Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 34/7/2021 z dnia 20 października 2021 r.

Protokół Nr 34/7/2021

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 20 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny spóźniony: Pan Marcin Świerkula.

Zaproszeni:

Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK),

Pan Paweł Wierzbicki- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sandomierzu (czyt.: MOSiR),

Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierz (czyt.: MBP) wraz z informatykiem,

Obecny: radny Andrzej Bolewski.

Ad. 1

Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie informacji na temat stanu obiektów turystycznych – Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna oraz o zaplanowanych wydarzeniach kulturalnych.

4.Bieżąca informacja dotycząca stanu obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

5.Rozmowa nt. przyszłości i perspektyw Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sandomierzu.

6.Sprawy różne. Wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Głosowano -  5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnych: Pana Marcina Świerkuli.

Ad. 3. Przyjęcie informacji na temat stanu obiektów turystycznych – Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna oraz o zaplanowanych wydarzeniach kulturalnych.

Na posiedzenie komisji dołączył radny Marcin Świerkula.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Wojciecha Dumina w celu przedstawienia krótkiej statystyki dotyczącej ilości osób odwiedzających obiekty Podziemnej Trasy Turystycznej (czyt.: PTT), Bramy Opatowskiej (czyt.: BO) oraz Noclegi „Krępianki” (wejście od ul. Oleśnickiego), a także przychodów ze sprzedaży biletów z ww. obiektów.

Dyrektor SCK omówił frekwencję odwiedzin PTT i BO na przestrzeni lat od 2016 do 11.10.2021 wraz z kalendarzem imprez zaplanowanych do końca bieżącego roku.

Pan Wojciech Dumin zwrócił uwagę na potrzebę rozwiązania problemu wilgoci i przenikania wód opadowych do PTT, na powiększenie boxu biletowego umiejscowionego w BO, nieszczelnego dachu i wilgoci znajdującego się w Noclegach „Krępianki” oraz zamontowanie odpowiedniej wentylacji w kinie „Starówka”.

Radny Andrzej Bolewski zwrócił się z prośbą, aby zadbać o warunki sandomierskiego kina, a w programie wydarzeń na 2022 rok ująć imprezy na obrzeżach miasta typu np. festyny.

Z kolei, radny Marek Chruściel zasugerował, aby przygotować podwyżkę biletów na obiekty turystyczne SCK, na kolejny sezon. Docenił obecny wzrost cen biletów o 2 zł.

W odpowiedzi Dyrektor SCK przychylił się do propozycji radnego, dodając, że podniesienie cen odbędzie się dopiero na kolejny sezon turystyczny.

Radny Robert Kurosz podziękował za wypowiedź i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4. Bieżąca informacja dotycząca stanu obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie stanu obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR. Pan Paweł Wierzbicki rzetelnie omówił każdy obszar administracji jednostki. Wszystkie obiekty są sprawne, czynne i dostępne w miarę obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa (ograniczenie do 75% obłożenia w przypadku pływalni).

Dodał, że największym problemem jest m.in. zły stan techniczny budynku stadionu miejskiego, bieżni oraz nawierzchni kortów tenisowych. Z kolei, w Parku Piszczele oraz Parku linowym przy ul. Żółkiewskiego dochodzi do wielu aktów wandalizmu.

Radny Andrzej Bolewski wyraził swoje spostrzeżenie o braku rzetelnej informacji w kwestii złego stanu stadionu. Dodał, że planowana nadbudowa obiektu nie rozwiąże problemu przeciekającego dachu. Mówca zasugerował, aby przeprowadzić analizę rentowności wszystkich obiektów przez Burmistrza Sandomierza przy pomocy dyrektorów jednostek. Radny poddał do zastanowienia myśl dot. skoncentrowania się i dofinansowania konkretnych obiektów miejskich, jak MOSiR czy działalności kultury.

Radny Andrzej Lebida uznał, że stadion miejski można wykorzystać na grę w piłkę nożną uczniom ze szkół podstawowych i rozgrywek miejskich,  ponadpowiatowych oraz umieszczenie automatu do kawy czy małej kawiarni.

Zawodowa liga powinna mieć wybudowany profesjonalny stadion spełniający wszystkie wymogi.

Radny Robert Kurosz podziękował za wszystkie wypowiedzi i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5. Rozmowa nt. przyszłości i perspektyw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu.

Przewodniczący komisji poprosił Panią Barbarę Rożek o kilka słów związanych z nadbudową biblioteki oraz wprowadzeniem elektronicznych kart dla czytelników i księgozbiorów.

Dyrektor MBP w Sandomierzu omówiła każdą kondygnację i jej przeznaczenie użytkowe. Dodatkową atrakcją będzie tzw. „wrzutnia” czyli skrzynia na niechciane książki oraz letni ogródek na zewnątrz obiektu.

Radny Andrzej Lebida zapytał czy w zasobach biblioteki są lub będą audiobooki dla osób niewidomych?

Pani Barbara Rożek odparła, że dział przeznaczony dla grupy osób niewidzących liczy ok. 1000 sztuk.

Z kolei, radny Robert Kurosz zapytał kiedy nastąpi wprowadzenie elektronicznych kart i księgozbiorów? Ile kosztuje system informatyczny, na którym funkcjonuje biblioteka?

Pani Barbara Rożek wspólnie z informatykiem oznajmili, że procedura przygotowania ksiąg do elektronicznego księgozbioru jest czasochłonna, a obecnie system pn. „Sokrates” jest w podstawowej wersji bez dodatkowych rozszerzeń.

Radny Marek Strugała uznał, że nowe karty wygenerują dodatkowe koszty tak jak w przypadku przedszkoli czy szkół.

Radny Marcin Świerkula opuścił obrady.

Ad.6. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodniczący komisji zapoznał jej członków z pismami skierowanymi do wiadomości komisji:

1.Pismo z dnia 04.10.2021r. (data wpływu do urzędu 05.10.2021r.) od Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu.

2.Pismo z dnia 11.10.2021r. z Ludowego Klubu Sportowego „Sandomierz”. Radny Robert Kurosz powiadomił o kolejnym posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 4 listopada (czwartek) br. o godz. 12.00 w Kamienicy Oleśnickich.

3.Pismo znak:Or.0004.164.2021.SRU z dnia 30.08.2021r. w sprawie przekazania wg właściwości dokumentów mieszkańca Z.P.*) do Burmistrza Sandomierza.

4.Odczyt odpowiedzi znak. TI.7000.2021.PS z dnia 19.08.2021r. na pismo radnych Andrzeja Bolewskiego i Piotra Chojnackiego.

Przewodniczący komisji sformułował następujący wniosek do Burmistrza Sandomierza:

„Wniosek o zapewnienie środków pieniężnych na regulację płac dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz funduszy na wdrożenie elektronicznej obsługi czytelnika”.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Radni poruszyli temat „Starej Zecernii” oraz jej obsługi, wycięcia tuj wokół biblioteki przy uprzednio uzyskanej zgodzie m.in. Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz umieszczenia automatu do kawy i napoju.

Radny Robert Kurosz poprosił o przemyślenie i zorganizowanie eventu mikołajkowego dla dzieci wspólnie z MOSiRem i SCK.

Ad. 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.

 

 

 

Wersja XML