Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

RZP.271.1.13.2020.JPA                                               Sandomierz, 2021-01-20

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia:

Kwota brutto 400 190,00 zł.

Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części:

Część I:   Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz
z jednostkami organizacyjnymi – kwota brutto 320 491,59 zł

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek
organizacyjnych – kwota brutto 13 000,00 zł

Zamówienia uzupełniające (20%) – kwota brutto 66 698,32 zł

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta dla Części 1 „Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi”

Nr oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

 

 

Termin realizacji

 

Warunki ubezpieczenia (klauzule dodatkowe)

Warunki płatności

1.

Generali TU S.A. ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa, WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa

Cena oferty w całym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: 347 501,49zł, w tym:

 

-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym z tytułu administrowania drogami: 50 000,00 zł;

-Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk: 279 185,73zł ;

-Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk: 8 790,75 zł;

-Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: 9 525,00 zł

 

12 miesięcy

Klauzula

przezornej sumy ubezpieczenia-przyjęte;

 

Ubezpieczenie ryzyka powodzi, deszczu nawalnego oraz zapadania i osuwania się ziemi do pełnej sumy ubezpieczenia- NIE przyjęte,

     

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożar owych i

przeciwkradzieżowych- przyjęte,

Klauzula aktów terroryzmu- przyjęte

 

jak we wzorze umowy

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty dla Części 2 „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych”

Nr oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

 

 

Termin realizacji

 

Warunki ubezpieczenia (klauzule dodatkowe)

Warunki płatności

1.

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań (centrala)

Cena oferty w całym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: 10 810,00zł, w tym:

-Obowiązkowe  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych : 4 520,00 zł;

-Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco: 3 728,00 zł;

-Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów: 466,00 zł;

-Ubezpieczenie assistance: 2 096,00 zł;

 

12 miesięcy

Klauzula szkody całkowitej- nie przyjęta

 

Stała suma ubezpieczenia-

przyjęta

 

jak we wzorze umowy

2.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW

Biuro Regionalne w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 4

Cena oferty w całym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: 12 254,00 , w tym:

-Obowiązkowe  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych : 5400,00 zł;

-Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco: 5654,00 zł;

-Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów: 360,00 zł;

-Ubezpieczenie assistance: 840,00 zł;

 

12 miesięcy

Klauzula szkody całkowitej –przyjęta

 

Stała suma ubezpieczenia-

przyjęta

 

jak we wzorze umowy

3.

PZU SA Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Kielcach, Solna 3, 25-006 Kielce

Cena oferty w całym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: 10 793 zł, w tym:

-Obowiązkowe  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych : 4 900 zł;

 

-Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco: 3526 zł;

 

-Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów: 450 zł;

 

-Ubezpieczenie assistance: 1917 zł;

 

12 miesięcy

 

 

Klauzula szkody całkowitej- przyjęta

Stała suma ubezpieczenia-

przyjęta

 

jak we wzorze umowy

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

DOCXformat. informacja z otwarcia ofert.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

 

Wersja XML