Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 45/15/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

Sprawozdanie Nr 45/15/2021
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 30 listopada 2021 roku - wideokonferencja

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Andrzej Majewski

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,

Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (czyt.: OR),

Pan Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pan Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pani Monika Hill- Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Windykacji,

Obecny radny: Pan Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Pani Barbara Grębowiec porosiła o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w punkcie nr 9 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040.

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza.

8.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok, w działach:

750- Administracja publiczna,

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

756- Dochody i wpływy,

757- Obsługa długu publicznego,

758- Różne rozliczenia.

9.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044.

10.Sprawy różne. Wnioski komisji.

11.Zamknięcie obrad.

Głosowano-9 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2021 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia ww. projektu uchwały.

Skarbnik Sandomierza na wstępie swej wypowiedzi oznajmiła, że sytuacja finansowa gminy jest trudna.

Radna Ewa Gracz w uzasadnieniu zgłosiła omyłkę pisarską na stronie nr 3G
(1. Zwiększenie planu dochodów Dz. 700 Rozdział 70005§0750 literówka mgruntami zamiast gruntami).

Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania wobec braku pytań.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła o wypowiedź Panią Monikę Hill w celu przedstawienie powyższego projektu uchwały.

Radna Ewa Gracz w uzasadnieniu zgłosiła omyłkę pisarską na stronie nr 4C (projek uchwały zamiast projekt uchwały).

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia ww. projektu uchwały, która przedstawiła każdą pozycję zmiany w dokumencie.

Radna Mariola Stępień wobec braku pytań i uwag przystąpiła do głosowania. 

Głosowano- 9 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Pani Mariola Stępień poprosiła o omówienie uzasadnienia do projektu uchwały Pana Leszka Komendę, który rzetelnie przedstawił dokument.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania wobec braku pytań i uwag.

 Głosowano- 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.        

Ad.7

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza.

Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Pana Leszka Komendę, aby w celu przedstawienia ww. uchwały.

Członkowie komisji porównali wynagrodzenia dla wójtów/burmistrzów/ prezydentów okolicznych miast.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.8

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok.

Przewodnicząca komisji ustaliła, że wszystkie ww. działy w porządku obrad najpierw zostaną przedstawione przez Panią Barbarę Grębowiec po stronie dochodów, a później po stronie wydatków i łącznie przegłosowane.

Radni poruszyli temat wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zapytali o statystykę wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat.   

Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

DZIAŁ 750, 751, 756, 757, 758 – DOCHODY

Głosowano- 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Następnie przewodnicząca komisji poprosiła Skarbnika Sandomierza o omówienie wydatków w poszczególnych działach.  Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

DZIAŁ 750, 751, 756, 757, 758 – WYDATKI

Głosowano- 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.9

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044.

Przewodnicząca komisji udzieliła głosu Pani Barbarze Grębowiec, która dokładnie zreferowała każdą pozycję w powyższym projekcie uchwały.

Radni zapytali o wysokość dochodów własnych gminy oraz pozyskanych  środków zewnętrznych.

Głosowano- 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.10

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień zapoznała członków komisji z pismem Pana J.M.*) - Mieszkańca Sandomierza w sprawie nabycia części działki na własność w formie bezprzetargowej. Zastępca Burmistrza oznajmił, że odpowiedzi udzieli merytoryczny Wydział Gospodarki Nieruchomościami, a ewentualny projekt uchwały ww. temacie będzie poddany pod głosowanie na sesji Radzie Miasta Sandomierza w przyszłości.

Brak wniosków.

Ad.11

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.