Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 36 z XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 maja 2021 r.

Protokół Nr 36

z XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 26 maja 2021 roku

Zamek Kazimierzowski

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 13:30

 

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, który przywitał zaproszonych gości:

 1. Pana Marcina Marca - Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Pana Janusza Stasiaka - Zastępcę Burmistrza Miasta Sandomierza;
 3. Panią Anetę Przyłucką – Sekretarz Miasta Sandomierza
 4. Panią Barbarę Grębowiec - Skarbnika Miasta Sandomierza;
 5. Pana Rafała Biniędę – Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 6. Pana dr Piotra Sołtyka – Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 7. Panią Ilonę Łukawską - p. o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu;
 8. Panią Tamarę Sochę – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu;

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 18 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radni nieobecni: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Andrzej Lebida i Janusz Poński. Radni usprawiedliwieni.

W związku z tym stwierdził quorum.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady oddał głos Marcinowi Marcowi Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że cieszy się z sesji w Sali Rycerskiej Zamku Kazimierzowskiego w Sandomierzu ze względu na zacne grono zaproszonych gości.

Następnie wraz z Wojciechem Czerwcem przewodniczącym rady wręczyli dyplom Pani Marii Aleksandrowicz – Prezesowi Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Burmistrz Miasta wówczas powiedział:

„Szanowna Pani prezes, z okazji przejścia na emeryturę proszę przyjąć serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz naszego miasta, ponadto dziękujemy za owocną współpracę między spółdzielnią a Samorządem Miejskim. Życzymy, aby ten czas okazał się idealnym momentem na zwolnienie tempa życia, by w pełnym zdrowiu korzystać z piękna świata, a każdy kolejny dzień był wyjątkowy. Życzymy także, by nie brakowało czasu, chęci i ochoty na wykorzystanie tego etapu na realizowanie swoich marzeń i planów, spełniając się również wśród bliskich, rodziny i przyjaciół”.

Maria Aleksandrowicz Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podziękowała Burmistrzowi Miasta Sandomierza, Przewodniczącemu Rady Miasta oraz wszystkim radnym za współpracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Dodała, że jak to w życiu współpraca różnie się układała. Następnie dodała, że pracownikiem spółdzielni jest od 45 lat w tym prezesem spółdzielni od 24 lat. Podziękowała również prezesom PGKiM i PEC. 

Dodała, że nowym prezesem został Aleksy Wencel. Wyraziła nadzieję, że władze samorządowe będą współpracowały z nowym prezesem.

Podkreśliła znaczenie dobrej współpracy z członkami zarządu i Rady Nadzorczej spółdzielni.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza poprosił o wystąpienie Pana Dariusza Przyłuckiego, Pana Bartłomieja Przyłuckiego, Pana Damiana Niedbałę - mieszkańców, którzy brali udział w ratowaniu życia ludzkiego na giełdzie owocowo-warzywnej w Sandomierzu celem podziękowania za ten akt odwagi w ratowaniu życia drugiego człowieka.

Następnie Burmistrz Miasta odczytał treść podziękowań, jak niżej:

„Z wielkim uznaniem przyjęliśmy informację o Pana heroicznej walce o życie mężczyzny, który zasłabł na terenie giełdy owocowo-warzywnej w Sandomierzu. Dzięki Pana natychmiastowemu działaniu udało się przywrócić akcję serca drugiemu człowiekowi, przyczyniając się do uratowania życia temu mężczyźnie. Pańska zdecydowana postawa powinna być wzorem dla wszystkich innych osób, w tym dniu wraz z podziękowaniami łączymy wyrazy szacunku i podziwu dla Pana za przeprowadzoną wzorowo akcję ratowania drugiego człowieka. Cieszymy się, że interwencja podjęta przez Pana ma tak wspaniały odbiór wśród mieszkańców Sandomierza. Życzymy Panu dużo zdrowia oraz samych sukcesów na niwie prywatnej oraz zawodowej”.

Na koniec Burmistrz Miasta Sandomierza podziękował Panu Tomaszowi Marcowi oraz Panu Michałowi Niezgodzie, którzy są pomysłodawcami, inicjatorami zainstalowania w Sandomierzu systemu do ratowania życia ludzkiego - aparatury AED.

Tomasz Marzec mieszkaniec Sandomierza podziękował za wyróżnienie. Dodał, że wieloletnie zabiegi o umieszczenie w przestrzeni publicznej aparatury AED okazały się trafne i potrzebne zwłaszcza w okresie turystycznym. Podkreślił, że nagłe zatrzymanie krążenia jest jednym z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Dodał, że na terenie miasta brakuje jeszcze co najmniej czerech tego typu urządzeń: przy Bramie Opatowskiej, w Podziemnej Trasie Turystycznej, na Hali widowisko – sportowej przy ul. Patkowskiego oraz na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponadto powiedział, że sprzęt ten ratuje życie i warto w niego inwestować. Na koniec powiedział, że: „Nowe innowacje, technologie, które pomagają ratować życie ludzkie należą się nam wszystkim, tym bardziej w Sandomierzu liczę na Pana burmistrza, liczę na Państwa radnych, że tych urządzeń będzie coraz więcej i coraz częściej będziemy się spotykać właśnie wśród grona bohaterów, bo ci Panowie są bohaterami, i moja praca zawodowa, moja inicjatywa, praca Michała, nasze tutaj wspólne działania są niczym tak naprawdę przed postawą tych ludzi, bo możemy powiesić takich urządzeń setki, ale jeśli ktoś nie otworzy tego urządzenia, nie pobiegnie na ratunek drugiemu człowiekowi, nic nam z tych urządzeń nie przyjdzie, dlatego jeszcze raz w swoim imieniu pragnę Panom gorąco podziękować i pogratulować”.

Następnie Burmistrz Miasta Sandomierza z okazji dnia samorządu terytorialnego wręczył wszystkim radnym podziękowania, które odczytał, jak niżej:

„Szanowny Panie przewodniczący, z okazji zbliżającego się Dnia Samorządu Terytorialnego z wielkim zaszczytem oraz radością pragnę przekazać Panu serdeczne podziękowania za owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej w gronie rajców miejskich. Zmiany, jakie zachodzą na przestrzeni lat w mieście są zasługą wsłuchiwania się w głos mieszkańców oraz inicjowania małych i dużych działań, które przyczyniają się do rozwoju Sandomierza. Dziękuję za pełną mobilizację przy realizacji wszystkich ważnych działań, jakie podejmował i podejmuje Pan na rzecz miasta. Dziękuję za aktywność na wielu płaszczyznach funkcjonowania podstawowej komórki administracyjnej jaką jest Gminny Samorząd. To właśnie na tym najniższym stopniu administracji samorządowej mają miejsce ważne dla całego kraju projekty, które są fundamentem do dalszych zmian i rozwoju. Wraz z podziękowaniami proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia, optymizmu, radości z podejmowanych aktywności oraz pozytywnej energii wypełniającej każdy dzień życia. Z wyrazami szacunku Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu Pana dr Piotra Sobolewskiego, dziekana Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Sandomierzu.

Dr Piotr Sobolewski Dziekan Filii UJK w Sandomierzu po raz kolejny przypomniał radnym o złej sytuacji lokalowej sandomierskiej uczelni wyższej. Dodał, że rozważane są scenariusze rozbudowy dotychczasowej siedziby uczelni lub poszukiwanie nowego adresu. Podkreślił znaczenie rady miasta i burmistrza w podejmowanych działaniach. Dziekan powiedział, że ewentualna rozbudowa to koszt rzędu 5.000.000,00 zł – 6.000.000,00 zł i okresu 3 lat a uczelnia potrzebuje już w tym roku nowej siedziby. Następnie powiedział, że uczelnia stanowi pewną wartość i jest instytucją, która promuje Miasto Sandomierz, poprzez naukowe publikacje i współpracę z innymi uniwersytetami np. w Adelajdzie w Sztokholmie. Na koniec zaapelował o podjęcie działań zmierzających do pozostawienia uczelni w Sandomierzu.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił porządek obrad, jak niżej i poprosił  o zgłaszanie ewentualnych uwag:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu;
 7. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza;
 8. Informacja Prezesa Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu w 2020 roku.
 9. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 11. Zamknięcie obrad.

Uwag nie było.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zmniejsza się dochody w budżecie miasta na kwotę 29.998,00 zł z tytułu oszczędności, które powstały w 2020 roku  z powodu czasowego zamknięcia żłobka spowodowanego pandemią. 

Z kolei zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, o kwotę 29.998,00 zł z tytułu przekazania środków w związku z czasowym zamknięciem żłobka, o kwotę 580,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji w ramach projektu „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” oraz o kwotę 15.000,00 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za spalenie altany śmietnikowej.

Następnie Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zmniejsza się plan wydatków w budżecie miasta o kwotę 391.465,35 zł z tytułu   zmniejszenia rezerwy budżetowej, zmniejszenia wynagrodzeń, składek od wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Pracy, wyżywienie w sandomierskich żłobkach, w tym na remont ogrodzenia. Ponadto zmniejsza się wydatki na budowę nowej wiaty śmietnikowej.

Z kolei zwiększa się wydatki na kwotę 406.301,35 zł z tytułu realizacji zadania pn.: „Dobudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Długiej bocznej”, zakup na wniosek sandomierskiej policji radiowozu, z tytułu przekazania dotacji, na funkcjonowanie sandomierskich żłobków w tym na wyposażenie, dla Sandomierskiego Centrum Kultury oraz z tytułu budowy altany śmietnikowej.

Na koniec Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła w ramach autopoprawek błędy literowe i stylistyczne. 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie wraz z przedstawionymi poprawkami.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że popiera wszelkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i ładu w mieście w tym dofinansowanie zakupu nowego radiowozu. Zaapelował jednak o zwiększenie częstotliwości patroli policji i straży miejskiej zwłaszcza w okresie zbliżających się wakacji i w momencie budowy nowego systemu monitoringu miejskiego.

Radny Marcin Świerkula zwrócił uwagę, że na terenie miasta dość często podpalane są wiaty śmietnikowe. Stwierdził, że przyszły nowy monitoring miejski powinien obejmować również te wiaty. Na koniec wyraził zdziwienie niską kwotą odszkodowania z tytułu zniszczenia wiaty a kosztami budowy nowej.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że kwota 15.000,00 zł jest kwotą już po odwołaniu się gminy u ubezpieczyciela. Koszt budowy nowej to kwota 18.000,00 zł. Różnica to koszt amortyzacji, ale gmina będzie dalej się odwoływać w celu uzyskania pełnej kwoty. Na koniec powiedział, że monitoring będzie obejmował miejsca oddawania odpadów w celu uniknięcia tego typu wandalizmów w przyszłości.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVI/369/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dodała, że wszystkie zmiany, które były w poprzedniej uchwale, znalazły odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały. Na koniec przedstawiła błędy literowe i stylistyczne, które ulegają poprawie w ramach autoporawki wnioskodawcy.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVI/370/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Również poprosiła o poprawienie błędu literowego w § 1 projektu uchwały.

Radny Piotr Chojnacki odniósł się do zapisów zawartych na stronie 23 sprawozdania stanowiącego załącznik do projektu uchwały, w którym czytamy, że: „W ramach budżetu obywatelskiego do realizacji w 2020 roku zostały wybrane w drodze głosowania przez mieszkańców następujące projekty, między innymi nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu. W związku z zaistniałą od miesiąca marca sytuacją spowodowaną pandemią wirusa COVID-19 gmina została zmuszona do przełożenia realizacji projektu”. Następnie poprosił o informacje, co do terminu realizacji tych projektów w ramach budżetu obywatelskiego.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd w miarę posiadanych środków będzie realizował zadania wynikające z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Dodał, że realizowany będzie również plac zabaw przy ul. Baczyńskiego.

Z.P.*) mieszkaniec Sandomierza poprosił o informacje dot. ilości organizacji pozarządowych działających na terenie miasta oraz kto personalnie odpowiada za współpracę z nimi z ramienia Urzędu Miejskiego.

Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że personalnie za współpracę urzędu z organizacjami pozarządowymi odpowiada Pani Aleksandra Zbyradowska. Dodał, że ewidencję działających organizacji prowadzi Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Z kolei co do ich aktywności to trudno ją weryfikować, ponieważ nie ze wszystkimi organizacjami urząd współpracuje.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że 26 organizacji pozarządowych współpracuje aktywnie z miastem.

Więcej głosów i uwag nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVI/371/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku;

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Kandydatem jest Pan Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXVI/372/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu;

Ad. 7

Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co do jego treści. W związku z powyższym poddał protokół pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokół z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 8

Informacja Prezesa Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu w 2020 roku.

Rafał Binięda Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że:

„Stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej objąłem 12 marca 2020 roku. Tytułem wstępu chciałbym wrócić do tamtego momentu i przypomnieć Państwu ówczesną sytuację. Poprzedni prezes, Pan G.K.*), został odwołany w atmosferze medialnego skandalu, brak było kandydatów na stanowisko prezesa, w spółce grożono procesami o niesłuszne zwolnienie, sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa była przeciętna. Uchwałą Rady Nadzorczej spółki zostałem powołany na stanowisko prezesa zarządu, Rada Nadzorcza działająca z ramienia wspólnika w osobie obecnego tutaj Burmistrza, Pana Marcina Marca, postawiła przede mną konkretne cele, prowadzące do ratowania przedsiębiorstwa.

Pozwolicie Państwo, że do kwestii ratowania jeszcze odwołam się później. Nie była to łatwa decyzja, bo rodziła duże wyzwania i obawy przede mną, jak i moją rodziną. Początkowo spotkałem się z ogromną falą krytyki i hejtu, jaki przy okazji wylał się na moją osobę i rodzinę. Podjąłem to wyzwanie i trudną decyzję, lecz nie spodziewałem się aż tak negatywnego odbioru społeczeństwa mieszkańców naszego miasta. To jeszcze bardziej zmotywowało mnie i dalej motywuje do działania i podejmowania niejednokrotnie bardzo trudnych i niepopularnych decyzji. Słowo „trudnych” będę jeszcze dzisiaj odmieniał w wielu przypadkach. W tym miejscu chciałbym zaapelować do Państwa jako radnych, jako przedstawicieli mieszkańców naszego miasta, abyście dbali o dobro wspólne wszystkich mieszkańców, a nie o partykularne interesy pojedynczych osób. Chciałbym prosić Państwa o rzetelną współpracę, pomoc i wsparcie w restrukturyzacji przedsiębiorstwa w podejmowaniu słusznych, potrzebnych, a zarazem trudnych decyzji w tej spółce. Chciałbym, aby do przeszłości należały sytuacje, gdzie radni próbują załatwiać swoje osobiste interesy. Ponad rok temu po niecałych dwóch miesiącach pracy wystosowałem do Państwa pismo, które było jednocześnie przedstawieniem się, opisem zastałej sytuacji oraz planami na przyszłość. Chciałbym przedstawić Państwu aktualną sytuację w spółce i jednocześnie poinformować, że wszystkie tamte założenia udało się zrealizować, nawet z nawiązką. Na początek może jednak o ratowaniu przedsiębiorstwa, o którym mówiłem wcześniej.

Rozpoczynając swoją misję w spółce zastałem skłóconą kadrę kierowniczą, wiele osób na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, spory sądowe przeciwko spółce z ramienia pracowników jak i klientów - słynna sprawa z PSS-em - stratę na działalności podstawowej za 2019 rok w wysokości 640.000,00 zł, uszczuplenie lokaty pieniężnej w wysokości 1.500.000,00 zł za ostatnie 2 lata, które zostały skonsumowane na bieżącą działalność, a były przeznaczone na inwestycje. Miażdżący wynik kontroli, mieliście się Państwo ku temu okazję przekonać w sierpniu, audyt przeprowadzony na zlecenie Urzędu Miasta, który był na przełomie kwietnia-maja, opiewał na ponad 50 stron, natomiast zalecenia pokontrolne zajmowały 35 punktów do wykonania. Były to zaniedbania poszczególnych działów spółki czy brak należytej organizacji i zasad działania. Na dzień dzisiejszy wszystkie zalecenia zostały zrealizowane”. Następnie prezes Rafał Binięda przedstawił w formie prezentacji multimedialnej cele, które zostały zrealizowane:

 1. Zmiana regulaminów, układu zbiorowego, uproszczenie struktury wewnętrznej spółki;
 2. Optymalizacja zatrudnienia bez konieczności zwolnień grupowych, co zaowocowało oszczędnościami w wysokości 250.000,00 zł za I kwartał tego roku w stosunku do I kwartału roku ubiegłego;
 3. Nowe umowy na dostawy paliwa gazowego, węgla wraz z transportem, nowa kompleksowa umowa na dostawę energii elektrycznej, zmiana obsługi prawnej, zmiana windykacji, system zamówień;
 4.  Szkolenia, delegacje, dodatki socjalne.

Spółka za 2020 rok osiągnęła zysk netto w wysokości 962.279,00 zł. Z kolei za I kwartał 2021 roku zysk ten wyniósł 500.000,00 zł.

Następnie powiedział, że: „To daje nam plan na 2021 rok w kwocie 2.000.000,00 zł, przy obecnym przychodzie spółki w granicach 13.000.000,00 zł jest to 15%. Takie wyniki uzyskuje spółka w obecnym roku i mimo tego, że obniżyliśmy cenę ciepła o mniej więcej 2-3% w zależności od grupy odbiorców, natomiast średnioroczny wzrost cen w Polsce w PEC-ach jest to około 8% do 10%. W tym miejscu należy się zastanowić, i jest to duże wyzwanie przede mną, jak i przed całym przedsiębiorstwem, na jakim poziomie ustalać ceny, jakie środki przeznaczać na inwestycje, a jak bardzo obniżać cenę, tak, żeby i mieszkańcy byli zadowoleni z tej ceny, natomiast żebyśmy też mieli środki na inwestycje, i to jest takie wyzwanie na najbliższy okres”.

Prezes Rafał Binięda przedstawił najważniejsze inwestycje spółki:

 1. Kogeneracja. W kwietniu 2021 roku spółka podpisała umowę na realizację budowy układu kogeneracyjnego, którego podstawą będzie nowoczesny i ekologiczny silnik gazowy o mocy cieplnej 1193,0 kW i mocy elektrycznej 999 kW, co zaspokoi zapotrzebowanie na ciepło dla miasta w okresie letnim. Dzięki tej jednostce zmniejszy się emisja dwutlenku węgla o 5.500 ton. Koszt zadania to 4.509.390,00 zł z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 1.549.090,20 zł.
 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Kotłowni „Stocznia” o mocy 50 kW. Instalacja ta zaspokoi 1/3 rocznego zapotrzebowania obiektu na prąd.
 3. Zdalny odczyt liczników ciepła. W 2020 roku został uruchomiony zdalny odczyt ciepłomierzy. Pozwala on na odczyt liczników w sposób objazdowy z wykorzystaniem drogi radiowej. Firma odczytuje tym sposobem ok. 80% ciepłomierzy. Korzyści: bezbłędne odczyty, skrócenie czasu trwania, utrzymanie dokładnych, równych okresów, większy komfort lokatorów.
 4. Monitoring węzłów cieplnych. System ten daje podgląd do parametrów całej sieci ciepłowniczej: temperatury, ciśnienia, stanu zaworów itd. Monitoringiem objętych jest 60% sieci w 2021 roku wskaźnik ten wyniesie 100%. Korzyści: bieżąca kontrola parametrów, analiza danych, dobranie optymalnych parametrów, dopasowanie zapotrzebowania na ciepło, gromadzenie danych.
 5. Nowy system informatyczny – mieszkaniec po zalogowaniu będzie miał wgląd we wszystkie rozrachunki, płatności, powiadomienia SMS-owe o terminach płatności.
 6. Inne zmiany: remont budynku biurowego spółki, zmiana rejestracji czasu pracy, zmiana system monitoringu na Kotłowni „Stocznia”, wymiana oświetlenia na LED na terenie Kotłowni „Rokitek”.

Następnie prezes omówił plany inwestycyjne na najbliższe lata:

 1. Likwidacja wymiennikowni grupowych. W pierwszej kolejności zlikwidowane będą te zlokalizowane przy ul. Maciejowskiego 17 i Armii Krajowej 7. Oprócz wymiany wymienników w blokach nastąpi również wymiana sieci na preizolowaną o długości 1,5 km. Realizacja tej inwestycji pozwoli na zmniejszenie strat ciepła co realnie przyczyni się do oszczędności wśród mieszkańców. Koszty inwestycji wynoszą 2.500.000,00 zł i będzie realizowana zasobami własnymi spółki w okresie najbliższych 3 lat. Kolejne dwie wymiennikownie grupowe znajdują się między ul. Mickiewicza a Słowackiego i Koseły a Armii Krajowej WK1-WK2.
 2. Remont Kotłowni „Stocznia”. Inwestycja będzie polegała na zmianie paliwa spalanego w kotłowni z obecnego węglowego na biomasę, która jest ekologiczna. Przyczyną inwestycji jest brak akceptacji społeczności lokalnej do spalania węgla kamiennego. Nowa koncepcja wczytuje się w nurt odnawialnych źródeł energii.

Na koniec prezes Rafał Binięda powiedział, że: „Cena emisji od marca tamtego roku do maja obecnego to jest od 15 do 55 euro za tonę. Całe szczęście, że dotyczy to kotłowni powyżej 20 megawat. Jeżeli - bo głośno się o tym mówi, że ten limit zostanie obniżony albo całkowicie zniesiony, jeżeli z dnia na dzień przyszłoby nam płacić za emisję przy obecnym spalaniu ton węgla to koszt 4.500.000,00 zł musielibyśmy płacić za emisję. Tak to wygląda. O tym się na razie głośno nie mówi, ale trzeba o tym pamiętać i trzeba myśleć o wymianie paliw naszych kotłowni, i to jest proces nieunikniony, tego nie zatrzymamy. Wiemy wszyscy o Zielonym Ładzie, do 2030 roku obniżenie spalania węgla o połowę, do 2050 roku całkowite wyjście z paliw kopalnych i od tego wyjścia nie ma”.

Podkreślił również znaczenie termomodernizacji bloków i podzielników ciepła, które zmuszają mieszkańców do oszczędzania ciepła. Działania te będą zmniejszać koszty ciepła w gospodarstwach domowych. 

Prezes Rafał Binięda powiedział, że z przykrością musi poinformować, że na zasłużoną emeryturę przechodzi wieloletni pracownik spółki, zastępca prezesa zarządu, członek zarządu, główny energomechanik, prokurent, dyrektor do spraw technicznych Pan mgr. inż. Robert Piątek.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza również podziękował za wieloletnią pracę na rzecz spółki i wręczył oficjalne podziękowanie. Wyraził nadzieję, że Pan Robert Piątek będzie służył radą, wiedzą i ogromnym doświadczeniem aktualnemu zarządowi spółki.

Na koniec skierował również podziękowania w stronę prezesa Rafała Biniędy za dotychczasowe sukcesy w pracy zawodowej. Podkreślił znaczenie Europejskiego Zielonego Ładu i wyzwań jakie on niesie ze sobą w ramach transformacji energetycznej.

Robert Piątek pracownik Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że jak zaczynał pracę, to przedsiębiorstwo zatrudniało 130 osób, w większości pracowników fizycznych. Postęp technologiczny powoduje, że aktualnie coraz więcej jest pracowników umysłowych. Zmiany w energetyce wynikają z postępu cywilizacyjnego, technologicznego, cyfryzacji i nowego Europejskiego Zielonego Ładu. Dodał, że w Sandomierzu pozostały już tylko dwie kotłownie węglowe, które z czasem ulegną również zmianie. Na koniec wyraził nadzieję, że działania spółki i władz miasta przyczynią się do tego, że Sandomierz będzie miastem z czystym powietrzem.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła o informacje dot. windykacji należności za odbiór ciepła.

Rafał Binięda Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że od listopada 2020 roku nastąpiła zmiana obsługi prawnej spółki oraz wdrożono nowy regulamin windykacyjny. Dodał, że wymierne korzyści będą widoczne za kilka miesięcy.

Radny Jacek Dybus powiedział, że jest zaskoczony faktem, że stan spółki kilka miesięcy temu był przeciętny lub zły. Dodał, że jako radny miał przeświadczenie, iź spółka była zarządzana wzorcowo. Poprosił o informacje, w jaki sposób radni przeszkadzali obecnemu zarządowi w wyprowadzeniu spółki na właściwe tory.

Rafał Binięda Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że: „Wybaczy Pan, że nie będę przedstawiał, kto i w jakiej sprawie, natomiast miałem kilka telefonów, najogólniej powiem, które nie pomagały mi w podejmowaniu tych decyzji, które dzisiaj przedstawiłem, a wręcz przeciwnie”.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że Kotłownia „Stocznia” była w swoim czasie jedną z najnowocześniejszych tego typu instalacji w regionie. Upływ czasu powoduje konieczność remontów i wdrożenia nowej technologii. Wyraził nadzieję na szybką realizację transformacji energetycznej na terenie Kotłowni „Stocznia”.

Radny Krzysztof Szatan poprosił o sprecyzowanie stwierdzenia, że ciepłociągi od węzłów grupowych do bloków nie są izolowane.

Rafał Binięda Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że są w kanałach izolowanych, ale same rury nie są preizolowane. Starty ciepła na tych wymiennikowniach grupowych sięgają 30%, co negatywnie odbija się na cenie ciepła i rachunkach mieszkańców.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że postęp technologiczny wymaga zmian. Zmiany te mają na celu ochronę środowiska, ale również wygenerowanie oszczędności, które przyczynią się do zmniejszenia cen ciepła.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że działania spółki są prawidłowe. Przedsiębiorstwo inwestuje, wykłada pieniądze, co przekłada się na oszczędności dla mieszkańców.

Więcej uwag i głosów nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że przedstawiona prezentacja multimedialna stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad. 9

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że:

 1. „Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej wzięli udział w projekcie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego filia w Sandomierzu pt: „Uczenie przez nauczanie”. Studenci pod okiem opiekuna udzielają lekcji j. angielskiego wychowankom świetlicy poprzez platformę MSTeams.
 2. Pracownicy Świetlicy Środowiskowej oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” wzięli udział w szkoleniu z pierwsze pomocy z zakresu BLS/AED organizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu.
 3. W dniu 06.05.2021 r. została zawarta umowa z Firmą Usługi Elektryczne Pomiary Zbigniew Rycerz, ul. Energetyczna 16A, 27-600 Sandomierz na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Sandomierzu”. Cena brutto: 63 960,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia 60 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 05.07.2021r.
 4. W dniu 04.05.2021r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, tj. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., ul. Towarowa 44. Zgodnie z przyjętym kryterium cena- 100 %, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów, która zaproponowała cenę realizacji zadania, tj. cena ryczałtowa brutto: 140 100,69 zł, cena ryczałtowa netto: 113 903,00 zł. W dniu 14.05.2021 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o., ul. Towarowa 44.
 5. W dniu 05.05.2021 r. o godz. 10:30 nastąpiło otwarcie ofert na zadanie Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1:

Firma Usługowo-Handlowa Damkop Damian Stępień, ulica Stawowa 1, 39-340 Padew Narodowa, oferowana cena brutto: 122 554,13 zł. Wynagrodzenie dla poszczególnych elementów zamówienia, jest następujące:

 1. 1m2 wyremontowanej drogi o nawierzchni gruntowej - kwota brutto: 90,40 zł, w tym: 73,50 zł kwota netto; 16,90 zł kwota podatku VAT.
 2. 1m2 wyremontowanej drogi o nawierzchni tłuczniowej - kwota brutto: 70,11 zł w tym: 57,00 zł kwota netto; 13,11 zł kwota podatku VAT.

Termin realizacji: do 30 listopada 2021r., deklarowany czas wykonania robót: 4 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, gwarancja: 12 miesięcy.

Oferta nr 2:

PHU Sambet Sokolniki, ul. Furmańska 54, 39-432 Gorzyce. Oferowana cena brutto: 36 404,00 zł. Wynagrodzenie dla poszczególnych elementów zamówienia, jest następujące:

 1. 1m2 wyremontowanej drogi o nawierzchni gruntowej - kwota brutto: 51,20 zł, w tym: 41,63 zł kwota netto; 9,57 zł kwota podatku VAT.
 2. 1m2 wyremontowanej drogi o nawierzchni tłuczniowej - kwota brutto: 12,20 zł w tym: 9,92 zł kwota netto; 2,28 zł kwota podatku VAT.

Termin realizacji: do 30 listopada 2021 r., deklarowany czas wykonania robót: 1-4 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, gwarancja: 12 miesięcy.

W dniu 14.05.2021 r. została zawarta umowa z PHU Sambet Sokolniki, ul. Furmańska 54, 39-432 Gorzyce.

 1. Przeprowadzono I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Krukowskiej w Sandomierzu - 7 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym, 2 przetargi wynikiem negatywnym.
 2. Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Krukowskiej.
 3. Przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 4. Zawarto 2 umowy notarialne sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych przy ul. Maciejowskiego 11/8 i Maciejowskiego 8/15.
 5. Przygotowano protokół w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Sandomierskiego działek zajętych pod ulice powiatowe – ul. Różaną i ul. Wojska Polskiego.
 6. W związku z sytuacją epidemiologiczną Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu kontynuuje realizację zakupów dla osób starszych, niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz w ramach programu „Wspieraj seniora”. W omawianym okresie wsparciem objęto 12 osób, którym zabezpieczono niezbędną pomoc między innymi    w formie zakupu produktów spożywczych, leków, opłacenia rachunków mieszkaniowych czy dostarczenia ciepłego posiłku.
 7. Na dzień 14.05.2021 wpłynęło 1.989 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 w formie elektronicznej oraz w formie papierowej. Wydano 1529 informacji o przyznaniu świadczenia dla 2263 dzieci.
 8. W dniu 13.05.2021 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach zostały podpisane przez Burmistrza Miasta Sandomierza umowy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.
 9. W dniu 21.05.2021 r zostało wysłane do Wykonawcy Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.  pismo - wezwanie do podpisania umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II”. Termin zawarcia umowy wyznaczono na dzień 27.05.2021r. godz. 14:00.
 10. W dniu 20.05.2021r. ogłoszenie o zamówieniu na zadanie „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i w Biuletynie Informacji Publicznej UM Sandomierz. Termin składania ofert: 07.06.2021r. godz.: 10:00.  Termin otwarcia ofert: 07.06.2021r. godz.: 10:30.
 11. W dniu 21.05.2021r. ogłoszenie o zamówieniu na zadanie „Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu.” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Sandomierz – Platforma zakupowa.

Termin składania ofert: 08.06.2021r. godz.: 10:00.  Termin otwarcia ofert: 08.06.2021r. godz.: 10:30.

 1. Wydano 109 decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości i rolnego osobom fizycznym.
 2. Wydano 29 zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 3. Wydano 40 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych.
 4. Wydano 5   decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych.
 5. Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku.
 6. Podpisano 2 umowy w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości dotyczących należności cywilnoprawnych.
 7. Wysłano 346 upomnień.
 8. Wystawiono 91 tytułów wykonawczych i przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 9. Zakończono wysyłanie zawiadomień do wszystkich mieszkańców o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.
 10. Przygotowano aktualny wykaz nieruchomości zamieszkałych ze zgłoszonymi kompostownikami na potrzeby kontroli.
 11. Przygotowano i przekazano Straży Miejskiej w celu kontroli wykaz firm, które nie zawarły stosownej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
 12. Skierowano zapytanie ofertowe dla firm na przeprowadzenie odkomarzania terenów miasta Sandomierza.
 13. Podpisano 35 umów o korzystanie z powierzchni na wszystkie wyznaczone stanowiska na Pl. Mały Rynek. 
 14. Podpisano 21 umów dzierżawy dróg wewnętrznych w celu korzystania z drogi na potrzeby gródków gastronomicznych, stoisk handlowych, reklam.
 15. Została zawarta umowa z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. na zadanie polegające na Konserwacji i naprawie urządzeń zabawowych i innych obiektów znajdujących się na 15 placach zabaw należących do Gminy Sandomierz. Termin zakończenia prac do dnia 30 czerwca 2021 r.
 16. Zarządzeniem nr 111/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 maja 2021r. powołano zespół stały do spraw przeglądu Wykazu tras linii autobusowych, na których PGKiM Sp. z o. o. świadczy Usługi Przewozu. Mieszkańcy wnioski z propozycją ewentualnych zmian mogą zgłaszać w terminie do dnia 30 maja 2021 r.
 17. Dokonano wyboru dostawcy kwiatów jednorocznych do nasadzeń na rabatach, w donicach i w gazonach oraz przygotowanie umowy na ich dostawę.
 18. Przeprowadzono prace w zakresie uzupełnienia oznakowania pionowego na terenie Miasta Sandomierza (m. in. Parkingi).
 19. Przeprowadzono prace w zakresie poziomego oznakowania na terenie Miasta Sandomierza.
 20. Przeprowadzono remonty dróg tłuczniowych: ulic – Stara Prochownia (od ul. Sadowniczej do Rolniczej); Platanowa, Krakowska boczna, II Pułku Legionów, Lipowa, Warzywna.
 21. Zaplanowano remonty dróg o nawierzchni asfaltowej w terminie 26-27 maja.
 22. Podpisano 29 umów dzierżawy na korzystanie z powierzchni dróg wewnętrznych m.in. ul. Rynek (meleksy).
 23. W dniu 18 maja 2021r. został podpisany aneks nr 1 do zawartego porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze, który przewiduje uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Dotychczas z udziałem Gminy zostały złożone 3 wnioski.
 24. Od 31 maja do 07 czerwca br. w Sandomierzu, w bursie szkolnej przy ulicy Wojska Polskiego 22 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Wezwanie do osobistego stawienia się na Komisję Wojskową otrzymało 98 osób rocznika podstawowego, tj. mężczyźni, 2002 rok urodzenia oraz 26 osób rocznika starszego (tj. mężczyźni, rok urodzenia od 1997 do 2001). Mamy również 3 kobiety ochotniczki, które otrzymały wezwanie do stawienia się na komisję wojskową na dzień 21 czerwca br. 
 25. Do 30 września br. będzie trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, każdy z nas ma ustawowy obowiązek dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem aplikacji znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu zapraszam do naszego Urzędu na stanowisko do samospisu, Plac Poniatowskiego 3, telefon 15 815 42 22.

W dniu 13 maja rozpoczęli również swoją pracę rachmistrzowie, którzy dzwonią do mieszkańców Sandomierza i również spisują w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Istnieją trzy metody sprawdzenia rachmistrza:

 1. poprzez zakładkę „Sprawdź tożsamość rachmistrza” na stronie spisu:
  spis.gov.pl,
 2. dzwoniąc na infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99,
 3. dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu pod numery 15 815 42 22, 15 815 41 52.

Gminne Biuro Spisowe planuje w najbliższych dniach zorganizować mobilny punkt spisowy, wychodząc do mieszkańców z możliwością spisania się w plenerze.Szczegółowe informacje o lokalizacji mobilnego punktu spisowego zostaną przedstawione na stronie internetowej miasta oraz na Facebooku.

 1. W dniu 21 maja br. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia rozpoczął wspólnie z Wydziałem Rozwoju Systemów i Aplikacji, działającym w Departamencie Systemów Państwowych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, testy wdrożeniowe dotyczące wprowadzenia od sierpnia 2021 roku nowej ustawy o dowodach osobistych. Od sierpnia, czekają nas zasadnicze zmiany dotyczące dowodów osobistych. Testy wdrożeniowe będą trwały przez każdy weekend czerwca i pozwolą płynnie przejść do nowych procedur związanych z dowodami osobistymi.
 2. Włączenie się w akcję obchodów Świąt Majowych, poprzez podświetlenie ratusza w narodowych barwach.
 3. Współorganizacja i promocja uroczystości upamiętniającej 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Fotorelacja z wydarzania.
 4. Organizacja i promocja obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa dn. 8 maja br.
 5. Promocja i koordynowanie akcji "Jerzyk Sandomierzyk" – warsztatów rodzinnych z budowania domków lęgowych. W akcji uczestniczyły dzieci i rodzice, którzy w niewielkich grupkach, pod okiem fachowców budowali budki w zielonym domku, w Parku Piszczele. 20 powstałych budek lęgowych dla jerzyków już niebawem zawiśnie w przestrzeni miejskiej.
 6. Włączenie się w akcję charytatywnego wsparcia Bartłomieja Przychodzkiego – promowanie na stronie majówkowej zbiórki ulicznej.
 7. W ramach wprowadzania strategii marki Sandomierza powstała ankieta „Jak zachwyca Sandomierz?”, która ma na celu poznanie jak przeżywają turyści sandomierskie atrakcje. Wyniki ankiety pomogą w opracowaniu treści promujących Sandomierz w Internecie.
 8. 12 maja odbył się kolejny spacer szkoleniowy w ramach projektu ze Strategii marki Sandomierza. Pracownicy hoteli i restauracji mieli okazję wypłynąć w rejs Dubasem Sandomierką i poznać Sandomierz z innej perspektywy. Następnie czekała ich przejażdżka meleksem z Bulwaru „śladami sandomierskich pisarzy". Finał spotkania miał miejsce w Sandomierskiej Spiżarni, gdzie uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z produktami regionalnymi. Ta ciekawa i niekonwencjonalna oferta stanowi znakomite uzupełnienie zaproponowanej na pierwszym spacerze opcji zwiedzania z przewodnikiem.
 9. Promowanie Nocy Muzeów, zestawienie ofert muzeów i instytucji kultury na wspólnym plakacie. Wydarzenie odbyło się 15 maja br.
 10. Promowanie akcji pn. „SANDOMIERSCY KREWni Z WYBORU” na stronie miasta oraz na miejskim Facebooku – skierowanie do przedsiębiorców z terenu miasta prośby o włączanie się w akcję nagradzania krwiodawców.
 11. Trwają prace projektowe związane z pozyskanym dofinansowaniem w kwocie 1 mln 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na “Remont ul. Żółkiewskiego “Lina” w Sandomierzu”.
 12. Złożono do Wojewody Świętokrzyskiego dwa wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych - na ul. Schinzla oraz na skrzyżowaniu ulic Schinzla i Dobkiewicza, znalazły się na wstępnej liście rankingowej zadań przeznaczonych do dofinansowania z ww. programu.
 13. Trwają prace projektowe związane z realizacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania “Modernizacja ulicy Rokitek w Sandomierzu” obejmującej remont nawierzchni jezdni ulicy oraz budowę systemu odwodnienia.
 14. W ramach prowadzonej wspólnie z Powiatem Sandomierskiem inwestycji trwają prace budowlane przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej. Gmina współfinansuje budowę ronda realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
 15. Gmina Sandomierz uczestniczyła w negocjacjach w sprawie realizacji projektu “Cyfrowa szkoła” z poddziałania 8.3.3 RPO województwa świętokrzyskiego. Złożono poprawiony wniosek, czekamy na podpisanie umowy do końca maja br. Wartość projektu: 429.893,75 PLN, wartość dofinansowania 380.293,75 PLN. Wkład własny Gminy stanowi wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal na zajęcia. Projekt skierowany do nauczycieli i uczniów SP2, SP3 i SP4 + doposażenie szkół SP2 i SP4. Celem projektu jest: Zwiększenie kompetencji cyfrowych (w tym nauka programowania) u 378U (190Di188CH) oraz podniesienie kompetencji 52N (46Ki6M) w zakresie korzystania i włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego w SP 2, 3, 4 w Sandomierzu do 31.12.2022 r.
 16. 20.05.2021 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Sandomierz”. Spotkanie rozpoczynają prace nad opracowaniem wspólnej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Sandomierz”, do którego, oprócz Sandomierza, należą, gminy Dwikozy, Wilczyce, Obrazów, Samborzec. Spotkanie miało na celu ustalenie harmonogramu dalszych działań i omówienie obszarów wspólnych inicjatyw oraz ustalenie zadań do wykonania w najbliższym czasie. MOF Sandomierz został wyodrębniony w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ jako jeden z pięciu OSI MOF Miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze na terenie województwa świętokrzyskiego.
 17.  Złożono poprawiony wniosek o dofinansowanie w ramach programu ministerialnego „Groby i cmentarze w kraju”. Dostosowano zakres rzeczowy do wartości otrzymanej dotacji (zadanie realizowane wspólnie z Wydziałem NK).
 18.  Poszerzono ofertę działalności żłobka przy Przedszkolu nr 6 w ramach realizowanego projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupiono pomoce do zajęć plastycznych z elementami sensoryki oraz do logorytmiki. Dodatkowo rodzice dzieci mogą skorzystać z wizyt adaptacyjnych u stomatologa, wizyt u okulisty i dietetyka, zgodnie z potrzebami jakie zgłaszali rodzice w ankietach. Dodatkowa oferta została wprowadzona w ramach oszczędności budżetu projektu”.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że ze względu na obszerność komunikatów Burmistrza poprosił o rozważenie możliwości przekazywania wersji papierowej komunikatów radnym wraz z materiałami na sesje. Dzięki temu radni będą mogli odnieść się do ich treści.  

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że komunikaty Burmistrza Miasta są przygotowane na bieżąco. W związku z tym nie ma możliwości przygotowania ich na co najmniej 7 dni przed sesją. Dodała, że będą one przesyłane radnym na dzień przed sesją.

Radna Kazimiera Bednarska odniosła się do słów Pana Piotra Sobolewskiego. Powiedziała, że bardzo ceni zaangażowanie dziekana w rozwijanie sandomierskiej uczelni. Dodała, że bardzo istotny i potrzebny jest zawód pielęgniarki. Podkreśliła, że uczelnia ma w planach kształcić nowe pielęgniarki, gdyż obecna średnia wieku to 50+, co w przyszłości będzie oznaczać przejście części z nich na emeryturę. Następnie jako przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia zaapelowała do władz samorządowych o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu poprawę losu sandomierskiej uczelni. Kształcenie w zawodzie pielęgniarskim czy kosmetologii odbywa się w takich gminach jak: Tarnobrzeg, Kielce. Dodała, że w sandomierskiej lecznicy pracują ludzie wykształceni, którzy stanowiliby profesjonalną kadrę dydaktyczną. Na koniec podkreśliła znaczenie zawodów wchodzących w skład białego personelu medycznego.  

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że Sandomierz został zakwalifikowany do obszarów miejskich tracących wartości społeczne, ulegając częściowej degradacji. Dodał, że władze samorządowe muszą ten argument nieustannie podnosić przy negocjacjach o środki zewnętrzne. Podkreślił przy tym negatywne oddziaływanie na rozwój funkcjonujących map ryzyka i zagrożenia powodziowego. Na koniec powiedział, że sandomierska uczelnia może znajdować się w kilku budynkach niekoniecznie znajdujących się na terenie Starego Miasta. Dodał, że odpowiednie budynki są zlokalizowane w prawobrzeżnej części miasta.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że sprawa związana z uruchomieniem kierunku pielęgniarstwa została rozwiązana, gdyż powiat zgodził się na udostępnienie części budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, otrzymał na ten cel 1.500.000,00 zł dofinansowania. Z kolei kwestią otwartą pozostają lokalizacje kolejnych kierunków, które znajdują się w ofercie uczelni. Na koniec powiedział, że wszyscy radni są za rozwojem sandomierskiej uczelni. 

Radny Jerzy Żyła powiedział, że w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich prowadzony jest projekt, który stoi w sprzeczności z ewentualnym uruchomieniem kierunku pielęgniarstwa. 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że żadnego konfliktu nie ma, a ewentualne spory musi rozwiązywać organ prowadzący szkołę.

Radny Jerzy Żyła powiedział, że o ewentualnych sporach, problemach dowiaduje się od pracowników szkoły. Wyraził nadzieje, że organ prowadzący będzie umiał te sprawy rozwiązać. Dodał, że pracownicy szkoły są zaniepokojeni takim rozwojem sytuacji.

Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu nie zgodził się ze słowami radnego Andrzeja Bolewskiego dot. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dodał, że miasto wyraźnie artykułuje swoje potrzeby jest znane i cenione, o czym świadczy olbrzymie zainteresowanie lokalnych parlamentarzystów oraz duża liczba imprez i uroczystości z udziałem władz wojewódzkich.

Dodał, że w 2021 roku miasto za najważniejszy cel postawiło sobie dokończenie inwestycji związanych z programem rewitalizacji. Zgodnie z poleceniem Urzędu Marszałkowskiego strategie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego muszą być opracowane do końca bieżącego roku, by gminy były gotowe na nową perspektywę finansową.

Powiedział, że samorząd składa wnioski o środki zewnętrzne do: Funduszu Dróg Samorządowych czy do Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że radni nie krytykują pracowników urzędu ani nie odbierają im inicjatyw. Dodał, że samorząd powinien realizować postawione cele z pożytkiem dla społeczności lokalnej. Radni służą pomocą i doradztwem w wielu kwestiach, bo taka jest ich rola.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zaapelował o przyspieszenie prac związanych z odkomarzaniem terenu miasta.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza: „Oferty wpłynęły, będziemy wybierać najkorzystniejszą. Podpisujemy umowę, przystępujemy do działania”.

Z.P.*) mieszkaniec Sandomierza poruszył następujące kwestie: sytuacji lokalu przy Rynek 4, w którym znajdowała się apteka na terenie Starego Miasta, ładu przestrzennego w zakresie wydawania pozwoleń na zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne na terenie Starego Miasta oraz sytuacji Sandomierskiego Centrum Kultury. Dodał, że miasto powinno inwestować w kulturę i edukację, a funkcjonowanie uczelni jest jednym z czynników miastotwórczych.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że dotychczasowa apteka z powodów ekonomicznych została zamknięta. Prowadził ją kielecki Cefarm, który zrezygnował również z licencji na jej prowadzenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lokal ten nie spełnia wymogów określonych prawem do prowadzenia apteki ani punktu aptecznego. Miasto ogłosiło konkurs, do którego nie przystąpił żaden oferent. Dodał, że samorząd nie może prowadzić działalności gospodarczej musi być osoba prywatna. Następnie powiedział, że każde naruszenie przepisów prawa w zakresie zajęcia pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne spotka się z reakcją pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Na koniec Burmistrz odniósł się do sytuacji SCK-u, wyraził nadzieję, że przyznane wsparcie z budżetu gminy oraz zbliżający się sezon turystyczny pomogą instytucji na poprawę kondycji finansowej. Podkreślił znaczenie inwestowania w najważniejsze zabytki miasta tj. Bramę Opatowską i Podziemną Trasę Turystyczną. Następnie omówił najważniejsze wydarzenia kulturalne w nadchodzącym sezonie.

Z.P.*) mieszkaniec Sandomierza wyraził wzburzenie faktem, że obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na otwarcie ponownie w tym lokalu apteki.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza: „Po prostu, jeżeli coś funkcjonuje nieprzerwanie, a powstało w zamierzchłych czasach, według zupełnie innych przepisów albo bez przepisów, to, dopóki to funkcjonuje to jakby jest nie do ruszenia taka instytucja. Natomiast jeżeli się coś zmienia to zaraz wchodzą nowe przepisy budowlane, nowe obostrzenia dotyczące prowadzenia tego typu jednostek, czyli związane pewnie z jakimiś koncesjami”. Dodał, że na rynku musi również pojawiać się chętny przedsiębiorca, który chciałby prowadzić tego typu działalność, która musi przynosić mu wymierne dochody.

Więcej głosów i uwag nie było.

Ad. 10

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił dokumenty, które wpłynęły do Biura Rady miasta, jak niżej:

 1. „Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu informuje o przyznaniu dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Parafii p. w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła na realizacje zadania pn.: „Sandomierz, kościół pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła (XVW.) konserwacja estetyczna elementów złoconych balustrady i chóru muzycznego wraz z szafą organową (XVII/XVIIIW.)”.
 2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach złożył zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o umorzeniu postępowania na Uchwałę Nr XXV/291/2020 i XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierz z dnia 15 października 2020 roku w sprawie skargi Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
 3. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Kielcach skierowała prośbę o rozpatrzenie wniosku o nadanie rondu znajdującemu się u zbiegu ulic: Mickiewicza, Armii Krajowej i Wiejskiej w Sandomierzu imienia „Sandomierskich Kolumbów”;
 4. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Sandomierzu złożyła pismo o wynajęcie pomieszczeń w jednej ze Szkół Podstawowych w Sandomierzu w liczbie około 10 w celu czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych z dniem 1 września 2021 roku;
 5. Tamara Socha Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu złożyła pismo dot. zaniechania jakichkolwiek działań podejmowanych na forum sesji Rady Miasta dot. domniemanego mobbingu w CUW w związku z brakiem formalnych wniosków w tej sprawie;
 6. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza skierował pismo do Burmistrza Miasta w sprawie wykładni prawnej § 58 Statutu Miasta Sandomierza w szczególności dot. możliwości składania projektu uchwały przez radnego oraz obowiązku parafowania przez radcę prawnego;
 7. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” złożyła pismo informacje dot. spotkania w sprawie adaptacji nieczynnej wymiennikowni ciepła na funkcję Domu Pobytu Dziennego przy ul. Baczyńskiego;
 8. Sandomierski Klub Sportowy „Wisła” skierował pismo w sprawie przyznania maksymalnej kwoty dotacji w zakresie promocji poprzez sport w związku z trudną sytuacją finansową klubu;
 9. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu informuje o przyznaniu dotacji w wysokości 150.000,00 zł dla Klasztoru Św. Jakuba na realizacje zadania pn.: „Sandomierz, klasztor OO. Dominikanów pw. Św. Jakuba (XIIIW.); remont konserwatorski dzwonnicy – etap II.
 10. Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” złożyły pisma w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego na terenie Miasta Sandomierza. Pisma te zostały przekazane radnym drogą elektroniczną w dniu 13 maja 2021 roku;
 11. Polski Komitet do spraw UNESCO pismem skierowanym do Burmistrza Miasta Sandomierza prosi o informacje w sprawie dalszych działań dot. wpisania Sandomierza na listę światowego Dziedzictwa UNESCO;
 12. Państwo L. i M. W.*) mieszkańcy Sandomierza złożyli skargę na bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowalnych;
 13. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył postanowienie dot. skargi Pana J. Ć.*) mieszkańca Sandomierza na Uchwałę Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października 2020 roku. Skarga został odrzucona;
 14. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” w sprawie poprawy bezpieczeństwa na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w związku z demontażem 3 kamer;
 15. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przekazała według właściwości do Wojewody Świętokrzyskiego Uchwałę Nr XXXV/362/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 roku.
 16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zaprasza na uroczystość otwarcia Mieszkania Chronionego Typu Wspieranego, które odbędzie się w dniu 31 maja 2021 roku o godz. 11:00 przy ul. Kościuszki 1/1”.  

Następnie przedstawił interpelacje z okresu międzysesyjnego, jak niżej:

 1. „W dniu 6 maja 2021 roku radny Piotr Chojnacki złożył interpelację w sprawie usunięcia pnia drzewa i naprawy chodnika na ul. Powiśle. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 18 maja 2021 roku.  
 2. W dniu 10 maja 2021 roku radny Piotr Chojnacki złożył interpelację w sprawie przeprowadzenia prac pielegnacyjno-konserwacyjnych na terenie placu zabaw na ul. Wielowiejskiej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 20 maja 2021 roku.  
 3. W dniu 9 maja 2021 roku radny Robert Kurosz złożył interpelację w sprawie zmian w strukturze Centrum Usług Wspólnych polegającej na przeniesieniu do CUW całej obsługi teleinformatycznej miasta i jednostek podległych. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 4. W dniu 9 maja 2021 roku radny Robert Kurosz złożył interpelację w sprawie porządku i naprawy placu zabaw przy ul. Schinzla. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 20 maja 2021 roku.
 5. W dniu 10 maja 2021 roku radny Robert Kurosz złożył interpelację w sprawie zamontowania dodatkowych urządzeń na terenie plenerowej siłowni przy ul. Schinzla. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 25 maja 2021 roku.
 6. W dniu 20 maja 2021 roku radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Kwiatkowskiego – skrzyżowanie obok Szpitala. Odpowiedź w tej sprawie nie został jeszcze udzielona”.

Na koniec Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że z dniem 1 czerwca wznawiane zostają dyżury przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących oraz radnych.

Radny Jacek Dybus powiedział, że w wyniku pandemii Sandomierz traci na atrakcyjności, stoi w miejscu i pogrąża się w marazmie.  Dodał, że należy podjąć działania zmierzające do poszerzenia oferty turystycznej miasta po to, by turysta spędzał kilka dni w mieście a nie tylko kilka godzin. To z kolei przełoży się na zwiększenie zysków z turystyki dla miasta i innych branż zwłaszcza gastronomi i hotelarstwa. Radny powiedział, że oferta powinna skupiać się na rzece Wiśle jako miejscu rekreacji oraz Parku Piszczele. Dodał, że działania władz samorządowych muszą koncentrować się na podnoszeniu jakości marki „Sandomierz”.

Następnie zaproponował, aby wyremontować zdemontowane ławeczki z Parku Saskiego i ustawić je w przestrzeni miejskiej. Ponadto zasugerował ponowne zamontowanie na ul. Żeromskiego ograniczników dot. miejsc parkingowych oraz wyraził oburzenie robotami drogowymi na ul. Lwowskiej w godzinach szczytu co powoduje ogromne korki.

Radny Piotr Chojnacki na wstępie zgodził się ze słowami radnego Jacka Dybusa dot. remontów dróg krajowych na terenie miasta w godzinach szczytu przez GDDKiA. Następnie powiedział, że jako radny w dniu dzisiejszym złoży interpelacje w sprawie udostępnienia wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością gminy po to, by sandomierscy rolnicy mieli wiedzę na temat możliwości ich dzierżawy oraz wykazu nieruchomości inwestycyjnych, w tym pod zabudowę mieszkalną. Radny dodał, że wielokrotnie mieszkańcy i radni nie mają wiedzy na ten temat. Na koniec radny poprosił o informacje dot. spotkania przedstawicieli województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego na sandomierskim zamku dot. inwestycji drogowych w tym drogi ekspresowej S74, na które Burmistrz Miasta nie został zaproszony.

Radny Robert Kurosz zwrócił się z apelem do Burmistrza Miasta i wszystkich radny o udzielenie pomocy sandomierskiej uczelni. Dodał, że należy podjąć działania zmierzające do wskazania nowej lokalizacji sandomierskiej uczelni. Dodał, że ciekawym rozwiązaniem byłoby przekazać tymczasowo jeden z budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej, gdyż w dwóch budynkach uczy się niewielka liczba uczniów. Przypomniał również o pomyśle przeniesienia uczelni do budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 5 lub o możliwości wydzielenia części działki, na której uczelnia mogłaby wybudować salę konferencyjną lub zaplecze administracyjne. Takie rozwiązanie nie kolidowałoby z programem termomodernizacji budynku szkoły. Podkreślił, że temat przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 2 uważa za całkowicie zamknięty. Zaznaczył, że miasto jest organem prowadzącym 4 szkół podstawowych w 6 budynkach dydaktycznych. W związku z tym powinno znaleźć się miejsce dla szkoły wyższej.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się po krótce do wcześniejszych wypowiedzi radnych. Dodał, że ubolewa nad faktem, że jako gospodarz miasta nie został zaproszony na spotkanie dot. budowy drogi ekspresowej S74. Podkreślił, że jako włodarz miasta wybrany w demokratycznych wyborach ma prawo do uczestniczenia w tego typu wydarzeniach. Przypomniał, że nie został również zaproszony na spotkanie związane z mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego, na które i tak się wybrał, a które w głównej mierze dotyczyło Tarnobrzega i Baranowa Sandomierskiego. W najbliższym czasie powstanie ponadregionalny zespół samorządowców, który określi przyszłość terenów nadwiślańskich. Następnie powiedział, że Urząd Miejski udostępni wykaz nieruchomości gruntowych w tym terenów inwestycyjnych i pod budowę mieszkalną na stronie internetowej miasta, by wszyscy mieszkańcy mogli się z takim wykazem zapoznać. Udostępnione zostaną również adresy nieruchomości prywatnych, które są zaniedbane, a które mogłyby znaleźć nowych właścicieli, jak np. Spichlerz czy budynek po dawnym szpitalu zakaźnym.

Następnie odniósł się do słów radnego Jacka Dybusa: „Zgadzam się z tym, że musimy się rozwijać i musimy myśleć o tym, czym możemy zachęcić naszych potencjalnych klientów, gości, turystów do przyjazdu. A może kupmy „Okrąglak” na Bulwarze Piłsudskiego i zróbmy tam Centrum Edukacji i Nauki na wzór Centrum Kopernika, po to, żeby to była jakaś nowa oferta dla rodzin z dziećmi i coś takiego obok tego dziedzictwa, które niewątpliwie posiadamy, kulturalnego i zabytkowego, które mimo wszystko jest chętnie odwiedzane i myślę, że wielokrotnie również przez te same osoby, bo ludzie przyjeżdżają tu nie tylko po to, żeby oglądać zabytki i „stare kamienie”, ale myślę, że przede wszystkim po to, żeby odpocząć, miło spędzić czas, i w tym kierunku chcemy pójść z nową strategią marki. Tak, Sandomierz jest marką samą w sobie, tu się zgadzam, ale szereg spotkań, które się odbyło, szkoda właśnie, że Pan nie uczestniczył, bo mógłby się Pan więcej na ten temat dowiedzieć, bo to jest inicjatywa wspólna samorządu, jak również przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej. (…) To budowanie marki polega na tej synergii, o której powiedział pan Zbyszek, o tym wspólnym działaniu, o znalezieniu wspólnego języka i porozumieniu, żebyśmy jako marka faktycznie zaistnieli i kojarzyli się jednoznacznie. Ten kierunek jest wytyczony, myślę, że jest słuszny, jest to pewien kompromis, konsensus”.

Burmistrz powiedział, że miasto ma określony budżet i pewne realne możliwości finansowe. Dodał, że jako włodarz chciałby remontu Parku Piszczele i budowy letniego kąpieliska, ale na wszystko trzeba znaleźć środki lub je pozyskać i zabezpieczyć wkład własny. Przypominał, że miasto kończy realizować program rewitalizacji, który jest programem bardzo kosztownym. Na koniec zaznaczył, że Urząd Miejski będzie monitował w GDDKiA o możliwość prowadzenia remontów w porze nocnej oraz o wcześniejsze informowanie o terminie i zakresie planowanych prac.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że skieruje pismo do przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji oraz Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia o zwołanie wspólnego posiedzenia, na którym będzie poruszany temat sandomierskiej uczelni.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że udostępnienie pomieszczeń szkolnych w jakimkolwiek budynku szkoły podstawowej skończy się podobną awanturą i skandalem jak w przypadku prób przenoszenia Szkoły Podstawowej Nr 2. Dodał, że jako Burmistrz Miasta poszukuje nowej tymczasowej lokalizacji uczelni, gdyż uczelnia potrzebuje pomieszczeń już na nowy rok akademicki. Ciekawym rozwiązaniem jest udostępnienie części budynku szkoły średniej, w której kształci się młodzież prawie już dorosła. W dotychczasowych budynkach gimnazjalnym znajdują się pracownie specjalistyczne służące dzieciom klas starszych szkoły podstawowej do nauczania takich przedmiotów jak: biologia, fizyka, chemia itd. Na koniec zaznaczył, że pojawia się adres ul. Mariackiej 1 - budynku po dawnym College Języków Obcych.

Z.P.*) mieszkaniec Sandomierza powiedział, że samorząd musi dokonać analizy potencjału budynków oświatowych, które mu podlegają oraz podjąć rozmowy z powiatem i dyrektorami szkół średnich. Dodał, że Sandomierz zawsze inwestował w naukę, edukację i nadal powinien to robić, a uczelnia jest czynnikiem miastotwórczym, służy rozwojowi.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że z dniem 1 czerwca stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu obejmie Pan Mikołaj Getka-Kenig.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady udzielił głosu Pani A.P.*) mieszkance Sandomierza.

A.P.*) mieszkanka Sandomierza: „Ja jeszcze ze swojej strony chciałabym bardzo Państwa po prostu poprosić, bo nie wiem, jak całe te formalności się odbywają o pozyskanie jakiegoś lokalu mieszkalnego dla mnie i dla moich dzieci, ponieważ w tym momencie wynajmuję mieszkanie, jestem zmuszona je opuścić, ponieważ pan chce je sprzedać. Mam dwoje dzieci z niepełnosprawnością, ponieważ starszy syn również posiada stopień niepełnosprawności. W tym momencie nie mamy nawet gdzie postawić urządzeń potrzebnych do rehabilitacji oddechowej i domowej. Oddech mojego syna się znacznie pogorszył, niedługo będzie potrzebne po prostu podłączenie pod respirator, bo czas ucieka, czasu jest coraz mniej na ratowanie jego zdrowia, tak że bardzo bym prosiła też o pomoc  w tej kwestii, bo na chwilę obecną nie mam się nawet... nie mamy gdzie mieszkać, mieszkań do wynajęcia jest bardzo mało. Dla nas to są dodatkowe koszty, które muszą... no w innym wypadku byłyby przeznaczone na rehabilitację, a sam wynajem lokalu, w którym na chwilę obecną mieszkamy, to jest 1.000,00 zł i jest to dwa, tak jak mówię, dwa pokoje, trójka dzieci i nas dwoje dorosłych, tak że jeszcze bardzo proszę o pomoc w tej kwestii, jeżeli to by było możliwe i pokierowanie mnie, jak mogę po prostu to zrobić. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze z mojej strony za zaangażowanie właśnie różnych tutaj instytucji, pana burmistrza, pana starosty i wszystkich tutaj obecnych, ponieważ tak jak powiedziała Ania, bez Państwa pomocy i bez Państwa zaangażowania nie dalibyśmy rady osiągnąć już ponad 2.000.000,00 zł, które mamy na chwilę obecną, i bardzo prosimy, żebyście zostali Państwo z nami do samego końca”.

Radny Jerzy Żyła powiedział, że jako członek Komisji Polityki Mieszkaniowej zaraz po zakończeniu dzisiejszej sesji, prosi Panią A.P.*) do Biura Rady Miasta w celu udzielenia stosowanych informacji dot. pozyskania lokalu komunalnego. Ponadto zaprosił na najbliższe spotkanie komisji.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że radni udzielą stosownych informacji a pracownicy urzędu będą poszukiwać odpowiedniego lokalu, jeśli zostaną spełnione prawne warunki. Dodał, że Szkoła Podstawowa Nr 1 dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym.

Z.P.*) mieszkaniec Sandomierza poprosił o informacje dot. trwającego remontu Biblioteki Publicznej w Sandomierzu oraz o zakup sprzętu drukarskiego przez miasto.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza: „Wszystko zgodnie z planem, z harmonogramem”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że miasto kupiło zabytkowy sprzęt drukarski, który jest zabezpieczony, będzie udostępniony i będzie stanowił nową atrakcję dla mieszkańców i turystów w ramach „żywego muzeum drukarstwa”. 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zaapelował do radnych o wsparcie akcji charytatywnej dla Bartusia Przychodzkiego.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza podziękował radnym za kulturalne zachowanie i merytoryczną dyskusję na dzisiejszej sesji rady, gdyż takiego zachowania od władz samorządowych oczekują mieszkańcy. 

Ad. 11

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXXVI sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji.

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.

Wersja XML