Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 29/5/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 29/5/2021

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 14 czerwca 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni spóźnieni: Pan Andrzej Bolewski, Pan Andrzej Majewski.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Marek Chruściel.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Sandomierza,

Pani Barbara Rajkowska, Pani Teresa Pietryka - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Mieszkanki Sandomierza:

Pani Z.W.*),

Pani R.K.*).

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich obecnych, na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad zachowując zasady ochrony danych osobowych wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapytania do radcy prawnego Urzędu Miejskiego w sprawie polityki mieszkaniowej miasta.
 4. Omówienie Raportu o stanie Gminy za 2020 rok.
 5. Opiniowanie wniosku Pani E.F.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 6. Opiniowanie wniosku Pani I.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 7. Opiniowanie wniosku Pana R.O.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…)*) w Sandomierzu.
 8. Opiniowanie wniosku Pani H.Z.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…)*).
 9. Opiniowanie wniosku Pani E.R.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…)*).

10. Sprawy różne. Wnioski komisji.

11. Zamknięcie obrad.

Ze względu na brak obecności na komisji radcy prawnego Urzędu Miejskiego radna Ewa Gracz zaproponowała przeniesienie pkt.3 do pkt.9. Pozostałe pozycje w porządku obrad nie ulegają zmianie. 

Przewodnicząca komisji poddała zmodyfikowany porządek obrad pod głosowanie.

Głosowano-  5 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad ze zmianą został przyjęty.

Ad.3

Omówienie Raportu o stanie Gminy za 2020 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Anetę Przyłucką w celu omówienia przygotowanego raportu.

Sekretarz Sandomierza przedstawiła obszerny dokument.

Radna Ewa Gracz nawiązała do treści raportu (str. 37)  dot. 35 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy będących w dobrym stanie technicznym. W związku z powyższym zapytała, czy nie słusznym rozwiązaniem byłoby powrócić do tendencji przekształceń gminnych lokali we wspólnoty mieszkaniowe?

Pani Aneta Przyłucka odpowiedziała, że decyzja należy do radnych. Uchwała pozwalająca na wykup mieszkań komunalnych, z wyłączeniem Starego Miasta została wycofana w 2017 roku.

Radny Andrzej Bolewski zwrócił się do Sekretarz Sandomierza z pytaniem, czy raport jest obligatoryjny?

Mówczyni potwierdziła, że raport jest obligatoryjny.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, czy gmina poczyniła kroki w celu poszukania firmy windykacyjnej?

Pani Aneta Przyłucka odparła, że gmina wykonała rekonesans wśród ww. firm, jednak jej zatrudnienie jest ryzykowne w kwestii efektów odzyskania zadłużenia czynszowego, a także kosztowne.

Pani Barbara Rajkowska dodała, że firma windykacyjna wykonałaby te same czynności (wezwanie przedsądowe, sądowe, komornik) jakie stosuje gmina.

Radny Andrzej Bolewski oznajmił, że mieszkańcy muszą być świadomi konsekwencji niepłacenia za czynsz. Ponadto, gmina musi przemyśleć wszystkie ponoszone wydatki np. na oświatę, sport, kulturę itd.

Przedmówca wspólnie z radnym Mariuszem Prezgotem zasugerowali, aby  przeprowadzić sondaż/ankietę w celu weryfikacji skali zainteresowania mieszkańców zakupem lokalu z zasobu Gminy Sandomierz, a także określenie zasad ew. sprzedaży.

Radny Jerzy Żyła zgodził się z powyższymi wypowiedziami w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych poza obrębem Starego Miasta. Dodał jednak, że bonifikata nie może być tak wysoka jak w latach poprzednich.

Pani Z.W.*) zapytała: „Najpierw sprzedaż, a później weryfikacja czynszów w lokalach komunalnych na osiedlu?”

Pani Aneta Przyłucka odpowiedziała, że w przyszłym roku nastąpi zmiana Wieloletniego Programu Mieszkaniowego, a wysokość czynszu w zawartych umowach od 2019 r. będzie proporcjonalna do dochodów najemcy.

         Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania nad przyjęciem Raportu o stanie gminy za 2020 rok.

Głosowano - 5 „za” – jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie wniosku Pani E.F.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja po zapoznaniu się ze złożoną  dokumentacją wnioskodawczyni przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie wniosku Pani I.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Członkowie komisji po dokładnym zapoznaniu się z wnioskiem mieszkanki przystąpili do głosowania.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie wniosku Pana R.O.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…)*) w Sandomierzu.

Radna Ewa Gracz zapoznała członków komisji z dokumentacją mieszkańca. Wobec braku uwag przystąpiła do głosowania za przedłużeniem umowy na 3 lata.

Głosowano - 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad.7

Opiniowanie wniosku Pani H.Z.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…)*).

Radna Ewa Gracz zapoznała członków komisji z dokumentacją mieszkanki. Wobec braku uwag przystąpiła do głosowania za przedłużeniem umowy na 3 lata.

Głosowano - 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad.8

Opiniowanie wniosku Pani E.R.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…)*).

Członkowie komisji po dokładnym zapoznaniu się z wnioskiem mieszkanki przystąpili do głosowania za przedłużeniem umowy na 3 lata.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.9

Zapytania do radcy prawnego Urzędu Miejskiego w sprawie polityki mieszkaniowej miasta.

Radny Andrzej Bolewski zapytał, czy gmina musi obligatoryjnie windykować należności? Czy nie może to robić zarządca mieszkań, czyli PGKiM? Mówca zasugerował, aby wynająć zewnętrzną, profesjonalną firmę na ten cel.

Ad.10

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Członkowie komisji sformułowali następujące wnioski:

 1. Przygotowanie projektu uchwały dot. uwolnienia mieszkań komunalnych z zasobów mieszkaniowych Gminy Sandomierz z wyłączeniem mieszkań znajdujących się na terenu Starego Miasta i ul. Lubelskiej. Komisja sugeruje zastosowanie w projekcie uchwały bonifikaty w wysokości 25%, dla tych którzy dokonają wykupu mieszkania jednorazowo za gotówkę i w wysokości 15% w przypadku wykupu w ratach.
 2. Przygotowanie przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego opinii prawnej w aspekcie: „Czy gmina musi obligatoryjnie windykować należności czy nie może przekazać tego obowiązku zarządcy nieruchomości? Czy warto wynająć firmę zewnętrzną do procesu windykacji?

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Pani R.K.*) poruszyła temat stawki za zajęcie pasa drogowego na Starym Mieście. Wyraziła sprzeciw wobec nierównego traktowania przedsiębiorców.

Wobec powyższego, radny Wojciech Czerwiec poprosił mieszkankę o obecność i wystosowanie drogą mailową wniosku do merytorycznej Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, która odbędzie się w dniu 16 czerwca (środa) o godz. 13.00 w sali 103 biura Rady, podczas której zostanie wznowiony temat dot. opłaty za zajęcie pasa drogowego na Starym Mieście.   

         Radny Mariusz Prezgot zapytał o przetarg na lokal pod adresem Rynek 6 oraz o lokal pod adresem Rynek 4 na starówce.

Ad.11

Zamknięcie obrad.

Pani Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.