnych.

 1. Dokumenty księgowe, związane z realizacją zadania, muszą być wystawione w terminie realizacjizadania i dotyczyć okresu zadania, określonego w umowie.
 2. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % wysokości wnioskowanej dotacji. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowegoi/lubniefinansowego.Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego oferenta. Wkład finansowytośrodki finansowewłasne oferenta lub pozyskaneprzez niego ze źródeł innych niż budżet Gminy Sandomierz.
 3. W przypadku przyznania dotacji przez Gminę  Sandomierz, oferent zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy, czyli uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie  do  przyznanej  dotacji,  prawidłowo  wypełnione i zgodne  ze  specyfikacją  zadań wymienionych w ofercie).
 4. W razie niedopełnienia wymogu aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oferent będzie skreślony z listy podmiotów zakwalifikowanych do otrzymania dotacji. Dla ważności aktualizowanegoharmonogramui kosztorysu obowiązują zasady podpisywania dokumentów jakdla oferty.

9. Przekazanie środków finansowych następuje na numer rachunku bankowego podany w umowie. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi środków pochodzących z dotacji.

10. Zadanie musi być realizowane na terenie miasta Sandomierza.

11. Zadanie, opisane w złożonej ofercie, powinno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu.

12. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

13. Oferent powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, organizacyjne i techniczne oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, pozwalających na prawidłowe wykonanie zadania.

14. Oferent zobowiązany jest do bieżącego informowania Urzędu Miejskiego w formie pisemnej o wszelkich zmianach  dotyczących  podmiotu  wnioskującego (zmiana  osób  zarządzających, siedziby, numeru konta itp.). Informacje o zmianach powinny być podpisane przez osoby do tego uprawnione, dla których upoważnienie wynika ze statutu oraz z dokumentu rejestracyjnego.

15. W przypadku planowanych zmian dotyczących harmonogramu lub kosztorysu zadania, Oferent zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego powiadamiania o tym fakcie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Zmian można dokonywać najpóźniej do 2 miesięcy przed datą zakończenia zadania, wskazaną w umowie. Tak więc propozycja zmian może wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu najpóźniej 31 października 2022 roku. Każda proponowana zmiana podlega ocenie pod kątem celowości i oszczędności.

16. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach i na zasadzie jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie to uznaje się go za zgodny z umową, wtedy gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 % z zastrzeżeniem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia przy których uznaje się za zgodne z umową wtedy gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 % otrzymanej dotacji.

17. Oferent, który otrzyma dotację będzie zobowiązany zakończyć zadanie finansowo i merytorycznie w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku, a następnie w terminie 30 dni przedstawić szczegółowe sprawozdanie końcowe według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29).

18. Jeżeli wystąpi konieczność uzupełnienia danych zawartych w sprawozdaniu, oferent jest zobowiązany dostarczyć je w terminie 5dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. Niedotrzymanie ww. terminu skutkuje wydaniem decyzji o zwrocie części lub całości dotacji.

19. Wszystkie oryginały dokumentów stanowiących dowód poniesionych wydatków powinny być wystawione na Wykonawcę (Oferenta) oraz zawierać, sporządzony w sposób trwały, opis zawierający: 

1. opis wydatku;

2. numer umowy;

3. kwotę kosztu finansowanego w ramach zadania;

 

 

4. wskazanie pozycji w kosztorysie oraz źródła finansowania (dofinansowanie Gminy czy wkład własny finansowy);

 

5. akceptację  wydatku  pod  względem  merytorycznym,  rachunkowym  i  formalnym  podpisaną przez osoby uprawnione.

20. Oferent,   który   otrzyma   dotację, zobowiązany   jest   do   informowania o tym, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Sandomierz. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach  publicznych  dotyczących realizowanego zadania publicznego.

21. Informację na temat realizacji obowiązku informacyjnego, oferent uwzględnia w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego, opisując formę informacji i dołączając, np.: zdjęcie tablicy informacyjnej, wydruk ze strony internetowej, plakat, nagranie spikera.

 

7. Terminy, tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) Termin składania ofert upływa dnia 19 stycznia 2022 roku o godz. 14.00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2022 roku. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

3) Ocena formalna nastąpi w okresie 20 stycznia 2022r. – 28 stycznia 2022r.

4) W przypadku ofert niespełniających warunków formalnych w postaci niekompletności formularza oferty lub wątpliwości w zakresie reprezentacji podmiotu, oferent ma możliwość uzupełnienia braków formalnych w 5-dniowym terminie liczonym od dnia otrzymania  informacji  pod rygorem odrzucenia oferty. Informacja o brakach formalnych może być przekazana e-mailowo, telefonicznie, faxem lub pisemnie pocztą tradycyjną.

5) Ocena merytoryczna -  dla ofert spełniających wymagania formalne, w tym uzupełnienia - nastąpi  w  terminie do 7 lutego 2022 roku.

6) Ogłoszenie wyników o konkursie nastąpi w terminie do 14 lutego 2022 roku.

7) Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu - plac Poniatowskiego 3, publikację ogłoszenia na stronie internetowej www.sandomierz.eu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

8) Otwarcia ofert i ich oceny dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 296/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 16 grudnia 2021 roku w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIII/418/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.

9) Postępowanie konkursowe składać się będzie z dwóch etapów (oceny formalnej i merytorycznej) i będzie się odbywać z wykorzystaniem kart indywidualnej oceny oferty w wersji Witkac.pl.

 10) Ocena formalna oferty będzie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

11. Ocena merytoryczna oferty będzie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

Punkty

(0–100 pkt.)

1.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta i proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

0-20 pkt.

2.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-20 pkt.

3.

W przypadku zlecania realizacji zadania polegającego na wsparciu realizacji zadania, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

0-20 pkt.

4.

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-10 pkt.

5.

W przypadku oferenta, który realizował zadania zlecone w latach poprzednich, analiza i ocena tych zadań przy uwzględnieniu rzetelności terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-10 pkt.

6.

Ocena dotychczasowej współpracy pozafinansowej

0-10 pkt.

7.

Ocena mierzalności założonych przez Oferenta rezultatów

0-10 pkt.

 

 1. Komisja Konkursowa może dokonać telefonicznych wyjaśnień w sprawie oferty z osobą wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
 2. Komisja Konkursowa przedstawi do rozpatrzenia przez Burmistrza Sandomierza oferty, które uzyskają 80 i więcej punktów ze 100 możliwych do otrzymania przy ocenie merytorycznej (średnia arytmetyczna otrzymanych od poszczególnych członków Komisji Konkursowej).
 3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Sandomierza, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Decyzja Burmistrza Sandomierza jest ostateczna.

 

8.  Inne informacje

1. W 2021 roku Gmina Sandomierz przyznała dla organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie dotacje w niżej wskazanych obszarach i wysokościach:

 1. W 2022 roku nabór w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego odbywa się poprzez złożenie oferty w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl, w terminie określonym w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na mierzalność rezultatów (liczbowe określenie skali działań planowanych do zrealizowania w ramach zadania), które będą musiały zostać szczegółowo opisane w sprawozdaniu końcowym (Część I sprawozdania merytorycznego pkt 1).
 3. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków publicznych jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

PDFZarzadzenie nr 296 2021 PSZ.pdf

PDFKlauzula RODO.pdf

PDFWzór umowy.pdf
 

 

 

Wersja XML