Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2021.1372 t.j. ) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020.1990. t.j. ze zm ) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Sandomierz w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Sandomierzu Obręb Prawobrzeżny przy ul. Baczyńskiego 2, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 1572/82 o powierzchni 0,0466 ha oraz prawa własności posadowianego na niej budynku użytkowego pod realizację celu publicznego - utworzenia i prowadzenia „Domu Pobytu Dziennego Seniora".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021 w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego.pdf

DOCXUzasadnienie XL/386/2021.docx

PDFZalacznik1 XL/386/2021.pdf

PDFgłosowanie XL-386-2021.pdf
 

Wersja XML