Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 41/11/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Protokół Nr 41/11/2021

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 24 sierpnia 2021 roku, godz. 13.00

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny spóźniony: Pan Robert Kurosz.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrz Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Angelika Kędzierska - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Pani Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS)

Obecny: radny Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
  określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Sprawy różne. Wnioski komisji.
 7. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Roberta Kurosza.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia ww. projektu uchwały.

Skarbnik Sandomierza powiadomiła, że na stronie 3P uzasadnienia znajduje się pomyłka w  wysokości kwoty w Dz. 801 Rozdz.80104 §6050 50,00 złotych powinno być 10.000 złotych  Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Na posiedzenie komisji dołączył radny Robert Kurosz.

Radny Krzysztof Szatan zapytał o stan zadłużenia gminy na koniec bieżącego roku?

Pani Barbara Grębowiec oznajmiła, że dług gminy wynosi 41.750.000 złotych przy założeniu emisji obligacji na kwotę 7.5 mln złotych w 2021 roku. 

Wśród radnych rozgorzała dyskusja na temat stanu technicznego stadionu miejskiego.

Radny Janusz Poński zwrócił się do Pana Piotra Wójtowicza o zorganizowanie spotkania i powołania grupy osób w celu przeprowadzenia analizy docelowych inwestycji na obiekcie sportowym, dzięki którym spełniałby wymagania, normy oraz oczekiwania.

Radny Sylwester Łatka zapytał, czy dwa pnie po  wyciętych topolach w Parku Piszczele zostaną usunięte? Poprosił o dokładną lokalizację lip drobnolistnych ujętych w Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4170 projektu uchwały. Zapytał, gdzie obecnie znajduje się figurka religijna ze skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego i Różanej?

Pani Angelika Kędzierska odpowiedziała, że wymienione pniaki po drzewach topoli stanowią swoistą pamiątkę - świadek historii. Naczelnik Wydziału NK dodała, że jeśli radni zdecydują o ich usunięciu to teren zostanie uporządkowany. Obecnie figurka bezpłatnie jest przechowywana w Muzeum ze względu na zniszczenia cokołu oraz fragmentów postaci. W 2016 roku wycena ekspertyzy napraw i montażu wynosiła ok. 20.000 złotych. Ujęte w powyższym projekcie uchwały dwie lipy znajdują się wzdłuż ul. Staromiejskiej.

Radna Mariola Stępień wobec braku pytań i uwag przystąpiła do głosowania. 

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040.

Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienie powyższego projektu uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowanie - 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Radna Mariola Stępień poprosiła o zreferowania powyższego projektu uchwały Panią Barbarę Grębowiec, która dokładnie omówiła dokument.

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań i uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień zapoznała członków komisji z pismami skierowanymi do wiadomości komisji:

 1. Mieszkańców Sandomierza dot. rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Stara Prochownia z dnia 03.08.2021 r.
 2. Prezesa Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” – Pana Andrzeja Bolewskiego z dnia 04.08.2021r. w sprawie podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia ww. spółdzielni wyrażenia zgody na zbycie poprzez darowiznę na rzecz Gminy Sandomierz prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego.
 3. Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 20 lipca 2021r. (data wpływu 03.08.2021r.) w sprawie mieszkańca i przedsiębiorcy - Pana J.M.*) oraz odpowiedź znak: GN.0003.7.2021.EDU z dnia 16.08.2021r.
 4. Radnych Andrzeja Bolewskiego i Piotra Chojnackiego z dnia 23.07.2021r. w sprawie utworzenia otwartej pływalni oraz odpowiedź znak: TI.7000.2.2021.PS z dnia 19.08.2021 r.

Radny Sylwester Łatka poprosił o zabezpieczenie terenu wokół domku dla nietoperzy, ponieważ regularnie jest niszczony, umieszczenie latarni u zbiegu ulic Reformackiej i Ogrodowej oraz odmulenie schodów wejściowych do parkowych alejek.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał o poczynione kroki w celu uzyskania zgody konserwatora zabytków na poszerzenie ul. Słowackiego. Zasugerował, aby zwrócić się z tą sprawą również do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Pan Piotr Wójtowicz oznajmił, że konserwator zabytków delegatury w Sandomierzu zabrania przeprowadzenia powyższego działania. Burmistrz Sandomierza jest na etapie umawiania się na wizytę do wojewódzkiego konserwatora. Gmina będzie składać wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trzy ulice wokół parku (Szkolna, Parkowa i Ogrodowa).

Radny Wojciech Czerwiec poprosił o przygotowanie na posiedzenie Komisji Komunalnej, Handlu i Usług propozycji ruchu wokół „Ogrodu Saskiego”.

Mówca zapytał o przebieg prac dot. wymiany oświetlenia ulicznego. Dodał, że mieszkańcy zgłaszają, iż nowe lampy są zbyt ciemne.

Naczelnik Wydziału RPI oznajmił, że dopóki nie zostanie zakończona cała inwestycja modernizacji oświetlenia miejskiego, to sterowanie nią odbywa się na zasadzie podłączenia tylko konkretnie wymienionych lamp, które świecą punktowo (ledowe) w kształcie elipsy. W momencie zakończenia przedsięwzięcia centrala sterowania natężenia światła będzie regulować moc lampy.

Pan Piotr Wójtowicz zwrócił uwagę, że firma dostarczająca niezbędny sprzęt i oprawy ledowe lamp zwróciła się z pismem formalnym, iż ze względu na braki sprzętu dostawa ulegnie opóźnieniu.

Radny dopytał o etap prac zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 roku (Dz. 600 Rozdz. 60016 „Budowa drogi – ul. Iwaszkiewicza i budowa dróg bocznych Westerplatte”) Załącznika Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Naczelnik Wydziału RPI oświadczył, że udzieli odpowiedzi po sprawdzeniu dokumentacji.

Radny Wojciech Czerwiec zwrócił się do Zastępcy Burmistrza i Pani Angeliki Kędzierskiej o załączanie do kolejnych projektów uchwał czytelniejszych map wraz z legendą stanowiących załącznik do danego dokumentu, w tym
przypadku dot. uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz (ul. Krukowska). Mówca zapytał również o wniosek  dot. projektu dofinansowania wyposażenia szkół podstawowych pn. „Dostępna szkoła” złożony do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Naczelnik Wydziału RPI oznajmił, że wniosek został odrzucony.

Przewodnicząca komisji zakończyła dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad.

Ad.7

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.

 

Wersja XML