Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 40/10/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.

Protokół Nr 40/10/2021

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 13 lipca 2021 roku, godz. 9.00 - wideokonferencja

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz - Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radna nieobecna: Pani Mariola Stępień

Radny spóźniony: Pan Sylwester Łatka

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza,

Pan Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza.

Ad. 1

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów przedstawił proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

4.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Sylwestra Łatki.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Do obrad komisji dołączył radny Sylwester Łatka.

Radny Robert Kurosz nawiązał do wspólnego posiedzenia z dnia 6 lipca br. Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wraz z Komisją Budżetu i Finansów. Przypomniał, że pokłosiem obrad był przegłosowany wniosek o wsparcie finansowe dla klubu „Wisły” na promocję miasta poprzez sport czego dotyczy m.in. niniejszy projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów poprosił o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia przygotowanego dokumentu. Skarbnik Sandomierza powiadomiła o wszystkich zmianach
zachodzących w budżecie gminy na 2021 rok.

Radny Robert Kurosz poinformował, że odbył rozmowę z Panem Sebastianem Wieczorkiem - Prezesem SKS „Wisły”, który zwrócił uwagę na późny termin otrzymywanych dotacji od gminy na przełomie marca/kwietnia.

Powołał się na przykład udzielonych dotacji dla klubu piłkarskiego w Tarnobrzegu na podstawie ustawy o sporcie, a nie ustawy o pożytku publicznym.

Mówca kontynuował, informując zgromadzonych o złożonej interpelacji do Burmistrza Sandomierza i pomyśle przygotowania projektu uchwały w celu rozwiązania problemu z dofinansowaniem podmiotów działających na rzecz sportu, aby wyeliminować obecne kłopoty z przyznawaniem dotacji służących rozwojowi sportu.

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że kilka lat temu Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała przyznawanie wsparcia finansowego ze sportu kwalifikowanego klubom niezrzeszonym/uczniowskim.

Skarbnik Miasta Sandomierza oznajmiła, że po przeanalizowaniu powyższego zostaną rozważone wszelkie możliwości.                                                  

Zastępca Przewodniczącej Komisji wobec braku uwag przystąpił do głosowania ww. projektu uchwały.

Głosowano- 8 „za” – jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnego Sylwestra Łatką.

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.

Ad.4

Zamknięcie obrad.

Pan Robert Kurosz podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął zdalne posiedzenie komisji.

Robert Kurosz – Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Wersja XML