Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 37 z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 23 czerwca 2021 r.

Protokół Nr 37

z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 23 czerwca 2021 roku

Ratusz

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 15:00

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, który przywitał zaproszonych gości:

 1. Pana Marcina Marca - Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Pana Janusza Stasiaka - Zastępcę Burmistrza Miasta Sandomierza;
 3. Panią Anetę Przyłucką – Sekretarz Miasta Sandomierza
 4. Panią Barbarę Grębowiec - Skarbnika Miasta Sandomierza;
 5. Pana Dr Mikołaja Getka-Kenig – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
 6. Pana Rafała Biniędę – Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 7. Pana Wojciecha Dumina – Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu. 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 21 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W związku z tym stwierdził quorum.

Dodał, że dzisiejsza sesja poświęcona jest udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za wykonanie budżetu za 2020 rok.

Następnie oddał głos Marcinowi Marcowi Burmistrzowi Miasta Sandomierza w celu nagrodzenia wyróżniających się uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza wraz z przewodniczącym rady wręczyli nagrody dla najlepszych uczniów mijającego roku szkolnego 2020/2021, jak niżej:

 1. Hanna Tenderowicz – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4, laureatka trzech konkursów przedmiotowych: biologii, matematyki i języka polskiego. Opiekunowie: Małgorzata Koczubiej, Lidia Gołębiowska, ś. p. Barbara Marzec oraz Agata Chuchmała;
 2. Patrycja Grzybała – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego. Opiekun Lidia Gołębiowska;
 3. Kacper Witkowski – ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3, laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii. Opiekun Zofia Gołąbek;
 4. Urszula Słowik – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii. Opiekun Agnieszka Modras;
 5. Aleksandra Piwowar – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego. Opiekun Anna Cież;
 6. Katarzyna Zdrada – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego. Opiekun Katarzyna Gajek;

Następnie Burmistrz Miasta Sandomierza wręczył nagrody uczestnikom I Międzywojewódzkiego Memoriału Adama Poznańskiego w Fitness Akrobatycznym w Przemyślu, jak niżej: Marta Stylska, Kornelia Krakowiak, Emilia Gach, Lena Bodura, Sara Skrok, Maja Wadowiec, Weronika Rutkowska, Lena Wiater. Burmistrz powiedział, że: „Składamy podziękowania za wspaniałą postawę sportową, niecodzienną promocję sandomierskiego sportu na arenie ogólnopolskiej i życzymy wytrwałości w treningach, zdobywania najwyższych miejsc na podium i satysfakcji z osiągniętych wyników”.

Na koniec włodarz miasta wręczył nagrody Lenie Nemčok i Jagodzie Woźniak oraz opiekunom: Katarzynie Dryp-Skrok, Beacie Wiater oraz Grzegorzowi Bielca za wspaniałe osiągnięcie podopiecznych, uczennic sandomierskich szkół, które na Mistrzostwach Fitness Akrobatyczny w Przemyślu oraz w Zblewie osiągnęły niecodzienne sukcesy, dzięki czemu jedna z zawodniczek będzie reprezentowała kadrę narodową w Mistrzostwach Świata i w Mistrzostwach Europy tej Federacji Akrobatycznej w Kłajpedzie na Litwie w dniach od 3 do 5 września 2021 roku.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o przedstawienie krótkiego filmu podsumowującego ostatni rok w Sandomierzu w czasach pandemii.

Film stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok:
 1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok;
 2. Debata;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. I M.W.*) i przekazania jej według właściwości.
 8. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza.
 9.  Przyjęcie harmonogramu dyżurów Radnych Miasta Sandomierza od 6 lipca 2021 roku do 28 grudnia 2021 roku.
 10. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Uwag nie było.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 21;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Debata nad Raportem o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok:

 1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że ze względu na fakt, że raport o stanie gminy bardzo często wiąże się z raportem finansowym wyraził zgodę na przedstawienie raportu o stanie gminy przez Sekretarz Miasta a następnie raportu finansowego przez Skarbnika Miasta. Dodał, że taka konstrukcja pozwoli na merytoryczną debatę dot. funkcjonowania gminy.

Następnie dodał, że do dnia 22 czerwca 2021 roku do Biura Rady Miasta nie wpłynęło żadne zgłoszenie mieszkańca o chęci zabrania głosu w dyskusji na podstawie art. 28aa ust. 6 – 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że: „Po raz trzeci mam przyjemność przedstawić Państwu Raport o Stanie Gminy Sandomierz. Opracowanie niniejszego raportu wynika z jednej strony z przepisów prawa art 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), a z drugiej strony z chęci zaprezentowania Państwu, mieszkańcom Sandomierza, obiektywnych informacji dotyczących sytuacji Naszej gminy. Dane te ukazują zarówno potencjał i rozwój Naszej gminy, jak i zagrożenia oraz problemy, z którymi musimy mierzyć się na co dzień. Przedstawiany Państwu raport ukazuje gminę taką, jaką była w trudnym pandemicznym 2020 roku. Na kartach tego dokumentu znajdziecie Państwo opis działań i inicjatyw, z których możemy być dumni. Wskazane zostały także obszary, które wymagają od zespołu pracowniczego Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek większego zaangażowania. Z niniejszego podsumowania wyłania się obraz gminy o profilu turystycznym, która stara się walczyć o zachowanie swojej funkcji w czasie obostrzeń związanych z pandemią. Gminy z aspiracjami, która przez podejmowanie wielu różnorodnych działań stara się być przyjazna mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcom oraz turystom. Ufam, że informacje zawarte w raporcie o stanie gminy będą dla Nas wszystkich inspiracją do aktywnego włączenia się w życie naszej małej ojczyzny”.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że: „Gmina Sandomierz położona jest w województwie świętokrzyskim, powiat sandomierski i sąsiadujemy z gminami Dwikozy, Wilczyce, Obrazów, Samborzec. Jest to gmina o charakterze miejskim, powierzchnia gminy 28,7 km2, i na koniec 2020 roku zgodnie z danymi, które są w Urzędzie Miejskim w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia liczba ludności to 22.473 osoby. Jeżeli chodzi o porównanie gminy Sandomierz z gminami, które są o podobnym charakterze, mamy dane z Urzędu Statystycznego i porównujemy Sandomierz z gminami Jędrzejów, Busko-Zdrój i Staszów. (…) Sandomierz jest największym miastem, mamy największą liczbę ludności, gęstość zaludnienia drugą od dołu, natomiast największe dochody i wydatki na mieszkańca, wskaźnik przedsiębiorczości również, i ten wskaźnik przedsiębiorczości wyrażono liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10.000 ludności w wieku produkcyjnym. Niestety, saldo migracji w Sandomierzu również jest największe. (…).

W 2020 roku wykonanie budżetu gminy jeżeli chodzi o dochody – 124.653.335,00 zł, to jest 102% planu, dochody bieżące – 117.262.000,00 zł natomiast dochody majątkowe – 7.390.000,00 zł. Jeżeli chodzi o wykonanie wydatków, według stanu na 31 grudnia wyniosło 117.718.393,00 zł, to jest 95% planu, w tym wydatki bieżące – 114.074.746,00 zł i wydatki majątkowe – 3.643.647,00 zł. Jeżeli chodzi o stan finansów gminy, jak Państwo widzicie, dochody własne gminy stanowiły 69.089.000,00 zł i jest to 55% dochodów budżetowych ogółem. W porównaniu z 2019 rokiem dochody własne zmniejszyły się o 887.000,00 zł natomiast zwiększyły się o 3.652,00 zł w stosunku do roku 2018. Wydatki inwestycyjne. Wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 3.643.000,00 zł w stosunku do planu ustalonego na poziomie 4.179.551,00 zł, wydatki te zostały wykonane w 87%, i są to, wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wydatki na zakupy inwestycyjne, dotacje celowe, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Jeżeli chodzi o zrealizowane inwestycje w roku 2020, mamy przykłady: jest to odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic, przebudowa i nadbudowa miejskiej biblioteki, tutaj jest aktualizacja dokumentacji, rewaloryzacja parku miejskiego, modernizacja Placu 3 Maja, modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku MOSiR czy przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 4. (…)

Spośród wielu uchwał Rady Miasta stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Miasta Sandomierza, na lata 2015-2025, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy.

Istotna część zadań burmistrza w 2020 roku związana była właśnie z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym. W roku 2020 gmina realizowała 24 programy i strategie, i było to: 8 z obszaru pomocy społecznej, 3 z obszaru ochrony środowiska, 3 z obszaru ładu przestrzennego, 5 z obszaru ochrony zdrowia, 2 z obszaru gospodarki mieszkaniowej i 3 o charakterze ogólnym.

Programy z obszaru pomocy społecznej:

 1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020;
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok;
 3. Gminny program wspierania rodziny w 2020 roku;
 4. Gminny program wychodzenia z bezdomności;
 5. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 6. prowadzenie mieszkania chronionego w formie mieszkania wspieranego;
 7. Program „Jesteśmy Dla Was”;
 8. Program „Aktywny Senior”.

Obszar ochrony środowiska:

 1. Plan gospodarki niskoemisyjnej;
 2. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2024-2027;
 3. program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sandomierza.

Z obszaru ładu przestrzennego:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy;
 2. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 3. Program opieki nad zabytkami.

Obszar ochrony Zdrowia:

 1. Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko grypie na lata 2019-2022,
 2. Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz na lata 2019-2023

Pozostała działalność profilaktyczna:

 1. Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Sandomierzu na rok 2020;
 2. Program ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Sandomierza na lata 2017-2022.

Z obszaru gospodarki mieszkaniowej:

 1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
 2. plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.

Obszar o charakterze ogólnym:

 1. Strategię rozwoju miasta Sandomierza na lata 2015-2025,
 2. gminny program rewitalizacji;
 3. program współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

(…) W 2020 roku zostało podjętych 135 uchwał, w tym zrealizowano 96, w trakcie realizacji jest 36, uchylone zostały 3 uchwały, i jak widzimy na wykresie, liczba podejmowanych uchwał z roku na rok jest mniejsza. Młodzieżowa Rada Miasta Sandomierza działa na podstawie i w granicach prawa określonych w drodze uchwały Rady Miasta Sandomierza z 17 października 2018 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu. Statutowa liczba członków tejże rady liczy 20 osób, przy czym zgodnie z § 26 ust. 6 statutu tej rady może być zwiększona w trakcie trwania kadencji o 3 mandaty. W 2020 roku z uwagi na okres pandemiczny Młodzieżowa Rada spotykała się jedynie na trzech sesjach plenarnych: w dniu 20 stycznia, 30 czerwca oraz 5 października, łącznie podjęła 7 uchwał, w tym dokonała wyboru rzecznika praw ucznia, zatwierdziła logo Młodzieżowej Rady oraz dokonała wyboru nowego Prezydium Rady.

Działalność Urzędu Stanu Cywilnego. Chciałam Państwu pokazać, że jeżeli chodzi o zawieranie małżeństw w 2020 roku było to 167 aktów z podziałem na zawierane w Sandomierzu, poza Sandomierzem i poza granicami naszego kraju, i, jak Państwo widzicie, sporządzone akty małżeństwa na przestrzeni lat, również jest tendencja spadkowa. Jeżeli chodzi o sporządzone akty urodzenia, to w 2020 roku mieliśmy wzrost - mamy 560 dzieci, które zostały urodzone, natomiast zgonów jest również niestety więcej, i było to w porównaniu z rokiem 2019 o prawie 100 zgonów więcej.

Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym dla 5 przedszkoli samorządowych: nr 1, 3, 5, 6 i 7, czterech szkół podstawowych: 1, 2, 3 i 4. Na terenie Sandomierza działają również placówki niepubliczne, które są dotowane przez gminę i wpisane do ewidencji prowadzonej przez gminę i jest to: Niepubliczne Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia”, Przedszkole „Różowy Słoń”, „Dolina Smerfów”, która była zlikwidowana w sierpniu 2020 roku, Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”, Akademia Małych Odkrywców, Przedszkole Specjalne „Caritas” oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej. Jeżeli chodzi o finanse to też tylko chciałam Państwu pokazać, w 2020 roku był trochę spadek jeżeli chodzi o wydatki, ale to było związane właśnie z tym, że jest to rok pandemiczny i szereg zajęć nie było prowadzonych. Na oświatę wydajemy w 2020 roku 33.871.133,00 zł, z czego subwencji mamy 17.519.000,00 zł natomiast środki własne to jest 16.051.000,00 zł. Z placówek oświatowych na terenie Sandomierza działa również świetlica środowiskowa i Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”. Chciałam tylko tutaj pokazać, że te placówki funkcjonują i one corocznie miały coraz więcej uczestników, natomiast w roku 2020 z uwagi na ograniczenia i niemożność prowadzenia zajęć tych uczestników było mniej, niemniej szereg zajęć zostało przeniesionych do Internetu i pracownicy w ten też sposób wspomagali swoich podopiecznych, pomagali im odrabiać lekcje, tak że te dzieci, które uczestniczą do tych placówek nie zostały bez pomocy i to wsparcie na bieżąco było.

W 2020 zebraliśmy mniej odpadów niż w 2019, natomiast największą frakcją nadal są odpady zmieszane i stanowią 66%. Jeżeli chodzi o papier, tworzywo i szkło jest 14%, odpady biodegradowalne - 1%, budowlane - 9% i pozostałe odpady - 10%. Wydatki na ochronę zwierząt na terenie miasta Sandomierza w 2020 roku wzrosły o ponad 10.000,00 zł, natomiast dotacja na schronisko utrzymywana jest od 2018 roku na tym samym poziomie, i poniżej na slajdzie macie Państwo porównanie jak inne gminy w jakich wysokościach dotują i wydatkują swoje środki na ochronę zwierząt.

Działalność promocyjno - kulturalna w roku 2020 była mocno ograniczona, zresztą widzicie Państwo na slajdzie - tych wydarzeń, i patriotycznych, i promocyjnych, kulturalnych czy współpracy międzynarodowej było mniej niż w roku 2019, natomiast szereg zadań po poluzowaniu obostrzeń udało się zrealizować. I była to między innymi reinauguracja zabytkowych dzwonów, w tym najstarszego dzwonu w Polsce, Piotra w dzwonnicy kościoła św. Jakuba, otwarcie wystawy w 450 rocznicę zgody sandomierskiej czy realizacja Festiwalu Sandomierz Fashion Street - pierwsze uliczne modowe wydarzenie w regionie, które łączyło współpracę samorządu z czwórporozumienia wokół wspólnej idei mody regionalizmu opowieści o wybitnych kobietach z regionu. Z uwagi na okres pandemiczny szereg zadań, które miały być realizowane, w rzeczywistości zostało przeniesionych do Internetu i ogromną popularnością cieszyły się obserwacje naszych stron na Facebooku i na Instagramie - jak Państwo widzicie, w porównaniu z 2019 rokiem jest to prawie dwukrotny wzrost. Jeżeli chodzi o działalność turystyczną na podstawie obiektów administrowanych przez miasto w latach 2018, 2019, 2020, widzimy, że w 2020 roku mamy ogromny spadek jeżeli chodzi o odwiedzających nas turystów, i z boku przedstawiliśmy Państwu liczbę turystów w innych atrakcjach w regionie.

W ramach działalności statutowej MOSiR w Sandomierzu corocznie opracowuje kalendarz imprez, na rok 2020 kalendarz również był opracowany - przewidywał dwadzieścia dziewięć wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym, natomiast w związku z wystąpieniem pandemii COVID działalność placówki została istotnie ograniczona, występowały czasowe przestoje wszystkich obiektów sportowych ze względu na obowiązujące zakazy i obostrzenia. Pracownicy nieczynnych obiektów byli zaangażowani w realizację innych czynności, na przykład prac porządkowych na terenie miasta bądź przebywali na tak zwanym „postojowym”. Realizacja wydarzeń z kalendarza została zrealizowana na poziomie 45%, przeprowadzono łącznie trzynaście przedsięwzięć. Jeżeli chodzi o wydatki, zostały zrealizowane w 84% planu, natomiast dochody w 70%, i na następnym slajdzie mamy pokazane realizacje wydatków i dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Sandomierskie Centrum Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, mających miejsce na terenie Gminy Sandomierz. Najważniejsze imprezy to jest powitanie Nowego Roku, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień Świętego Patryka, Noc Muzeów, Festiwal Filmów i Spotkań Niezwykłych, Dni Sandomierza, „Cuda Wianki Dookoła Wody” Festiwal, Jarmark Jagielloński, Sandomierskie Wieczory Organowe, Festiwal „Muzyka w Sandomierzu”, „Witamina Jazz” i „Rockowe Mikołajki”. Obok widzą Państwo, jak poszczególne wydarzenia na przestrzeni trzech kolejnych lat i ten rok 2020, w którym jest duży spadek realizacji wszystkich wydarzeń. Jeżeli chodzi o finanse to widzimy, że w 2020 roku koszty spadły o 1.000.000,00 zł, natomiast przychody spadły o ponad 1.500.000,00 zł. Wydarzenia, które w całości udało się przenieść w formę online w 2020 i liczba uczestników, którzy obserwowali, uczestniczyli w tych wydarzeniach myślę, że jest dosyć imponująca - łącznie we wszystkich wydarzeniach wzięło udział 127.357 osób. I przykładowe wydarzenia, które zostały zrealizowane przez Sandomierskie Centrum Kultury w formie stacjonarnej. Przykłady: koncert z okazji stulecia bitwy warszawskiej, Jarmark Jagielloński czy „The Road to Glory” - musicalowe show z muzyką na żywo.

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Jeżeli chodzi o frekwencję w 2020 roku była ona o 20.000 prawie niższa osób niż w roku 2019, natomiast wyższa niż w 2018 i myślę, że to pomimo roku pandemicznego również jest pocieszające. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zrealizowało, organizowało i współorganizowało szereg imprez, spotkań, wydarzeń. I tak: wydarzenia muzealne to były dwadzieścia trzy zrealizowane, widzicie Państwo, tutaj wszystkie są wymienione, ja nie będę ich wszystkich, żeby skrócić, nie będę wszystkich ich wymieniać, natomiast myślę, że wartym podkreślenia jest debata historyczna online „Rezydencje Królewskie. Oficjalne i Letnie”, i to jest Darmowy Listopad. Pierwszy raz braliśmy udział w tym wydarzeniu i cieszył się ogromną popularnością. Następne imprezy współorganizowane przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, było ich osiemnaście, i tutaj był konkurs mechatronika, kosmetologia, koncert chórów prawosławnych, „Moc Kobiecości” - druga odsłona. Następne były wydarzenia: działalność edukacyjna, i tutaj mieliśmy jeden konkurs plastyczny, lekcji dwadzieścia osiem i warsztatów, które były przeprowadzone również dwadzieścia osiem, i z przykładowych wydarzeń, które zostały zrealizowane przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, było to otwarcie Wystawy „Szachy Sandomierskie”, „Wolne Śpiewanie”, 76 rocznica Powstania Warszawskiego i akcji „Burza” czy Jesienna Noc Muzeów.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, widzimy, działa ona w trzech lokalizacjach: przy ulicy Parkowej, gdzie mamy wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnię i dział zbiorów audiowizualnych oraz dział zbiorów specjalnych, przy ulicy Armii Krajowej Filia Nr 1 i przy ulicy Portowej Filia Nr 2. Jeżeli chodzi o pracę do 8 marca odbywała się ona w systemie dwuzmianowym, natomiast po ogłoszeniu obostrzeń od 8 marca praca była jednozmianowa, w soboty było nieczynne, natomiast od września zostały zamknięte działy zbiorów specjalnych i zbiorów audiowizualnych z powodu remontu i przebudowy budynku, i te działy zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej Nr 4, natomiast jeżeli chodzi o czytelnię czy oddział dla dzieci i wypożyczalnię zostały przeniesione do lokalu Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej 1. Biblioteka wznowiła działalność od 18 stycznia 2021, odbywa się również jednozmianowo praca, natomiast obok widzimy, jakie wydarzenia zostały przez bibliotekę zrealizowane i liczbę uczestników - w sumie było to 124 wydarzenia z udziałem 2.212 osób”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że 2020 rok był bardzo trudnym rokiem ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. Dodał, że samorząd został postawiony przed koniecznością stosowania się do regulacji, z jakimi nie miał do czynienia wcześniej. Wszystkie wprowadzone obostrzenia miały bezpośredni wpływ na finanse publiczne, na dochody i wydatki. Te pierwsze zmalały a te drugie wzrosły. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych były niższe niż w roku 2019 o 846.489,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości również były niższe niż w roku 2019, o kwotę 553.948,00 zł. Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy czy sprzedaży mienia były niższe niż w roku 2019 o kwotę 310.534,00 zł. W sumie do budżetu gminy nie wpłynęło około 3.000.000,00 zł. Burmistrz Miasta powiedział, że zwiększyły się wydatki w kwestii związanej z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Dodał, że mniejsze dochody oznaczają niestety rezygnację z wielu zadań oraz inwestycji, które były planowane do realizacji w 2020 roku, szczególnie te, na które gmina otrzymała unijne dofinansowanie, takie jak rewitalizacja Miasta Sandomierza, dziedzictwa kulturalnego i rozwoju czy modernizacja oświetlenia ulicznego. Inwestycje te są realizowane dopiero w 2021 roku.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że:

„Jesteśmy przed debatą. Tak jak pan burmistrz powiedział, pan przewodniczący, jeżeli mówimy o gminie, o stanie gminy, to nierozłącznie związane z raportem, ze stanem gminy są jej finanse, bowiem głównym i nierozerwalnym jej elementem jest budżet, jest to roczny plan dochodów i wydatków, na tej podstawie realizowana jest gospodarka finansowa gminy. Bardzo popularna amerykańska doradczyni finansowa Suze Orman, mówi: „Skoro pracujesz na swoje pieniądze co najmniej czterdzieści godzin tygodniowo to skrajną nieodpowiedzialnością jest niepoświęcanie im uwagi”. Myślę, że ta uwaga finansom na ostatnich komisjach, dwóch Komisjach Rewizyjnych jak i Komisji Budżetowej, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, odpowiadałam na Państwa pytania, tak wykonanie budżetu, sprawozdanie z wykonania budżetu, jak i sprawozdania finansowe, jak też informacja o stanie mienia komunalnego, teraz spróbuję w wielkim skrócie przedstawić Państwu to, co już pani sekretarz powiedziała i pan burmistrz, postaram się to, co było powiedziane pominąć. Budżet został uchwalony 23 stycznia 2020 roku, był to budżet deficytowy. Mieliśmy zaplanowane wydatki w wysokości 136.000.000,00 zł, natomiast dochody w wysokości 131.000.000,00 zł w związku z tym widzą Państwo, że są to i mamy do czynienia z deficytem w wysokości prawie 5.000.000,00 zł. Ten deficyt planowaliśmy pokryć z wolnych środków w wysokości 1.370.000,00 zł jak również z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000,00 zł. Mieliśmy również do spłaty obligacje w wysokości 4.000.000,00 z, na to również zaplanowaliśmy przychody w tej wysokości z tytułu emisji obligacji. W trakcie roku, tak jak wiemy wszyscy, jak tu już było powiedziane przez pana burmistrza czy pokazane w filmie, sytuacja się diametralnie zmieniła. Ograniczyliśmy przede wszystkim realizację najważniejszych zadań inwestycyjnych, ale i nie tylko inwestycyjnych, wydatków bieżących. Realizując ten budżet po zmianach dokonanych w trakcie roku widzimy, że dochody zostały wykonane w 124.653.000,00 zł wydatki w wysokości 117.718.000,00 zł. Mamy nadwyżkę w wysokości 6.934.000,00 zł. Na tę kwotę składa się przede wszystkim refundacja kosztów z rewitalizacji w wysokości 3.000.000,00 zł, refundacja ostatniej faktury jeżeli chodzi o budowę Przedszkola Nr 6 przy ul. Króla 3, jak również pamiętają Państwo, otrzymaliśmy z Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 2.670.000,00 zł, te środki weszły do budżetu jako dochody, natomiast w tym roku wprowadziliśmy je jako wkład własny do trzech inwestycji: Parku Miejskiego, nadbudowy Biblioteki Publicznej, jak również monitoringu. Dług na koniec roku wynosił 36.250.000,00 zł - pamiętają Państwo, że mieliśmy emitować 7.500.000,00 zł obligacji. W trakcie roku, ponieważ nie realizowaliśmy inwestycji, zmienialiśmy uchwały dotyczące emisji obligacji, na koniec zawarliśmy umowę co prawda z bankiem, ale wszystkie należne w tym roku rozchody pokryliśmy z własnych dochodów. Teraz przejdziemy do kolejnego slajdu, gdzie widzą Państwo poszczególne dochody, i tak jak powiedziałam, 124.000.000,00 zł dochodów, w ubiegłym roku 118.000.000,00 zł różnica 6.500.000,00 zł więcej, mimo iż te straty były w wysokości około 3.000.000,00 zł to te dochody, o których Państwu powiedziałem wcześniej, czyli refundacja kosztów związanych z rewitalizacją, refundacja kosztów związanych z budową przedszkola, jak również Fundusz Inwestycji Lokalnych dało nam tę różnicę w dochodach, dodatkowo jeszcze, co zobaczą Państwo na kolejnym slajdzie, również dochody jeżeli chodzi o OPS, o dotacje, były wyższe o 4.700.000,00 zł. Jeżeli chodzi o dochody własne były one niższe o 887.000,00 zł niż w roku 2019. Jeżeli chodzi o podatki, podatki mamy na poziomie 54.000.000,00 zł, wszystkie podatki z działu 756, ale widzą Państwo, że jest tutaj różnica, mamy mniej dochodów o 1.400.000,00 zł. Pomoc społeczna, tak jak powiedziałam wcześniej, otrzymaliśmy dochody wyższe o 4.700.000,00 zł, oświata i wychowanie - wydatki 19.482.000,00 zł i one są niższe od roku 2019 o 937.000,00 zł. Jednym z powodów jest mniejsza subwencja o 550.000,00 zł. Gospodarka mieszkaniowa, dział 700, kwota wyższa od roku 2019 o 2.000.855,00 zł - w tym dziale mamy refundację kosztów rewitalizacji, w związku z tym te dochody są wyższe. Gospodarka komunalna – 6.647.000,00 zł wyższe dochody od roku 2019, jest to spowodowane tylko tym, że wzrosły nam wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi. Wpływy te były wyższe niż w roku 2019 o 1.200.000,00 zł. I jeżeli chodzi o kulturę fizyczną dochody zmniejszyły się głównie przez pandemię o 246.000,00 zł. Przechodząc do podatków lokalnych: mamy wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 16.912.000,00 zł, podatek od środków transportowych – 1.317.000,00 zł, opłata targowa minimalnie wyższa niż w roku 2019, i jest to kwota 5.614.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych, który jest pobierany w całości przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek gminy – 933.967,00 zł. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i cele bieżące są to wszystkie dotacje - dotacje na szkoły, dotacje na OPS, jak również refundacje tych wszystkich kosztów, o których już powiedziałam, kosztów związanych z inwestycjami w ramach rewitalizacji - kwota 40.274.000,00 zł. Podatek PIT i CIT praktycznie wykonany w 100%, 26.493.000,00 zł tylko za sprawą podatku CIT-u, ponieważ podatek PIT był troszkę niższy aniżeli przewidywany. W latach ubiegłych zazwyczaj były to kwoty wyższe, w 2018 roku kwota podatku PIT była wyższa od zaplanowanej kwoty przez ministerstwo o 1.280.000,00 zł natomiast w stosunku do roku 2019 była to kwota 300.000,00 zł wyższa aniżeli zaplanowane, i Fundusz Inwestycji Lokalnych, o których mówiłam już wcześniej – 2.607.000,00 zł. (…) Pozostałe opłaty – 14.446.000,00 zł są to głównie czynsze za mieszkania komunalne i użytkowe, 3.085.000,00 zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wszystkie opłaty geodezyjne 950.000,00 zł, sprzedaż majątku – 653.000,00 zł. Sprzedaliśmy 15 działek: 1 - przy ulicy Jaśminowej, 8 – przy ul. Krukowskiej, 4 – przy ul. Piaski, 2 – przy ul. Baczyńskiego i garaż przy ulicy Słowackiego. Zajęcie pasa drogowego, w tym parkingi – 1.178.000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.139.000,00 zł, dochody z wykupu miejsc na cmentarzu komunalnym – 64.900,00 zł i opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 626.000,00 zł. Jeżeli chodzi o dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną, świadczenia alimentacyjne i rodzinne – 8.800.000,00 zł, świadczenia wychowawcze 500+ - 19.200.000,00 zł i tutaj był głównie ten wzrost 4.700.000,00 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 181.000,00 zł,  „Dobry Start 300+” – 674.000,00 zł, zasiłki celowe – 929.000,00 zł, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale również nie tylko nasz ŚDS, ale również świadczenia dla tych osób w miejsca zamieszkania – 657.000,00 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 72.475,00 zł.

Przechodzimy teraz do wydatków. Wydatki niższe niż w roku ubiegłym o 8.187.000,00 zł głównie za sprawą nie tylko oszczędności, bo jakieś minimalne oszczędności były, natomiast głównie przez to, że najważniejsze inwestycje, przełożone zostały na ten rok, nie zostały zrealizowane. Jak widzą Państwo, wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca to kwota 5.238,00 zł. Przechodząc do wydatków w poszczególnych działach, jeżeli chodzi o oświatę – 33.643.000,00 zł, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, ośrodki wsparcia, domy pomocy, wszelkiego rodzaju pomoc społeczną - kwota 37.737.000,00 zł. Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, dział 700 i 900 – 17.358.000,00 zł. Funkcjonowanie administracji Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, CUW-u, jak również realizacja zadań zleconych i promocja to kwota 13.647.000,00 zł. Transport i łączność, w tym komunikacja miejska, remonty dróg, modernizacja - kwota 3.743.000,00 zł. Na sport, jak również na wsparcie stowarzyszeń sportowych wydaliśmy w roku 2020 6.802.000,00 zł. Kultura, przede wszystkim dotacje dla naszych jednostek kultury – 3.337.000,00 zł, pozostałe wydatki - 413 i obsługa długu niższa niż w roku 2019 o 300.000,00 zł. Jeżeli chodzi o dotacje udzielone w 2020 roku jest to 6% budżetu, kwota 7.141.000,00 zł w tej kwocie również oprócz dotacji tych wymienionych poniżej są dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych, i tak dla organizacji pożytku publicznego przekazaliśmy kwotę 1.145.000,00 zł. Działania na rzecz osób chorych, starszych, w podeszłym wieku – 25.000,00 zł, przeciwdziałania patologiom społecznym – 34.000,00 zł, działalność na rzecz popularyzacji nauki i wiedzy historycznej, przede wszystkim stowarzyszenie pana Karola Burego – 55.000,00 zł, pomoc dla starostwa, to jest 40.000,00 zł, na remont sali gimnastycznej przy II Liceum, jak również 20.000,00 zł dotacja dla Biuro Wystaw Artystycznych. Pomoc dla szpitala – 30.000,00 zł kupowaliśmy sprzęt diagnostyczny do przeprowadzenia badań na obecność COVID-u, dotacje na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych i wymianę starych źródeł ciepła na nowe, energooszczędne - prawie 40.000,00 zł i wspieranie i upowszechnianie sportu – 889.000,00 zł.

Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne jest to tylko 4% budżetu na łączną kwotę 4.203.000,00 zł w tym rewitalizacja kamienic – 1.438.000,00 zł, na budowę monitoringu w ubiegłym roku 32.000,00 zł wydaliśmy, zakończyliśmy modernizację placu 3 Maja – 153.000,00 zł, budowa oświetlenia przy ulicy Partyzantów, dokumentacja – 9.348,00 zł teraz w tym roku jest to zadanie realizowane. Również park, jak Państwo wiedzą, kończymy rewaloryzację parku, w ubiegłym roku 394.000,00 zł wydaliśmy na budowę parku, jak również budowaliśmy chodniki i utwardzaliśmy ulicę Pallotyńską do ulicy Krukowskiej - ponad 50.000,00 zł. Jeżeli chodzi o kolejne inwestycje to przebudowa instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 4 – 191.000,00 zł, budowa altany śmietnikowej przy ulicy Żydowskiej, wymiana pokrycia, wymiana altany śmietnikowej - około 40.000,00 zł, wymiana pokrycia dachowego przy budynku MOSiR-u – 56.000,00 zł, oświetlenie, ulica Kochanowskiego boczna – 33.500,00 zł, zakup parkomatu przy spichlerzu – 30.000,00 zł, budowa cmentarza przy ulicy Zamiejskiej, jest to kwota projektu – 38.900,00 zł, przebudowa placu targowego przy ulicy Przemysłowej, tam zmieniamy dokumentację, ta dokumentacja posłuży nam w przyszłym roku i w 2023 do realizacji tego zadania - bardzo duże zadanie, kosztujące nas prawie 16.000.000,00 zł w związku z tym to zadanie zmieści się w budżecie przyszłorocznym. Wykonywaliśmy również sieć światłowodową między budynkami urzędu na kwotę 26.000,00 zł i budowaliśmy przyłącze kanalizacji deszczowej przy kamienicy Oleśnickich - prawie 19.000,00 zł.

Jeżeli chodzi o drogi i oświetlenia, na transport nasz miejski, dopłatę do transportu wydaliśmy kwotę 2.321.000,00 zł, remont dróg asfaltowych około 70.000,00 zł chociaż w 2019 była to kwota 150.000,00 zł. Podobną kwotę do roku 2019 wydaliśmy na remonty dróg tłuczniowych. Oświetlenie ulic – 940.000,00 zł mimo oszczędności, jakie zostały wprowadzone, wydaliśmy kwotę wyższą od roku ubiegłego o 100.000,00 zł. Naprawa i konserwacja oświetlenia – 421.000,00 zł, remonty cząstkowe dróg i chodników – 129.900,00 zł, oznakowanie pionowe – 30.000,00 zł choć w ubiegłym roku, analogicznym roku wydaliśmy ponad 100.000,00 zł. Remont dróg gminnych – 908.000,00 zł, dokumentacja na ulicę Polną, II Pułku Legionów, remont ulicy Chwałeckiej i Mokoszyńskiej, zadanie dofinansowane przez Urząd Wojewódzki, odwodnienie ulicy Polnej i Brzozowskiego i utwardzenie ulicy Klonowej, natomiast na sprzątanie przystanków i remontowanie ich wydaliśmy w ubiegłym roku kwotę 67.000 zł.

Jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową wydaliśmy kwotę prawie 2.300.000,00 zł (…) Już wcześniej mówiłam o remoncie elewacji – 1.438.000,00 zł, wydatki na przegląd budynków, wycenę nieruchomości, kwota 374.000,00 zł. Zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych – 138.000,00 zł. Oczyszczanie miasta i ochrona środowiska: w 2020 roku wydaliśmy na to zadanie 6.480.000,00 zł jest to kwota wyższa od kwoty, którą wydaliśmy w 2019 roku o 1.500.000 zł - wtedy była to kwota 5.058.000,00 zł. Oczyszczanie miasta – 748.000,00 zł ale do tego trzeba dodać też wydatki na grupę robót publicznych, jest to kwota 805.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki PGKiM – 500.000,00 zł, utrzymanie toalet – 84.900,00 zł,  przyłącza kanalizacyjne, o których już mówiłam - około 40.000,00 zł i zimowe utrzymanie dróg – 170.900,00 zł w analogicznym roku ubiegłym wydaliśmy prawie 100% więcej 382.000,00 zł jeżeli chodzi o to zadanie. Widzą Państwo na tym slajdzie, jak zmieniają się opłaty, od 2018 roku wzrastają one, jeżeli chodzi o odbieranie i unieszkodliwianie odpadów, o 1.500.000,00 zł corocznie, w tym roku wydaliśmy na ten cel 6.480.000,00 zł. Jeżeli chodzi o zieleń i schroniska dla zwierząt - na zieleń wydaliśmy w tym roku 145.000,00 zł w ubiegłym roku była to kwota 350.000,00 zł głównie tu na zieleni w tym 2020 roku oszczędzaliśmy. (…) Opieka nad zwierzętami – 187.000,00 zł dotacja jak w latach ubiegłych – 135.000,00 zł, natomiast usługi weterynaryjne – 42.000,00 zł wzrost prawie o 14.000,00 zł. Kultura: łącznie 3.337.000,00 zł dotacje dla SCK-u, dla Biblioteki Miejskiej, dotacja dla muzeum i dotacja dla BWA. Również dotację przekazaliśmy na remont zabytkowych nagrobków na cmentarzu katedralnym – 17.800,00 zł, montaż trzech zabytkowych dzwonów przy Kościele św. Jakuba – 20.500,00 zł i organizacja naszych świąt i jubileuszy, rocznic – 51.000,00 zł.

Jeżeli chodzi o szkoły – 33.871.000,00 zł i tak: utrzymanie szkół – 17.600.000,00 zł, wydatki na przedszkola – 9.800.000,00 zł mamy dwa żłobki publiczne, łącznie 892.000,00 zł, stołówki kosztowały nas 1.151.000,00 zł, świetlice szkolne – 1.176.000,00 zł, kształcenie specjalne – 2.782.000,00 zł, dokształcanie nauczycieli – 97.657,00 zł, i dotacje, które przekazaliśmy do niepublicznych żłobków – 28.350,00 zł. Widzą Państwo na kolejnym slajdzie dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty, to kwota 2.500.000,00 zł, bo oprócz tych wydatków, które realizuje CUW są też wydatki, które realizuje gmina, i to są właśnie te dotacje przekazywane z budżetu gminy, nie z budżetu jednostek. Oprócz tego jeszcze jest dowóz dzieci, wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli na terenach innych gmin, to kwota 237.000,00 zł a z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do naszych przedszkoli samorządowych i niepublicznych to kwota 801.000,00 zł. Kolejny slajd przedstawia skutki podwyżek w przeciągu trzech lat - w tym roku jest to tylko 390.000,00 zł, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń - 6%. (…)

Wydatki gminy na oświatę 33.871.000,00 zł dopłacamy 16.051.000,00 zł  wpływ do gminy z subwencji, dotacji i innych dochodów, w tym środki unijne na realizację zadań różnego rodzaju – 17.519.000,00 zł. Widzą Państwo, że różnica z budżetu do szkół jest 5.956.000,00 zł natomiast do przedszkoli 7.457.000,00 zł. Jeżeli chodzi o zestawienie, na kolejnym slajdzie mają Państwo zestawienie poszczególnych przeszkoli - liczbę dzieci, liczbę etatów, nauczycieli i obsługi na łączną kwotę wydatków 8.779.000,00 zł, (…) łącznie na jednego ucznia koszt wynosi średnio 10.990,00 zł. I to samo na kolejnym slajdzie jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, również przedstawiona jest liczba dzieci - 1 555 uczniów, liczba dzieci niepełnosprawnych - 56, liczba nauczycieli, etatów - 197 i pomoc - 63 na łączną kwotę w kolumnie czwartej 21.443.000,00 zł. Tu mają Państwo wymienioną w kolumnie piątej subwencję ogólną, subwencję na dzieci niepełnosprawne i pozostałe dochody, łącznie jest to kwota ponad 13.000.000,00 zł. Jeżeli chodzi o różnicę między wydatkami a subwencją i dotacją jest to kwota 7.978.000,00 zł. Średni koszt na jednego ucznia wydatki to kwota 5.130,00 zł, oczywiście będzie to mniejszy koszt tam, gdzie dzieci niepełnosprawnych jest więcej, czyli w Szkole Podstawowej Nr 1, natomiast w pozostałych szkołach będzie to wyższy koszt. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną – 37.737.000,00 zł i tak w skrócie, jeżeli chodzi o 500+ - 19.000.000,00 zł, świadczenia alimentacyjne i rodzinne – 8.000.000,00 zł, koszt posiłków dla 128 osób – 230.000,00 zł, wypłaty świadczeń 300+ - 652.000,00 zł i koszt utrzymania miejsc w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej – 652.000,00 zł całość jest refundowana przez Urząd Wojewódzki. Dofinansowanie pobytu dla 41 osób w Domu Pomocy Społecznej – 768.000,00 zł i w punkcie interwencji kryzysowej udzielono 153 porady.

Na kolejnym slajdzie widzą Państwo dochody, jakie otrzymaliśmy: dotacje – 32.000.000,00 zł a 37.000.000,00 zł to wydatki, 5.552.000,00 zł dołożyliśmy z budżetu gminy do zadań własnych i zleconych realizowanych przez OPS. Jeżeli chodzi o łączne wydatki na sport to utrzymanie bulwaru, kompleks rekreacyjny przy Portowej – 466.000,00 zł, utrzymanie hali sportowo-widowiskowej – 337.000,00 zł, ciągi pieszo-rowerowe przy Podwalu – 129.000,00 zł, utrzymanie krytej pływalni – 2.587.000,00 zł i 1.685.000,00 zł na kompleks sportowy, miejski stadion, Park Piszczele i kompleks rekreacyjny przy Żółkiewskiego. Łącznie mamy 6.800.000,00 zł wydatków na te obiekty, natomiast dochodów, jak Państwo pamiętają, tylko 800.000,00 zł w tym roku, w 2020. Jeżeli chodzi o promocję: wydatki na promocję również były niższe niż w roku poprzednim, w 2020 – 197.000,00 zł natomiast rok wcześniej wydaliśmy kwotę prawie 300.000,00 zł. I tak: w podziale na poszczególne pozycje 30.000,00 zł - promocje poprzez sport, 14.000,00 zł - składki dla lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, opracowanie strategii marki Sandomierz prawie 52.000,00 zł, promocja poprzez serial „Ojciec Mateusz” – 30.000,00 zł, wykonanie kalendarzy – 9.600,00 zł i promocja w mediach, czasopismach, jak również obsługa wydarzeń promocyjnych – 64.556,00 zł. Już przechodzimy do ostatnich slajdów. Jeżeli chodzi o zadłużenie miasta, widzą Państwo trzy lata ostatnie: 2017, 2018 i 2019 i inwestycje, na które zaciągaliśmy zobowiązania, łącznie 13.500.000,00 zł w tym roku nie emitowaliśmy obligacji, mimo że zaplanowaliśmy już w końcowej wersji 2.000.000,00 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca nasz dług wynosi 1.613,00 zł. I na ostatnim slajdzie mają Państwo porównanie do tych miast, które mieliśmy w raporcie wymienione: zadłużenie Sandomierza – 36.250.000,00 zł, Jędrzejowa – 45.550.000,00 zł, Staszowa – 40.850.000,00 zł i Buska – Zdrój praktycznie minimalne, jest to najbogatsza gmina w tym rejonie – 1.600.000,00 zł.

Problem pieniędzy towarzyszy nam przez całe życie, wywierając na nasze życie tak silny wpływ i stały wpływ, że nie sposób nie mówić o pieniądzu, o tym, jaki wpływ mają dochody na wydatki”.

b). Debata;

Radny Robert Kurosz poprosił o przedstawienie kosztów utrzymania szkół podstawowych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że Szkoła Podstawowa Nr 1 to kwota 3.400,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 to kwota 4.789,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 to kwota 6.590,00 zł i Szkoła Podstawowa Nr 4 to kwota 5.722,00 zł.

Radny Robert Kurosz poprosił o wyjaśnienia tych kosztów, gdyż na ostatnim posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu koszty utrzymania 1 dziecka w Szkole Podstawowej Nr 2 wynosiły 5.600,00 zł a w dniu dzisiejszym 4.789,00 zł. Ponadto poprosił o przyczyny wysokich kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 3 w kontekście debaty na temat nowej lokalizacji dla sandomierskiej uczelni. Powiedział, że szkoła ta mieści się w dwóch budynkach co jest kosztowne.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w raporcie o stanie gminy na stronie 97 jest napisane, że Szkoła Podstawowa Nr 4 dysponuje 47 salami dydaktycznymi. Dodał, że uczniowie w szkole są podzieleni na 31 klas. W związku z tym poprosił o informacje dot. powstałej różnicy 16 sal w kontekście znalezienia kilku sal na potrzeby uczelni w Sandomierzu.

Tamara Socha Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu powiedziała, że koszt na jednego ucznia w poszczególnych szkołach uzależniony jest przede wszystkim od liczby uczniów, od wydatków, które ponoszone są w danej szkole i od liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do danej placówki. Dodała, że w tych placówkach, w których jest dużo dzieci niepełnosprawnych, na które gmina otrzymuje wysoką subwencję, koszty rozkładają się i są zdecydowanie niższe niż w szkołach, w których tych dzieci jest zdecydowanie mniej. Największa subwencja przychodzi na dzieci niepełnosprawne ze schorzeniem autysta, Zespół Aspergera i jest to kwota ponad 4.500,00 zł miesięcznie.

Następnie stwierdziła, że nie ma informacji, co do rzekomo negatywnych zjawisk w Szkole Podstawowej Nr 3. Dodała, że szkoła zajmuje dwa budynki dydaktyczne, co generuje większe koszty utrzymania placówki. Liczba dzieci w klasach jest uzależniona od liczby dzieci w wieku szkolnym w prawobrzeżnej części miasta.

W kwestii ilości sal dydaktycznych a oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 4 powiedziała, że do ilości sal wlicza się również sale gimnastyczne i sale specjalistyczne.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że jego pytania nawiązują do poszukiwania sal dydaktycznych dla Filii UJK. 

Tamara Socha Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu powiedziała, że do ilości sal dydaktycznych wliczane są również sale zajęte przez dwie biblioteki szkole, przez gabinet sensoryczny, przez dwa oddziały Montessori.

Radny Robert Kurosz powiedział, że na posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w marcu 2021 roku przedstawiono koszty utrzymania dzieci w poszczególnych szkołach podstawowych. Z przedstawionych informacji wynikało, że w SP Nr 2 koszt utrzymania ucznia wynosi 5.600,00 zł miesięcznie. W dniu dzisiejszym koszty te wynoszą 4.700,00 zł. Różnica wynosi 900,00 zł. Dodał, że na najbliższym posiedzeniu komisji będzie chciał szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie. Na koniec dodał, że jako radny oczekuje, że samorząd udostępni sale dydaktyczne na potrzeby sandomierskiej uczelni.

Tamara Socha Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu powiedziała, że nie ma możliwości udostępnienia sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 na potrzeby uczelni. Dodała, że na ostatnim posiedzeniu komisji argumenty przeciw prezentował dyrektor szkoły Grzegorz Socha. Dodała, że aktualnie w placówce jest 15 oddziałów a w najbliższej perspektywie będzie ich 17, co spowodowałoby dwuzmianowość. Ponadto koszty dostosowania budynku na potrzeby uczelni wyższej byłyby ogromne.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że jako burmistrzowi bardzo zależy na funkcjonowaniu uczelni wyższej w Sandomierzu, gdyż jest to jeden z czynników miastotwórczych, prorozwojowych. Dodał, że w ostatnim czasie pojawiły się próby reorganizacji szkolnictwa w mieście, które zakończyły się awanturą i skandalem. Rozwój szkolnictwa wyższego jest wpisany w Strategię Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015 – 2025. Następnie burmistrz powiedział, że szkoły nie dysponują wolnymi salami dydaktycznymi. Gmina poniosła koszty wyposażenia sal specjalistycznych. Ponadto łączenie szkoły podstawowej i uczelni w jednym budynku byłoby decyzją niezrozumiałą. Na koniec zaznaczył, że samorząd podejmuje działania zmierzające do wygospodarowania sal na potrzeby uczelni chociażby w budynku przy ul. Mariackiej 1. Działania takie muszą odbywać się w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, by uniknąć nie potrzebnych napięć społecznych.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że zaistniała sytuacja z sandomierską uczelnią jest pokłosiem błędnych decyzji władz samorządowych z poprzednich lat. Dodała, że takimi decyzjami były sprzedaż majątku gminy i powiatu: budynku po dawnym WSHP przy ul. Krakowskiej, budynku po starej piekarni, budynku po internacie na ul. Krępianki itd. Na koniec zaapelowała o pamięć by nie popełniać tych samych błędów co poprzednicy i nie sprzedawać bez zastanowienia majątku gminy tylko po to by załatać braki w budżecie gminy.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku mówców zamknął dyskusje w tym punkcie porządku obrad.

c). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 2;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVII/373/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza podziękował radnym za udzielenie wotum zaufania. Dodał, że miniony rok był bardzo trudny ze względu na trwającą pandemie koronawirusa i związane z tym obostrzenia, które nie miały w najnowszej historii miejsca. Powiedział, że pomimo trudnych decyzji podejmowanych wspólnie z radnymi i pracownikami urzędu udało się tak „zarządzać finansami publicznymi, żeby z jak najmniejszą szkodą wejść w rok 2021”. Działania pokazał, że sandomierski samorząd potrafi radzić sobie w trudnej rzeczywistości.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Radny Jacek Dybus powiedział, że dziwi go opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, w której przedstawione są wartości procentowe a nie kwotowe, co utrudnia zrozumienie sytuacji finansowej gminy.

Ponadto radny odniósł się do pracy Komisji Rewizyjnej i powiedział, że tylko 38% jej członków opowiedziało się za absolutorium, 24% wstrzymało się od głosu a aż 38% członków w ogóle nie wzięło udziału w pracach komisji. Stwierdził, że jest to sytuacja niedopuszczalna, gdyż jest to najważniejsza komisja rady i nie wolno jej lekceważyć.

Radny Sylwester Łatka jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że: „Dziękuję, Panie Jacku, za uwagę, za te stwierdzenia, ale to nie jest moja wina, proszę Państwa. Po pierwsze, Pan Jacek wyliczył na 21 radnych Miasta Sandomierza jest 11 członków komisji, a z tych 11 było 8 osób na komisji, dlatego wyszły Panu te procenty (…). Komisja stanęła na wysokości zadania i stanęli na wysokości zadania obecni członkowie”.

Więcej głosów i uwag w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku mówców zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVII/374/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;

Radny Sylwester Łatka przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek komisji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2020 rok, jak niżej:

„Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2020 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym, (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych, (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 305) Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza po analizie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2020 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31 grudzień 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Sandomierz za 2020 rok i zapoznaniu się z Uchwałą Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami oraz przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej za 2020 rok wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Upoważnia się przewodniczącego komisji do formalnego przekazania wniosku na drogę legislacyjną Radzie Miasta Sandomierza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Uzasadnienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2020 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego przedłożonymi przez Burmistrza Miasta oraz po wysłuchaniu wyjaśnień skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów oceniła wykonanie budżetu za 2020 rok następująco:

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 131.248.039,42 zł, zmienione uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta do kwoty 122.246.121,08 zł zostały wykonane w kwocie 124.653.335,91 zł, co stanowi 101,97% planu. Dochody własne gminy zrealizowano w 96,96% i stanowią one 55,39% dochodów ogółem wykonanych w 2020 roku. Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności nieopodatkowanych wraz z odsetkami i pozostałymi należnościami ubocznymi stanowią kwotę 16.561.119,16 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 1.404.811,72 zł.

W strukturze dochodów najwyższą pozycję stanowią wpływy z podatków i opłat: 54.093.524,91 zł, w tym:

 1. podatki, opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie: 25.631.990,21 zł, to jest 96% w stosunku do planu, w tym wpływy z podatku od nieruchomości: 16.912.020,22 zł,
 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowiącego dochód budżetu państwa - wykonane: 26.493.489,23 zł, co stanowi 99,79% w stosunku do planu,
 3. dochody OPS, w tym dotacje celowe: 32.109.975,28 zł, co stanowi 98,7% planu,
 4. subwencja ogólna (oświatowa) – 15.413.175,00 zł,
 5. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 808.156,12 zł.

W 2020 roku Gmina Sandomierz pozyskała, w formie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich fundusze na realizację własnych zadań w wysokości 4.698.567,58 zł, w tym na realizację projektu Rewitalizacji Sandomierza, miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju: 3.018.744,45 zł.

Gmina otrzymała również w 2020 roku środki pochodzące z krajowych i z innych źródeł w kwocie 2.747.005,77 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy: 2.607.472,00 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że podejmowane działania na rzecz osiągnięcia planowanych dochodów budżetowych oraz czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych były właściwe, a dochody według poszczególnych działów kwalifikacji budżetowej zrealizowano na poziomie ogólnego wskaźnika realizacji dochodów.

Zaplanowane wydatki w wysokości 136.118.195,61 zł zmienione uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami burmistrza miasta do kwoty 123.719.806,06 zł wykonano w kwocie 117.718.393,82 zł, co stanowi 95,15% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.643.647,77 zł, co stanowiło 3,10% ogólnych wydatków, a wykonanie wydatków bieżących wyniosło 114.074.746,05 zł, co stanowiło 96,90% ogólnej kwoty wydatków.

Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty wykonanych dochodów bieżących, co spełnia wymogi z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki:

 1. na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota wydatków wykonanych: 33.643.012,92 zł, co stanowi 28,58%,
 2. na pomoc społeczną i rodzinę - łączna kwota wydatków wykonanych: 36.890.909,57 zł, co stanowi 31,34%.

Gmina Sandomierz w 2020 roku udzieliła dotacji celowych i podmiotowych z budżetu na łączną kwotę 7.141.241,87 zł, w tym w 2020 roku Gmina Sandomierz na inwestycje roczne przeznaczyła kwotę 650.317,29 zł, w tym:

 1. przebudowa, ulica księcia Henryka Sandomierskiego, dokumentacja techniczna – 17.000,00 zł;
 2. budowa chodnika, ulica Pallotyńska od ulicy Krukowskiej – 50.292,91 zł;
 3. wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Oleśnickiego i Trasy Podziemnej – 18.924,30 zł;
 4. budowa systemu monitoringu przy ulicy Trześniowskiej – 14.035,46 zł;
 5. budowa cmentarza przy ulicy Zamiejskiej (dokumentacja) – 38.941,00 zł;
 6. budowa sieci światłowodowej, łączącej budynki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu – 26.000,00 zł;
 7. przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 4 – 191.333,32 zł;
 8. wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 3 – 34.910,63 zł;
 9. montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach ŚDS – 55.411,50 zł;
 10. budowa altany śmietnikowej – 39.570,46 zł;
 11. oświetlenie ulicy Kochanowskiego – 33.500,00 zł;
 12. modernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku MOSiR – 56.431,21 zł;
 13. zakup parkomatu – 28.966,50 zł;
 14. zakup urządzeń drukarni akcydensowej – 30.000,00 zł.

Na poniższe przedsięwzięcia wieloletnie w 2020 roku zostały poniesione nakłady w wysokości 2.729.091,16 zł, w tym:

 1. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dokumentacja) – 37.787,61 zł;
 2. odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic w obrębie Starego Miasta – 1.438.299,34 zł;
 3. rewaloryzacja Parku Miejskiego – 394.860,00 zł;
 4. modernizacja Placu 3 Maja – 153.857,66 zł;
 5. przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Tadeusza Króla – 29.520,00 zł;
 6. przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (aktualizacja dokumentacji) – 5.904,00 zł;
 7. infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, dokumentacja – 18.450,00 zł;
 8. ożywienie terenów poprzemysłowych, przebudowa placu targowego przy ulicy Przemysłowej (dokumentacja) – 17.540,00 zł;
 9. utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz (wykonanie nawierzchni bezpiecznej i ogrodzenia placu zabaw) – 52.000,00 zł;
 10. budowa oświetlenia ulicy Partyzantów (dokumentacja) – 9.348,00 zł;
 11. modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w gminie Sandomierz, etap II (dokumentacja) – 19.680,00 zł;
 12. nadbudowa i rozbudowa miejskiego stadionu sportowego (projekt) – 2.460,00 zł;
 13. remont ulicy Chwałeckiej – 214.824,30 zł;
 14. remont ulicy Mokoszyńskiej – 178.088,99 zł;
 15. remont ulicy Polnej, II Pułku Piechoty Legionów, Rokitek – 155.585,66 zł.

W zakresie wydatków majątkowych gmina w 2020 roku podwyższyła kapitał zakładowy spółki PGKiM w Sandomierzu o kwotę 500.000,00 zł w celu modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nie stwierdzono przekroczeń planowanych wydatków budżetowych stosownie zapisanymi art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6.934.942,09 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.473.684,98 zł. Przychody zaplanowane w wysokości 2.000.000,00 zł z emisji obligacji komunalnych (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) nie zostały zrealizowane, natomiast planowane rozchody budżetu (wykup obligacji komunalnych) w wysokości 2.500.000,00 zł zrealizowano w 100%.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudzień 2020 roku wynosi 36.250.000,00 zł.

Należności Gminy Sandomierz na koniec 2020 roku wynoszą 22.856.856,90 zł, w tym należności wymagalne: 16.571.887,14 zł - są to w szczególności zaległości z tytułu podatków i opłat, a także niezwrócone świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe należności niewymagalne stanową kwotę 6.284.969,76 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując uzasadnienie do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za realizację budżetu za 2020 rok stwierdza się, że przy realizacji kierowano się zasadą celowości i gospodarności w wydatkach. Nie stwierdzono naruszenia kryterium legalności i rzetelności przy gospodarowaniu środkami budżetowymi.

Na tle powyższego, wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium jest w pełni uzasadniony.

Jako przewodniczący zapytałem zebranych na komisji o to, kto jest za pozytywnym przyjęciem wniosku i przedstawiłem wniosek z uzasadnieniem obecnym na komisji 7 członkom Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, która składa się z 11 radnych. Głosowało 4 osoby za - głosy za: Kazimiera Bednarska, Andrzej Bolewski, Marek Chruściel i Sylwester Łatka. 3 głosy wstrzymujące się: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Mariusz Prezgot i Marcin Świerkula”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował wszystkim radnym, Skarbnikowi Miasta Sandomierza i wszystkim pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego za prace nad udzieleniem absolutorium.

Następnie odczytał Uchwałę Nr 80/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, jak niżej:

„Uchwała Nr 80/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 maja w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, przewodnicząca - Iwona Kudła, członkowie - Monika Dębowska-Sołtyk i Ewa Midura na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2137 z późn. zm.) po zbadaniu w dniu 24 maja 2021 roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2020 rok postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2020 rok.

Uzasadnienie: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2020 rok. Wniosek komisji został skierowany do Rady Miasta w terminie określonym w art. 27o ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305). Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 maja 2020 roku udział wzięło 10 członków komisji przy 11 jej składzie. Nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi udział wzięło 7 członków komisji, którzy w głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddali 4 głosy „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”. Pozostali członkowie komisji nie brali udziału w głosowaniu. Zgodnie z § 105 Statutu Miasta Sandomierza „Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym”.

Skład orzekający biorąc powyższe pod uwagę uznał, że komisja po zapoznaniu się z danymi wynikającymi z art. 270 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła do Rady Miasta z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta, spełnione zostały więc wymogi art. 18a ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713).

Pouczenie: na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały składu orzekającego. Podpisała przewodnicząca Składu Orzekającego, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach pani mgr inż. Iwona Kudła”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku mówców zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie. Odczytał treść uchwały, jak niżej:

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020rr., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305) Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i informacją o stanie mienia Gminy Sandomierz, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Wynik głosowania:

 „za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVII/375/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza podziękował radnym za udzielenie absolutorium. Dodał, że jest to wspólny sukces burmistrza i rady miasta, gdyż rada akceptuje każde zmiany w budżecie w trakcie trwania roku budżetowego. Następnie podziękował Skarbnikowi Miasta Sandomierza „za rozsądne gospodarowanie finansami publicznymi miasta”.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza również podziękowała Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz wszystkim radnym za udzielenie absolutorium. Na koniec skierowała również podziękowania dla wszystkich pracowników urzędu, naczelników i kierowników jednostek podległych.

Następnie Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zmniejsza się dochody w budżecie gminy o kwotę 270.000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej w dziale dot. wpływów z parkingów. Z kolei zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę 673.482,75 zł z tytułu: zmiany klasyfikacji budżetowej w dziale dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, otrzymanej dotacji z programu „Cyfrowa Szkoła”, otrzymanej dotacji z programu „Wspieraj Seniora”, otrzymanej dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na kwotę 1.205.482,75 zł z tytułu: remontu ulicy Słowackiego (dokumentacja), budowy przejścia dla pieszych przy ul. Dobkiewicza i ul. Schinzla i ul. Dobkiewicza, budowy ul. Iwaszkiewicza, budowy dwóch ulic bocznych od ul. Westerplatte, remontu budynku przy Pl. Poniatowskiego 3, budowy budynku wielorodzinnego (dokumentacja), remontu budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7, realizacji programu „Cyfrowa Szkoła” i „Wspieraj Seniora”, budowy oświetlenia na ul. Jaśminowej, Pogodnej i Mściowskiej oraz realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Z kolei zwiększa się przychody w budżecie gminy w wysokości 802.000,00 zł z tytułu realizacji ww. zadań, które pochodzą z wolnych środków. Na koniec Skarbnik Miasta powiedziała, że zmianie ulegają załączniki nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Radny Piotr Chojnacki przypomniał, że na etapie planowania budżetu na 2021 roku zostało odrzuconych 150 wniosków do budżetu. Dodał, że samorząd powinien mieć na uwadze te wnioski i w miarę posiadanych środków je realizować a nie podejmować się realizacji nowych zadań. Ponadto odniósł się do remontu ul. Jarosława Iwaszkiewicza i zaapelował o koordynacje prac z PGKiM w Sandomierzu.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że Referat Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego czuwa nad kolejnością i tempem prac na ul. Jarosława Iwaszkiewicza. Dodał, że samorząd pamięta o złożonych wnioskach i będzie je realizował w przyszłości w miarę posiadanych środków. Na koniec zaznaczył, że w trakcie trwania roku pojawiają się różne zdarzenia, które wymagają podejmowania nagłych decyzji.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że przy podejmowaniu decyzji i realizacji inwestycji musi być zachowana hierarchia potrzeb mieszkańców.

Radna Kazimiera Bednarska podziękowała za wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej oraz za poprawę bezpieczeństwa na przejścia dla pieszych przy sandomierskim szpitalu.

Radny Jacek Dybus zaapelował o realizację budowy dróg dojazdowych na nowo powstające osiedla mieszkaniowe na obrzeżach miasta.

Radny Andrzej Lebida powiedział o konieczności remontu ul. Piszczele, po której codziennie poruszają się turyści. Dodał, że ta ulica stanowi skrót drogi z terenu Starego Miasta na wzgórze świętopawelskie. Wykonanie tego remontu zamknęło by całość ciągu pieszo – rowerowego w obrębie Starego Miasta.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku mówców zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 21;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVII/376/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku mówców zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 21;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Cerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVII/377/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2021/2022;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

Radny Robert Kurosz przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku mówców zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVII/378/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2021/2022.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych;

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały zakłada przekazanie fragmentu działki Szkoły Podstawowej Nr 4 starostwu powiatowemu w celu zakończenia budowy ronda u zbiegu ulic Armii Krajowej i Mickiewicza.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Radny Andrzej Lebida wyraził zadowolenie z budowy ronda w tak newralgicznym miejscu, co skutecznie rozwiąże korki w tej części miasta i poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Radny Janusz Poński poprosił o informacje dot. terminu zakończenia budowy ronda i oddania go do użytkowania.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że ruch samochody będzie możliwy z końcem miesiąca czerwca, natomiast oddanie do użytku nastąpi do końca lipca bieżącego roku.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku mówców zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 21;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVII/379/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi państwa L.W. i M.W.*) i przekazania jej według właściwości;                     

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Następnie przewodnicząca komisji odczytała treść uzasadnienia, jak niżej:

„Pismem z dnia 14 maja 2021 roku skierowanym do Rady Miasta Sandomierza państwo L.W. i M.W.*) wniosło skargę na nienależyte wykonanie zadań i bezczynność burmistrza w sprawie pism z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości legalności wydanych przez burmistrza zaświadczeń o zgodności istniejących samowoli budowlanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Skarga ta została skierowana przez Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zgodnie ze statutem merytorycznie jest odpowiedzialna za rozpatrywanie i opiniowanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Miasta Sandomierza, a także wypracowanie rekomendacji, co do dalszego trybu postępowania. W dniu 28 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji, która dokonała rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Wstępna analiza zrodziła zastrzeżenia co do właściwości Rady Miasta Sandomierza do jej rozpatrzenia, o ile bowiem podniesione w niej zarzuty zdają się wypełniać znamiona bezczynności czy też nienależytego wykonania zadań, o tyle podmiotem, wobec którego można zdaniem komisji takie zarzuty podnieść nie jest Burmistrz Sandomierza, a pracownik wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za kwestię opracowania i przygotowania zgodnie z przedłożonym wnioskiem zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej. Zaświadczenia te są prawnie przewidzianymi dokumentami legalizacyjnymi przedkładanymi organowi nadzoru budowlanego, postępowanie o legalizację samowoli budowlanej. Mając zatem powyższe na uwadze, a także wypełniając zapisy art. 232 § 2 KPA należy uznać, że podmiotem uprawnionym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest w tym wypadku Burmistrz Miasta Sandomierza, zgodnie bowiem z § 120 pkt 3 i 4 statutu kierownikiem urzędu jest burmistrz, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Uzasadnia to przekazanie według właściwości przedmiotowego pisma do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza, o czym stanowi się jak w § 1 niniejszej uchwały, który mówi: „Stwierdza się brak właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi L.W. i M.W.*) na bezczynność burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie realizacji samowoli budowlanej, dalej skarga, i postanawia się o jej przekazaniu do Burmistrza Miasta Sandomierza jako organu właściwego do rozpatrzenia”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wobec braku mówców zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 3;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVII/380/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi państwa L.W. i M.W.*) i przekazania jej według właściwości.

Ad. 11

Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co do jego treści. W związku z powyższym poddał protokół pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 21;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokół z XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 12

Przyjęcie harmonogramu dyżuru Radnych Miasta Sandomierza od 6 lipca 2021 roku do 28 grudnia 2021 roku;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym dyżury radnych są obowiązkowe. Dodał, że radni mają możliwość dokonywania zmian w harmonogramie dyżurów. Następnie poddał zaproponowany harmonogram pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 21;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła harmonogram dyżurów na okres od 6 lipca 2021 roku do 28 grudnia 2021 roku.

Ad. 13

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił komunikaty, jak niżej:

 1. „W dniu 31.05.2021 odbyło się oficjalne otwarcie mieszkania chronionego. Mieszkanie o powierzchni 43,66m2 usytuowane jest przy ul. Kościuszki 1/1 i zostało wyremontowane, w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt gospodarstwa domowego ze środków w ramach działania 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz środków własnych gminy. Mieszkanie przeznaczone jest dla 3 osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r w sprawie mieszkań chronionych, a grupę docelową stanowią osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osoby niewidome.

W dniu 07.06.2021r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż.”. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta na kwotę 319.677,00 zł brutto, przy czym kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 262.000,00 zł brutto. Na dzisiejszej sesji w ramach zmian w budżecie gminy kwota ta został zmieniona. Skomentuję to na gorąco: szanowni Państwo, obawiam się, że dobre czasy na inwestowanie trochę się chyba skończyły już, bo wpływa nam mniej ofert niż na przykład w zeszłym roku czy dwa lata wcześniej. Przykład remontu przedszkola, kwota dość pokaźna - 262 000, wpływa tylko jedna oferta i przekracza kwotę, którą zamierzamy przeznaczyć. Jest to niepokojący trend, zobaczymy, co nam życie przyniesie. Śledzimy media, widzimy, że w całym kraju jest podobny problem. Wszystko drożeje, stal zdrożała o 100%, koszty pracownicze wielu firm również, tak że zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, oby ten trend niepokojący się zatrzymał.

 1. W dniu 08.06.2021r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu”. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta na kwotę 177.303,84 zł brutto, przy czym kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 168.000,00 zł brutto.

W dniu 11.06.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej dot. przedmiotowego postępowania. Komisja zaproponowała:

 1. Odrzucenie oferty złożonej przez ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiany, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. (Wykonawca nie dołączył kosztorysu ofertowego uproszczonego do oferty).
 2. Unieważnienie postępowania zgodnie z art. 255 pkt. 2) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.

W związku z powyższym w dniu 14.06.2021r. wysłano do Wykonawcy zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania na ww. zadanie.

 1. W dniu 10.06.2021r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem nowej podbudowy chodników i dróg na terenie miasta Sandomierza”. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta na kwotę 151.660,38 zł brutto, przy czym kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 200.000,00 zł brutto.
 2. Zawarłem 2 umowy notarialne sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Krukowskiej, umowę notarialną darowizny nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe – ul. Wojska Polskiego i ul. Różaną na rzecz Powiatu Sandomierskiego,
 3. Gmina nabyła w drodze zasiedzenia prawo własności do nieruchomości położonej przy ul. Podwale Górne– działek nr 1421/5 i 1083/2 – skarpa zachodnia,
 4. Wydana została przez Starostę Sandomierskiego decyzja odmawiająca zwrotu części nieruchomości przy ul. Mariackiej 8 na rzecz byłych właścicieli,
 5. W piątek 11 czerwca 2021 roku po godzinie 17.00 w przestrzeni wystawienniczej Iluzjon Art Cafe przy Rynek 25/26 w Sandomierzu odbyło się spotkanie podsumowujące plastyczny sezon artystyczny uczestników zajęć prowadzonych przez Panią Aleksandrę Karwat z ramienia Sandomierskiego Centrum Kultury. Dzieci i młodzież spotkały się przy tej okazji, aby zaprezentować wybrane prace, jakie stworzyły podczas uczestnictwa w zajęciach plastycznych od września 2020 roku do czerwca bieżącego roku. Ten sezon niewątpliwie był inny niż dotychczasowe ze względu na epidemię Covid i przerwy w prowadzeniu zajęć. Tym bardziej na uwagę zasługuje wystawa, która przedstawia zarówno prace dwuwymiarowe jak i przestrzenne – trójwymiarowe.
 6. W czerwcu została otwarta w Podziemnej Trasie Turystycznej nowa wystawa multimedialna pn. „Legendarna Komnata” prezentująca legendarnych bohaterów Sandomierza. „Legendarna Komnata” to wystawa łącząca wyjątkowy urok podziemi wraz z wykorzystaniem nowoczesnej technologii co w efekcie sprawia, że wizyta w tym miejscu na długo pozostanie w pamięci. „Legendarna Komnata” to idealne miejsce dla każdego, kto chce poznać legendarne i historyczne postacie związane z miastem, przybliżyć historię XIII-wiecznej bohaterki Sandomierza, Haliny Krępianki czy chociażby zobaczyć podziemia z lotu ptaka. Całej aranżacji towarzyszy zastosowanie nowoczesnej technologii, klimatyczna muzyka oraz efekty świetlne.
 7. W dniu 18 czerwca 2021 roku w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” odbyło się spotkanie integracyjne uczestników placówki z zawodnikami Klubu Sportowego Trójka” Sandomierz – „Sport metodą na uśmiech”. Podczas spotkania odbyła się prezentacja karate, wspólne zawody sportowe, ognisko integracyjne. Przedstawienie rodzicom wychowanków specjalistów: psychologa, logopedy i pedagoga.
 8. W dniu 18 czerwca w Sandomierskim ratuszu odbyła się promocja tomiku wierszy Halszki Kamockiej "Szło ku mnie szczęście". Spotkanie uświetnił swoim udziałem dr. Janusz Kamocki Honorowy Obywatel Sandomierza. 
 9. Gminne Biuro Spisowe powołane na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w dniach od 01 do 18 czerwca realizowało spis powszechny mieszkańców Sandomierza w następujących miejscach naszego miasta:
 1. Plac zabaw przy ulicy gen. Żółkiewskiego- Lina – data spisu 01.06.2021r. – liczba spisanych osób 56,
 2. Plac 3 Maja - data spisu 02.06.2021r.- liczba spisanych osób 148,
 3. Ulica Portowa (przy Domu Kultury) - data spisu 08.06.2021r.- liczba spisanych osób 63,
 4. Ulica Flisaków (przy Szkole Podstawowej nr 3) – data spisu 14 czerwca 2021r.- liczba spisanych osób 35,
 5. II LO – ulica Mickiewicza - data spisu 16 czerwca 2021r.- liczba spisanych 143,
 6. Punkt Rynek (przy Centrum Informacji Turystycznej) - data spisu 18 czerwca 2021r.- liczba spisanych osób 29

Łącznie z mobilnego biura spisowego skorzystało 474 osoby. Jednocześnie przypominam, że w siedzibie urzędu został stworzony punkt spisowy, gdzie pracownicy służą pomocą i wsparciem merytorycznym w dokonaniu spisu w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

 1. Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia uczestniczyli w testach wdrożeniowych dotyczących znowelizowanej ustawy o dowodach osobistych.  Testy miały na celu przygotowanie się do zmian dotyczących procedury związanej z dowodami osobistymi, która wejdzie w życie w sierpniu br.
 2. Od 31 maja do 07 czerwca 2021 w Sandomierzu przy ulicy Wojska Polskiego 22 trwała kwalifikacja wojskowa. Łącznie wezwano do stawienia się na kwalifikację wojskową: 127 osób w tym: 98 osób-rocznik podstawowy (tj.2002 r.), 26 osób rocznik starszy (tj. od 1997-2001 roku), 3 kobiety. Zgłosiło się łącznie - 85 osób. Nie zgłosiło się: 42 osoby, w związku z tym wydano Zarządzenie NR 143/2021/SSZ z dnia z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia przez policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2002 oraz roczników 1997-2001 zamieszkałych na terenie miasta Sandomierza.
 3. W dniu 18.06.2021 r przeprowadzono casting do Sandomierz Fashion Street,
 4. 20.06.2021 na Boisku „Orlik” przy ul. Baczyńskiego odbył się czwórbój sportowy dla miast partnerskich porozumienia czwórmiasta pn.  „Turniej 4 miast”.
 5. W dniu wczorajszym uczestniczyłem w zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego „Spotkaniu z bajką, baśnią, opowieścią…”.
 6. Przeprowadzono zabieg odkomarzania terenów publicznych miasta Sandomierza metodą zamgławiania. Przewiduje się 2 lub 3 krotne odkomarzanie w zależności od potrzeb. Pierwszy zabieg był wykonywany w dniach 8 i 9.06.2021 r. w godzinach wieczornych i nocnych.  Do odkomarzania przeznaczono tereny o łącznej powierzchni 28,15 ha (placów, parków, skwerów i placów zabaw) oraz 104,66 km długości dróg, wąwozów i ciągów pieszych. 
 7. Zostały wykonane nasadzenia kompozycji kwiatów letnich w gazonach, donicach i na rabatach na terenie miasta Sandomierza.
 8. W poniedziałek tj. 21.06.2021r. w Ratuszu zostało przeprowadzone pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące realizacji Programu „Czyste Powietrze”
 9. Przeprowadzono coroczną analizę tras linii autobusowych komunikacji miejskiej
  w ramach prac Zespołu stałego do spraw przeglądu Wykazu tras linii autobusowych, na których PGKiM Sp. z o.o. świadczy Usługi Przewozu 
 10. Trwają prace projektowe związane z pozyskanym dofinansowaniem w kwocie 1 mln 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na “Remont ul. Żółkiewskiego “Lina” w Sandomierzu”.
 11. Złożone do Wojewody Świętokrzyskiego dwa wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych - na ul. Schinzla oraz na skrzyżowaniu ulic Schinzla i Dobkiewicza znajdują się na wstępnej liście rankingowej zadań przeznaczonych do dofinansowania z ww. programu;
 12. Trwają prace projektowe związane z realizacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania “Modernizacja ulicy Rokitek w Sandomierzu” obejmującej remont nawierzchni jezdni ulicy oraz budowę systemu odwodnienia.
 13. W dniu 22 czerwca odbyło się spotkanie z bajką, baśnią i opowieścią zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego”.

Na koniec Burmistrz Miasta Sandomierza podziękował Sekretarz Miasta Pani Anecie Przyłuckiej, Pani Magdalenie Rej graficzce komputerowej oraz Panu Andrzejowi Krasoń informatykowi za przygotowanie prezentacji i raportu. Złożył również wszystkim ojcom życzenia z okazji Dnia Ojca.

Radny Janusz Poński pochwalił inicjatywę mobilnego biura spisowego i zaapelował o dalszą kontynuację tego przedsięwzięcia.  Ponadto poprosił o informacje dot. aktualnego stanu prawnego nieruchomości przy ul. Mariackiej 8.

Agata Król Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że akcja będzie kontynuowana a szczegóły zostaną w dniu dzisiejszym opublikowane.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że gmina jest własnością nieruchomości przy ul. Mariackiej 8. Działka ta została wywłaszczona w latach 70 – tych na rzecz Skarbu Państwa. Z kolei gmina nabyła ją w drodze komunalizacji w latach 90 – tych.  Następnie toczyło się postępowanie o zwrot tej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli i starosta sandomierski wydał decyzję odmawiającą zwrotu. Jeśli się ta decyzja uprawomocni to gmina w dalszym ciągu będzie właścicielem tej działki. Na koniec zaznaczyła, że ewentualne odwołanie się od tej decyzji skieruje sprawę do Wojewody Świętokrzyskiego jako instancji odwoławczej od decyzji starosty.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że teren przy ul. Mariackiej 8 był elementem wniosku do budżetu obywatelskiego dot. budowy rycerskiego placu zabaw. Ponadto podziękował sekretarz miasta za przesłanie informacji i komunikatów Burmistrza Miasta. Ponadto podziękował organizatorom spektaklu na terenie Paru Zdrojowego przy ul. Baczyńskiego oraz wszystkim zawodnikom turnieju czterech miast za wspaniałą rywalizację sportową. Na koniec zawnioskował o ponowne odkomarzanie terenu miasta zwłaszcza obszarów poza ścisłym centrum. Zdaniem radnego dotychczasowe działania w tej sprawie nie poprawiły sytuacji.

Radny Andrzej Bolewski po raz kolejny zaapelował do władz samorządowych o przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji w celu aplikowania o środki zewnętrzne w ramach programów rządowych. Podkreślił również właściwe współdziałanie z innymi partnerami w tym zakresie. Jako przykład podał możliwość przekazania przez SBM Sandomierz budynku po dawnej wymiennikowni ciepła celem utworzenia przez gminę Dziennego Domu Pobytu Seniora.   

Na koniec zawnioskował o pozyskanie środków zewnętrznych na utworzenie muralu o tematyce historycznej na budowanym murze związanym z inwestycją przeciwpowodziową na odcinku od przejazdu kolejowego do ronda 100 – lecia Państwa Polskiego wzdłuż ul. Portowej. 

Radny Jacek Dybus powiedział, że problem z wykonawcami jest wynikiem zaniedbań ze strony władz miasta z lat poprzednich, gdyż zawsze wybierane były firmy budowlane spoza Sandomierza. To spowodowało upadek lokalnych firm. Następnie zawnioskował o   informacje dot. procedury przetargowej i pojawiających się problemów z wyłonieniem wykonawcy w celu realizacji miejskich inwestycji oraz o podjęcie przez Gminę Sandomierz starań u zarządcy dróg krajowych położonych na terenie miasta celem przebudowy skrzyżowań z sygnalizacji świetlnej na ronda.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o informacje z zakresu trwającej rewitalizacji Parku Miejskiego w tym informacji o terminie zakończenia budowy i ewentualnych nowych nasadzeniach zieleni. Na koniec skierowała podziękowania w stronę Pani Anity Łukawskiej odpowiedzialnej za utrzymanie zieleni miejskiej oraz Pani Barbarze Rożek i Pani Danucie Paszkowskiej, czyli Stowarzyszeniu „Etiuda” za prezentację tomiku wierszy Pani Halszki Kamockiej i Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Pana Janusza Kamockiego.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że wszystkie wnioski zostaną skierowane do Burmistrza Miasta w formie pisemnej, na które zostanie udzielona stosowna odpowiedź.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 14

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady na wstępie powiedział, że: „28 maja 2021 roku zmarł polski historyk, mediewista, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, Pan Henryk Bogdan Samsonowicz. W latach 1980-1982 rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1989-1991 Minister Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, kawaler Orderu Orła Białego, od 2004 roku Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza”. W związku z powyższym poprosił o minutę ciszy.

Następnie przedstawił komunikaty jak niżej:

 1. „Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przekazała według właściwości Uchwałę Nr XXXV/362/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 roku dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył postanowienie dot. oddalenia wniosku Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie skargi na Uchwałę Nr XXV/291/2020 Rady Miasta Sandomierza i Uchwałę Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dna 15 października 2020 roku.
 3.  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwrócił się do przewodniczących Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji oraz Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia o wspólne posiedzenie w sprawie przyszłości sandomierskiej uczelni wyższej. Posiedzenie to odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 roku.
 4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył postanowienie dot. skargi Pana J. K.*) mieszkańca Sandomierza na Uchwałę Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października 2020 roku. Skarga została odrzucona;
 5. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu przekazał Uchwałę Nr 80/2021 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie opinii do wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
 6. Pan J.Ć.*) mieszkaniec Sandomierza złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na Uchwałę Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta.
 7. Radny Andrzej Bolewski złożył pismo z prośbą o zintensyfikowanie działań związanych z pracami nad nowym projektem uchwały dot. nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”.
 8. Radny Andrzej Bolewski złożył pismo dot. modernizacji kotłowni „Stocznia”, poprzez pozyskanie alternatywnego źródła energii z biomasy.
 9. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu skierował zaproszenie na spotkanie dot. wstępnej koncepcji utworzenia Parku Krajobrazowego Ziemi Sandomierskiej. Spotkanie odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 roku.
 10. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała materiały edukacyjne w ramach kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu”. Materiały są do odebrania w Biurze Rady.  
 11. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył postanowienia dot. umorzenia postępowania na skargę Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Uchwały Nr XXV/291/2020 i Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 roku”.

Następnie przewodniczący rady przedstawił interpelacje radnych w okresie międzysesyjnym, jak niżej:

 1. „W dniu 27 maja 2021 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Kwiatkowskiego – skrzyżowanie obok Szpitala.
 2. W dniu 26 maja 2021 roku radny Piotr Chojnacki złożył interpelację w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Sandomierz. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 8 czerwca 2021 roku.
 3. W dniu 7 czerwca 2021 roku radny Tomasz Malinowski złożył interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców kilku posesji na ul. Krakowskiej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 18 czerwca 2021 roku.
 4. W dniu 9 czerwca 2021 roku radni: Marek Strugała, Marcin Świerkula i Krzysztof Szatan złożyli interpelację w sprawie remontu nawierzchni na ul. Łąkowej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 18 czerwca 2021 roku.
 5. W dniu 9 czerwca 2021 roku radny Robert Kurosz złożył interpelację w sprawie naprawienia uszkodzonego chodnika i wjazdu na teren posesji. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 6. W dniu 22 czerwca 2021 roku radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelację w sprawie umieszczenia na płycie Rynku Głównego koszty na śmieci”.

Radny Andrzej Bolewski zaapelował o przyspieszenie prac nad nowym regulaminem nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. Następnie podziękował Sandomierskiemu Centrum Kultury za pomoc przy realizacji spektakli na terenie Parku Zdrojowego przy ul. Baczyńskiego. Dodał, że park ten spełnia swoją funkcje i jest miejscem rekreacji mieszkańców. Na koniec stwierdził, że gmina powinna organizować tego typu spotkania mieszkańców na wszystkich osiedlach w mieście celem integracji społeczeństwa.

Radny Jerzy Żyła zawnioskował o podjęcie działań przez Gminę Sandomierz zmierzających do przebudowy i udrożnienia ruchu na ul. Okrzei w kontekście powstającego tam osiedla mieszkaniowego i zlokalizowanych budynków użyteczności publicznej.

Radny Marcin Świerkula zawnioskował o usprawnienie działań porządkowych w mieście w zakresie koszenia traw m.in. poprzez zbieranie skoszonej trawy oraz pryskanie przeciw chwastom chodników, rozważenie przez samorząd zakupu sprzętu do odkomarzania miasta celem zidentyfikowania działań w tym zakresie oraz zmniejszenia kosztów ponoszonych przez miasto oraz rozważenie przez samorząd budowy basenu letniego.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że w pełni popiera słowa radnego Marcina Świerkuli i również popiera budowę basenu letniego w Sandomierzu. Dodał, że każda gmina posiada tego typu obiekt, który służy mieszkańcom. Następnie poprosił burmistrza o informacje dot. ustaleń związanych z budową drogi S74, szprychy kolejowej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz w sprawie   aktualizacji map ryzyka i zagrożenia powodziowego.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się do słów radnych i powiedział m.in.:

 1. Ostateczna decyzja o przebiegu drogi S74 na odcinku Opatów – Nisko zostanie podjęta z opóźnieniem za zgodą Ministerstwa Infrastruktury.
 2. Pierwotny wariant przebiegu szprychy kolejowej nr 6 z Centralnego Portu Komunikacyjnego w stronę Rzeszowa omija Sandomierz. Miasta w ramach czwórporozumienia optują za innym przebiegiem tej trasy w taki sposób by pociąg szybkich prędkości zatrzymywał się w Sandomierzu, Tarnobrzegu i Stalowej Woli.   Spotkanie miało na celu uzgodnienie trasy po istniejącej trasie kolejowej, czyli przez Jakubowice, Metan i dalej w stronę Stalowej Woli z uwzględnieniem Sandomierza. Koronnym argumentem jest rozwój turystyki w Sandomierzu, a tym samym duża liczba osób przyjeżdżających do miasta z różnych części kraju. Następnie Burmistrz dodał, że zabiegał również o remont istniejącego dworca kolejowego. 
 3. Trwają prace nad aktualizacją map zagrożenia i ryzyka powodziowego, które potrwają co najmniej 2,5 roku, gdyż wymaga to zmian w dokumentacji a to wiąże się z konkretnymi terminami i skomplikowaną procedurą w kwestii wyłonienia wykonawcy i przeprowadzenia niezbędnych konsultacji społecznych. Pierwotnie mapy ten obowiązują na okres 6 lat. Dodał, że lokalni samorządowcy zabiegają by w tym rejonie nie powstał polder zalewowy, gdyż istnieją inne lokalizacje mniej zurbanizowane i uprzemysłowione. W tej sprawie trwają konsultacje a szczegółowe informacje jak można wziąć udział w konsultacjach były zamieszczone na portalach społecznościowych i na stronie internetowej miasta. Burmistrz powiedział, że stanowisko miasta w tej sprawie zostało przekazane do PGW Wody Polskie.
 4.  Samorząd będzie podejmować działania zmierzające do rozbudowy ul. Okrzei. W tej sprawie trwają rozmowy z Ostrowieckim Kombinatem Budowlanym, który na tym terenie buduje osiedle bloków wielorodzinnych. Nowa droga rozpoczynałaby swój bieg od ul. Kościuszki, tworząc pętle. Na koniec burmistrz dodał, że koszt tego przedsięwzięcia to kwota kilku milionów złotych a miasto będzie wnioskować o środki zewnętrzne.
 5. Koszenie i pielęgnacja zieleni postępują według przyjętego harmonogramu. Ze względu na trwające upały pracownicy grupy interwencyjnej zgodnie z BHP mają prawo do odpoczynku. Koszone są trudne tereny m.in. sandomierska skarpa. Burmistrz Miasta zachęcił radnych do zgłaszania miejsc, które wymagają skoszenia i pielęgnacji. Na koniec powiedział, że mieszkańcy apelują do urzędników by nie używać oprysków do zwalczania chwastów w chodnikach ze względu na ochronę środowiska naturalnego.
 6. Samorząd widzi potrzebę uruchomienia basenów letnich. Dotychczasowe ze względu na wiek uległy zniszczeniu a ich naprawa to koszt ok 100.000,00 zł. Na obecną chwilę gmina nie dysponuje wolnymi środkami, które mogłaby przeznaczyć na ten cel.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że aktualizacja map zagrożenia i ryzyka powodziowego będzie trwała kilka lat. Samorząd lokalny nie ma wpływu na te mapy i trwającą inwestycję przeciwpowodziową dot. ochrony Huty Szkła i osiedla bloków ze względu na fakt finansowania tej inwestycji przez Bank Światowy i Unię Europejską. Dodał, że już pojawiają się negatywne reakcje firm ubezpieczeniowych, co przedkłada się na wartość majątku ludzi. Dodał, że sprawa dot. prawobrzeżnej części miasta tej uprzemysłowionej, która przynosi do kasy miasta znaczne dochody.

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że samorząd i radni powinni podejmować działania zmierzające do uatrakcyjnienia Bulwaru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dodała, że przykro jest, gdy sandomierzanie muszą zastanawiać się, gdzie wyjechać nad wodę w letni weekend. Ponadto powiedziała, że warto rozważyć zorganizowanie miejsca na grilla nad Wisłą.

Ad. 15

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXXVI sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;
 2. Film podsumowujący 2020 rok w Sandomierzu;

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 j.t.) i art 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE L.2016.119.1) Anonimizacji dokonał; Jacek Szkodziński - inspektor ds informacji publicznej.

Wersja XML