Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 29/7/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

PROTOKÓŁ nr 29/7/2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 21 czerwca 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności, nieobecny był Pan Sylwester Łatka.  

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W.*) i M.W.*) i przekazania jej według właściwości.

4. Sprawy różne, wnioski Komisji.

5. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W.*) i M.W.*) i przekazania jej według właściwości.

Po przegłosowaniu i przyjęciu przez Komisję porządku obrad, Pani Renata Kraska przeszła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W.*) i M.W.*) i przekazania jej według właściwości sporządzonego w związku z wpłynięciem w dniu 17 maja 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu skargi Państwa L. i M. W.*) na bezczynność Burmistrza „w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych”. Przewodnicząca Komisji odczytała treść projektu uchwały i poprosiła o jego przegłosowanie. Wynik głosowania: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 4. Sprawy różne, wnioski komisji.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z obecnych chce zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Z uwagi na brak wniosków, Przewodnicząca Komisji przeszła do kolejnego, ostatniego punktu obrad.     

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Renata Kraska

 Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*Dane osobowe zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska – Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

 

 

 

Wersja XML