Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwala Nr LXIV/848/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Dz. U. Woj. Św. z 2018r., poz. 3742 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021 w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.pdf

DOCXUzasadnienie XL/393/2021.docx

PDFZalacznik1 XL/393/2021.pdf

PDFgłosowanie XL-393-2021.pdf
 

Wersja XML