Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXIX/324/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041 z późn. zm.:
1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx

Wersja XML