Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 30/8/2021 z dnia 02 września 2021 r.

PROTOKÓŁ nr 30/8/2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 2 września 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

Osoby zaproszone:

Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza,

Pan Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie skargi L. i M. W.* na bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych z dnia 28. 07. 2021 r.

4. Sprawy różne, wnioski Komisji.

5. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Rozpatrzenie skargi L. i M. W.* na bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych z dnia 28. 07. 2021 r.

Pani Renata Kraska odczytała na wstępie treść skargi i poprosiła o zabranie głosu Pana Paszkiewicza.

Pan Naczelnik poinformował, iż wskutek interwencji i po rozmowie z Burmistrzem co do braku odpowiedzi na pisma Państwa W.*, w dniu 2 czerwca przygotował taką odpowiedź i przesłał skarżącym. Jak wynika ze znajdującego się w dokumentacji zwrotnego potwierdzenia odbioru, korespondencja ta została odebrana przez adresata w dniu 11 czerwca br. Pan Piotr Paszkiewicz odczytał przedmiotowe pismo i dodał, iż jego zdaniem na tym sprawa ta w jego wydziale się kończy.

Sekretarz Miasta powołując się na zawartą w skardze informację o spotkaniu, które odbyło się z udziałem skarżącego w dniu 5 lipca, poprosiła Pana Naczelnika o przybliżenie jego przebiegu, w szczególności zaś  o odpowiedź na pytanie: na jakie pisma zdaniem Państwa W.* nie udzielono jeszcze odpowiedzi.

Pan Paszkiewicz odpowiedział, że skarżący na wspomnianym spotkaniu faktycznie podnosili ponownie zarzut bezczynności Burmistrza z uwagi na brak odpowiedzi na ich pisma, jednakże nie wie, jakie pisma mieli na względzie. Dodał, iż jest to dla niego o tyle niezrozumiałe, że Wydział Urbanistyki i Architektury nie prowadzi żadnego postępowania, gdzie stroną byliby Państwo W.*, a tym samym nie jest on w obowiązku odpowiadać na pytania osób postronnych, których dane postępowanie nie dotyczy. Pan Paszkiewicz wyjaśnił, iż wskazana w piśmie skarżących data 10 lipca jako data, do której rzekomo Burmistrz zobowiązał się udzielić odpowiedzi skarżącym, była datą wyznaczoną przez nich samych.

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji stwierdzając, że jej zdaniem skarżący domagając się odpowiedzi na swoje pisma oczekują interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do zarzutu rzekomej samowoli budowlanej. Pani Kraska zwróciła się do Naczelnika Paszkiewicza z pytaniem, czy w urzędzie są realizowane takie wykładnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pan Paszkiewicz zaprzeczył i dodał, że dokument ten jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznych, jest on ogólnodostępny, a skarżący mając wgląd do dokumentacji znajdującej się w siedzibie organu nadzoru budowlanego, mieli również wgląd w treść wydanych zaświadczeń. Podkreślono przy tym, że badanie zgodności projektu z określonymi przepisami sektorowymi (prawo budowlane, prawo z zakresu ochrony środowiska itp.) nie jest zadaniem urzędu.

Pani Renata Kraska wskazała na zawarte w piśmie stwierdzenie skarżących: „Na żadnym etapie nie wnosiliśmy o dostęp do akt dotyczących osób trzecich, a jedynie o wyjaśnienie czy zaświadczenie wydane przez Naczelnika Wydziału Architektury i Urbanistyki jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”.

Pani Sekretarz przypomniała, że zaświadczenia te wydawane są na wniosek, a w ich treści przytoczone są zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pan Paszkiewicz dodał, że treść tego dokumentu jest ogólna, nie stosuje się w nim zapisów szczegółowych np. dot. budowy altan, czy śmietników. Problemem może być więc w takiej sytuacji interpretacja zapisów dokumentu. Wskazał przy tym, iż zdarzają się sytuacje, że organ nadzoru budowlanego z uwagi na np. względy finansowe (tj. duża wartość budynku) orzeka o zgodności inwestycji budowlanej z przepisami. Dodał, że skarżący będąc niezadowolonymi z rozstrzygnięcia powiatowego organu nadzoru budowlanego, mogą odwoływać się do organu wojewódzkiego, a w ostateczności również do sądu administracyjnego.

Pan Sylwester Łatka powołując się na treść skargi, zwrócił uwagę na zawartą w niej informację, iż Burmistrz dokonując zawiadomienia skarżących o wyciągnięciu konsekwencji służbowych wobec Naczelnika Paszkiewicza, nie wskazał jakie to były konsekwencje.

Pani Aneta Przyłucka podkreśliła, iż nie był do tego zobowiązany. Co więcej, Burmistrz może poinformować, iż konsekwencje służbowe wobec pracownika wyciągnął, natomiast nie może wskazywać szczegółowo co do ich rodzaju. Wskazane zostało również, iż nieprawdziwa jest ponownie podniesiona przez skarżących kwestia, iż są oni stroną postępowania, gdyż w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu nie toczy się żadne postępowanie w przedmiotowej sprawie. Zdaniem Pana Sylwestra Łatki mając na uwadze powyższe, należy uznać skargę za bezzasadną.

Podobnego zdania była Pani Renata Kraska, która stwierdziła, że nie można uznać podniesionych zarzutów za zasadne, gdyż odpowiedź na pisma skarżących została już wystosowana 2 czerwca. Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że jej zdaniem skarga ta nie wnosi żadnych nowych okoliczności do sprawy. Wobec powyższego Pani Kraska wniosła o uznanie skargi za bezzasadną.

Głosowanie w sprawie uznania skargi Państwa W.* z dnia 28 lipca br. za bezzasadną: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Pani Renata Kraska poprosiła pracownika biura Rady Miasta o przygotowanie stosownego projektu uchwały. Członkowie Komisji ustalili, że kolejne posiedzenie celem zaopiniowania w/w projektu odbędzie się pół godziny przed planowaną sesją Rady Miasta.  

Ad. 4. Sprawy różne, wnioski Komisji.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z obecnych chce zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Z uwagi na brak wniosków, Przewodnicząca Komisji przeszła do kolejnego, ostatniego punktu obrad.     

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Renata Kraska

 

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Magdalena Żukowska – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

 

 

 

 

Wersja XML