Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030

Na podstawie art. 10g ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miasta w Sandomierzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały, w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030, pomiędzy następującymi gminami: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Połaniec, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Porozumienie po jego zawarciu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx

PDFZalacznik1 .pdf

Wersja XML