Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-10-2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx

Wersja XML