Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLIV/423/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt13, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r; poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U z 2021r; poz.679) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/264/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu, zmianie ulega załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIV/423/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.pdf

DOCXUzasadnienie XLIV/423/2021.docx

PDFZalacznik1 XLIV/423/2021.pdf

PDFUchwała Nr XLIV-423-2021 - głosowanie.pdf
 

Wersja XML