Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 35 XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Protokół Nr 35

z XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 28 kwietnia 2021 roku

Tryb wideokonferencji

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 14:30

 

Z uwagi na stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 XXXV sesja Rady Miasta Sandomierza odbyła się w formie wideokonferencji.

 

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

 

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwca Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, który przywitał zaproszonych gości:

Pana Marcina Marca Burmistrza Miasta Sandomierza;

Pana Marcina Piwnika – Starostę Powiatu Sandomierskiego;

Panią Anetę Przyłucką – Sekretarz Miasta Sandomierza

Panią Barbarę Grębowiec Skarbnika Miasta Sandomierza;

Pana Piotra Wójtowicza Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;

Pana Krzysztofa Kwiecińskiego Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;

Panią Dorotę Tarnawską Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;

Panią Agnieszkę Krasoń Kierownika Świetlicy Środowiskowej i Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu;

Panią Ilonę Łukawską p. o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu;

Panią Tamarę Sochę – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu;

Panią Agnieszkę Piotrowską – Piątek – Dyrektora Urzędu statystycznego w Kielcach.

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 20 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radny nieobecny: Tomasz Malinowski. Radny usprawiedliwiony.

Radny spóźniony: Sylwester Łatka, Jerzy Żyła.

W związku z tym stwierdził quorum.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej:

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;

Przyjęcie porządku obrad;

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu";

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

Podjęcie uchwały w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023";

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024;

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.;

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej;

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzu dotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza;

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości;

Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza;

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu Panią Agnieszkę Piotrowską – Piątek - Dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach.  

 

Agnieszka Piotrowska – Piątek - Dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach powiedziała, że: „od 1 kwietnia trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań, a nam bardzo zależy, aby nasze województwo wypadło jak najlepiej, jeśli chodzi o spis przez internet, bo w tym momencie spis przez internet jest taką podstawową i najbardziej wygodną i bezpieczną metodą. W Sandomierzu pięknie działa Gminne Biuro Spisowe, jesteście Państwo w naszym województwie liderami, jeśli chodzi o kompletność spisu, tak że bardzo duże gratulacje dla całego zespołu, w mieście i w jego mieszkańcach jak widać tkwi bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o te umiejętności cyfrowe, ale też nie ukrywam, drodzy Państwo, że jeśli chodzi o całe województwo, no to jesteśmy niestety w tym momencie na samym końcu. Są województwa, w których ten spis przez internet wygląda troszeczkę lepiej i dlatego chciałabym zwrócić się do Państwa z takim apelem, zarówno do radnych jak i do Państwa samorządowców: jesteście osobami opiniotwórczymi, ważnymi w swoich środowiskach lokalnych, stąd moja gorąca prośba o to, aby mówić o spisie, aby zachęcać wszystkich mieszkańców do tego samospisu, bo jest to naprawdę bardzo wygodne i bardzo bezpieczne. Jest to obowiązek spisowy, więc nie ma co tego po prostu odkładać, a te dane są ważne. Będziecie Państwo pewnie aktualizowali strategię rozwoju swojego miasta, wszystkie gminy będą pewnie aktualizowały te dane. Na te dane czekamy i w inny sposób jak tylko poprzez właśnie uczestnictwo w spisie ludności i mieszkań tych danych nie pozyskamy, dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie proszę: zachęcajcie Państwo wszystkich dookoła siebie do tego, aby poświęcić dosłownie te dziesięć-piętnaście minut, bo to dłużej nie trwa, żeby usiąść przed komputerem, wejść na stronę spis.gov.pl, tam jest zamieszczona aplikacja do samospisu i wypełnić te informacje za siebie, za członków swojej rodziny, za osoby, z którymi mieszkamy, tak że... Mamy takie hasło w tym roku dla tego spisu: „Liczy się każdy”, a my w świętokrzyskim mówimy, że świętokrzyskie liczy się dla Polski i naprawdę bardzo, bardzo nam zależy na tym, aby nasze województwo wypadło dobrze w spisie przez internet, żebyśmy po prostu nie byli taką, no niestety, czerwoną plamą, tak? Na mapie Polski, dlatego kłaniam się Państwu tutaj z Kielc i jeszcze raz proszę, zachęcajcie Państwo w swoich środowiskach lokalnych do tego, aby promować samospis w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego dla Państwa radnych, dla wszystkich osób, które uczestniczą w sesji i dla wszystkich osób, które oglądają naszą transmisję chyba na YouTube”.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady dodał, że w Urzędzie Miejskim zostało przygotowane specjalne stanowisko dla mieszkańców, w którym można dokonać spisu.

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag co projektu porządku obrad. 

 

Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że na posiedzeniu komisji w dniu 27 kwietnia 2021 roku członkowie zawnioskowali aby na dzisiejszej sesji zdjąć z porządku obrad trzy projekty uchwał budżetowych tj. pkt 3 – Uchwąła w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, pkt 4 – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi sandomierskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T – ulica Koseły w Sandomierzu” oraz pkt 5 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041. Dodała, że komisja nie opiniowała przedmiotowych uchwał. Stwierdziła, że jest to wniosek formalny komisji.

 

Radny Krzysztof Szatan złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt 11 tj. Uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. Dodał, że identyczny projekt uchwaly został odrzucony przez radnych na poprzedniej sesji i nie zaszły dodatkowe okoliczności, które sugerowałyby podjęcie przedmiotowej uchwały. Ponadto powiedział, że projekt nie ma wymaganych podpisów radcy prawnego, naczelnika wydziału oraz sekretarza miasta. W tym miejscu przytoczył zapisy § 58 Statutu Miasta Sandomierza.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zwrócił się do radnego Krzysztofa Szatan z pytaniem: Kto jest wnioskodawcą uchwały?

 

Radny Krzysztof Szatan wnioskodawcą uchwały jest radny Wojciech Czerwiec.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zwrócił się do członków Komisji Budżetu i Finansów z pytaniem: „Z jakich powodów komisja nie opiniowali uchwał budżetowych, skoro Komisja Budżetu i Finansów jest właściwą komisją do opiniowania właśnie uchwał budżetowych?”.

 

Radny Robert Kurosz Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja nie ma obowiązku opiniowania przedstawionych projektów uchwał. Stwierdził, że członkowie komisji nie chcą, by projekty te były procedowane na sesji rady.

 

Marcin Piwnik Starosta Powiatu Sandomierskiego na wstępie podziękował radnym miasta za dotychczasową współpracę przy realizacji inwestycji w infrastrukturę drogową na terenie miasta. Dodał, że z zaniepokojeniem przyjmuje propozycje zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy powiatowi na przygotowanie dokumentacji projektowej dot. remontu ulicy Koseły w Sandomierzu. Dodał, że dotychczasowa współpraca zaowocował m.in. remontem ronda u zbiegu ulic: Mickiewicza, Armii Krajowej i Wiejskiej oraz wpisanie remontu ul. Różanej na listę rezerwową. Starosta podkreślił, że w miesiącu lipcu powiat będzie aplikował o środki na remont ul. Koseły w Sandomierzu. W związku z tym wykonanie dokumentacji jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o pomoc. W ramach inwestycji zostanie wykonana nie tylko nowa nawierzchnia, ale również chodniki, ścieżka rowerowa i nowe miejsca parkingowe. Wysokość dofinansowania wyniesie 80%. Na koniec starosta dodał, że powiat ubiega się o dofinansowanie na remont 4 skrzyżowań zlokalizowanych na ul. Mickiewicza, Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Zaapelował do radnych o pochylenie się nad przygotowanymi projektami uchwał, które służą mieszkańcom.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zgodził się ze słowami Pana Marcina Piwnika Starosty Sandomierskiego. Dodał, że wspólne działania z powiatem przynoszą miastu korzyści i jego mieszkańcom. Podkreślił, że powiat jako jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać dofinansowanie na poziomie 80% a nie jak w przypadku gminy na poziomie 60%. Burmistrz podkreślił, że remont ul. Koseły jest ważny, gdyż jest to jedna z najważniejszych ulic w mieście.

 

Radny Andrzej Bolewski wyraził zdziwienie postawą członków Komisji Budżetu i Finansów.

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedział, że decydujący głos w sprawie przyjęcia projektu uchwały ma plenarne posiedzenie rady, czyli sesja. Dodała, że rada może obyć się z nieposiadania opinii Komisji Budżetu i Finansów. Na koniec wyraził poparcie dla słów Starosty Sandomierskiego.

 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że Statut Miasta Sandomierza w § 58 ust. 4 stwierdza, że: „Projekty uchwał są parafowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego”.

Dodał, że na projekcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nie figuruje podpis radcy prawnego, co stanowi naruszenie prawa.

 

Radny Andrzej Bolewski i Radny Marek Chruściel poprosili o pionie radcę prawnego w tej sprawie.

 

Na posiedzenie XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza podłączył się radny Sylwester Łatka. Rada obraduje w liczbie 19 członków.

 

Zygmunt Hara Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że projekt uchwały nie „przeszedł pewnego trybu”, co stanowi naruszenie prawa, gdyż taka opinia powinna być wyrażona. Na koniec stwierdził, że: „statut zawiera określoną procedurę przygotowania tej uchwały i ta uchwała powinna trafić do opinii pod względem prawnym”.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w tej kwestii są dwie rozbieżne opinie radców prawnych.

 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że projekty uchwał dot. zmian w budżecie miasta powinny pozostać w porządku obrad, gdyż argumenty Komisji Budżetu i Finansów są lakoniczne a po wsłuchaniu się w wypowiedzi starosty i burmistrza warto podjąć te uchwały, które stanowią płaszczyznę współpracy miasta i powiatu. 

 

Radny Marek Chruściel poprosił o informacje dot. rozbieżnych opinii radców prawnych.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że druga opinia jest dr. Piotra Kossaka Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Dodał, że w myśl tej opinii: „jeżeli radny złoży wniosek do przewodniczącego Rady Miasta z projektem uchwały przynajmniej 7 dni przed terminem sesji Rady Miasta przewodniczący ma obowiązek ten wniosek uwzględnić”.

 

Marcin Piwnik Starosta Powiatu Sandomierskiego powiedział, że zdjęcie 3 projektów uchwał dot. zmian budżecie miasta spowoduje również brak miejskiej dotacji dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w wysokości 20.000,00 zł na remont schodów wejściowych do zamku. Zadanie to realizowane jest we współpracy z powiatem, który również przekaże dotacje w wysokości 20.000,00 zł.

Starosta dodał, że w tym roku przypada 100 rocznica utworzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu i z tej okazji warto podjąć się zadania remontu najbardziej charakterystycznej części zamku.

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że po raz pierwszy w swojej długoletniej karierze samorządowca spotkał się z sytuacją, kiedy komisja odmawia zajęcia stanowiska w danej sprawie bez podania konkretnych przyczyn.

 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że wnioskuje by oddzielnie głosować z jednej strony zdjęcie z porządku obrad pkt. 3 – 5 dot. spraw budżetowych a z drugiej pkt 11 dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej.  Podkreślił, że projekty te dotyczą zupełnie odmiennych kwestii i nie powinny być głosowane razem.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że ewentualne zdjęcie tych projektów uchwał nie będzie głosowane razem.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wznowił obrady i zamknął dyskusje dot. pkt. pn.: „Przyjęcia porządku obrad”. Stwierdził, że zostały złożone dwa wnioski formalne. Pierwszy wniosek Komisji budżetu i Finansów dot. zdjęcia z porządku obrad pkt. 3 tj. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, pkt 4 tj. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizacje zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T – ulica Koseły w Sandomierzu” oraz pkt 5 tj. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.

Z kolei drugi wniosek formalny radnego Krzysztofa Szatana dot. zdjęcia pkt 11 porządku obrad tj. Uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. 

Przewodniczący rady poddał wniosek Komisji Budżetu i Finansów pod glosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 8;

„przeciw” – 10;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że wniosek Komisji Budżetu i Finansów została odrzucony. 

 

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Krzysztofa Szatana.  

Wynik głosowania:

 „za” – 10;

„przeciw” – 9;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział: “Czy ktoś z Państwa radnych kwestionuje sposób głosowania? Bo jeżeli dobrze przypominam sobie pan Janusz Poński głosował za pozostawieniem wniosku”.

Radny Janusz Poński powiedział, że jako radny głosował „przeciw” w związku z tym zaszło nieporozumienie podczas głosowania. Dodał, że powinna nastąpić reasumpcja głosowania.

 

Protokolant dokonał błędnego zapisu głosowania przy nazwisku radnego Janusza Pońskiego jest „za” winno być „przeciw” i przy nazwisku radnego Tomasza Malinowskiego, który był nieobecny podczas XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza i nie mógł głosować „przeciw”.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady złożył wniosek formalny o reasumpcje glosowania.

Wynik głosowania:

 „za” – 8;

„przeciw” – 9;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że wniosek o reasumpcje głosowania została odrzucony.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady uznał zdjęcie z porządku obrad pkt 11 tj. Projektu uchwaly w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. 

Następnie przedstawił projekt porządku obrad uwzględniający wprowadzoną zmianę, jak niżej:

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;

Przyjęcie porządku obrad;

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu";

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

Podjęcie uchwały w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023";

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024;

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.;

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzu dotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza;

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości;

Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza;

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Zamknięcie obrad.

 

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie:

Wynik głosowania:

 „za” – 11;

„przeciw” – 6;

„wstrzymujących się” – 2;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza.

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że prosił przewodniczącego o krótką przerwę w obradach. Dodał, że wynik glosowania w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 11 nie przesądza o jego zdjęciu, gdyż do zmiany porządku obrad wymagana jest większość bezwzględna ustawowego składu rady, czyli co najmniej 11 radnych. W tym wypadku wymógł ten nie został osiągnięty.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o wyjaśnienie Pana Zygmunta Harę Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

 

Zygmunt Hara Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że zmiana porządku obrad zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym wymaga większości bezwzględnej ustawowego składu rady, czyli 11 radnych.

 

Radny Marek Chruściel sformuował pytanie: „Czy któryś z radnych musi wywołać, że samo głosowanie jest niezgodne z prawem, czy Pan radca prawny nie może zareagować widząc efekt głosowania?”.

 

Zygmunt Hara Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział: „Proszę Państwa, jest dosyć duży, jak gdyby niedosyt informacyjny, dlatego że słyszalność jest bardzo słaba. Druga rzecz: nie mogę wprowadzać sytuacji takiej, żeby po prostu przekrzykiwać się z Państwem, więc myślę, że przewodniczący tutaj decyduje, kiedy ma wątpliwość i kiedy tej wątpliwości nie ma”.

 

Rozgorzała w tej sprawie dyskusja.

 

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. Poprosił o informacje dot. projektu uchwały.

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę 433.000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktualnie zaległości z tytułu opłat za wywóz śmieci wynoszą 667.000,00 zł a na koniec ubiegłego roku wynosiły 724.000,00 zł.

Równocześnie zwiększa się wydatki w budżecie miasta na kwotę 433.000,00 zł z tytułu obowiązku zawarcia umów na wywóz odpadów komunalnych. Ponadto zwiększa się wydatki na kwotę 60.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy Starostwu Powiatowemu na przygotowanie dokumentacji w związku z planowanym remontem ul. Koseły, na kwotę 24.000,00 zł z tytułu dotacji dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na remont schodów wejściowych do zamku oraz na realizację filmu promocyjnego z okazji 100 lecia istnienia muzeum.  Zadanie to jest wspófinansowane w równych częściach także przez powiat. Ponadto zwiększa się wydatki na kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pod nazwa „Ruchome Muzeum fotografii Starego Miasta”. Na koniec skarbnik dodała, że środki te wprowadza się do budżetu gminy z tzw. wolnych środków z lat ubiegłych.

 

Radny Sylwester Łatka: „Ile jeszcze tych wolnych środków zostało tam u nas na koncie gminy?”.

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zgodnie ze sprawozdaniem NDS wolnych środków na koniec roku było ok. 6.934.000,00 zł. Aktualnie kwota ta wynosi 3.788.000,00 zł. Dodała, że jako skarbnik będzie proponowała by z tej kwoty pokryć te zobowiązania, które gmina ma do spłaty w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami. W związku z tym w przyszłości podejmując uchwałę o emisji obligacji kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu, w ramach przychodów, a następnie zostanie przeznaczona na rozchód, czyli spłatę dotychczasowych zobowiązań.

 

Radny Sylwester Łatka powiedział, że gmina dysponuje środki finansowymi na realizacje drobnych inwestycji.

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że z kwoty środków wolnych jako skarbnik będzie proponowała spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł. Postała kwota będzie mogła być wprowadzona do budżetu na realizacje dodatkowych, drobnych inwestycji.

 

Radny Andrzej Majewski poprosił o informacje dot. kwoty 137.700,00 zł, które przenoszone są z budżetu Przedszkola Samorządowego Nr 1 do budżetu Przedszkola Samorządowego Nr 7.

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że to przesunięcie środków jest określone w Załączniku Nr 3 do projektu uchwaly i wynika z konieczności realizacji robót budowalnych w ramach ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7. Dotychczasowa zabezpieczona kwota na realizacje tego zadania jest niewystarczająca.    

 

Krzysztof Kwieciński Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że w budżecie miasta na 2021 rok zostały zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji w kwocie 150.000,00 zł. Identyczna kwota została również zagwarantowana w budżecie Przedszkola Samorządowego Nr 1. Prace te wynikają z decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Koszty przygotowania dokumentacji wyniosły po 12.300,00 zł. Następnie dodał, że: “Opracowana dokumentacja techniczna i kosztorysy inwestorskie wyglądają w ten sposób, że wartość kosztorysowa robót, jakie jesteśmy zobowiązani wykonać w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 wynosi ponad 261.000,00 zł, w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 wartość kosztorysowa robót wynosi 278.000,00 zł i teraz mając do dyspozycji około 137.700,00 zł na każdym z tych obiektów nie jesteśmy w stanie wykonać ich obu jednocześnie, w związku z powyższym prosimy o to, żeby z Przedszkola Samorządowego Nr 1 środki przesunąć na Przedszkole Samorządowe Nr 7”. Na koniec dodał, że zmiana ta pozwoli ogłosić przetarg i wykonać roboty w Przedszkolu Samorządowym Nr 7.

 

Radny Andrzej Majewski powiedział, że nie zgadza się z tym, uważa, że bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze i brakujące środki powinny zostać pozyskane z rezerwy budżetowej. Następnie odniósł się do kwoty 24.000,00 zł na remont schodów wejściowych do zamku, sugerując, że wszystkie podmioty prowadzące zamek powinny pokrywać koszty ich remontu.

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że kwota określona w kosztorysie zawsze jest nieco wyższa. Rzeczywiste kwoty będą znane dopiero po przeprowadzeniu przetargu. Powstałe ewentualne oszczędności zostaną przesunięte do budżetu Przedszkola Samorządowego Nr 1 celem realizacji planowanej inwestycji.

 

Radny Andrzej Majewski powiedział, że większe oszczędności byłyby dla gminy, gdyby inwestycja była realizowana w oby dwóch przedszkolach.

 

Krzysztof Kwieciński Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia remontu w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 i na pewno taki remont wykona. Również podkreślił, że często wartość kosztorysowa jest wyższa niż rzeczywista kwota inwestycji. 

 

Iwona Łukawska p. o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu powiedziała, że schody pozostawiają wiele do życzenia, stwarzają zagrożenie dla użytkowników. Stan płyt jest fatalny, gdyż są one połamane i podchodzi pod nie woda. W związku z tym muzeum zwróciło się do organizatorów z prośba o sfinansowanie remontu tych schodów. Dodał, że obchody jubileuszu 100 lecia istnienia muzeum są zaplanowane na dzień 1 października 2021 roku. Wyraziła nadzieje, że do tego dnia remont schodów zostanie zrealizowany. Wartość kosztorysowa wynosi 40.000,00 zł.  

Na koniec zaznaczyła, że budżet muzeum wynosi 2.000.000,00 zł z czego: 700.000,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Sandomierz, 600.000,00 zł pochodzi z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i po 350.000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że obchody stulecia istnienia muzeum będzie obfitował w wiele wydarzeń, które będą współfinansowane przez wszystkie podmioty prowadzące muzeum. Dodał, że nieuczciwe jest twierdzenie, że wszelkie koszty ponosi tylko gmina i powiat. Na koniec podkreślił, że planowa inwestycja wynika z propozycji Pani Dyrektor i zostanie zrealizowana wówczas, kiedy rada gminy i powiatu wyrażą na to zgodę. 

 

Iwona Łukawska p. o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu powiedziała, że instytucja zwróciła się do wszystkich swoich organizatorów o wsparcie na godne przygotowanie się do obchodów jubileuszu stulecia istnienia. Dodała, że muzeum zwróciło się do ministerstwa i urzędu marszałkowskiego z wnioskami na remonty, inwestycje, konserwacje, doposażenie sali wystawowej, sali galeryjnej oraz do przygotowania wystawy jubileuszowej. Dodała, że z przyznanej dotacji z urzędu marszałkowskiego ukazało się najnowsze wydawnictwo, monografia autorstwa pani Bożeny Ewy Wódz z Działu Sztuki „Dzieje Zamku Królewskiego w Sandomierzu”. Na koniec podkreśliła potrzebę przygotowania krótkiego filmu promującego muzeum w kontekście zbliżającego się jubileuszu. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to ok. 7.000,00 zł.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że nie kwestionuję tytułu zadań, które są wymienione przez panią skarbnik w konsultacji z panem burmistrzem - dotyczy to przedszkoli, zamku, ulicy Koseły. Dodał, że uważa je za sensowne i zasadne.

 

Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawił zakres prac dot. remontu schodów muzeum: demontaż istniejących płyt z piaskowca, skucie elewacji muru, przemurowanie części muru, czyszczenie lica muru, wzmocnienie podstawy schodów, zakup i montaż nowych płyt z piaskowca, przebudowa istniejącej wentylacji grawitacyjnej piwnic, uzupełnienie tynku w muru, malowanie i montaż instalacji elektrycznej do dzwonka dla osób niepełnosprawnych. Dodał, że schody te nie stanowią substancji zabytkowej, gdyż pochodzą one z lat 70 – tych XX wieku.

 

Iwona Łukawska p. o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu powiedziała w kontekście dzwona dla osób niepełnosprawnych, że muzeum dysponuje schodołazem.

 

Radny Marek Strugała sformuował pytanie: „Czy z racji kilkumiesięcznego lockdown w oświacie są jakieś oszczędności i w jakiej kwocie?”.

 

Radny Piotr Chojnacki poprosił o informacje czy dokumentacja projektowo – kosztorysowa jest częścią składową wniosku o dofinansowanie na remont ul. Koseły, który będzie składany przez starostwo w miesiącu lipcu bieżącego roku. Następnie radny wyraził wątpliwości dot. pozrzynania dotacji w wysokości 10.000,00 zł dla Ruchomego Muzeum Fotografii Starego Sandomierza. Dodał, że nie wszyscy radni chcą popierać takie pomysły a są zmuszeni, gdyż tak skonstruowany jest projekt uchwaly, w którym zawarte są wszystkie zmiany w budżecie.

 

Marcin Piwnik Starosta Powiatu Sandomierskiego powiedział, że: „dokumentacja kosztorysowa i wydatek z tego tytułu nie jest kosztem kwalifikowanym przy dofinansowaniu tego typu inwestycji, jest on natomiast niezbędny, taka dokumentacja projektowa jest niezbędna, aby na etapie składania wniosków mieć możliwość ocenienia całego kształtu, kosztu tej inwestycji, ponieważ bez projektu możemy tylko i wyłącznie założyć pewne koszty inwestycji”. Dodał, że na etapie projektowania będzie niezbędna współpraca gminy i powiatu. Starosta podkreślił, że przebudowa ulicy będzie uwzględniała m.in.: nowe parkingi, ścieżki rowerowe i modernizacje niezbędnych instalacji podziemnych.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że powstanie ścieżki rowerowej stworzy jednolity ciąg komunikacyjny połączony z Parkiem Piszczele i ul. 11 – listopada.

Marcin Piwnik Starosta Powiatu Sandomierskiego zgodził się ze słowami Burmistrza. Dodał, że remont ul. Różanej może wydłużyć ten ciąg komunikacyjny, który będzie prowadził na tereny Gminy Obrazów.

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że popiera wydatki budżetu miasta na przygotowanie dokumentacji w związku z planowanym remontem ul. Koseły oraz remontem schodów wejściowych do muzeum. Dodała, że rada powinna zaakceptować projekt uchwały, gdyż leży on w interesie mieszkańców a zaprezentowane inwestycje są ważne i potrzebne. Na koniec zaapelowała o wyznaczenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza.  

 

Radny Krzysztof Szatan również wyraził poparcie do przedstawionych inwestycji w tym remontu schodów do muzeum. Dodał, że remonty dróg powiatowych na terenie Miasta Sandomierza są realizowane od wielu lat wspólnym wysiłkiem powiatu i gminy. Podkreślił, że miasto uczestniczy w remoncie w wysokości 10% ogólnych kosztów.

 

Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odniósł się do dotacji dla Ruchomego Muzeum Fotografii Starego Sandomierza mówiąc, że wniosek o dotacje wpłynął już po raz trzeci do Urzędu Miejskiego. Dotacja jest udzielana w oparciu o art. 19a ustawy o pożytku publicznym i umożliwią wydruk fotografii i zakup materiałów wystawienniczych oraz środki na pozyskanie tej fotografii, która będzie prezentowana w przestrzeni publicznej. Na koniec podkreślił, że wystawa obejmuje historię miasta od pierwszych fotografii czarno-białych aż do lat 20 – tych XX wieku.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że wystawa ta jest bardzo ciekawym pomysłem i warto ją zorganizować jako dodatkową atrakcję dla mieszkańców i turystów.

 

Radny Robert Kurosz powiedział, że jest przeciwny wydawaniu środków publicznych na realizacje tej wystawy. Dodał, że Gmina Sandomierz nie aplikowała do programu „Posiłek w domu i w szkole”, który zakładał doposażenie i remonty szkolnych kuchni i stołówek ze względu na brak środków własnych w kwocie 20.000,00 zł.

Radna Kazimiera Bednarska powiedział, że popiera remont schodów wejściowych do muzeum i będzie głosować „za” projektem uchwały, ponieważ Zamek Kazimierzowski jest jednym z najważniejszych sandomierskich zabytków i wizytówką miasta. Następnie zaapelowała o organizowanie sesji w trybie stacjonarnym ze względu na pojawiający się chaos w procedowaniu projektów uchwał. Na koniec wyraziła nadzieje na realizację zgłaszanych przez siebie pomysłów, które nie powinny być wielkim obciążeniem dla budżetu miasta.  

 

Na posiedzenie XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza podłączył się radny Jerzy Żyła. Rada obraduje w liczbie 20 członków.

 

Radny Andrzej Bolewski wyraził nadzieje, że wystawa starych fotografii Sandomierza będzie miała charakter mobilny i będzie prezentowana w różnych częściach miasta.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się do słów radnego Roberta Kurosza i powiedział, że Gmina Sandomierz złożyła stosowany wniosek do programu „Posiłek w domu i w szkole”.

 

Radny Robert Kurosz powiedział, że Gmina Sandomierz w 2020 roku takiego wniosku nie złożyła.

 

Radny Andrzej Majewski poprosił o informacje jaki jest udział procentowy przedsiębiorców w kosztach gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście przesunięć budżetowych zawartych w przedstawionym projekcie uchwały.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że przedsiębiorcy płacą bezpośrednio PGKiM-owi na podstawie odrębnych umów.

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że Gmina Sandomierz w dniu wczorajszym złożyła wniosek do programu „Posiłek w domu i w szkole” na łączna kwotę 310.000,00 zł w tym wkład własny na kwotę 63.000,00 zł.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady: „Czy te pieniądze, które teraz wprowadzamy do systemu śmieciowego to są pieniądze, które odzyskaliśmy za niezapłacone śmieci z zeszłego roku?”.

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza: „Nie tylko z zeszłego roku. To są zaległości, które od początku działania systemu, i tak jak powiedziałam, na koniec roku była to kwota 724 000, w tym momencie jest już kwota bodajże 645, i to są wszystkie zaległości niezależnie od tego, czy to są nieruchomości zamieszkałe czy niezamieszkałe”.

 

Więcej głosów i uwag nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusje i poddał projekt uchwały pod glosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 14;

„przeciw” – 5;

„wstrzymujących się” – 1;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXV/359/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu";

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. Poprosił o informacje dot. projektu uchwały.

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwaly jest pokłosiem przyjęcia zmian w budżecie gminy. Projekt uchwały zakłada przekazanie kwoty 60.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji w celu realizacji zadania dot. remontu ul. Koseły. Środki te zostaną przekazane po wybraniu oferenta. 

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 4;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXV/360/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu".

 

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia dwóch poprzednich uchwał, które musza znaleźć swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXV/361/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz
na lata 2021-2041.

 

Marcin Piwnik Starosta Powiatu Sandomierskiego podziękował radnym za podjęcie przedstawionych uchwał. Dodał, że umożliwi to dalszą kontynuację współpracy gminy i powiatu w celu realizacji wspólnych inwestycji drogowych w mieście.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały dokonuje zmiany obowiązującej uchwały Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 roku poprzez skreślenie ust. 3 w § 6. Zmiana ta wynika z nadzoru prawnego Wojewody Świętokrzyskiego i dot. możliwości zgłaszania w dowolnej chwili nieprawidłowości w zakresie świadczenia usług gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXV/362/2021

Rady Miasta Sandomierza

zmieniającej uchwałę Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023";

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie i prosi o przedstawienie dodatkowych opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że: „W dniu 6 kwietnia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach poinformował Burmistrza Sandomierza, iż plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza, szósta aktualizacja z perspektywą na lata 2021-2023 został zweryfikowany pozytywnie. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Kielcach pismem z dnia 27 kwietnia 2021 roku zawiadomił Burmistrza Sandomierza, iż regionalny dyrektor ochrony środowiska w Kielcach uzgadnia brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego projektu szóstej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, co jest równoznaczne z między innymi brakiem obowiązku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego opracowania. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 26 kwietnia 2021 roku również uzgadnia brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania środowiska dla wyżej wymienionego projektu dokumentu, w związku z tym nie ma przeszkód nad procedowaniem dalszym tego projektu”.

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXV/363/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023".

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Radny Sylwester Łatka Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

Radna Ewa Gracz zwróciła uwagę na drobne błędy drukarskie w treści projektu uchwały m.in. na stronie 31 zamiast „Gmina Sandomierz” widnieje „Gmina Przemyśl”. Stwierdziła, że do projektu uchwaly powinna być dołączona errata, czyli spis błędów drukarskich.

 

Radny Andrzej Lebida powiedział, że życzy sobie by uchwała została zrealizowana z pożytkiem dla Miasta Sandomierza i jego mieszkańców.

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXV/364/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

 

Radna Kazimiera Bednarska Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu powiedziała, że: „obecnie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, który został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzono zmiany do Ustawy o Dodatkach Mieszkaniowych, w których wskazano, że od 1 lipca 2021 roku będą obowiązywały wzory wniosków o dodatek mieszkaniowy oraz wzory deklaracji określone przez radę gminy. W związku z powyższym przygotowano wzór wniosku oraz wzór deklaracji, które tak naprawdę nie różnią się od wzorów, które były wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów”.

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXV/365/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

 

Radna Kazimiera Bednarska Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu powiedziała, że: „zgodnie z art. 16a Ustawy o Pomocy Społecznej gmina jest zobowiązana do przedstawienia Radzie Miasta ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena obejmuje dane dotyczące głównie sytuacji społecznej i demograficznej (…), zasilany przez system dziedzinowy danymi z Głównego Urzędu Statystycznego. Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma możliwości tutaj weryfikacji, Ośrodek Pomocy Społecznej uzupełnia wyłącznie dane dotyczące bieżącej działalności ośrodka oraz prognozy na kolejne lata. Taka ocena zasobów pomocy społecznej stanowi podstawę do analizy problemów społecznych na terenie gminy i zaplanowania budżetu w zakresie polityki społecznej na kolejny rok. Jest to dokument dość obszerny, więc może przedstawię Państwu takie już wnioski końcowe i rekomendacje dotyczące zabezpieczenia środków na kolejny rok. Przede wszystkim konieczne będzie zwiększenie środków na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie koszt pobytu dziecka w placówce wynosi 4.200,00 zł miesięcznie, a pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 694,00 zł. Gmina jest zobowiązana do pokrywania połowy tych kosztów pobytu dzieci, które zostały skierowane, a zamieszkiwały na terenie Gminy Sandomierz. W placówkach obecnie przebywa 10 dzieci z terenu gminy, a w rodzinach zastępczych 11 dzieci. Konieczne będzie również zabezpieczenie środków na utrzymanie osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej głównie w Sandomierzu, ale również do innych placówek. Obecnie koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu wynosi 4.050,00 zł, w 2020 roku koszt ten wynosił 3.824,00 zł, więc koszty ponoszone przez gminę na utrzymanie osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej na pewno będą większe. Szykują się również zmiany dotyczące dodatku mieszkaniowego, w związku ze zmianami ustawowymi od 1 lipca 2021 roku zmianie ulegnie pojęcie dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. Do dochodu nie będą wliczane pewne składniki, jak na przykład składka zdrowotna czy podatek, czy zasiłki rodzinne, a więc tak naprawdę zwiększy się liczba osób uprawnionych do tego świadczenia. To są te główne założenia, gdzie wzrosną na pewno koszty i gmina będzie zobowiązana do zabezpieczenia większych środków”.

 

Radny Andrzej Majewski poprosił by w przyszłości tego typu projekty uchwały miały zmienioną szatę graficzną na bardziej czytelna i przejrzystą.

 

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu zgodziła się z przedmówcą.

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXV/366/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzu dotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków I Petycji.

 

Radna Renata Kraska Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dodała, że projekt uchwały dot. Zarzutu bezczynności i stwierdza się w § 1, że: „nie może ta skarga być uznana za zasadną i pozostawia się bez rozpatrzenia dlatego, że nie jest ona uznana za skargę w rozumieniu przepisów KPA, szczegółowo o tym jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały”.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 5;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXV/367/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzu dotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza.

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków I Petycji.

 

Radna Renata Kraska Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dodała, że projekt uchwały dot. skargi mieszkanki, która jest niezadowolona z udzielonej informacji w trybie informacji publicznej. W związku z powyższym skarga zostaje przekazana do burmistrza jako organu właściwego do jej rozpatrzenia.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXV/368/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości.

Ad. 13

Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co ich treści. W związku z powyższym poddał protokoły pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokoły z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza.

 

Ad. 14

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział m.in., że:

„Pracownicy Świetlicy Środowiskowej oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” codziennie pomagali przy odrabianiu prac domowych oraz w nauce, jednak największy nacisk kładli na odbudowę relacji, wsparcie emocjonalne oraz proponowali dużą ilość spędzania czasu na świeżym powietrzu po długim czasie izolacji.

Świetlica Środowiskowa oraz Placówka Wsparcia Dziennego Przystanek Błonie wzięły udział w akcji zbiórki pieniędzy na lek dla Bartusia Przychodzkiego. W placówkach powstały pluszaki oraz wiosenne ozdoby, które wraz z puszkami na zbiórkę pieniędzy zostały ulokowane w sandomierskich jednostkach tj: Urząd Miasta, Biuro Ray Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych oraz Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.

W dniu 12.04.2021 roku została podpisana umowa na zadanie „Dostawa na rzecz Gminy Sandomierz 6 szt., autobusów spalinowych wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego oraz usługą szkolenia z obsługi i naprawy pojazdu w ramach projektu „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” z firmą SOLARIS BUS & COACH Sp. z o.o.

W dniu 01.04.2021r. została zawarta umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

zawarto umowę sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do garażu przy   ul. P.O.W.

sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Sandomierskiego- działki zajęte pod ulice: Różaną i Wojska Polskiego,

sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz MOSiR– cz. działki nr 1000/1 położonej na Wybrzeżu Marszałka J. Piłsudskiego,

podpisano protokół w sprawie nabycia przez Gminę Sandomierz, w drodze darowizny, działki położonej przy ul. Mokoszyńskiej w celu urządzenia placu zabaw.

W dniu 15.04.2021 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołanie wniesione przez firmę SPIE ELBUD Gdańsk S.A, ul. Marynarki Polskiej 87,
80-557 Gdańsk w przedmiocie zamówienia publicznego na zdanie „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II”. Ogłoszenie wyroku nastąpiło w dniu 19.04.2021 r – Krajowa Izba Odwoławcza uznała rację Gminy Sandomierz - odwołanie zostało oddalone w całości w zakresie zarzutów dot. odrzucenia oferty odwołującego jako niezgodnej z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Trwa akcja szczepień przeciwko meningokokom grupy A, C, W 135, Y dla dzieci zameldowanych na terenie Gminy Sandomierz. Z możliwości tej mogą skorzystać wszystkie maluchy powyżej 12 miesiąca życia, urodzone w latach 2018 -2022. Zgodnie z programem zdrowotnym szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz na lata 2019-2023 przyjętym Uchwałą nr XV/181/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 roku szczepieniem objętych zostanie 70% populacji docelowej dzieci urodzonych w latach 2018-2022 (100% populacji – ok.161 dzieci, 70% populacji ok. 112 dzieci). W 2020 roku zaszczepiło się 93 dzieci, w tym roku do 19 kwietnia, zaszczepiło się 15 dzieci.  28 stycznia br. zostały podpisane kolejne umowy na realizacje szczepień w 2021 roku ze wszystkimi sandomierskimi przychodniami zdrowia.

Gmina Sandomierz nawiązała współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021.W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz z całą niezbędną obudową dydaktyczną. Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry, jak również różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE ("czerniakowe abecadło"). Dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych i skutecznych działań profilaktycznych. W tym roku w programie uczestniczyły Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął przygotowania do rozpoczęcia sezonu poprzez:

Kompleks Rekreacyjny ul. Żółkiewskiego – malowanie ławek i koszy na śmieci, konserwacja elementów placu zabaw, wymiana siatek na boiskach, wymiana piachu w piaskownicach,

Bulwar im. Piłsudskiego – malowanie ławek i koszy na śmieci, konserwacja elementów placu zabaw, wodowanie sprzętu pływającego (łódki, kajaki, łabądki) – przygotowanie obiektu do sezonu turystycznego,

Park ul. Baczyńskiego – przegląd wiosenny tężni solankowej, uzupełnienie solanki – przygotowanie obiektu do sezonu,

Boisko „Orlik” ul. Baczyńskiego – malowanie zewnętrzne szatni, wznowienie działalności sportowej w ramach aktualnych obostrzeń sanitarnych, od 19.04.2021r. rozpoczęcie zajęć plenerowych dla dorosłych pod nazwą „Muscle Fit”

Wszystkie pozostałe obiekty MOSiR (Hala sportowa, Pływalnia kryta, Centrum Rekreacji, Stadion piłkarski, Korty tenisowe) – przygotowane do rozpoczęcia sezonu,

Dokonano zgłoszenia aplikacji do konkursu „Podwórko Nivea” w celu pozyskania placu zabaw dla dzieci przy ul. Portowej.

W dniu 15.04.2021r. zamieszczono zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Sandomierzu” w BIP UM Sandomierz oraz przesłano do zaproszonych wykonawców drogą elektroniczną. Termin składania ofert: 30.04.2021 r do godz. 10:00, Otwarcie ofert: 30.04.2021 r godz. 10:30.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2021r realizuje takie programy jak:

Wspieraj Seniora

W ramach programu pracownicy Ośrodka osobom starszym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i nie mają wsparcia ze strony rodziny pomagają w robieniu i dostarczaniu artykułów podstawowej potrzeby tj. artykułów spożywczych, środków higieny osobistej czy lekarstw. W ramach programu pracownicy pomagają również w załatwianiu spraw urzędowych. Program będzie realizowany do 31.12. 2021 roku.Na realizację zadania w I kwartale 2021 roku gmina uzyskała środki finansowe w kwocie 22 065,00 zł.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021.

Od marca 2021 roku 6 rodzin z terenu gminy Sandomierz ma zapewnione wsparcie opiekuna w ramach opieki wytchnieniowej w wymiarze średnio 200 godzin rocznie dla każdej rodziny tj. 20 godzin miesięcznie.Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienia czasowego zastępstwa. Kwota dofinansowania na realizacje zadania wynosi 42 712,30 zł.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.

Od 01.05-31.12.2021r. będzie realizowany na terenie Gminy Sandomierz program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.W ramach programu osoby niepełnosprawne będą miały zapewnione wsparcie asystenta w wymiarze nie większym niż 60 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika. Asystent będzie towarzyszył osobie niepełnosprawnejnp.w trakcie wyjścia do szkoły, lekarza, urzędu, banku, kina oraz w trakcie wyjścia do rodziny czy znajomych. Asystent będzie pomagał w wykonywaniu wszelkich czynności dnia codziennego. Kwota dofinansowania na realizację zadania wynosi 39 856,29 zł.

Opieka 75+

W 2021 roku gmina Sandomierz przystąpiła również do programu Opieka 75+.

Celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej Gmina, przystępując do   realizacji programu uzyskuje finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie. Kwota dofinansowania na realizację zadania wynosi 40 600,00 zł.

Teleopieka

Gmina Sandomierz w 2021 roku kontynuuje wsparcie dla 40 mieszkańców Sandomierza w formie Teleopieki.Teleopieka

Bez barier

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu aplikował również o środki na realizację projektu „BEZ BARIER” w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).Całkowita wartość projektu wynosi 913 974,66 zł w tym kwota dofinansowania841 785,66 zł. Projekt został zaopiniowany pozytywniejednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru była niewystarczająca i obecnie wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

Bezpieczna przystań

W kwietniu bieżącego roku Gmina Sandomierz złożyła również wniosek o dofinasowanie projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na utworzenie mieszkania interwencyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Wniosek jest w trakcie oceny. Całkowita wartość projektu 45 289,72 zł w tym kwota dotacji 36 189,72 zł.

Zorganizowano ciąg spotkań w zakresie dokumentu strategii marki Sandomierza. Spotkania dotyczyły opracowania 10 projektów do zrealizowania w ramach wdrażania marki miasta.

Zrealizowano pierwszy projekt w ramach strategii – „manual dla branży gastronomicznej” w dn. 27 kwietnia polegający na spacerze po mieście prowadzonym przez przewodników, którzy wskazywali sposób w jaki opowiadać o Sandomierzu turyście, który będzie korzystał z bazy gastronomicznej i hotelowej. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 31 osób z różnych hoteli i restauracji z terenu miasta. „Manual dla branży” zostanie opracowany i wydany w formie pdf i rozesłany do branży.

W dn. 24 kwietnia br.  Wzięliśmy udział w Akcji "Wspólnie sprzątaMY Sandomierz", która przebiegała w godzinach 9.30 – 16.00. Następnie pracownicy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu zebrali worki składowane w wyznaczonych miejscach na teren składowania odpadów. Podsumowanie ilościowe to 600 worków odpadów zgromadzonych w 13 wyznaczonych strefach. W akcji wzięły udział następujące podmioty: Przytulisko na Wiśniowej, Stowarzyszeniu Diabetyków Koło Sandomierz, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, PTTK Sandomierz, PCK Sandomierz, Hotel MAŁY RZYM, Widnokrąg, BURSA Sandomierz, Winnica Nadwislańska, Sandomierskie Centrum Kultury, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, MOSiR Sandomierz, Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, Młodzieżowa Rada Miasta Sandomierza, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Świetlica Środowiskowa, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, Rada Miasta Sandomierza, Urząd Miejski w Sandomierzu.

W dniu 26 kwietnia odbył się drugi etap konkursu na Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Do konkursu przystąpiło 5 kandydatów, z których po przeprowadzonych rozmowach komisja zarekomendowała na dyrektora Muzeum Pana Mikołaja Getkę – Keniga.

Pozyskano dofinansowanie w kwocie 1 mln 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na “Remont ul. Żółkiewskiego Lina” w Sandomierzu”

Złożono do Wojewody Świętokrzyskiego dwa wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych - na ul. Schinzla
oraz na skrzyżowaniu ulic Schinzla i Dobkiewicza

Przygotowano do złożenia wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu” (ul. Długa boczna)

Złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego do budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa

Rozpoczęto realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania “Modernizacja ulicy Rokitek w Sandomierzu” obejmującego remont nawierzchni jezdni ulicy oraz budowę systemu odwodnienia

Zawnioskowano o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta
na wykonanie wspólnie ze Starostwem Powiatowym dokumentacji projektowej
na “Przebudowę ulicy Koseły w Sandomierzu”

W ramach powadzonej wspólnie z Powiatem Sandomierskiem inwestycji trwają prace budowlane przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej. Gmina współfinansuje budowę ronda realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. “Przebudowa
z nadbudową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu wraz z wyposażeniem” – aktualnie trwają prace związane z nadbudową obiektu i wykonaniem konstrukcji dachu oraz prace instalacyjne

Trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. “Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu”. Aktualnie trwają prace w zakresie budowy oświetlenia parkowego oraz monitoringu. Kontynuowane są roboty w zakresie zieleni oraz nawierzchni alejek.

Trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych” – budowa systemu monitoringu miejskiego w Sandomierzu głównie w zakresie budowy centrum monitoringu.

 

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła o informacje dot. planowanej budowy domu dziennego pobytu.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że prawobrzeżna cześć miasta jest kręgosłupem ekonomicznym dla miasta i jego budżetu. Dodał, że bardzo ważne są inwestycje i rozwój tej części gminy. Stwierdził, że jest optymistą, jeśli chodzi o zmianę map zagrożenia i ryzyka powodziowego, czego wyrazem są konkretne działania samorządy gminnego i powiatowego. Podziękował za nową stronę internetową miasta na której prezentowane są walory prawobrzeżnej części miasta. Następnie zaapelował o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania nie tylko prawnego, ale również wizualnego cieku wodnego Atramentówka. Dodał, że w tej sprawie należy się porozumieć z PGW Wody Polskie. Na koniec odniósł się do zakupu nowego taboru na potrzeby komunikacji miejskiej mówiąc, że miasto powinno m.in. uruchomić linię autobusową do sandomierskiego Koćmierzowa, gdyż to też są Nasi mieszkańcy.

 

Radny Andrzej Lebida poprosił o informacje dot. starań wpisania Sandomierza na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Radny Sylwester Łatka poprosił o zmianę czasu zapalania oświetlenia ulicznego, gdyż o 5 rano o tej porze roku jest już dzień a lampy bez potrzeby są włączone i generują koszty.

 

Radny Janusz Poński poprosił o informacje z zakresu planowanej inwestycji tj. wymiany oświetlenia w mieście. Podkreślił, że miasto ma trudności z podpisaniem umowy w tej sprawie od ponad 2 lat. Na koniec dodał, że firma zajmująca się bieżącymi naprawami oświetlenia powinna dokonywać tego w nocy a nie w dzień przy zapalonych latarniach.

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o przeprowadzenie przez miasto prac porządkowych na terenie Parku Piszczele. Następnie odniosła się do Placu 3 Maja prosząc o zwrócenie się do wykonawcy w ramach gwarancji o naprawę pękających niektórych płyt oraz dokonania dodatkowych nasadzeń. Zwróciła również uwagę na akty wandalizmu dot. niszczenia elektrycznej skrzynki rozdzielczej. Na koniec zwrócił uwagę na problem spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz o potrzebie uruchomienia linii autobusowej do Gorzyc.

 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że umowa na wymianę oświetleni ulicznego na ekologiczne nastąpi w maju bieżącego roku. Zgodnie z nią wykonawca będzie miał 5 miesięcy na realizacje zadania, czyli do końca października inwestycja powinna zostać zrealizowana. Następnie odniósł się do pojawiających się pomysłów reaktywowania nowych linii autobusowych. Dodał, że Urząd Miejski razem z PGKiM prowadzi analizę w tej materii, z której wynika, że liczba autobusów na razie nie wystarczy na utworzenie nowych linii, ponieważ część z nich musi zostać wycofanych z eksploatacji. Ponadto dodał, że magistrat zorganizuje spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej i policji w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na Placu 3 Maja. Zastępca Burmistrza powiedział, że miasto będzie także interweniować u wykonawcy celem dokonania napraw na tym terenie. Na koniec dodał, że Urząd Miejski będzie interweniować w sprawie bieżących napraw oświetlenia i pracy lamp w okresie dnia oraz gmina będzie dokonywać rozeznania, jeśli chodzi o fundusze unijne na rozwój terenów przemysłowych i zdegradowanych.  

 

Piotr Wojtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odniósł się do budowy Domu Dziennego Pobytu mówiąc m.in., że: „Faktycznie wpłynęło takie pismo tutaj od Państwa radnych, również odbyliśmy spotkanie w tym zakresie u pana burmistrza, gdzie Państwo radni byli obecni i sprawdziliśmy możliwość finansowania tej inwestycji z programu „Senior+”. (…) Aktualnie nabór wniosków nie jest prowadzony przez Urząd Wojewódzki w Kielcach, był nabór faktycznie w tym roku, który zakończył się 24 marca i uzyskaliśmy taką informację, że jeżeli nie zostaną wszystkie środki rozdysponowane w ramach tego naboru pierwszego to taki nabór minister jeszcze w tym roku ogłosi, ale z zastrzeżeniem, że jeżeli ogłosi taki nabór w tym roku to w tym roku również to zadanie będzie musiało zostać zrealizowane, ponieważ jest to program roczny, czyli do 31 grudnia takie zadanie będziemy, jeżeli oczywiście będziemy wnioskować, zobligowani do realizacji. Jeśli chodzi o kwoty, jakie można pozyskać w ramach programu „Senior+” na dom dziennego pobytu i klub seniora „Senior+”, to są to maksymalne kwoty 400.000,00 zł na utworzenie i 200.000,00 zł na funkcjonowanie tego klubu w tym roku. (…) To są tylko pieniądze wyłącznie na utworzenie, przebudowę lub remont obiektów albo części, ale tylko i wyłącznie budynków, które są własnością jednostki samorządu terytorialnego, bo tutaj pojawiła się propozycja Państwa radnych, żeby na ten cel zaadoptować obiekt nieczynnej wymiennikowni ciepła spółdzielni mieszkaniowej, więc aby taki budynek wpisać do wniosku i na nim prace jakiekolwiek podjąć remontowo-budowlane, to ten budynek musi być własnością jednostki samorządu terytorialnego. (…)”.

Następnie Piotr Wójtowicz odniósł się do wpisania Sandomierza na listę światowego dziedzictwa UNESCO mówiąc, że w tej materii trwają konsultacje. Kolejne będzie zorganizowane w dniu jutrzejszym na którym eksperci będą dyskutować o walorach zabytkowych Sandomierza oraz o samym wniosku i niezbędnej dokumentacji. Wyraził nadzieje, że efektem tego spotkania będzie wystosowanie pisma do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który odpowie na pytanie, czy Sandomierz ma szanse na uzyskanie tego wpisu.

Następnie naczelnik odniósł się do sytuacji związanej z oświetleniem i przytoczył, że w okresie pierwszych czterech miesięcy tego roku zgłoszono ponad 100 awarii, które są usuwane na podstawie dwóch umów: pierwsza dot. lamp będących własnością gminy a druga dot. lamp będących własnością PGE. Dodał, że miasto ponosi również koszty napraw oświetlenia a nie tylko konserwacji.

Na koniec poinformował radę, że dwa wnioski o środki zewnętrzne przeznaczone na budowę budynku wielorodzinnego na ul. Lubelskiej i na realizację programu dostępności w Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 przeszły pozytywnie wstępną weryfikacje i uzyskały bardzo dobre oceny i noty.

 

Radny Marek Strugała poprosił o interwencję w ramach gwarancji u wykonawcy kanalizacji na terenie Kamienia Plebańskiego, gdyż 30% studzienek zapadła się co stanowi zagrożenie na ruchu kołowego i pieszego. 

 

Radny Marcin Świerkula odniósł się do idei utworzenia Domu Dziennego Pobytu mówiąc, że zaproponowana lokalizacja na terenie osiedla Baczyńskiego jest bardzo interesująca i warta poparcia. Dodał, że spółdzielnia przekaże na rzecz gminy ten budynek, jeśli będzie taka potrzeba. Ponadto radny przedstawił założenia programu Senior+, które są bardzo korzystne. Dodał, że mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego nie stoją na przeszkodzie, gdyż budynek już istnieje i wymaga jedynie gruntownego remontu. Na koniec odniósł się do cieku wodnego Atramentówka i zaapelował o podjęcie pilnych działań do poprawy tego cieku, gdyż stanowi ono nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa, ale także sanitarne.

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powtórzyła swoje uwagi, co do Parku Piszczele i dodatkowo poprosiła o informacje dot. centrum monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4.

 

Radny Janusz Poński poprosił o podanie przyczyn zmiany na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że zmiana na stanowisku komendanta jest pokłosiem uwag od mieszkańców i od Państwa radnych na temat funkcjonowania Straży Miejskiej. Nowy komendant jest osobą, która ma ogromne doświadczenie zawodowe z poprzedniej pracy, jako pułkownik Wojska Polskiego, czyli osoba dobrze funkcjonująca środowisku osób mundurowych, osoba dobrze zorganizowana, pracowita, chętna do podejmowania nowych działań. Dodał, że nowy komendant jest osobą, która już pracuje w Urzędzie Miejskim jako inspektor do spraw informacji niejawnych a wcześniej jako Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego.

 

Piotr Wojtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że inwestycja dot. kanalizacji na terenie Kamienia Plebańskiego jest na gwarancji i urząd skontaktuje się z wykonawca w celu dokonania niezbędnych napraw. Z kolei budowa nowego monitoringu wraz z nowym centrum w budynku szkoły powinna zakończyć się do polowy listopada bieżącego roku.

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że Gmina Sandomierz otrzymała środki na wykonanie remontu ulicy Żółkiewskiego. Łączny koszt zadania to 3.000.000,00 zł, z czego dofinansowanie 1.800.000,00 zł a wkład własny 1.200.000,00 zł. W związku z powyższym poprosił o informacje do kiedy gmina musi wykonać remont? i czy środki te są zaplanowane w budżecie?

 

Rany Andrzej Lebida poprosił o zamontowanie dwóch progów zwalniających typu wyspowego na które konserwator wyrazi zgodne na ul. Staromiejskiej na odcinku od Kościoła Św. Jakuba do Kościoła Św. Pawła.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że ustnych rozmowach z konserwatorem nie widzi on uzasadnienia na montaż na tym odcinku progów zwalniających.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd będzie szukał właściwego rozwiązania tego problemu oraz będzie poszukiwał środków na ewentualny zakup progów wyspowych. Na koniec burmistrz dodał, że miasto będzie musiało znaleźć środki na realizacje zadania dot. remontu ul. Żółkiewskiego.

 

Radna Renata Kraska wyraziła pełne poparcie dla słów radnego Andrzeja Lebidy i również zaapelował o środki na zakup dwóch progów zwalniających na ul. Staromiejskiej.

 

Radny Robert Kurosz poprosił o informacje dot. głosowania przedstawicieli burmistrza w komisjach konkursowych na dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3 i 4 oraz o informacje z zakresu środków przeznaczonych na dokonanie nasadzeń w Parku Saskim.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że planowane nasadzenia w Parku Saskim wynikają z trawiących tam prac budowalnych w ramach rewitalizacji parku. Dodał, że inwestycja ta jest realizowana zgodnie z harmonogramem.

 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że głosowania na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3 i 4 były głosowaniami tajnymi. W związku z tym nie wiadomo kto jak głosował.

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek wyraziła niezadowolenie z pytania radnego Roberta Kurosza dot. kto jak głosował w komisjach konkursowych. Dodała, że jest to indywidualna sprawa członka komisji, który głosuje według własnego sumienia. Dodała, że: „po wysłuchaniu osób, które prezentują siebie w czasie konkursu każdy ma dobrowolną i nieprzymuszoną wolę oddać głos na tę osobę, która się po prostu spodobała i którą myślimy, że będzie najbardziej kompetentną osobą i pełniącą taką funkcję jak dyrektor szkoły czy przedszkola”.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił tryb pracy Straży Miejskiej i wynikające z tego ograniczenia. Zapewnił, że Straż Miejska będzie dokładać wszelkich starań w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wyraził nadzieje, że gmina znajdzie środki na wkład własny na remont ul. Żółkiewskiego. Ponadto poprosił o informacje jak głosowali przedstawiciele miasta, starosty i marszałka województwa na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu?

 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że nie. „Głosowanie na dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu nie było tajne, natomiast uważam, że nie jestem osobą upoważnioną do tego, żeby mówić, kto jak głosował, ponieważ każda osoba oddała głos zgodnie ze swoim sumieniem, to raz, a dwa, przed przystąpieniem do pracy członkowie komisji podpisywali oświadczenia, że zachowują wszystko, co dzieje się na posiedzeniu komisji w tajemnicy”.

 

Piotr Wojtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odniósł się do pytania radnego Piotra Chojnackiego i powiedział, że remont ul. Żółkiewskiego potrwa 12 miesięcy od dnia podpisania stosownej umowy, czyli powinny zakończyć się we wrześniu 2022 roku. Następnie odniósł się do pytania radnego Roberta Kurosza mówiąc, że rewitalizacja Parku Saskiego zgodnie z umową ma zakończyć się do dnia 31 maja 2021 roku. Środki w budżecie na dokonanie nasadzeń są zabezpieczone w ramach umowy.

 

Radny Andrzej Lebida poprosił o informacje czy miasto będzie ubiegać się o środki zewnętrzne m.in. na remont ul. Piszczele, w celu dokończenia ciągu pieszo – rowerowego w tej części miasta.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że miasto składa wnioski na dofinansowanie zewnętrzne na różne inwestycje. Dodał jednak, że na remont ul. Piszczele takiego wniosku nie składał, gdyż miasto ma inne ważniejsze priorytety m.in. remont ul. Rokitek, Księcia Henryka Sandomierskiego i inne. Dodał, że jako burmistrz jest całym sercem za tą inwestycja, ale miasto musi mieć środki na wkład własny. W realizacji tego typu inwestycji bardzo ważny jest głos Skarbnika jako głównego księgowego.  

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedział, że jako skarbnik czyni wszystko, by gmina posiadała środki na wkład własny związany z realizacją wielu inwestycji. Dodała, że miasto w momencie podpisywania umowy na realizacje inwestycji dot. remontu ul. Żółkiewskiego będzie miało zabezpieczone środki na wkład własny w ramach WPF, gdyż realizacja tego przedsięwzięcia będzie najprawdopodobniej w przyszłym roku. Na koniec wyraziła nadziej, że kwota wkładu własnego po przetargu okaże się niższa od zakładanej.

 

Radny Mariusz Prezgot: „Czy jest szansa, żeby na Starówce powstał choćby punkt apteczny, czy wszelkie czynności w tym zostały już wyczerpane i nie ma szans na coś takiego?”.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że jeśli się zgłosi inwestor, który będzie chciał prowadzić skład apteczny w tym miejscu to taki skład powstanie. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma takiego inwestora, gdyż prowadzenie takiego składu jest działalnością gospodarczą i musi być działalnością opłacalną.

 

Radny Mariusz Prezgot: „Na jakim etapie są czynności wyjaśniające w sprawie tak zwanego domniemanego mobbingu w CUW-ie?”

 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że skład apteczny ma podobne wymagania lokalowe jak pełnoprawna apteka. W związku z tym na terenie Starego Miasta, gmina nie posiada lokalu, który spełniałby odpowiednie wymogi w tym zakresie. Następnie sekretarz gminy odniosła się do pytania dot. domniemanego mobbingu w Centrum Usług Wspólnych mówiąc, że samorząd zwrócił się do niezależnego eksperta – psychologa celem przeprowadzenia rozmów pod kątem mobbingu. Na takie rozmowy zgłosiło się 4 pracowników. Na koniec dodał, że innych czynności samorząd podjąć nie może, gdyż nie ma ku temu podstaw prawnych.

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że: „podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku w PEC-u”. Dodała, że pracownik, który dopuszczał się mobbingu został zwolniony z pracy.

 

Następnie rozgorzała dyskusja w tej sprawie między Burmistrzem Miasta Sandomierza a radnym Mariuszem Prezgotem.

 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że nie wpłynęło żadne oficjalne pismo dot. domniemanego mobbingu w Centrum Usług Wspólnych a Wojewoda Świętokrzyski nie wyraził zgody na odtajnienie danych osobowych osób kierujących do niego pisma w sprawie domniemanego mobbingu. Na koniec powiedziała, że jeśli w wyniku rozmów z psychologiem, osoby, które uważają się za pokrzywdzone będą chciały złożyć oficjalne pismo to wówczas sprawa będzie miała swój dalszy bieg.

 

Radny Mariusz Prezgot zastrzegł, że rozmowa dot. domniemanego mobbingu w CUW – ie, a najważniejsza jest reakcja samorządu w tej sprawie.

 

Tamara Socha Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu powiedziała, że: „Nie wiecie, jak ja się czuję. Tak jak Pan powiedział, Panie Prezgot czy pani Szczepanek, że są to domniemane jakieś pomówienia, które nie mają zupełnie odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jak nikt nie postawi się w sytuacji mojej, jak ja się czuję, jeżeli są to zwyczajne pomówienia. Ja nie mam nic do ukrycia, proszę Państwa, w tej materii, i tu może poświadczyć Pan przewodniczący, próbuję dojść do osób, które dopuściły się takiej nikczemności, dlatego że powiedzieć coś jest bardzo łatwo. Ja, proszę Państwa, chcę, już kilkakrotnie powtarzałam - chciałabym stanąć twarzą w twarz z tymi osobami czy z tą osobą, którą rzekomo tak bardzo skrzywdziłam, bo ja dysponuję nie swoimi słowami, nie oszczerstwami, ale dokumentacją, dokumentacją, która w żaden sposób nie wskazuje na to, żebym kogokolwiek w Centrum Usług Wspólnych skrzywdziła i mobbingowała, dlatego, proszę Państwa, bardzo proszę, krzywdzicie mnie takim swoim zachowaniem i takimi insynuacjami pod moim adresem. Pracuję dwadzieścia jeden lat na stanowisku kierowniczym, nigdy taka sytuacja mi się nie przytrafiła. Nie pozwolę, proszę Państwa, przykleić sobie łatki, nie wiem, potwora, bo nim nie jestem, proszę Państwa i proszę mnie nie krzywdzić, bo słowa potrafią bardzo krzywdzić. To co, ja mam też się posuwać do tego, że mam namawiać redaktorów do pisania niestworzonych historii na temat jednej czy drugiej pani? Uwłaczałoby to mojej godności, proszę Państwa, żebym się w taki sposób zachowywała. Chcę tę sprawę rozwiązać tak, jak powinna być rozwiązana - zgodnie z obowiązującymi procedurami w Centrum Usług Wspólnych. Proszę Państwa, ja się od niczego nie uchylam. Bardzo proszę, żeby osoby, które czują się pokrzywdzone, złożyły formalną skargę, i ta skarga, ja w tym nie będę uczestniczyła, będzie powołana komisja, niezależna komisja, proszę Państwa, która tę sprawę wyjaśni. Ja mam dosyć takiego opluwania mnie na łamach gazet, na łamach sesji. Proszę Państwa, to jest niedorzeczne”.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że mowa jest o domniemanym mobbingu w CUW-ie. Dodał, że nie ma jasnego wskazania kto dopuszczał by się tego procederu. Nie ma wskazania, że tą sobą jest dyrektor jednostki. Na koniec zaznaczył, że w pierwszej kolejności Burmistrz Miasta powinien wyjaśnić sam fakt zaistnienia mobbingu bez wskazywania konkretnych osób.

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że nie dziwni się zdenerwowaniu Pani Tamary Sochy. Dodała jednak, że mieszkańcy miasta pytają radnych o zaistniałą sytuację w związku z tym radni mają prawo zdawać pytania na forum publicznym w kwestii wyjaśnienia domniemanego mobbingu. Podkreśliła, że jako radna nie przesądza o winie kogokolwiek.

 

Radna Renata Kraska zgodziła się ze słowami Sekretarza Miasta. Dodała, że rozmowa pracowników z psychologiem być może wyłoni osoby, które są mobbingowane, gdyż na dzień dzisiejszy nikt się do tego nie przyznaje.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że cała sytuacja związana z domniemanym mobbingiem jest niezrozumiała i trudna do rozstrzygnięcia. Dodał, że istotne w tej sprawie są fakty i oficjalne zgłoszenie pracownika a tego nie ma.

 

Radny Marek Strugała powiedział, że radni nie są ekspertami w tej sprawie i nie powinni się tą sprawą zajmować. Dodał, że Burmistrz Miasta powinien podjąć działania w obrębie urzędu.

 

Ad. 15

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

 

Na wstępie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady odczytał pismo Pana Piotra Sobolewskiego Dziekana UJK w Kielcach Filia w Sandomierzu, jak niżej: 

„Filia w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prosi o wynajęcie pomieszczeń w jednej ze szkół podstawowych w Sandomierzu w liczbie około dziesięciu pomieszczeń w celu czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych siedziby filii przy ulicy Schinzla 13 w Sandomierzu od 1 września 2021 roku na okres dwóch-trzech lat. Jest to warunek konieczny do utrzymania dotychczasowych kierunków studiów naszej filii. Brak uzyskania dodatkowych pomieszczeń może skutkować zamknięciem kierunków studiów, gdyż w obecnej chwili dysponujemy budynkiem niedostosowanym w pełni do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jeżeli miasto Sandomierz nie jest w stanie wynająć odpowiednich pomieszczeń to prosimy o konkretną odpowiedź w formie pisemnej”.

 

Ponadto Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że do Biura Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:

„Pani Tamara Socha Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu skierowała pismo dot. zwrócenia się przez Przewodniczącego Rady Miasta do Wojewody Świętokrzyskiego o odtajnienie danych personalnych osób, które podpisały się pod pismem w sprawie domniemanego mobbingu w CUW;

Burmistrz Miasta Sandomierza w dniu 30 marca złożył sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok oraz sprawozdanie, o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

Radni Miasta Sandomierza: Marcin Świerkula, Andrzej Bolewski, Marek Strugała, Krzysztof Szatan, Mariusz Prezgot, Jacek Dybus, Agnieszka Frańczak – Szczepanek, Marek Chruściel, Piotr Chojnacki i Janusz Poński oraz Zakład Inżynierii Kolejowej, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego, Związek Zawodowy NSZZ Solidarność Pilkington Polska, KZ MOZ „Kontra 2000”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”, Wspólnota Mieszkaniowa Baczyńskiego 1 i 1A, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych Pracowników Grupy NSG oraz Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia złożyli pismo w sprawie utworzenia na terenie prawobrzeżnego Sandomierza Dziennego Domu Pobytu dla Seniora. Podobne pismo zostało również złożone do Pani Agaty Wojtyszek Posła na Sejm RP;

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Sandomierzu złożyła pismo w sprawie możliwości lokalizacji Dziennego Domu Pobytu Seniora w budynku nieczynnej wymiennikowi ciepła;

Radny Andrzej Bolewski złożył pismo dot. Krajowego Planu Odbudowy, by w ramach prowadzonych konsultacji miasto proponowało utworzenie dziennego domu pobytu seniora oraz rewitalizację połączeń kolejowych w tym dwora przy ul. Lwowskiej;

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej z zakresu funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. Odpowiedź została udzielona drogą elektroniczną w dniu 1 kwietnia 2021 roku.   

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Sandomierzu złożyła pismo w sprawie konsultacji dot. aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Konsultacje trwają do dnia 22 czerwca 2021 roku;

Radny Andrzej Bolewski złożył pismo w sprawie udzielenia informacji dot. uczestnictwa Gminy Sandomierz w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w tym budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów;

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oswiaty i Wychowania złożyła pismo w sprawie podwyżek dla pracowników administracyjnych w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym;

Państwo A. i P. B. złożyli pismo w sprawie wniosku o zakup działki 1094/2 na terenie Starego Miasta o powierzchni 115m2.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza złożył pismo do Burmistrza Miasta w sprawie przedstawienia dokumentacji związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej przy ul. Holowniczej 6;

Wojewoda Świętokrzyski pismem Znak: PNK.III.142.10.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku stwierdził, że dane osobowe osób, które skierowały psimo o domniemany mobbing w Centrum Usług Wspólnych nie zostaną odtajnione i przekazane ze względu na prośbę o nieujawnianie danych osobowych zwartych w przedmiotowej korespondencji;

Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz Koła Radnych „Inicjatywa dla Sandomierza” złożyli skargę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na Uchwałę Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Skarga wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta został przekazana w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z pismem do radnego Marcina Świerkuli w sprawie udostępnienia informacji na czyją prośbę wystosował radny pismo z dnia 9 stycznia 2021 roku dot. domniemanego mobbingu w CUW.  Pismo to było pokłosiem pisma Pani Tamary Sochy z dnia 20 kwietnia 2021 roku skierowane do przewodniczącego rady. Radny Marcin Świerkula złożył stosowne wyjaśnienia w dniu 22 kwietnia 2021 roku;

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach złożył odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem dot. odrzucenia skargi Pana J. K. mieszkańca Sandomierza na Uchwałę Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu zwróciła się z pismem w sprawie nadesłania uchwały w sprawie warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej;

Wojewoda Świętokrzyski pismem Znak: PNK.IV.021.7.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku przekazał wytyczne, co do przesyłania do publikacji w dzienniku urzędowymi uchwał planistycznych;

Pan J. Ć. mieszkaniec Sandomierza złożył skargę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na Uchwałę Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Skarga wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta został przekazana w dniu 26 kwietnia 2021 roku;

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach złożył odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem dot. odrzucenia skargi Pana J. Ć. mieszkańca Sandomierza na Uchwałę Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza złożył pismo do Burmistrza Miasta o udostepnienie pisma firmy MWM Development Sp. z o. o. z dnia 18 maja 2018 roku dot. wydania opinii stwierdzającej zgodność planowanej inwestycji pn.: „Budowa budynku handlowo – usługowego wraz ze stacją transformatorową, pylonami reklamowymi, infrastrukturą techniczną, przebudową sieci na działkach nr ewid. 159/33, 159/8, 176/13, 179/5 oraz ze zjazdami publicznymi na działkach nr ewid. 179/2 i 159/32 obręb 0004 w Sandomierzu” z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedla Mickiewicza” w Sandomierzu. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 26 kwietnia 2021 roku;

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Sandomierzu złożyła pismo w sprawie wyegzekwowania przez Straż Miejską i inne instytucje gminy ładu, porządku i bezpieczeństwa posesji i działek będących własnością osób prywatnych jak i skarbu państwa między innymi wzdłuż ul. Portowej, cieku wodnego „Atramentówka” oraz na terenach wywłaszczonych pod budowę ul. Lwowskiej – bis;

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach złożył doręczenia odpisu wyroku na Uchwały Nr XXV/291/2020 i XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierz z dnia 15 października 2020 roku w sprawie skargi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”.

Wojewoda Świętokrzyski złożył wezwanie do udokumentowania przymiotu sprawy dot. budowy pawilonu handlowego na terenie „Osiedla Mickiewicza”. Pismo jest pokłosiem wniosku złożonego przez czworo radnych tj. Wojciech Czerwca, Roberta Kurosza, Marioli Stępień i Sylwestra Łatki.

Radny Andrzej Bolewski złożył wniosek o wszczęcie procedury ujęcia na listę światowego dziedzictwa UNESCO Rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe”.

Burmistrz Miasta Sandomierza złożył podziękowania radnym za zaangażowanie w akcję „Wspólnie sprzątaMY Sandomierz”.

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił interpelacje i zapytania radnych w okresie międzysesyjnym, jak niżej:

 

W dniu 16 marca 2021 roku radny Robert Kurosz złożył zapytanie w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Gminy Sandomierz. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 9 kwietnia 2021 roku. 

 

Na koniec przypomniał, że do dnia 30 kwietnia radni mają obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za 2020 rok. Dodał, że tego obowiązku nie wypełnili jeszcze radni: Kazimiera Bednarska, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Robert Kurosz, Andrzej Lebida, Janusz Poński i Tomasz Malinowski.

 

Radny Marek Strugała w imieniu Pani Katarzyny Pisarczyk Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych zaprosił radnych na cykl wydarzeń z okazji jubileuszu funkcjonowania BWA, które odbędą się w ciągu całego roku. Pierwsze wydarzenie to wystawa prac artystów związanych z ziemia sandomierską. Podobne wystawy będą odbywa się również w Kielcach i Stalowej Woli. Na konie dodał, że z okazji jubileuszu został wydany również album ze zbiorów BWA.

 

Radny Janusz Poński poprosił w trybie pilnym o uporządkowanie wiaty śmietnikowej na ul. Długosza na terenie Starego Miasta. Dodał, że zalegają tam znaczne ilości śmieci, co powoduje, że sytuacja staje się coraz trudniejsza. Stwierdził, że należy wykorzystać istniejący tam monitoring i wyjaśnić zaistniałą sytuację.  

 

Radny Marcin Świerkula poprosił o informacje dot. zniszczonej, podpalonej wiaty śmietnikowej na ul. Portowej.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego zajmuje się sprawa podpalonej altany śmietnikowej. Dodał, że altana ta z pewnością zostanie odbudowana. Następnie odniósł się do śmieci na ul. Długosza i powiedział, że jednym z zadań Straży Miejskiej jest nadzorowanie wysypywania śmieci i sprawdzania czy nie dochodzi do nieprawidłowości w tej materii.

 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że spalona altana jest w trakcie całkowitej rozbiórki. Sprawa ta zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela i miasto niezwłocznie przystąpi do jej odbudowy. Z kolei sprawa zalegających śmieci na ul. Długosza wskazuje na proceder podrzucania odpadów w tym miejscu przez osoby nieupoważnione do tego. Dodał, że miasto będzie chciało zamontować kamerę – pułapkę.

 

Ad. 16

Zamknięcie obrad.

 

Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXXV sesję Rady Miasta Sandomierza.

 

Załączniki:

Lista obecności radnych na sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

Wersja XML