Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 39 z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 lipca 2021 r.

Protokół Nr 39

z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 13 lipca 2021 roku

Tryb wideokonferencji

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 10:40

Z uwagi na stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 XXXV sesja Rady Miasta Sandomierza odbyła się w formie wideokonferencji.

XXXIX sesja Rady Miasta Sandomierza została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.).

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, który przywitał zaproszonych gości:

 1. Pana Marcina Marca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta Sandomierza;
 3. Pana Rafała Biniędę – Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 16 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radny nieobecny: Kazimiera Bednarska, Jacek Dybus, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Andrzej Lebida, Mariola Stępień. Radni usprawiedliwieni.

W związku z tym stwierdził quorum.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Zamknięcie obrad.

I poprosił wnioskodawcę, Burmistrza Miasta Sandomierza, o ewentualne uwagi co do projektu porządku obrad.

Wnioskodawca uwag nie zgłosił.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radny Robert Kurosz Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o dodatkowe informacje dot. projektu uchwały.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zwiększa się dochody w budżecie z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dot. rekompensaty za opłatę targową oraz w związku z wypłatą zysku za rok obrotowy 2020 z przeznaczeniem części zysku na wypłatę dywidendy dla jednego wspólnika tj. Gminy Sandomierz.

Z kolei zmniejsza się dochody z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dot. ww. rekompensaty. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu”. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy z tytułu promocji miasta poprzez sport podczas rozgrywek krajowych w sezonie 2021/2022 na kwotę 150.000,00 zł i na realizacje ww. zadania w kwocie 75.000,00 zł. 

Radny Andrzej Bolewski złożył wniosek formalny, by rada głosowała oddzielnie nad każdą zmianą w budżecie zaproponowaną w projekcie uchwały.

Zygmunt Hara Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że projekt uchwały jest całościową propozycją Burmistrza Miasta. W związku z tym głosowanie powinno odbyć się nad całością projektu uchwały.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że radni sugerowali, by kontrowersyjne zmiany nie były umieszczane w jednym projekcie uchwały. Dodał, że nie wszyscy radni chcą nad każdą zmianą głosować pozytywnie. Takie tworzenie projektu uchwały ogranicza prawa radnych do swobodnego wyrażana własnej woli. Na koniec zaznaczył, że będzie w tej sprawie posiłkował się opiniami prawnymi i nie wyklucza podjęcia dalszych kroków w tym zakresie.

Radny Robert Kurosz sformułował pytanie: Czy budowa placu zabaw będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Sandomierz?

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że inwestycja będzie realizowana na gruncie miejskim. Dodał, że miasto nie może inwestować nie na swoim gruncie. Przedmiotowa działka jest pod nadzorem MOSiR – u.

Radny Piotr Chojnacki zgodził się z wnioskiem radnego Andrzeja Bolewskiego. Dodał, że radny powinien mieć prawo wyrażenia własnej woli nad każdą zmianą, gdyż nie ze wszystkimi zmianami musi się godzić. Stwierdził, że jest to ograniczenie w pewnym sensie praw radnego. Następnie powiedział, że budowa placu zabawa jest wynikiem rozstrzygniętego budżetu obywatelskiego za 2020 rok. Dodał, że wnioskodawcy projektu byli informowani o tym, że teren ten jest własnością miasta. Następnie radny wyraził nadzieję, że pozostałe inwestycje związane z budżetem obywatelskim za 2020 rok zostaną zrealizowane i że będzie kontynuowana sama idea tego typu budżetu jako przejaw rozwoju idei samorządności.

Radny Robert Kurosz sformułował pytanie: Czy jest przygotowywana koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Baczyńskiego na terenie basenu letniego? Dodał, że planowany plac zabaw nie może kolidować z całością zagospodarowania tego terenu, który wynosi prawie 2 ha. Na koniec zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zostanie poruszony temat realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego za 2020 rok.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że przyjmuje do wiadomości słowa radcy prawnego Zygmunta Hary i czeka na szczegółowe rozstrzygnięcia w tej sprawie. Dodał, że miasto ma opracowany kompleksowy plan zagospodarowania terenu wokół basenu letniego przy ul. Baczyńskiego, w którym przewidziany jest plac zabaw. Powiedział, że dzisiejsza sesja wzbudza kontrowersje ze względu na zaangażowanie dywidendy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej celem dofinasowanie Klubu Sportowego „Wisła Sandomierz”. Podkreślił, że jako radny uważa dofinansowanie klubu za słuszny i potrzebny wydatek, ale środki te nie powinny pochodzić z dywidendy, gdyż środki te powinny pozostać w spółce i być przeznaczone na modernizację sieci ciepłowniczych i kotłowni m.in. kotłowni „Stocznia”. Takie inwestycje przyczynią się do zmniejszenia cen ciepła dla mieszkańców miasta i zwiększą ochronę środowiska lokalnego. W tym miejscu radny przypomniał o zbliżających się środkach unijnych na ten cel w ramach Zielonego Ładu. Dodał, że w obecnej sytuacji należy podjąć działania zmierzające do zmian prawnych w klubie sportowym i zmianie zasad dofinansowania. Powiedział, że przedstawione zmiany w budżecie są konsekwencją przygotowywania budżetu miasta, w którym przewiduje się cięcia w wydatkach. Na koniec zaapelował o podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków życia najstarszym mieszkańcom miasta.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że informacja o możliwości wypłaty dywidendy przez PEC pojawiła się w dniu 28 czerwca 2021 roku. Dodał, że za zgodą rady dywidenda będzie przekazana adresatowi. Podkreślił, że zasadą konstruowania budżetu gminy jest obowiązek zbilansowania dochodów i wydatków. W trakcie roku budżetowego pojawiają się niespodziewane wydatki.

Radny Piotr Chojnacki sformułował pytanie: Czy przekazanie tych środków z dywidendy nie będzie zaskarżone, nie spowoduje kontroli lub naruszenia prawa?  Wyraził nadzieję, że na Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu będzie poruszony temat dotacji dla organizacji i klubów sportowych.

Radny Robert Kurosz powiedział, że jako radny złożył interpelację wraz z projektem uchwały, która zakłada przekazywanie dotacji na podstawie ustawy o sporcie, a nie na podstawie ustawy o pożytku publicznym. Dodał, że na posiedzeniu komisji będzie ten temat poruszany. Kluby sportowe powinny otrzymywać środki budżetowe do końca stycznia danego roku.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza odniosła się do słów Zygmunta Hary Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i odczytała stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w tej sprawie, jak niżej:

“Rada gminy nie może zobowiązać wójta do przygotowywania osobnych projektów uchwał na każdą zmianę w budżecie. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje bowiem wyłącznie wójtowi (…) Tymczasem, zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie wójtowi. Ponadto art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż to wójtowi przysługuje wyłączne prawo do zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy. Rada nie może zatem zobowiązać wójta do przestrzegania ustaleń wynikających z tego rodzaju oświadczenia”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że stanowisko RIO zostanie przekazane drogą elektroniczną wszystkim radnym.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że: „To mieszkańcy tworzą gminę, to mieszkańcy tworzą urząd Burmistrza”. Radni mają działać na rzecz mieszkańców. Dodał, że RIO również może się mylić.

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza wyraziła oburzenie zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta. Dodała, że miasto chciało się wycofać z zakupu nowych autobusów komunikacji miejskiej. Mieszkanka przypomniała, że samorząd zmienia priorytety dot. wydatków w budżecie miasta, co jest złą praktyką.

Więcej głosów i uwag nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXIX/381/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

Ad. 4

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji.

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 j.t.) i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński - inspektor ds. informacji publicznej.

Wersja XML