Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 28/6/2021 z dnia 28 maja 2021 r.

PROTOKÓŁ Nr 28/6/2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 28 maja 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności (uczestnictwo zdalne: Pani Kazimiera Bednarska).

W posiedzeniu komisji uczestniczyli również:

- Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza,

- Pan Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziały Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (dalej: Naczelnik UA),

- Pan dr Piotr Maria Kossak – radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz zaproszonych gości, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie „Skargi na bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych”.

4. Zapoznanie się z pismem znak IOD.1511.1.2021.MZU z dnia 14.05.2021 r. dotyczącym kwestii rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców o udostępnienie informacji publicznych w przedmiocie formy działania „budek”, czyli punktów gastronomicznych oferujących dania „na wynos” zlokalizowanych w obrębie Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji.

6. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Rozpatrzenie „Skargi na bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych”.

Po przegłosowaniu i przyjęciu przez Komisję porządku obrad, Pani Renata Kraska przeszła do omówienia skargi Państwa L. i M. W.*), która w dniu 17 maja 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Sandomierza w związku z podnoszonym przez skarżących zarzutem bezczynności Burmistrza „w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych”. Na wstępie Przewodnicząca Komisji odczytała treść przedmiotowego pisma.

Pani Renata Kraska poprosiła o zabranie głosu Pana Piotra Paszkiewicza i usystematyzowanie zagadnienia będącego przedmiotem skargi. Naczelnik UA wskazał na początku, iż sprawa dotyczy sąsiadów Państwa W.*) i wydanych na ich rzecz zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego w odniesieniu do samowoli budowlanych. Pan Paszkiewicz wyjaśnił, iż tłem zaistniałego konfliktu sąsiedzkiego, było wybudowanie na działkach sąsiadujących z działką Państwa W.*) kilku obiektów budowlanych, takich jak altana, czy piwnica. Sprawa rzekomych samowoli budowlanych została zgłoszona do organu nadzoru budowlanego. Wskutek przedłożonych zawiadomień, Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB) wszczął postępowania w kierunku samowoli budowlanej i ustalił, iż faktycznie niektóre z postawionych budynków zostało wybudowanych bez dokonania stosownego zgłoszenia. Dodał, iż sprawa dotyczyła obiektów, które były wybudowane jeszcze przed sporządzeniem i wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazał, iż PINB prowadzi postępowania w sprawie legalizacji samowoli budowlanych i w związku z tym skierował do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu zapytania co do ewentualnego posiadania w swoich zasobach zgłoszeń budowy spornych budynków. Urząd jednakże taką dokumentacją nie dysponuje. Pan Piotr Paszkiewicz wyjaśnił, iż PINB w trakcie postępowań legalizacyjnych zobowiązał właścicieli działek, na których stwierdzono samowole budowlane, do przedstawienia wymaganych prawem dokumentów legalizacyjnych, w tym wydawanych przez Burmistrza zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami: obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego, bądź też w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej (zob. art. 48 b ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) – zgodności z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelnik UA podkreślił, iż zaświadczenia te wydawane były na wniosek bezzwłocznie, w przewidzianym prawem terminie. W każdym zaświadczeniu wskazana została podstawa prawna (w tym przywołano wprost odpowiednie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), informacja co do zgodności obiektu budowlanego z celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także krótkie uzasadnienie do wydanego zaświadczenia. Burmistrz wydając w/w zaświadczenia potwierdzał zgodność obiektów z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Zaświadczenia te zostały wydane wnioskodawcom celem przedłożenia ich w PINB. Pan Paszkiewicz dodał, iż skarżący składając do PINB zawiadomienia o samowolach budowlanych, dążyli tym samym do wyburzenia określonych budynków. Wskazał przy tym, iż z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że istniejąca budowla gospodarcza do zachowania jest możliwa również do nadbudowy, rozbudowy, czy przebudowy. Plan nie zabrania budowy np. altanki, gdyż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem określającym zasady budowy mieszkaniowej, czy np. przemysłowej. Pan Paszkiewicz przyznał, iż odpowiedział tylko na pierwsze z pisma skarżących, ale dodał, że skarżący nie kwestionują zaświadczeń wydanych na ich rzecz, tylko osób trzecich. Zdaniem Naczelnika UA nie dopuścił się on żadnego uchybienia wobec skarżących, gdyż to nie oni zwrócili się o wydanie zaświadczeń. Co więcej, brak odpowiedzi na pisma skarżących wynikał z faktu, iż domagali się oni wyjaśnień dokumentów wydanych na rzecz osób trzecich. W ocenie Pana Paszkiewicza, skarżący nie są uprawnieni do żądania od Burmistrza wyjaśnień do dokumentu wydanego na rzecz innych osób. Dodał, że jeżeli skarżący złożą wniosek o wydanie zaświadczeń, otrzymają wnioskowane dokumenty niezwłocznie. Naczelnik UA poinformował ponadto, że jeżeli skarżący chcieliby pozyskać określoną informację z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to dokument ten jest jawny, opublikowany w BIP. Jeżeli natomiast skarżący byliby zainteresowani otrzymaniem oficjalnego odpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to zgodnie z procedurą muszą złożyć odpowiedni wniosek oraz uiścić opłatę skarbową. Naczelnik UA dodał również, że nie jest on uprawniony do dokonywania interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony w formie dokumentu, który należy odpowiednio z zapisami stosować. Podkreślił, iż wnioskodawcy, którzy otrzymali sporne zaświadczenia, nie zwracali się z prośbą o ich wyjaśnienie.

Pani Renata Kraska zapytała, czy jeżeli skarżący są stroną postępowania toczącego się w Starostwie, są uprawnieni tak samo jak właściciele działki na rzecz których wydane zostało zaświadczenie, do ubiegania się o wyjaśnienie jego treści. Pan Paszkiewicz odpowiedział, że w jego opinii nie są do tego uprawnieni.

Pani Przyłucka dodała, że będąc stroną postępowania toczącego się w Starostwie, mogą ubiegać się o wgląd w akta sprawy postępowania na każdym jego etapie, ale akta konkretnego postępowania toczącego się w Starostwie. Sekretarz poinformowała, że w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu nie toczy się żadne postępowanie w przedmiotowej sprawie, w którym skarżący byliby stroną. Dodała, że jedynym obowiązkiem po stronie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu było wydanie na wniosek konkretnych osób zaświadczeń wymaganych w postępowaniu prowadzonym przez PINB.

Pani Renata Kraska zapytała Pana Paszkiewicza, czy były udzielane terminowo odpowiedzi na pisma wskazane przez skarżących.

Pan Naczelnik UA odpowiedział, że takich odpowiedzi nie było, gdyż jego zdaniem skarżący nie byli uprawnieni do ubiegania się o wyjaśnienia. Zdaniem Pana Paszkiewicza dotyczyło to również pierwszego z pism skarżących (tj. pisma z dnia 18. 01. 2021 r.), na które udzielił odpowiedzi dobrowolnie (odpowiedź z dnia 29. 01. 2021 r. znak UA.6724.1.13.2021).

Z takim stanowiskiem nie zgodziła się Sekretarz Miasta, która poinformowała, iż w przedmiotowej sprawie została przeprowadzona rozmowa z Panem Paszkiewiczem i został on pouczony o obowiązku odpowiadania na każde z pism wpływających do urzędu.

Pani Renata Kraska odczytała treść odpowiedzi udzielonej skarżącym przez Urząd Miejski w Sandomierzu i zwróciła się do Naczelnika UA z zapytaniem, czy to w gestii PINB leży stwierdzenie zgodności danej inwestycji budowlanej z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pan Paszkiewicz potwierdził, iż weryfikacji takiej dokonuje PINB.

Pani Aneta Przyłucka dodała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego charakteryzuje pewna ogólność, określa on podstawowe cele zagospodarowania terenu, natomiast nie zawiera tak szczegółowych zapisów jak np. warunki budowy dla altan śmietnikowych.

Pani Renata Kraska podkreśliła, iż Urząd Miejski nie jest organem właściwym do oceny zgodności danej budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu obecnego na posiedzeniu radcę prawnego. Pan Kossak wskazał w pierwszej kolejności, iż w jego opinii pismo Państwa W.*) nie kwalifikuje się do rozpatrzenia w trybie skargowym. Zdaniem mecenasa nie można bowiem zarzucić Burmistrzowi zaniechania, gdyż nie jest on w tym przypadku organem, przed którym toczy się postępowanie. Jedyny zarzut jaki można natomiast podnieść ma charakter „kancelaryjny”, tj. nie zostały sporządzone odpowiedzi na wpływające do urzędu pisma. W dalszej kolejności wskazał na inną kwestię, jaka pojawia się w przedmiotowej sprawie, a mianowicie pojęcie strony postępowania. Jak wyjaśnił, istnieją dwie koncepcje definiujące to zagadnienie: wąska i szeroka. W przypadku postępowania prowadzonego zgodnie z KPA, pojęcie strony ujmowane jest w sposób szeroki. Podkreślić jednak należy, że postępowanie w przedmiotowej stronie toczy się przed innym organem aniżeli Burmistrz. Jak wyjaśnił Pan Kossak, to że Państwo W.*) są stroną postępowania toczącego się w Starostwie nie oznacza, że mogą mieć wgląd w akta dotyczące w jakimś stopniu tegoż postępowania, a będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Głos zabrał Pan Paszkiewicz, który odniósł się do podniesionego przez skarżących zarzutu odmowy udostępnienia im do wglądu akt sprawy. Wskazał, iż z ich pisma - skargi wynika, że odmowa ta dotyczyła wszystkich dokumentów. Natomiast w rzeczywistości dotyczyła ona dokumentów wydanych na rzecz osób trzecich.

Mecenas Kossak zauważył, iż sprawa dotyczy - a wskazują na to dokumenty - konfliktu sąsiedzkiego, a tym samym skarżący powinni skierować sprawę do sądu.

Pan Janusz Poński zwrócił uwagę na powagę zarzutów podnoszonych przez skarżących w dotychczasowej korespondencji z urzędem i zacytował fragment pisma z dnia 4 marca 2021 r., w którym czytamy: „Jest to już kolejne zaświadczenie (…), które z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazuje na niedopełnienie obowiązków urzędniczych lub poświadczenie nieprawdy. Skoro jest to praktyka powtarzająca się czy jest to pomyłka czy celowe działanie?”.

Do tegoż stwierdzenia odniósł się mec. Kossak, który wyjaśnił, iż poświadczenie nieprawdy (tzw. fałszerstwo intelektualne) jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego. Należy przez to rozumieć, że każdy (a więc także skarżący) kto powziął informację o takim fakcie, zobowiązany jest poinformować organy ścigania.

Podsumowując poczynione ustalenia Pani Renata Kraska podkreśliła, iż skarżący mają rację co do bezczynności odpowiedzialnego merytorycznie urzędnika w zakresie udzielenia odpowiedzi na wpływającą do urzędu korespondencję, natomiast nie można zgodzić się z zarzutami dotyczącymi treści wydanych zaświadczeń, których treść jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem Przewodniczącej Komisji, skarżący nie mają ponadto uprawnień wglądu do akt sprawy dotyczących osób trzecich.

Mecenas Kossak dodał, iż co do zasady wgląd w akta sprawy przysługuje stronom postępowania, nie zaś osobom postronnym. Ci ostatni nabywają takie uprawnienie, gdy wykażą interes prawny.

Głos zabrała Pani Kazimiera Bednarska, która stwierdziła, że w przypadku ponawiania przez osoby zainteresowane pism o tej samej treści, należy przygotować odpowiedź odwołującą się do sentencji pisma zawierającego merytoryczne argumenty w danej sprawie.

Pani Aneta Przyłucka podniosła również kwestię adresata skargi. Zdaniem Sekretarz wskazany przez skarżących adresat jest nieprawidłowy, gdyż to nie Burmistrz pozostawał w bezczynności, ale pracownik urzędu odpowiedzialny merytorycznie za kwestie wydawania zaświadczeń niezbędnych w postępowaniu legalizacyjnym. W związku z powyższym skarga ta powinna być przekazana do Burmistrza, któremu Naczelnik UA podlega.

Opinię tę podzielił mec. Kossak.

Mając powyższe na uwadze Pani Renata Kraska sformułowała wniosek o przekazaniu skargi wg. właściwości do rozpatrzenia i załatwienia przez Burmistrza. Wniosek ten poparli pozostali członkowie Komisji – głosowanie: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 4. Zapoznanie się z pismem znak IOD.1511.1.2021.MZU z dnia 14.05.2021 r. dotyczącym kwestii rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców o udostępnienie informacji publicznych w przedmiocie formy działania „budek”, czyli punktów gastronomicznych oferujących dania „na wynos” zlokalizowanych w obrębie Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. 

Pan Janusz Poński poprosił o przesłanie pisma w wersji elektronicznej na skrzynki mailowe członków Komisji celem zapoznania się z jego treścią. W związku z powyższym, Pani Renata Kraska przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 5. Sprawy różne, wnioski komisji.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z obecnych chce zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Z uwagi na brak wniosków, Przewodnicząca Komisji przeszła do kolejnego, ostatniego punktu obrad.     

Ad. 6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Renata Kraska

 Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*Dane osobowe zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska – Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

 

Wersja XML