Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/392/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Projekt regulaminu przekazuje się do zaopiniownia organowi regulacyjnemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XL/392/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie gminy Sandomierz".pdf

DOCXUzasadnienie XL/392/2021.docx

PDFZalacznik1 XL/392/2021.pdf

PDFgłosowanie XL-392-2021.pdf
 

Wersja XML