Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 46/16/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie Nr 46/16/2021
Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 13 grudnia 2021 roku - wideokonferencja

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Janusz Poński

Radny spóźniony: Pan Krzysztof Szatan

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,

Obecni radni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
o projekcie budżetu miasta na 2022 rok.

4.Zapoznanie się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach Zespołu Zamiejscowego w Sandomierzu dot. projektu budżetu miasta na 2022 rok.

5.Opracowanie treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na
2022 rok.

6.Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

7.Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.

8.Sprawy różne, wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 9 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie budżetu miasta na 2022 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła każdego przewodniczącego lub jego zastępcę o odczytanie opinii z poszczególnych działów merytorycznych komisji stałych Rady Miasta Sandomierza dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok.

Komisja Praworządności, Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisja Polityki Mieszkaniowej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz Komisja Budżetu i Finansów nie miała uwag oraz wniosków ww. temacie.

Radna Mariola Stępień przekazała głos Skarbnikowi Sandomierza w celu przedstawienia zmian zachodzących od 15 listopada br. pomiędzy obradami komisji stałych uwzględniającymi dwie sugestie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok po stronie dochodów i wydatków oraz ze zmianami zaproponowanymi przez Burmistrza Sandomierza.

Do obrad komisji dołączył spóźniony radny Krzysztof Szatan.

Członkowie komisji poruszyli temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skutecznego sposobu ściągania zaległości z tego tyt. oraz weryfikacji zawartych umów na wywóz śmieci. Wśród radnych rozgorzała dyskusja.

Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania wobec braku pytań.

Głosowano - 9 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Zapoznanie się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespołu Zamiejscowego w Sandomierzu dot. projektu budżetu miasta na 2022 rok.

Przewodnicząca komisji odczytała wspólnie ze Skarbnikiem Sandomierza uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

1. Nr 13/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sandomierz na 2022 rok,

2. Nr 14/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2022 rok,

3. Nr 15/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044.

Ad.5

Opracowanie treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2022 rok.

Salę obrad opuścił radny Marek Chruściel.

Przewodnicząca komisji odczytała przygotowaną opinię zbiorczą komisji o projekcie budżetu miasta na 2022 rok.

Radny Krzysztof Szatan poprosił o wysłanie drogą elektroniczną treści odczytanego dokumentu.

Wobec braku uwag oraz pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 8 „za” – jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela oraz nieobecnego radnego Janusza Pońskiego.

Ad.6

Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

Radna Mariola Stępień zapoznała członków komisji z treścią sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

Wobec braku pytań i uwag przystąpiła do głosowania nad jego przyjęciem.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.

Ad.7

Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.

Przewodnicząca komisji odczytała treść planu pracy komisji na 2022 rok. Wobec braku pytań i uwag przystąpiła do głosowania nad jego przyjęciem.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.

Ad.8

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień zapoznała członków komisji z pismem z dnia 29.11.2021 r. (data wpływu do urzędu 09.12.2021r.) Pani Ewy Wychowaniak - Przedstawiciela właścicieli działek – w sprawie urządzenia drogi wraz z infrastrukturą ulicy Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana.

Komisja Budżetu i Finansów sformułowała wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w przyszłości. 

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnych: Pani Renaty Kraski, Pana Marka Chruściela.

Przewodnicząca komisji poinformowała zgromadzonych o kolejnym posiedzeniu komisji,  które odbędzie się w dniu 20 grudnia br. o godz. 11.30 w formie wideokonferencji.

Ad.9

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu