Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 38 z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 czerwca 2021 r.

Protokół Nr 38

z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 30 czerwca 2021 roku

Ratusz

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 10:05

XXXVIII sesja Rady Miasta Sandomierza została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek grupy radnych Prawa i Sprawiedliwości na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.).

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, który przywitał zaproszonych gości:

 1. Pana Marcina Marca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Pana Janusza Stasiaka – Zastępcę Burmistrza Miasta Sandomierza

Dodał, że z uwagi na porządek obrad przekazuje prowadzenie obrad sesji Wiceprzewodniczącemu rady Panu Jerzemu Żyle. Poprosił również o wyłączenie swojej osoby z głosowania w pkt. 3 projektu porządku obrad.

Jerzy Żyła Wiceprzewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 20 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radny nieobecny: Andrzej Lebida. Radny usprawiedliwiony.

W związku z tym stwierdził quorum.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Jerzy Żyła wiceprzewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.
 5. Zamknięcie obrad.

Jerzy Żyła wiceprzewodniczący rady sformułował pytanie: „Czy wnioskodawcy mają uwagi co do projektu porządku obrad?”.

Radny Krzysztof Szatan w imieniu wszystkich wnioskodawców złożył wniosek o wycofanie pkt. 3 i 4 projektu porządku obrad tj:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.

Wniosek swój uzasadnij m.in. nieobecnością na sesji radnego Andrzeja Lebidy.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że rada nie musi głosować wniosku, gdyż jest to sesja nadzwyczajna na wniosek grupy radnych i wnioskodawcy mają prawo dokonać zmian w porządku obrad.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Wobec powyższego Jerzy Żyła Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji.

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Jerzy Żyła

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

 

Wersja XML